Make your own free website on Tripod.com

Merhaba, bu sözlük daha gelişme aşamasında olup yanlışlar ve bozukluklar olabilir. Sözlükdeki sozcükler IBM, MAC ve MS'nin Türkçe yazılımları için uydurdukları sözcüklerdir. Buyrun okuyun.

 

12-hour clock            12 saatlik zaman biçimi(IBM)
12-hour time format         12 saatlik zaman biçimi(IBM)
24-hour clock            24 saatlik zaman biçimi(IBM)
24-hour time format         24 saatlik zaman biçimi(IBM)
A4 letter              A4 Mektup(MAC)
A4 small              A4 küçük(MS)
abbreviate             kısaltmak(IBM)
abbreviated             kısaltılmış(MS)
abbreviation            kısaltma(MS)
abnormal end(abend)         olağandışı son(IBM)
abort                durdur(MAC)
                  durdurmak(IBM);(tamamlamadan)
abort action            işlemi durdur(MS)
abort sequence           durdurma dizisi(IBM)
aborted connection         durdurulmuş bağlantı(IBM)
about                hakkında(MAC)(MS)
Above                Yukarıda(MS)
ABS()                MUT()(MS)
absolute              mutlak(IBM)(MS)
absolute address          mutlak adres(IBM)
absolute device           mutlak aygıt(IBM)
absolute positioned object     mutlak konumlu nesne(MS)
absolute positioned paragraph    mutlak konumlu paragraf(MS)
absolute positioning        mutlak konumlama(IBM)
absolute priority          mutlak öncelik(IBM)
Absolute reference         Mutlak referans(MS)
abstract              soyut(IBM)(MS)
acceleration            ivme(IBM)
accelerator card          hızlandırıcı kart(MAC)
accelerator key           hızlandırma tuşu(IBM)
accept               onayla(MAC) kabul etmek(IBM)
Accept Revisions          Değişiklikleri Benimse(MS)
access               erişim(MAC) erişim, erişmek(IBM)
access barred            erişim engelli(IBM)
access code             erişim kodu(IBM)(MS)
access control key         erişim denetim anahtarı(IBM)
access control list         erişim denetim listesi(IBM)
access control lock         erişim denetim kilidi(IBM)
access list             erişim listesi(IBM)
access lock             erişim kilidi(IBM)
access number            erişim numarsı(MAC)
access privileges          erişim ayrıcalıkları(MAC)
access time             erişim süresi(MAC)
accessory              donatı(MAC)(MS) aksesuvar(IBM)
account file            hesap kütüğü(IBM)
accounting             muhasebe(IBM)
accumulate             biriktirmek(IBM)
accumulator             biriktirici(IBM)
accuracy              doğruluk(IBM)
acknowledge             alındı, alındılama(MAC) alındı-(IBM)
acknowledgement           alındı bildirimi(IBM)
acoustic              akustik(MAC)(IBM)
acoustic coupler          akustik bağlayıcı(MAC)
acoustic coupling          akustik bağlama(MAC)
acquire               edinmek(IBM)
acronym               kısaltma(MAC) kısaad(IBM) kısa ad(MS)
action               işlem(IBM)
action bar             menü çubuğu(IBM)
action bar pull-down        çekmenü(IBM)
action item             gereği beklenen öğe(IBM)
action list             işlem listesi(IBM)
action message           işlem iletisi(IBM)
action-object oriented       işlem-nesne yönelimli(IBM)
activate              etkinleştirme(MAC)(MS);etkinleştirmek,
                  başlatmak(IBM)
activate a window          pencereyi etkinleştirmek(MS)
ACTIVATE RULER(Keyname)       CETVELİ ETKİNLEPTİR(MS)
activation             etkinleştirme(IBM)
activator              etkinleştirici(IBM)
active               etkin(MAC)(IBM)(MS)
Active Button            Etkin Düğme(MS)
active file             etkin dosya(MS)
active line             etkin hat(IBM)
active link             etkin bağlantı(IBM)
active page             yürürlükteki sayfa(IBM)
active program           çalışmakta olan program(IBM)
Active selection          Etkin seçim(MS)
active window            etkin pencere(IBM)(MS)
activity              etkinlik(IBM)
actual parameter          gerçek parametre(MAC)
actuator              mantıksal sürücü(IBM)
adapter               bağdaştırıcı(IBM)(MS)
adaptor               bağdaştırıcı(MAC)
ADB                 ADB(MAC)
add                 eklemek, toplamak(IBM)(MAC) ekle(MS)
add authority            ekleme yetkisi(IBM)
Add fonts              Yazıtipi ekle(MS)
Add Left Border           Sol Kenar Çizgisi Ekle(MS)
Add printer driver         Yazıcı sürücüsü ekle(MS)
Add queue driver          Kuyruk sürücüsü ekle(MS)
Add Revision Marks         Değişiklik İmleri Ekle(MS)
Add Right Border          Sağ Kenar Çizgisi Ekle(MS)
Add To Dictionary          Sözlüğe Ekle / Kat(MS)
Add to Template           Pablona Ekle / Kat(MS)
Added Features           Eklenmiş Özellikler(MS)
added value             katma değer(IBM)
addend               toplanan(IBM)
addenda dictionary         ek sözlük(IBM)
Addition(re: math. function)    Toplama(MS)
additional features         ek özellikler(MS)
address               adres(MAC)(IBM)(MS)
address bus             adres yolu(MAC)
Address field            Adres alanı(MS)
Address labels           Adres etiketleri(MS)
address translation         adres dönüştürme(IBM)
addressee              alıcı(IBM)
addrout file            kayıt adres kütüğü(IBM)
adhoc(query)            plansız(sorgu)(IBM)
adjacent              bitişik(IBM)
adjacent columns          bitişik sütunlar(MS)
adjust               ayarlamak(IBM) ayarla(MS)
administrator            yönetici(MAC)
adopt                edinmek(IBM)
adopted authority          geçici yetki(IBM)
advance               ilerlemek, ilerletmek(IBM)
advanced              gelişmiş(MAC) ileri, gelişmiş(IBM)
advanced function printing     gelişmiş işlevli yazma(tekniği)(IBM)
advanced function printing data   stream  gelişmiş işlevli yazma veri
                  akımı(IBM)
advanced printer function      gelişmiş yazıcı işlevi(IBM)
affinity user            adına çalışılan kullanıcı(IBM)
After                Sonra(MS)
after-image             değişiklik sonrası kopya(IBM)
Afternoon format(re: time)     Öğleden sonra biçimi (saat gösterimi)(MS)
Again/ repeat last action      Yinele (son işlemi)(MS)
aggregate              küme, kümelemek(IBM)
AIX(ADVANCED INTERACTIVE EXECUTI  VE) AIX(İleri Etkileşimli Yönetici)(IBM)
alarm                uyarı(IBM) Alarm(MS)
alarm clock             çalar saat(MAC)
alert                uyarı(MAC) uyarı, uyarmak(IBM)
Alert box              Uyarı kutusu(MS)
algorithm              algoritma(MAC)(IBM)
alias                arma(MAC) diğer ad(IBM)
align                hizala(MAC) hizalamak(IBM)
align center            ortala(MAC)
align graphic            grafiği hizla(MAC)
align left             sola hizala(MAC)
align middle            ortaya hizala(MAC)
align objects            nesneleri hizala(MAC)
align right             sağa hizala(MAC)
align to grid            kılavuz çizgisine hizala(MAC)
Aligned               Hizalı(MS)
alignment              hizalama(MAC)(MS)
Alignment icons           Hizalama simgeleri(MS)
all                 tümü, tümünü(MAC)
all authority            tam yetki(IBM)
All Caps              Tümü Büyük Harf(MS)
All Drives             Tüm Sürücüler(MS)
All Local Drives          Tüm Yerel Sürücüler(MS)
all object authority        tüm nesne yetkisi(IBM)
all rights reserved         tüm hakları saklıdır(MAC)
all-points addressable       tüm noktaları adreslenir(IBM)
allocate              ayırmak(IBM) Ayır(MS)
allocation unit           yerleşim birimi(IBM)
allowable              izin verilen(MS)
alphabetic             alfabetik(IBM)(MS)
Alphabetic numbers         Alfabetik rakamlar(MS)
alphameric             alfanumerik(IBM)
alphanumeric            alfasayısal(MAC)(IBM)(MS)
alphanumeric cursor         alfasayısal imleç(IBM)
Alphanumeric sort          Alfasayısal sıra(MS)
Alphanumeric sorting        Alfasayısal sıralama(MS)
Alphanumeric/Numeric/Date      Alfasayısal/Sayısal/Tarih(MS)
already downloaded         önceden yüklenmiş(MS)
ALT                 ALT(MS)
Alt Graphics state         Alt Graphics durumu(IBM)
Alt key               Alt tuşu(MS)
Alt state              Alt durumu(IBM)
Alt-key combinations        Alt-tuşu kombinasyonları(MS)
Alter(to)              Değiştirmek(MS)
alternate              almaşık(MAC) yedek, seçenek(IBM)
alternate character set       almaşık karakter seti(MAC)
alternate code page         diğer kod sayfası(IBM)
alternate collating sequencc    diğer birleştirme sırası(IBM)
alternate current          alternatif akım(MAC)
alternating             değişen(IBM)
alternative             seçenek(IBM)
alternative collating sequence   diğer birleştirme sırası(IBM)
alternative interfaces       alternatif arabirimler(MS)
alternative set           alternatif küme(MS)
alternative shift          ek tuş işlemi(IBM)
American National Standards Inst  itute(ANSI)  Amerikan Ulusal
                  Standartlar;Enstitüsü (ANSI)(MS)
Ampersand              Ampersan(MS)
amplifier              yükseltici(IBM)
amplitude              genlik(IBM)
analog               örneksel(MAC)(IBM)
analog data             örneksel veri(MAC)
analog signal            örneksel im(MAC)
analog transmission         örneksel gönderim(MAC)
analog-to-digital converter(ADC)      örneksel-sayısal-çevirici(MAC)
analysis              çözümleme(IBM)
analyzer              çözümleyici(IBM)
anchor characters          saptama karakterleri(MS)
anchor point            saptama noktası(IBM)(MS)
Animate(to)             Canlandır(mak)(MS)
animation              canlandırma(MAC)(IBM)
annotation             ek açıklama(IBM)(MS)
Annotation mark           Ek açıklama imi(MS)
Annotation mark number       Ek açıklama imi numarası(MS)
Annotation pane           Ek açıklama penceresi(MS)
Annotation reference mark      Ek açıklama referans imi(MS)
Annotation reference(Style)     Ek açıklama referansı (Biçem)(MS)
Annotation text(Style)       Ek açıklama metni (Biçem)(MS)
ANSI                ANSI(MS)
ANSI character set         ANSI karakter kümesi(MS)
ANSI characters           ANSI karakterleri(MS)
answerback             karşılık verme(IBM)
anticipatory buffering       önceden ana belleğe alma(IBM)
anticipatory paging         önceden sayfalama(IBM)
anticlockwise            saatin tersi ynünde(MAC)
antistatic             durağan olmayan(MAC)
Antonyms              Zıt anlamlılar(MS)
aperture              açıklık(IBM)
API                 UPA(MS)
API(App. Programming Interface)   API(Uygulama Programı Arabirimi)(IBM)
APO(Absolute Positionned Objects)  MKN(MS)
apostrophe             kesme imi(IBM)
APPC                APPC(geliştirilmiş programdan programa
                  iletişim)(IBM)
appearance             görünüş(MS)
append               sonuna ekleme(MAC) (MS) sona
                  eklemek(IBM)
appendices             ekler(MS)
appendix              ek(MAC)(IBM)
Apple desktop bus          Apple masaüstü yolu(MAC)
Apple events            Apple olayları(MAC)
Apple Extended Keyboard       Apple Genişletilmiş Klavye(MAC)
Apple key              Elma tuşu(MAC)
Apple menu             Elma menüsü(MAC)
Apple Menu Items          Elma Menüsü Öğeleri(MAC)
Applet               Uygulamacık(MS)
AppleTalk              AppleTalk(MAC)
AppleTalk Network System      AppleTalk Ağ Sitemi(MAC)
application             uygulama(MAC)(IBM)(MS)
application enabling        uygulama altyapısı sağlama(IBM)
Application icon          Uygulama simgesi(MS)
Application INI file        Uygulama(nın) INI dosyası(MS)
application integrity        uygulama bütünlüğü(IBM)
application object         uygulamanın sunduğu nesne(IBM)
application operator        Uygulama işletmeni(MS)
application program         uygulama programı(IBM)(MS)
application requester        uygulama isteğinde bulunan program(IBM)
application server         uygulama isteğini karşılayan
                  program(IBM)
application software        uygulama yazılımı(IBM)(MS)
application space          uygulama belleği(MAC)
Application window         Uygulama penceresi(MS)
apply                uygulamak(MAC)(MS)
Apply a style            Biçem uygula(MS)
apply format(to)          Biçim uygula(mak)(MS)
Applying a font           Yazıtipi uygulama(MS)
applying styles           geçerli biçemler(MS)
APPN                APPN(geliştirilmiş eşdüzeyde
                  iletişim)(IBM)
approximate             yaklaşık(IBM)
approximate size          yaklaşık büyüklük(MAC)
Arabic               Arapça(MAC)
arabic number            normal rakam(MS)
arabic number format        normal rakam biçimi(MS)
Arabic numerals           Normal rakamlar(MS)
Arabic page numbers         Normal rakamla sayfa numaraları(MS)
arbitrary              keyfi(MS)
arc                 yay(MAC)
architecture            mimari(IBM)
archive               belgelik(MAC) arşiv(IBM)
area                alan(IBM)(MAC)(MS)
area chart             alan grafik(MAC)
area name              alan adı(MS)
area pattern            alan örüntüsü(MS)
argument              bağımsız değişke(MAC) argüman(IBM)(MS)
arithmetic             aritmetik(IBM)(MS)
arithmetic expression        aritmetik ifade(MAC)
arithmetic operation        aritmetik işlem(MAC)
arithmetic operator         aritmetik işleç(IBM)(MAC)(MS)
arrange               düzenleme, yerleştirme(MAC)
Arrange All             Tümünü Düzenle / Yerleştir(MS)
Arranging Windows          Pencereleri Düzenleme / Yerleştirme(MS)
array                dizi(IBM)(MAC)(MS)
arrival sequence access path    geliş sıralı erişim yolu(IBM)
arrow                ok(MAC)(MS)
arrow head             ok başı(MS)
Arrow key              ok tuşu(MS)(MAC)
article               tanımlık(IBM)
artificial             yapay(IBM)
artificial intelligence       yapay us(MAC)
artwork               çizim(IBM)
As of last update          Son durumdaki gibi(MS)
as typed              yazıldığı gibi(MS)
ascender              Satırın tepesine kadar uzantısı olan
                  harf(MS)
ascending              artan(MAC)(MS) yükselen(IBM)
Ascending order           Artan sıra(MS)
ascent               çıkış(MAC)
ascent line             çıkış çizgisi(MAC)
ASCII                ASCII(MAC)(ms)
ASCII Files             ASCII Dosyalar(MS)
ASCII text file           ASCII metin dosyası(MS)
aspect ratio            en-boy oranı(MAC) en boy oranı(IBM
assemble              çevirmek(IBM) birleştirmek / kurmak(MS)
assembler              çevirici(IBM)(MAC)
assembler statement         çevirici deyimi(IBM)
assembly              çevirici(IBM)
assembly language          çevirici dili(IBM)
assign               atamak(IBM)(MS)
assign a level(outline)       düzey ata(ana hatlar)(MS)
Assign Key to Style         Biçeme Tuş Ata(MS)
Assign Macro Name          Makro Adı Ata(MS)
Assign to Key            Tuşa Ata(MS)
Assign to Menu           Menüye Ata(MS)
assistance             yardım(IBM)
associate              ilişkilendirilmiş, ilişkilendirmek(IBM)
associated with ..         ile ilişkili / ilişkilendirilmiş(MS)
association             ilişkilendirme(MS)
associative             ilişkili(IBM)
assume               varsaymak(IBM)
assumed value            varsayılan değer(IBM)
assurance              güvence(IBM)
Asterisk              Yıldız işareti(MS)
asterisk( )             yıldız( )(MAC)
asymmetric             bakışımsız(IBM)
asynchronous            zaman uyumsuz(MS)
asynchronous execution       zamanuyumsuz yürütme(MAC)
asynchronous transmission      zamanuyumsuz gönderim(MAC)
At Column              Sütunda(MS)
At line               Satırda(MS)
ATM                 otomatik vezne(IBM)
atomic operation          atomik işlem(IBM)
attach               iliştirme(MAC) bağlamak(IBM) iliştir(MS)
attachment             bağlantı(IBM)
attended operation         gözetimli işletim(IBM)
attention              uyarı(IBM)
attenuation             zayıflama(IBM)
attribute              öznitelik(IBM)(MAC)
audible               sesli(IBM)
audible alarm            sesli uyarı(IBM)
audible signal           işitilebilir im(MAC)
audio                işitsel(IBM)
audit                denetlemek(IBM)
audit window            denetim penceresi(IBM)
Australian Englis          Avusturalya İngilizcesi(MAC)
authentication           doğrulama(IBM)
Author               Yazar(MS)
authorities             kaynakça(MS)
authority              yetki(IBM)
Authority Entry           Kaynakça Girdisi / Öğesi(MS)
authorization list         yetki listesi(IBM)
authorize              yetki vermek(IBM)
authorized Apple dealer       yetkili Apple satıcısı(MAC)
Auto                Otomatik(MS)
auto adjust             özdevimli ayar(MAC)
auto answer             özdevimli yanıt(MAC)
auto attribute           özdevimli öznitelik(MAC)
auto call              özdevimli çağırma(MAC)
auto increment           özdevimli artır(MAC)
Auto link              Otomatik bağ / bağlantı(MS)
auto logon             özdevimli bağlantı(MAC)
Auto Macros             Otomatik Makrolar(MS)
auto repaginate           otomatik(yeniden) sayfalama(MS)
auto repeat             özdevimli yineleme(MAC) otomatik
                  yineleme(MS)
Auto select             Otomatik seçme(MS)
Auto Update             Otomatik güncelleştirme(MS)
Auto update link          Otomatik güncelleştirme bağı(MS)
auto(single) space icon       otomatik aralama simgesi(MS)
auto-dim              otomatik görüntü karartma(IBM)
auto-dim interval          karartma için bekleme süresi(IBM)
Auto-feed              otomatik besleme(MS)
Auto-numbered Reference       Otomatik numaralandırılmış referans(MS)
Auto-scale             Otomatik ölçeklendirme(MS)
AutoClose macro           KendKapat(makro)(MS)
AutoDelete macro          KendSil(makro)(MS)
Autoexec Macro           KendÇalış(makro)(MS)
AutoExit macro           KendÇık(makro)(MS)
automated teller machine      otomatik vezne(IBM)
automatic              özdevimli(MAC) otomatik(IBM)(MS)
automatic bind(SQL)         otomatik bağlama(IBM)
Automatic break           Otomatik kesme(MS)
Automatic Footnote         Otomatik Dipnot(MS)
Automatic footnote references    Otomatik dipnot referansları(MS)
automatic format          Otomatik biçim(MS)
automatic formatting        Otomatik biçimlendirme(MS)
automatic hyphenation        Otomatik tireleme(MS)
automatic numbering         Otomatik numaralama(MS)
automatic numbering fields     Otomatik numaralama alanları(MS)
automatic page break        Otomatik sayfa başı / sonu(MS)
automatic page number        Otomatik sayfa numarası(MS)
automatic processes         Otomatik işlemler(MS)
automatic ranging          otomatik yayılma(IBM)
Automatic replacements       Otomatik değiştirmeler(MS)
automatic scrolling         Otomatik kaydırma(MS)
automatic single spacing      Otomatik tek aralama(MS)
Automatic Startup          Otomatik Başlama(MS)
automatic style           Otomatik biçem(MS)
automatically            özdevimli(MAC)
automation             özdevim(MAC) otomasyon(IBM)
AutoMerge macro           KendBirleş(makro)(MS)
AutoNew macro            KendYeni(makro)(MS)
Autonumbered Fields         Otomatik numaralandırılmış alanlar(MS)
Autonumbered Reference       Otomatik numaralandırılmış
                  referanslar(MS)
AutoOpen macro           KendAç(makro)(MS)
AutoPrint macro           KendYaz(makro)(MS)
Autosave              Otomatik kaydetme(MS)
autosave backup file        otomatik kaydetme yedek dosyası(MS)
Autosave Frequency         otomatik kaydetme sıklığı(MS)
AutoSave macro           KendKaydet(makro)(MS)
Autosave Prompt           Otomatik kaydetme yanıt istemi(MS)
Autosort              Otomatik sıralama(MS)
AutoSort macro           KendSırala(makro)(MS)
AutoStart macro           KendBaşla(makro)(MS)
AutoStyle macro           KendBiçem(makro)(MS)
auxiliary              yardımcı(IBM)(MAC)
auxiliary storage          yardımcı bellek(IBM)
availability notice         ürün bildirimi(IBM)
available              kullanılabilir(IBM)(MAC)
available allocation units     kullanılabilir yerleşim birimi(IBM)
available choice          kullanılabilir seçenek(IBM)
available memory          kullanılabilir bellek(IBM)
average               ortalama(IBM)(MAC)
axes                eksenler(MAC)
axis                eksen(IBM)(MAC)
axis grid lines           eksen ızgara çizgileri(IBM)
axis range             eksen yayılma alanı(IBM)
axis title             eksen başlığı(IBM)
axis translation line        eksen kaydırma çizgisi(IBM)
babble               parazit(IBM)
back matter             arka bölümler(IBM)
back space             (bir) geri almak(IBM)
back up               Yedekleme(MS)
Back up copy            Yedek kopya(MS)
Back up copy file          Yedek kopya dosyası(MS)
back up frequency          yedekleme sıklığı(IBM)
background             arkaplan(MAC) artalan(IBM)(MS)
background application       art bölüm uygulaması(IBM)
background color          artalan rengi(IBM)(MS)
background pagination        artalanda sayfa numaralandırma(MS)
background partition        art bellek bölümü(IBM)
background printing         arkaplan baskı(MAC)
background procedures        artalan yordamları(MS)
Background processes        Artalan işlemleri(MS)
Background Shading         Artalan Gölgeleme(MS)
backing               destekleme(IBM)
backlighted terminal        arkadan aydınlatmalı görüntü birimi(IBM)
backlog               birikim(IBM)
backout               geri çekmek(IBM)
backslash              ters eğik çizgi(IBM)(MAC)(MS)
BACKSPACE              GERİ AL(MS)
backspace key            geri tuşu(MAC);Geri Al tuşu(silerek geri
                  gitme)(MS)
backtab               geri sekme(IBM)
backup               yedek, yedeklemek(IBM)(MAC)
                  yedeklemek(MS)
backup copy             yedek kopya(IBM)(MAC)(MS)
Backup file             Yedek dosya(MS)
backward              geri(ye)(IBM)
backwards compatibility       eski ile uyumluluk(MS)
bad sector             bozuk kesim(IBM)
badge                kimlik(kartı)(IBM)
balance               kalıntı(IBM)
Balancing Columns          Sütunları Dengeleme(MS)
Balloon Help            Balon Yardım(MAC)
band                bant(IBM)
bandwidth              bant genişliği(MAC)
Banner               Manşet / Büyük başlık(MS)
bar                 çubuk(IBM)(MAC)(MS)
Bar Border             Çubuğun kenarı(MS)
bar chart              çubuk çizim(IBM)
bar code slot reader        yuvalı çubukkod okuyucu(IBM)
bar code wand            çubukkod okuma kalemi(IBM)
barcode               çubukkod(IBM)
base                taban(IBM)
base storage            temel bellek(IBM)
Base style             Taban biçem(MS)
baseband              ana bant(IBM)
Based On              ...ya dayanarak(MS)
baseline              taban çizgisi(IBM)(MS)
basic                temel(MAC)
basic characters          temel karakterler(IBM)
basic predicate(SQL)        tekli karşılaştırma belirtimi(IBM)
Basic Skills            Temel Yetiler(MS)
Basics(Help)            Temel bilgiler(yardım)(MS)
batch                toplu(IBM)(MAC)
batch file             toplu dosya(MAC) toplu iş
                  dosyası(MS);toplu iş kütüğü(IBM)
batch job              toplu iş(IBM)
batch printing           toplu yazdırma(MS)
batch processing          toplu işlem(IBM)(MAC)
battery               pil(IBM)
battery pack            pil takımı(IBM)
baud                baud(IBM)(MAC)
baud rate              baud oranı(MAC);veri iletişim hızı /
                  baud hızı(MS)
beacon               hat kesintisi iletisi(IBM)
beacon frame            hat kesintisi iletisi(IBM)
beacon message           hat kesintisi iletisi(IBM)
beaconing station          hat kesinti iletisi gönderen
                  istasyon(IBM)
beaconing terminal         hat kesinti iletisi gönderen
                  uçbirim(IBM)
beam                ışın(IBM)
beep                bip(MAC) Sesli uyarı(MS);sesli uyarı,
                  sesle uyarmak(IBM)
Before               Önce(MS)
before-image            değişiklik öncesi kopya(IBM)
beginning/ending anchor       başlangıç / bitiş(saptama) noktası(MS)
bell                zil(IBM)(MAC)
Below                Aşağı/Aşağıda(MS)
belt                kuşak(IBM)
benchmark(test)           değerlendirme deneyi(IBM)
Beneath Text            Metin Sonu(MS)
bias                sapma, yanlılık(IBM)
bidirectional            iki yönlü(IBM)(MAC)
bidirectional printing       iki yönlü baskı(MAC)
bidirectional support        iki yönlü yazma desteği(IBM)
bin                 sepet(MS)
bin feed              sepetten besleme(MS)
Bin Selection            Sepet Seçimi(MS)
binaries              ikililer(MS)
binary               ikili(IBM)(MAC)
binary code             ikili kod(MAC)
Binary control Characters      İkili kontrol Karakterleri(MS)
binary digit            ikili sayı(MAC)
Binary File Format         İkili Dosya Biçimi(MS)
binary sort             ikili sıralama(IBM)
binary system            ikili sistem(MAC)
bind                bağlamak(IBM)
binding               bağlama(IBM)
binding documents          belgeleri ciltleme(MS)
binding margins           ciltlenecek belgeler için kenar
                  boşlukları(MS)
Biographical Note          Biyografik not(MS)
bionics               biyonik(IBM)
bipolar               iki kutuplu(IBM)
bistable              iki durumlu(IBM)
bit                 bit(IBM)(MAC)
bit map               bit eşlemi(IBM)
bit map display           bit eşlemi görüntüsü(IBM)
bit-map graphics          tüm noktaları adreslenir grafik(IBM)
bit-mapped display         tüm noktaları adreslenir görüntü
                  birimi(IBM)
Bitmap               Bit eşlemi(MS)
bitmap               nokta esaslı(MAC)
bitmap printing           nokta esaslı baskı(MAC)
bitmapped              nokta esaslı(MAC)
bitmapped character         nokta esaslı karakter(MAC)
bitmapped display          nokta esaslı ekran(MAC)
bitmapped font           nokta esaslı fon(MAC)
bitmapped images          Bit eşlemli imgeler(MS)
bitmapped picture file       Bit eşlemli resim dosyası(MS)
bits per character         bit/karakter(MAC)
bits per second(bps)        bit/saniye(bps)(MAC)
black                siyah(MAC)
Black-and-white           Siyah-Beyaz(MS)
blank                boş(MAC) boşluk, boş(IBM) boş,
                  yazısız(MS)
blank character           boşluk karakteri(IBM)
blank disk             boş / biçimlendirilmemiş disk(MS)
Blank Document           Boş Belge(MS)
blank form             boş form(MS)
blank line             boş satır(MAC)(MS)
blank space             boş alan(MS)
Blank window            Boş pencere(MS)
blanket               örtü(IBM)
blind                kapatmak(IBM)
blink                yanıp sönme(MAC)
Blink rate             Yanıp sönme hızı(MS)
blink rate             yanıp sönme oranı(MAC)
blinking              yanıp sönen(IBM)(MAC)
Blinking bar            Yanıp sönen çubuk(MS)
blinking square           yanıp sönen kare(MS)
block                öbek(MAC) blok(IBM)(MS)
block copy             blok kopyalama(IBM)
block delete            blok silme(IBM)
block move             blok taşıma(IBM)(MS)
Block Paragraphs          İki yana yaslı Paragraflar(MS)
block quotation           blok alıntı(MS)
block selection           blok seçim(MS)
BlockBody              Blok Gövde(MS)
blue                mavi(MAC)
board                devre kartı(IBM)
body                gövde(IBM)(MS)
body text              gövde metin(MS)
boilerplate text          demirbaş metin(re: sablonlar)(MS)
Bold                Kalın(MAC)(MS)
boldface              kalın stil(MAC)
Boldface type            Kalın yazıtipi(ailesi)(MS)
bond                bağ, bağlamak(IBM)
book packaging(AS/400)       kitaplık düzeninde yerleştirme(IBM)
bookmark              kalınan yer imi(IBM) yer imi(MS)
Bookmark Name            Yer İmi Adı(MS)
Bookmark reference         Yer imi referansı(MS)
bookmarked area           yer imi konmuş alan(MS)
Boolean               Boolean(MS)
boolean operator          boole işleci(MAC)
boolean(instructions)        Boole(komutları)(IBM)
boot                önyükleme(IBM)(MAC)
boot device             önyükleme aygıtı(MAC)
boot disk              önyükleme diski(MAC) sistem yükleme
                  diski(MS)
boot process            önyükleme işlemi(MAC)
Boot(to)              işletim sistemini(yeniden) yüklemek(MS)
booting               önyükleme(MAC)
bootstrap              önyükleme(MAC) önyükleyici(IBM)
border               sınır(MAC) kenarlık(MS)
Border Guide            Kenarlık Kılavuzu(MS)
border line             kenarlık çizgisi(MS)
border type             kenarlık tipi(MS)
border weight            sınır kalınlığı(MAC)
Border width            Kenarlık genişliği(MS)
bottom               alt(MAC) dip/alt(MS)
bottom margin            alt boşluğu(MS)
Bottom of Page           Sayfanın altı(MS)
Bottom of the Screen        Ekranın altı(MS)
Bottom(Footer)           Alt(altbilgi)(MS)
bottom-up              aşağıdan yukarıya(IBM)
bottom-up programming        aşağıdan yukarıya programlama(IBM)
bounce               yansıma(IBM)
bound                bağımlı(IBM)
boundaries             sınırlar(MS)
boundary              sınır(IBM)(MAC)(MS)
bowl                çanak(MS)
box                 kutu(MS)
boxed paragraph           kutulanmış paragraf(MS)
bps(bits per second)        bp(bit/saniye)(MAC)
braces               bağlayıcı ayraç(IBM)(MS)
bracket               köşeli ayraç(IBM)(MS)
branch               dallanmak(IBM)
BREAK                BREAK(MS)
break                kesme(IBM) bitir/kes(MS)
Breaking link            Bağlantı kesme(MS)
breakpoint             kesme noktası(IBM)(MS)
bridge               köprü(IBM)(MAC)
brightness             parlaklık(MAC)
brightness control         parlakık denetimi(MAC)
bring to front           öne getir(MAC)(MS)
British English           İngiltere İngilzcesi(MAC)
broadband              geniş bant(IBM)
broadcast              yayın, yayımlamak(IBM)
broken word             bölünmüş sözcük(MS)
browse               göz atmak(IBM)(MS)
browse up or down          yukarı veya aşağı göz at(MS)
brush                fırça(MAC)
bubble board            kabarcık bellek kartı(IBM)
bubble memory            kabarcık bellek(IBM)
bubble sort             elemeli sıralama(IBM)
bucket               biriktirme yeri(IBM)
buffer               arabellek(IBM)(MS) tampon(MAC)
buffer cache            tampon önbelleği(MAC)
buffer(proje yönetimi)       yedek zaman aralığı(IBM)
buffering              arabelleğe alma(IBM)
bug                 hata(IBM)
built-in              yerleşik(IBM)(MAC)(MS)
Built-in dictionary         Yerleşik sözlük(MS)
builtin               yerleşik(MAC)
Bulgarian              Bulgarca(MAC)
bulk                yığın(IBM)
bullet key             Mermi imi tuşu(MS)
Bullet tool             Mermi imi aracı(MS)
Bullet(ALT+0149)          Mermi imi(MS)
Bulleted list            Mermi imli liste(MS)
Bulleted List Item         Mermi İmli Liste Öğesi(MS)
bulleted paragraph         imli paragraf(IBM) Mermi imli
                  paragraf(MS)
burned-in image           izi kalan görüntü(IBM)
burst                (kağıt) ayırma(IBM)
burst mode             tekelci kip(IBM)
burster               kağıt düzenleyici(IBM)
bus                 veriyolu(IBM) yol(MAC)
bus mouse              taşıta bağlanan fare(MS)
business case            olurluk önerisi(IBM)
Business Graphics Utility      İş Çizimleri Hizmet Programı(IBM)
Business Partner          Çözüm Ortağı(IBM)
busy                meşgul(IBM)(MAC)
button               düğme(IBM)(MAC)(MS)
Button face             Düğme yüzü(MS)
By default             Aksi istenmediği taktirde(MS)
bypass               atlama(IBM)
byte                byte(MAC)(MS) bayt(IBM)
bytes free             ... byte boş(MS)
cabinet               dolap(IBM)
cable                kablo(IBM)(MS)
cache                önbellek(IBM)(MAC)
cache buffer            ön arabellek(IBM)
caching               önbelleğe alma(IBM)
CAD(Computer Aided Design)     BDT(Bilgisayar Destekli Tasarım)(IBM)
calculate              hesaplama(MAC)(IBM)(MS)
calculation             hesap(MS)
Calculator             Hesap Makinesi(MAC)(MS)
calendar              takvim(IBM)(MAC)
call                çağırma(MAC) çağrı, çağırmak(IBM)
calling macro            makro çağırma / çağıran makro(MS)
CAM(Computer Aided Manufacturing  ) BDÜ(Bilgisayar Destekli Üretim)(IBM)
Canadian French           Kanada Fransızcası(MAC)
cancel               vazgeç(MAC) iptal, iptal etmek(IBM)
                  iptal(MS)
Cancel Button            İptal Düğmesi(MS)
Canceled              İptal edilmiş/İptal edilen(MS)
canned text             hazır metin(IBM)
Cannot find             Bulunamadı(MS)
capability             yetenek(IBM)
capacity              sığa(IBM)(MAC)
capital letters           büyük harfler(MS)
capitalization           büyük harfe çevirme(MS)
capitalized letter         büyüğe çevrilmiş harf(MS)
Capitals              Büyük harfler(MS)
Caps Lock              Büyük HarfKilidi(MAC)
Caps Lock key            Caps Lock tuşu(MS)
caps(capital letters)        büyük harf(IBM) büyük harfler(MS)
Capslock              Büyük Harf Kilidi(MAC)
capstan               döndürücü(IBM)
caption               başlık, manşet(MAC) başlık(MS)
capture               yakalamak(IBM)
carbon copy             karbon kopya(IBM)
carbon copy list          kopya yollanacaklar listesi(IBM)
card                kart(IBM)
Cardinal form(re: numbers)     Sıra sayıların yazıyla gösterimi(MS)
cardinality violation(SQL)     satır sayısı uyumsuzluğu(IBM)
Cardtext(re: format switches)    Sıra sayıların yazıyla gösterimi(MS)
caret                düzeltme imi(MS)
carriage              şaryo(IBM)
carriage return           satırbaşı(IBM)(MAC) satır başı(MS)
carrier               taşıyıcı(IBM)(MAC)
carrier return           satırbaşı(IBM)
carry                elde(IBM)
carry out a command         bir komut uygulama(MS)
Carry out an action         bir eylem yürütme(MS)
cartridge              kartuş(IBM)(MAC)(MS)
cartridge tape unit         kartuş birimi(IBM)
cascade               basamaklı düzenleme(IBM)
cascading              basamaklama(IBM)(MS)
cascading pull-down         basamaklı çekmenü(IBM)
Case conversion           BÜYÜK/küçük harf dönüşümü(MS)
case of letters           harfin büyük mü küçük mü olduğu(MS)
case sensitive           büyük/küçük harfe duyarlı(MAC)(MS)
case(letter)            harfin büyük mü küçük mü olduğu(MS)
cash                nakit(IBM)
cash on delivery(COD)        teslimde peşin ödeme(IBM)
cashier               kasa(IBM)
cassette              kaset(IBM)(MAC)
catalog               rehber(MAC)
catalogue              katalog(IBM)
category              ulam(MAC) kategori(IBM)
cathode ray tube          katod ışınlı tüp(IBM)
CD                 CD(MAC)
CD-ROM               CD-ROM(MAC)
CD-ROM driver            CD-ROM sürücü(MAC)
CD-ROM-Player            CD-ROM-Okuyucu(MAC)
cell                göze, hücre(MAC) hücre(MS)
Cell contents            Hücre içeriği(MS)
Cell mark              Hücre imi(MS)
cell model             Hücre modeli(MS)
cell protection           Hücre koruması(MS)
cell range             Hücre erimi(MS)
Cell shading            Hücre gölgeleme(MS)
cell(spreadsheet)          göz(IBM)
center               orta(MAC)(MS)
center alignment          ortalama(IBM)
Centered              Ortalı / Ortalanmış(MS)
Centered Paragraph         Ortalanmış Paragraf(MS)
centering              ortalama(MS)
centimeters             santimetre(MS)
central               merkezi(IBM)
central processing unit       merkezi işlem birimi(IBM)
CFM                 ft3/dakika(MAC)
chained file            zincirleme kütük(IBM)
chained list            zincirleme liste(IBM)
change               değiştirme(MAC) değişiklik,
                  değiştirmek(IBM)
change authority          değiştirme yetkisi(IBM)
change bar             değişiklik çubuğu(IBM)
Change Selection          Seçimi Değiştir(MS)
change the case of letters     BÜYÜK/küçük harf dönüştür(MS)
change then find          değiştir ve bul(MAC)
Change To              ... ya değiştir(MS)
channel               kanal(IBM)
channel-attached          kanala bağlı(IBM)
channel-attached station      kanala bağlı istasyon(IBM)
chapter               bölüm(MAC)
chapter heading           bölüm başlığı(MAC)
character              karakter(IBM)(MAC)(MS)
character box            Karakter kutusu(MS)
character cell           karakter kutusu(IBM)
character codes           karakter kodları(IBM)
character constant         karakter değişmezi(IBM)
character emphasis         karakter vurgulama(MS)
character field           karakter alanı(IBM)
character font           Karakterin yazıtipi(MS)
character format          Karakter biçimi(MS)
character formatting        Karakter biçimlendirme(MS)
Character formatting keys      Karakter biçimlendirme tuşları(MS)
character grid           karakter ızgarası(IBM)
character grid unit         karakter ızgara birimi(IBM)
character key            karakter tuşu(IBM)
character printer          karakter yazıcı(IBM)
character set            karakter takımı(IBM) karakter kümesi(MS)
character spacing(= kerning)    karakter aralama(MS)
character string          karakter dizilimi(IBM) karakter
                  dizesi(MS)
character style           Karakter biçemi(MS)
character variable         karakter değişkeni(IBM)
characteristic           özellik(MAC) Karakteristik(MS)
characters per inch         karakter/inç(IBM)
charformat(re: format switches)      karbiçimi (re: biçim
                  anahtarları)(MS)
chart                grafik(MAC) çizelge, çizim(IBM) çizelge
                  / grafik(MS)
chart area             çizim alanı(IBM)
chart format            çizim biçimi(IBM)
chart layout            çizim yerleşim düzeni(IBM)
chart utility            çizim olanağı(IBM)
Charting Embedder(WinGraph)     Çizelge / Grafik Katıştırıcı(MS)
chassis               şasi(IBM)
check                sağlama, denetim(IBM) onay / sağlama(MS)
check bit              sağlama biti(IBM)
check box              onaykutusu(MAC) onay kutusu(MS) seçme
                  kutusu(IBM)
check digit             sağlama sayısı(IBM)
check in(OfficeVision)       kitaplığa geri koymak(IBM)
check mark             onay imi(MAC) onay işareti(MS) denetim
                  imi(IBM)
check out(OfficeVision)       kitaplıktan almak(IBM)
Check Spelling           Yazım denetimi / doğrulaması(MS)
checkbox              onay kutusu(MAC)
checkpoint             denetim noktası(IBM)
checksum              sağlama toplamı(IBM)
child element            altöğe(IBM)
Chinese               Çince(MAC)
chip                yonga(IBM)(MAC)
choice               seçim(IBM)
choose               seçme(MAC)
chooser               seçici(MAC)
Choosing Commands          Seçim Komutları / Komut Seçme(MS)
CIM(Computer Integrated Manufact  uring) BTÜ(Bilgisayarla Tümleşik
                  Üretim)(IBM)
cipher               şifre(IBM)
circle               daire(IBM)
circuit               devre(IBM)
circuit switching          devre anahtarlama(IBM)
Circular reference         Dairesel referans(MS)
clamp                kıskaç(IBM)
clause               yantümce(IBM)
clean up              derleme(MAC)
clean up a document         belgeyi boşalt / sil(MS)
clear                boşalt, sil(MAC)(MS) açık, temiz,
                  temizlemek(IBM)
Clear All              Tümünü sil(MS)
Clear Key              Sil tuşu(MAC)
clear session            şifresiz veri iletimi(IBM)
clear tab stops           sekme duraklarını kaldır(MS)
clearance              yetki(IBM)
click                tıklama(MAC) tıkla(MS) tıklatmak(IBM)
client               kullanıcı(MAC)
client area             ana bilgi alanı(IBM)
client/server            kullanıcı/dağıtıcı(MAC)
clip                kırpma(MAC)(MS) kıskaç, parça,
                  kesmek(IBM)
Clipart               Clipart(MS)
clipboard              pano(MAC)(MS)(geçici) taşıma panosu(IBM)
clipboard contents         pano içeriği(MS)
Clipboard window          Pano penceresi(MS)
clipping              kırpma(IBM)
clock                saat(IBM)
clock cycle             saat çevrimi(MAC)
clock frequency           saat frekansı(MAC)
clocking              saatle denetim(IBM)
clockwise              saat yönünde(MAC)
close                kapatma(MAC) kapalı, kapamak(IBM)
Close a window split        yarım pencereyi kapat(MS)
close box              kapatma gözü(MAC)
Close drive             Sürücüyü kapat(MS)
CLOSE SPACE(CTRL+E / Keyname)    ARAYI KAPAT(yuş adı)(MS)
close(an application)        kapat(uygulamayı)(MS)
Close(Control Menu)         Kapat(Kontrol Menüsü)(MS)
CLOSE(Keyname)           KAPAT(MS)
closed spacing           dar aralık(MS)
closedown              kapanış(IBM)
CloseView              Büyüteç(MAC)
closing character          kapatma karakteri(MS)
closing parenthesis         sağ ayraç(MS)
closure line            kapanış çizgisi(IBM)
cluster               küme(IBM)
co-resident             birlikte yerleşik(IBM)
coated               kaplanmış(IBM)
coaxial               eşeksenli(IBM)
code                kod(MAC)(MS) kod, kodlamak(IBM)
code page              kod sayfası(IBM)
code page switching         kod sayfası değiştirme(IBM)
code point             kod noktası(IBM)
coded font             kodlanmış yazı tipi(IBM)
coefficient             katsayı(IBM)
coil                sargı(IBM)
coincidence             çakışma(IBM)
Col(re: status bar abbr.)      Süt(MS)
cold start             soğuk başlatma(IBM)
collapse(to)            daraltmak(MS)
collapsing an outline        anahatları daralt(MS)
collate               harmanlama(MAC) birleştirmek,
                  harmanlamak(IBM)
collating sequence         harmanlama sırası(MAC) birleştirme
                  sırası(IBM)
collision              çarpışma(IBM)
collision detect          çarpışma sinyali(IBM)
collision detection         çarpışma algılaması(IBM)
colon alignment tab         iki nokta ile hizalama noktası(IBM)
color                renk(MAC)(MS)
color formatting          renk biçimlendirme(MS)
color graphics           renkli grafik(MS)
color graphics adapter       Renkli Grafik Bağdaştırıcı(IBM)
color map              renk eşlemi(IBM)
color palette            renk paleti(IBM)
color wheel             renk tekeri(MAC)
column               sütun(MAC)(MS) kolon(IBM)
column balancing          sütun dengeleme(MS)
column boundaries          sütun sınırları(MS)
column break            sütun sonu(MS)
Column break symbol         Sütun sonu simgesi(MS)
column heading           sütun başlığı(MS)
column marker            sütun imi(MS)
column numbering          sütun numaralandırma(MS)
Column of text           Metin sütunu(MS)
Column Selection          Sütun seçimi(MS)
Column Width            Sütun Genişliği(MS)
combination             bileşim(MAC)
combination form          karma form(MS)
combination key           bileşim tuşu(MAC)
combine(to)             karmak / birleştirmek(MS)
combined              birleşmiş(IBM)
Combo box              Combo kutusu(iletişim kutusu öğesi)(MS)
comma                virgül(IBM)(MS)
comma alignment tab         virgül ile hizalama noktası(IBM)
Comma Delimited           Virgülle Sınırlanmış(MS)
command               komut(IBM)(MAC)(MS)
Command area            Komut Alanı(MS)
command button           Komut düğmesi(MS)
command check            komut hatası(IBM)
command interpreter         komut yorumlayıcı(IBM)
Command key             Komut tuşu(MAC)
command line            komut satırı(IBM)
Command menu            Komut menüsü(MS)
Command name            Komut adı(MS)
command prompt           komut istemi(IBM)
command sequence          komut dizisi(IBM)
comment               açıklama(IBM)(MAC)(MS)
commit               üstlenmek(IBM)
commit point(SQL)          kesinleştirme noktası(IBM)
commitment control(SQL)       kesinleştirme denetimi(IBM)
common               ortak(IBM)
common action            ortak işlem(IBM)
Common Programming Interface    Ortak Programlama Arabirimi(IBM)
Common User Access         Ortak Kullanıcı Erişimi(IBM)
common user identification     ortak kullanıcı kimliği(IBM)
communication            iletişim(IBM)
communications manager       İletişim Yönetim Programı(IBM)
Communications port         Haberleşme bağlantı noktası(MS)
communications setup        Haberleşme bağlantısı kurulumu(MS)
compact disc            CD(MAC) CD(optik disk)(IBM)
compact list            aralıksız liste(IBM)
compact system           küçük boyutlu sistem(IBM)
compact(Mac)            modüler olmayan(MAC)
compaction             sıkıştırma(IBM)
compare               karşılaştırmak(IBM)
Compare File Name          Dosya Adını Karşılaştır(MS)
Compare Versions          Sürümleri Karşılaştır(MS)
compatibility            uyumluluk(IBM)(MAC)
compatible             uyumlu(IBM)(MAC)
compile               derlemek(IBM)(MAC)(MS)
compiler              derleyici(MAC)
complement             tümleyici(IBM)
complete              tam, bitirmek, tamamlamak(IBM) tam(MS)
completion             bitiş, tamamlama(IBM)
complex               karmaşık(IBM)
complex number           karmaşık sayı(IBM)
component              bileşen(IBM)
composed              oluşmuş(IBM)
composite              karma(IBM)
composite bar chart         karma çubuk çizim(IBM)
composite editor          karma düzenleyici(IBM)
composite key            bileşik anahtar(IBM)
composition             oluşum(IBM)
compound document commands     bileşik belge komutları(MS)
Compound Document Creation     Bileşik Belge Yaratma(MS)
Compound Document Support      Bileşik Belge Desteği(MS)
compound documents         bileşik dokümanlar(MS)
Compound expressions        bileşik ifadeler(MS)
compress              sıkıştırmak(IBM)(MAC)(MS)
compressed file           sıkıştırılmış kütük(IBM)
Compressed print          sıkışık baskı / yazdırma(MS)
compressed text           sıkıştırılmış metin(MS)
compression             sıkıştırma(IBM)
compromise             uzlaşma(IBM)
compute               hesaplamak(IBM)(MS)
computer              bilgisayar(IBM)
computer center           bilgisayar merkezi(IBM)
computer conferencing        bilgisayar aracılığıyla toplantı(IBM)
computer crime           bilgisayar suçu(IBM)
computer science          bilgisayar bilimi(IBM)
computerization           (bilgisayarla) otomasyon(IBM)
computerize             (bilgisayarla) otomasyon(IBM)
computerized numerical control   bilgisayarla sayısal denetim(IBM)
computerized office         elektronik ofis(IBM)
concatenate             ardarda bağlama(IBM)(MAC)
concatenated field         birleştirilmiş alan(IBM)
Concatenated terms         ardarda bağlanmış terimler(MS)
concentration            yoğunluk, yoğunlaştırma(IBM)
conceptual             kavramsal(IBM)
concrete              somut(IBM)
concurrency(SQL)          aynı anda kullanım(IBM)
concurrent             eşzamanlı(MAC) aynı zamanda olan(IBM)
condense              sıkıştırma(MAC) yoğunlaştırmak(IBM)(MS)
condensed              sıkışık(MAC) sıkıştırılmış(IBM)
condition              koşul(IBM)
conditional codes          Koşullu kodlar(MS)
Conditional instruction       Koşullu yönerge(MS)
conduit               kablo borusu(IBM)
confidential            gizli(MAC)
configuration            yapı bilgileri(MAC) konfigürasyon(IBM)
                  yapı(MS)
configurator            konfigürasyon tanımlayıcı(IBM)
configure              yapılandırma(MAC)(MS);konfigürasyon
                  tanımlamak(IBM)
confirm               doğrulamak(IBM)(MAC) doğrulamak /
                  onaylamak(MS)
Confirm Changes           Değişiklikleri onayla(MS)
confirmation            doğrulama(IBM)
Conflicting             Çelişen(MS)
congestion             tıkanma(IBM)
conjunction             birleşme(IBM)
connect               bağlanma, bağlama(MAC) bağlamak(IBM)(MS)
connection             bağlantı(IBM)(MAC)
connectivity            bağlanabilirlik(MAC) bağlanırlık(IBM)
connector              bağlayıcı(MAC) bağlaç(IBM)(MS)
consecutive             ardışık(IBM)
consistency             tutarlılık(MS)
console               konsol(IBM)
constant              değişmez(IBM)(MAC)
constrain              kısıtlama(MAC)
constraint             kısıtlama(MAC)
construct              yapı(IBM)
constructing            bloklama(IBM)
Cont. Notice            Devam Uyarıcı(re: dipnot)(MS)
Cont. Separator           Uzun Ayırıcı(re: dipnot)(MS)
contact               değmek(IBM)
container              kap(IBM)(MS)
contamination            kirlenme(IBM)
content               içerik(IBM)(MAC)(MS)
contention             çekişme(IBM)
contents              içindekiler(IBM)(MAC)
Contents entry           İçindekiler öğesi(MS)
context               bağlam(IBM)(MS)
context sensitive          içeriğe duyarlı(MAC)
Context Sensitive Help       Bağlam Duyarlı Yardım(MS)
contextual help           bağlamsal yardım(IBM)
contiguous             bitişik(IBM)
continuation            devam(IBM)
Continuation character       devam karakteri(MS)
continue              sürdür(MAC) devam et(mek)(MS)
continuous             sürekli(IBM)(MAC)(MS)
continuous feed           sürekli besleme(MS)
continuous paper          sürekli form(MAC)
continuous section breaks      sayfa içi bölüm sonları(MS)
continuous(printer)         sürekli(yazıcı)(MS)
continuous-feed(printer)      sürekli-besleme(yazıcı)(MS)
contractor             yüklenici(IBM)
contrast              kontrast(MAC) karşıtlık(IBM)
contrast control          kontrast ayarı(IBM)
control               denetim(MAC) denetim, denetlemek(IBM)
                  kontrol(MS)
control ball            imleç denetim topu(IBM)
control character          kontrol karakteri(MAC)(MS) denetim
                  karakteri(IBM)
control codes            kontrol kodları(MS)
Control key             Kontrol tuşu(MAC)(MS)
control panel            denetim masası(MAC)(MS)
controller             denetleyici(IBM)
convention             kural(IBM)
conventional keyboard        standart klavye(IBM)
conventional memory         standart bellek(IBM);Geleneksel /
                  Standart Bellek(MS)
conventional system         geleneksel sistem(IBM)
convergence             yakınsama(MAC)
conversational           etkileşimli(IBM)
conversion             dönüştürme(IBM) dönüşüm / dönüştürme(MS)
conversion process         dönüştürme işlemi(MS)
Conversion string          Dönüştürme dizesi(MS)
convert               dönüştürmek(MAC)(MS)
Convert Table To          Tabloyu ...ya dönüştür(MS)
Convert(File) From/To        ...dan ...ya dönüştür(MS)
converter              dönüştürücü(IBM)(MAC)(MS)
Converter file           Dönüştürücü dosyası(MS)
convex               dışbükey(IBM)
conveying              taşıyan(IBM)
cooperative processing       işbirlikli işlem(IBM)
coordinate             eşgüdüm, koordinat(MAC);koordinat,
                  eşgüdüm sağlamak(IBM)
coordination            eşgüdüm(IBM)
coordinator             koordinatör(IBM)
coprocessor             ekişlemci(MAC) yardımcı işlemci(IBM)
copy                kopyalama(MAC) kopya,
                  kopyalamak(IBM)(MS)
Copy area              Kopya bölgesi(MS)
Copy List              Kopya listesi(MS)
copy operation           kopya işlemi(MS)
copy protected           kopya korumalı(MAC)(MS)
copy protection           kopyalamaya karşı koruma(IBM)
Copy soft fonts to         yüklenebilir yazıtiplerini kopyala(MS)
COPY TO(Keyname)          (...ya ) KOPYALA(MS)
CopyFormat macro          BiçimiKopyala(makro)(MS)
CopyList              Kopya Listesi(MS)
copyright              telif hakkı(IBM)(MS)
core                çekirdek(bellek)(IBM)
corequisite             yankoşul(IBM)
corner               köşe(MAC)
Corner Handles           Köşe Tutamakları(MS)
correct               doğru(MAC)
correction             düzeltme(IBM)(MS)
corrective maintenance       onarım(IBM)
correlated reference(SQL)      ilişkili gönderi(IBM)
correlation name(SQL)        ilişkisel ad(IBM)
correspondence           yazışma, uyuşma(IBM)
corresponding            karşılığı olan, ilişkin, denk düşen(IBM)
corruption             bozulma(IBM)
cost-effective           uygun maliyetli(IBM)
count                saymak(IBM)
Count By              ...er ...er say(MS)
counter               karşı, sayaç(IBM)
counting words           sözcük sayımı(MS)
country               ülke(MAC)(MS)
Country Settings(System menu)    Ülke Ayarları(MS)
coupler               bağlayıcı(IBM)
coupling              bağlama(MAC)
cover page             kapak sayfası(MAC) Ön Kapak(MS)
cradle               (telefon) almaç yuvası(IBM)
create               yaratmak(IBM)(MAC)(MS)
create directory          dizin yarat(MS)
creation date            yaratılış tarihi(MS)
criteria              ölçüt(MAC)(MS)
critical              kritik(IBM)
critical path            kritik yol(IBM)
Croatian              Hırvatça(MAC)
crop marks             kırpma imleri(MS)
cropping              kırpma(MS)
cross                çapraz(IBM) kesişme(MAC)
cross reference listing       çapraz başvuru listesi(IBM)
cross-domain            bölgeler arası(IBM)
cross-reference           yollama(MAC) çapraz referans(MS)
crossfire              çapraz akım(IBM)
crosshair              artı gösterge(IBM)(MS)
crosstalk              yanses(IBM)
CRT(cathode-ray-tube)        katot ışınlı tüp(MAC)
cryptanalist            şifre çözümleyici(IBM)
cryptographic            şifrelemeyle ilgili(IBM)
cryptography            şifreleme(IBM)
Ctrl key              CTRL tuşu(MS)
CUA                 CUA(IBM)
CUA architecture          CUA mimarisi(IBM)
cue                 çağrı, çağırmak(IBM)
cumulative             birikmiş(MAC)
cumulative summary         toplu özet(IBM)
curl                kıvrım(IBM)
currency              para birimi(MAC) para(IBM)
Currency number format       para birimi gösterimi / biçimi(MS)
currency symbol           para simgesi(IBM)
current               geçerli(MAC) Pu anki / yürürlükteki(MS)
current date            günün tarihi(MS)
current directory          yürürlükteki dizin(IBM) geçerli
                  dizin(MS)
current document          üzerinde çalışılan belge(IBM) geçerli
                  belge(MS)
current drive            yürürlükteki sürücü(IBM) geçerli
                  sürücü(MS)
current font            geçerli yazıtipi(MS)
Current Keys            Geçerli Tuşlar(MS)
current library           yürürlükteki kitaplık(IBM)
current line            yürürlükteki satır(IBM)
current release           son yayın(IBM)
current result           şu anki sonuç(MS)
current selection          yürürlükteki seçim(MS)
current time            şu anki saat(MS)
cursor               imleç(IBM)(MAC)(MS)
Cursor Blink(Slow/Fast)       İmlecin yanıp sönmesi(Yavaş/Hızlı)(MS)
cursor control keys         imleç denetim tuşları(IBM);imleç kontrol
                  tuşları(MS)
cursor down key           imleç aşağı tuşu(IBM)
cursor left key           imleç sola tuşu(IBM)
Cursor location           imlecin konumu(MS)
cursor movement key         imleç hareket tuşu(IBM)
cursor right key          imleç sağa tuşu(IBM)
cursor up key            imleç yukarı tuşu(IBM)
cursor-dependent scrolling     imlece bağımlı kaydırma(IBM)
cursor-independent scrolling    imleçten bağımsız kaydırma(IBM)
curve                eğri(IBM)
cushion               yedek saklama alanı(IBM)
custom               özel(MAC) İsteğe uyarlanmış / özel(MS)
Custom dialog boxes         özel iletişim kutuları(MS)
custom dictionary          özel sözlük(MS)
custom icons            özel simgeler(MS)
custom return address        özel dönüş adresi(MS)
Custom-made command         isteğe uyarlanmış komut(MS)
customer              müşteri(IBM)
customer engineer          teknik uzman(IBM)
customer setup           müşterice kurulan(IBM)
Customizable            İsteğe uyarlanabilir(MS)
Customizable Toolbar        isteğe uyarlanabilir Araç Çubuğu(MS)
Customization interface       isteğe uyarlama arabirimi(MS)
Customization tool         isteğe uyarlama aracı(MS)
customize              özelleştir(MAC) isteğe uyarlama(IBM)(MS)
customized             isteğe uyarlanmış(IBM)
customized dictionary        isteğe uyarlanmış / özel sözlük(MS)
cut                 kes(MAC) kesmek(IBM)(MS)
cut and paste            kesmek ve yapıştırmak(IBM)(MS)
cut form              yaprak(IBM)
cut sheet              yaprak(IBM)
cut sheet feeder          kağıt besleyici(MAC)
cutoff               kesmek(IBM)
Cyan                Cam Göbeği(MAC)
cybernetics             sibernetik(IBM)
cycle                çevrim(IBM)(MAC)
cycle stealing           çevrim çalma(IBM)
cyclic               çevrimsel(IBM)
cyclic redundancy check       çevrimsel hata denetimi(IBM)
cylinder              silindir(IBM)
Cypriote              Kıbrıs lehçesi(MAC)
Czech                Çekçe(MAC)
daily                günlük(IBM)
daisy wheel printer         papatya çarklı yazıcı(IBM)(MS)
daisy-chain             papatya dizimi(MAC)
damage               zarar vermek(IBM)
Danish               Danimarka dili(MAC)
DASD                disk(IBM)
DASD mirroring           disk ikizleme(IBM)
dash                uzun çizgi(IBM) Uzun tire(MS)
dashed line             kesik çizgi(MS)
data                veri(IBM)(MAC)(MS)
Data access             Veri erişimi(MS)
data bank              veri bankası(IBM)
data base              veri tabanı(MAC) veritabanı(IBM)
data bits              veri bitleri(MAC)
Data bookmark            Veri belirteci(MS)
Data buffer             Veri arabelleği(MS)
data bus              veri yolu(MAC)
data collection terminal      veri toplama uçbirimi(IBM)
data dictionary           veri sözlüğü(IBM)
Data dispenser           Veri dağıtıcısı(MS)
data document            veri belgesi(MS)
data entry             veri girişi(MAC)(MS)
data file              veri dosyası(MAC) veri kütüğü(IBM)
Data File Utility(DFU)       Veri Kütüğü Hizmet Programı(IBM)
data fork              veri çatalı(MAC)
Data Handler            Veri İşleyici(MAC)
data header record         veri başlık kaydı(MS)
data integrity           veri bütünlüğü(IBM)
data interchange format       veri değiştokuş biçimi(IBM);Veri Takas
                  Biçimi(MS)
data label             veri etiketi(IBM)
data line              veri çizgisi(IBM)
data link              veri bağlantısı(IBM)
data processing           bilgi işlem(IBM)
Data protection           Veri koruma(MS)
data receiver            veri alıcı(IBM)
data record             veri kaydı(MS)
Data Reference           Veri Referansı(MS)
data reference line         veri taban çizgisi(IBM)
data sink              veri biriktirici(IBM)
Data text              Veri metni(MS)
Data type              Veri tipi(MS)
data value             veri değeri(IBM)
data-only document         salt-veri belgesi(MS)
data-only file           salt-veri dosyası(MS)
data/header file          veri/başlık dosyası(MS)
data/text merge           veri/metin birleştirme(IBM)
database              veri tabanı(MAC) veritabanı(IBM)(MS)
database integrity         veritabanı bütünlüğü(IBM)
Datafile              Veri dosyası(MS)
Datasheet              Veri sayfası(MS)
date                tarih(MAC)(MS)
date action completed        gereğinin yapıldığı tarih(IBM)
date action due           gereği için son tarih(IBM)
Date Created            Yaratılış Tarihi(MS)
Date format             Tarih Biçimi(MS)
Date icon              Tarih simgesi(MS)
date of printing          yazdırılış tarihi(MS)
Date Saved             Kaydediliş tarihi(MS)
Date-time picture          Gün-Saat gösterimi(MS)
Date-time result          Gün-Saat sonucu(MS)
day                 gün(MAC)
DDE(Dynamic Data Exchange)     DVDT(Dinamik Veri Değiş Tokuşu)(MS)
deactivate             ekinliğini kaldırma(MAC) işlem dışı
                  bırakmak(IBM)
dead key              konum atlatmayan tuş(IBM)(MAC)
deadline              son veriliş günü(MAC)
deadlock              kilitlenme(IBM)
Dealer               Dağıtıcı(MS)
deallocate             serbest bırakmak(IBM)
deblock               blok çözmek(IBM)
debug                hata ayıklamak(IBM)(MAC)(MS)
debugger              hata ayıklayıcı(MAC)
debugging              hata ayıklama(MAC)
DEC NAS Support           DEC NAS Desteği(MS)
decentralized            dağıtılmış, merkezi olmayan(IBM)
decimal               onlu(MAC) onlu, ondalık(IBM) ondalık(MS)
decimal aligned           ondalık ayırıcı hizalı(IBM)
decimal alignment          ondalık noktaya hizalama(MAC);ondalık
                  ayırıcı hizalama(IBM) ondalık
decimal character          ondalık karakteri(MS)
decimal place            ondalık hane(MAC)
decimal point            ondalık nokta(MAC)(MS) ondalık
                  ayırıcı(IBM)
decimal tabs            ondalık sekmeler(MS)
Decimal tabstop           Ondalık sekme durakları(MS)
Decimal value            Ondalık değer(MS)
decipher              şifre çözmek(IBM)
decision              karar(IBM)
decisional database         karar düzeyi veritabanı(IBM)
deck                deste(IBM)
declaratives            bildirim deyimleri(IBM)
declare               bildirmek(IBM)
decode               kod çözmek(IBM)
decompile              derlenmişi açma(MAC)
decompress             sıkıştırılmışı açma(MAC)
decompression            ilk duruma genişletme(IBM)
Decrease the point size       Yazı boyutunu küçült(MS)
Decrease(to)            Azaltmak(MS)
decrement              azaltma, azalma miktarı(IBM)
decrypt               şifre çözmek(IBM)
dedicate              adamak(IBM)
dedicated(line)           adanmış hat(IBM)
default               saptanmış(MAC)
                  varsayılan(değer)(IBM);varsayılan / ilk
default action           varsayılan işlem (aksi belirtilmedikçe;
                  yapılacak olan)(MS)
default border           varsayılan kenarlık(MS)
default directory          yürürlükteki dizin(IBM) varsayılan
                  dizin(MS)
default display           varsayılan ekran(MS)
default drive            yürürlükteki sürücü(IBM) varsayılan
                  sürücü(MS)
default extension          varsayılan uzatma(MS)
default file name extension     varsayılan dosya adı uzatması(MS)
default font            varsayılan yazıtipi(MS)
default format           varsayılan biçim(MS)
Default installation        varsayılan kurulum(MS)
Default option           varsayılan seçenek(MS)
default path            varsayılan yol(MS)
Default picture file        varsayılan resim dosyası(MS)
default printer           atanmış yazıcı(IBM)
default search           varsayılan arama(MS)
default settings          varsayılan ayarlar(MS)
Default Tab Stops          Varsayılan Sekme Durakları(MS)
default tab width          varsayılan sekme aralığı(MS)
default value            varsayılan değer(MS)
defer                ertelemek(IBM)
define               tanımlamak(IBM)(MAC)(MS)
definite              kesin, belirli(IBM)
definition list           tanımlama listesi(IBM)
Definitions             Tanımlar(MS)
deflection             yön saptırma(IBM)
deflector              (yön) saptırıcı(IBM)
degradation             bozulma(IBM)
Del key               Del tuşu(MS)
delay                gecikme, geciktirmek(IBM)
delegate              yetki vermek, nesne sahibi adına çalışan
                  kişi(IBM)
delete               sil(MAC), silmek(IBM)(MS)
delete authority          silme yetkisi(IBM)
Delete Borders           Kenarlıkları Kaldır(MS)
Delete font             Yazıtipini sil / çıkar(MS)
Delete key             Sil tuşu(MAC)
Delete printer driver        Yazıcı sürücüsünü sil(MS)
Delete queue driver         Kuyruk sürücüsünü sil(MS)
Deletion mark            Silme imi(MS)
delimited identifier(SQL)      sınırlanmış tanıtıcı(IBM)
delimiter              ayırıcı(MAC) sınırlayıcı(IBM)(MS)
Delimiter character         sınırlayıcı karakter(MS)
delivery              teslim(IBM)
demo                gösteri, gösterme(IBM)
demodulate             demodülasyon(IBM)(MAC)
demonstration            gösteri, gösterme(IBM)
demote one level          bir düzey indirge(MS)
Demote(to)             İndirgemek(MS)
demoting a heading level      başlık düzeyini indir(MS)
demount               bağlantıyı kaldırma(MAC)
Denominator(re: fractions)     Payda(MS)
density               yoğunluk(IBM)
dependent              bağımlı(IBM)
dependent query           bağımlı sorgu(IBM)
dependent value           bağımlı değer(IBM)
desactivate(to)           devreden çıkarmak(MS)
descender              aşağıya çıkıntı(IBM)(MS)
descending             azalan(MAC)(MS) alçalan, azalan(IBM)
Descending order          Azalan sıra(MS)
descent               iniş(MAC)
descent line            iniş çizgisi(MAC)
description             tanımlama, açıklama(IBM) tanım(MS)
Description box           Tanım kutusu(MS)
deselect              seçimi kaldırma(MAC) seçimi iptal
                  etmek(IBM)
design               tasarım(IBM)
Designation             işaret etme, gösterme,belirtme(MS)
desk                masa(MAC)
Desk Accessories          Masaüstü donatıları(MS) masa
                  donatısı(MAC)
desktop               masaüstü(IBM)(MAC)(MS)
Desktop Manager           Masaüstü Yöneticisi(MS)
desktop Pattern           masaüstü deseni(MAC)
destination             hedef(MAC) varış(noktası)(IBM) erek(MS)
destructive             yıkıcı(IBM)
detached              ayrı, ayrılmış(IBM)
detail               ayrıntı(IBM)(MAC)
detail report            ayrıntı raporu(IBM)
detectable             saptanabilir, algılanabilir(IBM)
determinant             determinant(IBM) belireç(MAC)
determination            saptama(IBM)
developer              geliştirici(IBM)
device               aygıt(IBM)(MAC)(MS)
device driver            aygıt sürücü(MS)
Device driver file         Aygıt sürücü dosyası(MS)
device independence         aygıttan bağımsız olma(IBM)
device independent         aygıttan bağımsız(IBM)
device token            aygıt simgesi(IBM)
diablo printer           diablo yazıcı(MS)
diacritic              ayıran, belirten(IBM)
diacritical mark          aksan imi(IBM)
diagnose              tanılamak(IBM)
diagnosis              tanı(IBM)
diagnostic message         tanılayıcı ileti(IBM)
diagonal              köşegen(MAC)
diagonal two-headed arrow      çift başlı çapraz ok(MS)
diagram               şema, çizim(IBM)
dial                arama(MAC) çevirmek(IBM)
dial tone              çevir sesi(IBM)(MAC)
dial-up terminal          çevirmeli uçbirim(IBM)
dialed line             çevirmeli hat(IBM)
dialog box             sorgu kutusu(MAC) iletişim
                  penceresi(IBM);İletişim kutusu(MS)
Dialog Box Option          İletişim Kutusu Seçeneği(MS)
Dialog Editor            İletişim Düzenleyici(MS)
Dialogs               İletişim öğeleri(MS)
dictionary             sözlük(IBM)(MAC)(MS)
dictionary file           sözlük dosyası(MS)
Dictionary-style          Sözlük-biçemi(MS)
DIF files              VTB dosyaları(MS)
digit                sayı, basamak(IBM)(MS)
digit placeholder          basamak yer tutucusu(MS)
digital               sayısal(IBM)
digitize              sayısallaştımak(IBM)(MAC)
digitizer              sayısallaştırıcı(IBM)(MAC)
dim                 soluk(MAC)
dimension              boyut(IBM)(MAC)
dimmed               soluk(MAC)
dimmed command           soluk komut(MAC)
dimmed icon             soluk simge(MAC)
dimmer switch            karartma ayarlı anahtar(IBM)
diode                diyot(IBM)
direct               doğrudan(IBM)
direct access            doğrudan erişim(IBM)
direct formatting          doğrudan biçimlendirme(MS)
direct manipulation         doğrudan değiştirme(MS)
direct slot             doğrudan yuva(MAC)
direct user             doğrudan kullanıcı(IBM)
directed              yönlendirilmiş(IBM)
direction              yön(IBM)
Direction keys           Yön tuşları(MS)
director              yönetici(IBM)
directory              rehber(MAC) dizin, rehber(IBM) dizin(MS)
directory browser          dizin görüntüleyici(MS)
directory listing          dizin içerik listesi(IBM)
directory location         dizinin yeri(MS)
directory tree           dizin ağacı(IBM)
disable               geçersiz kılmak(IBM) devreden çıkar(MS)
Disable smart quotes        Akıllı tırnakları devre dışı bırak(MS)
disabled              geçersiz kılınmış, seçilemez(IBM)
Disabled actions          devre dışı kalmış işlemler(MS)
disassemble             kaynak kodunu oluşturma(MAC)
disaster              olağanüstü durum(IBM)
discard               atmak(IBM)(MAC)(MS)
disconnect             bağlantıyı kesme, çözme(MAC);bağlantıyı
                  kesmek(MS);bağlantı(nın) kesilmesi,
discrete              kesikli(IBM)
discrimination           ayrım(IBM)
disk                disk(IBM)(MAC)(MS)
disk drive             disk sürücü(MAC)(MS)
Disk error             Disk hatası(MS)
disk file              Disk dosyası(MS)
Disk full              Disk dolu(MS)
Disk name              Disk adı(MS)
Disk Operating System        Disk İşletim Sistemi(MS)
disk server             disk hizmet programı(IBM)
Disk space             Disk hacmi(MS)
disk storage            disk bellek(IBM)
disk volume             disk birimi(IBM)
diskette              disket(IBM)
diskette slot            disket yuvası(IBM)
diskette system           disket sistemi(MS)
diskette-only system        yalnızca disketli sistem(IBM)
dispatch              dağıtım, dağıtmak(IBM)
dispersant             seyreltici(IBM)
displace(to)            yerini değiştirmek(MS)
displacement            uzaklık(IBM)
display               görüntüleme(MAC)(MS) görüntü,
                  görüntülemek(IBM)
Display as Printed         Yazdırıldığı gibi görüntüle(MS)
display card            görüntü kartı(MS)
display device           görüntü aygıtı(IBM)(MAC)
display driver(adaptater)      ekran sürücüsü(MS)
Display file            Dosya görüntüle(MS)
Display hidden text         Gizli metni görüntüle(MS)
display memory           ekran belleği(MS)
display monitor           görüntü uçbirimi(IBM)
Display of Word Objects Word    Nesnelerinin Görüntülenmesi(MS)
display point            görüntü noktası(IBM)
display result           sonucu göster(MS)
display screen           görüntü ekranı(IBM)
display station           görüntü istasyonu(IBM)
display workstation         görüntü iş istasyonu(IBM)
disposition             kütük işleme durumu(IBM)
Distance from Edge         Kenardan uzaklık(MS)
Distance From Text         Metinden uzaklık(MS)
distortion             çarpıklık(IBM)
distribute             dağıtmak(IBM)
Distributed Automation Edition (  DAE) Dağıtılmış Otomasyon Baskısı(IBM)
distributed data processing     dağıtılmış bilgi işlem(IBM)
distributed processing       dağıtılmış işlem(IBM)
distributed system         dağıtılmış sistem(IBM)
distribution list          dağıtım listesi(IBM)
dither               titreme(MAC)
divide               bölme(MAC)
dividend              bölünen(IBM)
division              bölme işlemi / bölüm(MS)
Division line(re: fractions)    kesir çizgisi(MS)
Division mark            bölüm imi(MS)
divisor               bölen(IBM)
DLL(Dynamic Link Library)      DBK(Dinamik Bağlı Kitaplık)(MS)
DO FIELD CLICK(Keyname)       ÇİFTTIKLA(MS)
document              belge(MAC)(MS) belge, belgelemek(IBM)
document authority         belge yetkisi(IBM)
Document Contents Architecture   Belge İçerik Mimarisi(IBM) DCA(MS)
Document Control Menu        Belge Denetim Menüsü(MS)
Document Conversions        Belge Dönüşümleri(MS)
Document dictionary         Belge sözlüğü(MS)
Document drive           Belge sürücüsü(MS)
Document file            Belge dosyası(MS)
document format           belge biçimi(IBM)
Document Interchange Architectur  e(DIA) Belge Değiştokuş Mimarisi(IBM)
document library          belge kitaplığı(IBM)
document management         belge yönetimi(MS)
Document mode            Belge modu(MS)
Document name            Belge adı(MS)
document of understanding(DOU)   ortak anlayış belgesi(IBM)
Document pane            Belge yarı penceresi(MS)
document retrieval         Belge alma(MS)
Document screen           Belge ekranı(MS)
Document Statistics         Belge istatistikleri(MS)
Document style           Belge biçemi(MS)
document template          Belge şablonu(MS)
document template file       Belge şablon dosyası(MS)
Document view            Belge görünümü(MS)
Document window           Belge penceresi(MS)
documentation            belgeleme(IBM) Dokümantasyon(MS)
DoFieldClick macro         ÇiftTıkla makrosu(MS)
Dollartext(re: format switches)      Dolarlı gösterim(MS)
domain               etki alanı(IBM)
done                tamam, bitti(MAC)
dormant state            uyku durumu(IBM)
DOS                 DOS(MS)
DOS partition            DOS bellek bölümü(IBM)
dos prompt             DOS komut istemi(IBM) DOS yanıt
                  istemi(MS)
dot                 nokta(IBM)(MS)
Dot matrix printer         Nokta vuruşlu yazıcı(MS)
dot pitch              nokta uzakığı(MAC)
dots per inch            inç başına nokta sayısı(MS)
dotted border            noktalı kenarlık(MS)
dotted line             noktalı çizgi(MS)
dotted outine box          noktalı çerçeve(MS)
Dotted Underline          Noktalı Altçizgi(MS)
double               çift, çifte(IBM) çift(MAC)(MS)
double click            çift tıklama(MAC)(MS) iki kez
                  tıklatmak(IBM)
double close quote         çift tırnak(kapama)(MS)
double open quote          çift tırnak(açma)(MS)
double precision          çift duyarlıklı(IBM)
double sided DISKETTE        çift taraflı disket(IBM)
double space            çift boşluk(MAC) ÇİFT ARALIK(MS)
double spacing lines        çift aralıklı çizgiler(MS)
double underline          çift altçizgi(MS)
double-byte character SET(DBCS)   çift baytlık karakter takımı(IBM)
double-byte coded FONT       çift baytla kodlanmış yazı tipi(IBM)
double-density disk         çift yoğunluklu disk(IBM)
Double-sided disk          Çift-yüzeyli disk(MS)
Double-sided disk drive       Çift-yüzeyli disk sürücü(MS)
Double-sided pages         Çift yüziü sayfalar(MS)
Double-sided printing        Çift yüzlü baskı(MS)
Double-spacing           Çift aralık bırakma(MS)
Double-underline          Çift altçizgi(MS)
doubleword             çiftsözcük(IBM)
down                bozuk(IBM)
Down                Aşağı/Aşağıya(MS)
down arrow             aşağı ok(MAC)
down arrow icon           aşağı ok simgesi(MS)
Down Arrow Key           Aşağı Ok Tuşu(MAC)(MS)
down key              Aşağı ok tuşu(MS)
Down scroll arrow          Aşağı kaydırma oku(MS)
down time              bozukluk süresi(IBM)
downline              uca doğru(IBM)
download              yükleme(MAC)(aşağı) yüklemek(IBM)
Download each job          Herbir işi yükle(MS)
downloadable fonts         yüklenebilir fontlar(MAC);yüklenebilir
                  yazıtipleri(MS)
downsizing             küçültme(IBM)
downstream             aşağı akım(IBM)
downstream load           (aşağı) yüklemek(IBM)
draft                taslak(MAC)(MS)
draft copy             taslak kopya(IBM)
Draft document           Taslak belge(MS)
draft mode             taslak modu(MS)
draft printing           taslak baskı(MAC)
draft quality            taslak kalitesi(IBM)
draft view             taslak görünüm(MS)
drag                sürüklemek(MAC)(MS)
drag and drop            sürükleyip bırakma(IBM) sürükle ve
                  bırak(MS)
drag select             sürükleyerek seçme(IBM)
dragging              sürükleme(IBM)
draw(to)              çizmek(MS)
drawer               çekmece(IBM)
drawing character          çizim karakteri(IBM)
Drawing Ruler            Çizim Cetveli(MS)
drift                sapma, sürüklenme(IBM)
drive                sürücü(IBM)(MAC)(MS)
Drive designator or indicator    sürücü göstergesi(MS)
drive letter            sürücü adı(IBM)
driver               sürücü(MAC)
Drop                Düşür / İptal et /Bırak(fare)(MS)
drop cable             saplama kablo(IBM)
Drop embed             Katmayı iptal et(MS)
Drop Messages            İletileri iptal et(MS)
Drop point             Bırakılan nokta(MS)
drop-down list           çekme liste(IBM)
drop-down list box         açılan liste kutusu(MS)
dual                çift(IBM)
Dual Floppy System         Çift Disket Sürücülü Sistem(MS)
dual processor           çift işlemci(IBM)
due date              gereğinin yapılacağı tarih(IBM)
dumb terminal            programlanmaz uçbirim(IBM)
dummy                yapay, kukla(IBM)
dummy device            kukla aygıt(IBM)
dump                döküm, döküm almak(IBM)
duplex               çift yönlü(IBM) Çift / Çift yönlü(MS)
duplicate              çoğalt(MAC) kopyalamak,
                  çoğaltmak(IBM)(MS)
duplication             kopyalama, çoğaltma(IBM)
duplicator             çoğaltıcı(IBM)
duration              süre(IBM)
Dutch                Felemenkçe(MAC)
dyadic operator           ikiz işlemci(li)(IBM)
dynamic               dinamik(IBM)
dynamic address translation     dinamik adres dönüştürme(IBM)
dynamic bind(SQL)          dinamik bağlama(IBM)
Dynamic Data Exchange        Dinamik Veri Değiş Tokuşu(MS)
Dynamic Data Exchange(DDE)     Dinamik Veri Değiş Tokuşu(DVD)(MS)
dynamic linking           dinamik bağlantı(IBM)
dynamic priority          dinamik öncelik(IBM)
dynamic programming         dinamik programlama(IBM)
dynamic resource allocation     dinamik kaynak ayırma(IBM)
dynamic SQL             dinamik SQL(IBM)
dynamic storage allocation     dinamik bellek ayırma(IBM)
early token release         erken simge gönderme(IBM)
Easy Access             Kolay Erişim(MAC)
echo                yankı(IBM)(MAC)
edge                ayrıt, kenar(MAC) kenar(IBM)(MS)
edit                düzenlemek(IBM)(MAC)(MS)
Edit control            Düzenleme kontrolü(MS)
editable              Düzenlenebilir(MS)
editing techniques         düzenleme teknikleri(MS)
edition               yayın(MAC)
editor               (metin) düzenleyici(IBM)
effective              geçerli olan, etkili olan(IBM)
effective address          geçerli adres(IBM)
efficiency             verimlilik(IBM)
EGA(Enhanced Graphics Adapter)   EGA(MS)
eject                atmak(IBM) Diski Çıkar(MAC)
elapse time             geçen zaman(IBM)
electronic filing          elektronik dosyalama(IBM)
electronic mail           elektronik posta(IBM)
element               öğe(IBM)
eligible              seçilebilir(IBM)
ellipsis              üç nokta(IBM)(MS)
ELSE instruction          YOKSA yönergesi(MS)
em-dash(ALT+0150)          tire(MS)
embed                içine katmak(IBM) katmak /
                  katıştırmak(MS)
embedded object           katılmış nesne(MS)
embedded SQL statement       katılmış SQL deyimi(IBM)
Embedder              Katıştırıcı(MS)
Embedder INI-file          Katıştırıcı INI dosyası(MS)
Embedding architecture       Katıştırma yapısı(MS)
Embedding Server          Katıştırma Kaynağı(MS)
Embedding server application    Katıştırmada kaynak görevi gören
                  uygulama(MS)
emergency              acil durum(IBM)
emission              yayma(IBM)
emit                yaymak(IBM)
emphasis              vurgu(MS)
emphasizing Text          metni vurgulama(MS)
empty                boş(IBM)(MAC)
emulate               öykünmek(IBM)(MAC)
emulation              öykünme(IBM)
emulation program          öykünme programı(IBM)
en-dash(ALT+0151)          uzun tire(MS)
enable               geçerli kılmak(IBM) canlandırmak(MS)
enabled               geçerli kılınmış, seçilebilir(IBM)
encapsulation            kapsülleme(IBM)
enclose               içermek / kapsamak(MS)
Enclosures             Kapsam(MS)
encode               kodlamak(IBM)
encrypt               şifrelemek(IBM)(MAC)
End                 Son / durdur / bitir(MS)
end key               Sonlandırma tuşu(MS)
End mark              Son imi(MS)
end of address           adres sonu(IBM)
End of Document           Belge Sonu(MS)
End of Page             Sayfa Sonu(MS)
End of row mark           Satır sonu imi(MS)
end user              uç kullanıcı(IBM)
End-of-cell character        Hücre sonu karakteri(MS)
End-of-paragraph mark        Paragraf sonu imi(MS)
EndIf instruction          Endif yönergesi(Wordbasic)(MS)
Endmark               Son imi(MS)
energy               enerji(IBM)
engineering change         teknik değişiklik(IBM)
engineering design         teknik tasarım(IBM)
engineering release         teknik değişiklik yayını(IBM)
English               İngilizce(MAC)
enhance               geliştir(MS)
enhanced              geliştirilmiş(IBM)
Enhanced Color Display       Enhanced Color Display(MS)
Enhanced Graphics Adapter      EGA Ekran Kartı(MS)
Enhanced Graphics Adapter(EGA)   Geliştirilmiş Grafik Bağdaştırıcı(IBM)
Enhanced Graphics Adaptor      Enhanced Graphics Adaptor(MS)
enhanced keyboard          geliştirilmiş klavye(IBM)
enhanced mode            geliştirilmiş kip(MS)
enlarge               büyütmek(IBM)(MAC) büyültmek /
                  genişletmek(MS)
enqueue               kuyruğa koymak(IBM)
enter                girmek(IBM)(MS)
Enter complete pathname of file   Dosya yolunu tam olarak verin(MS)
Enter key              Enter tuşu(MAC) giriş tuşu(MS)
enterprise             kuruluş, şirket(IBM)
Enterprise Systems Connection    Pirketler Topluluğu bağlantısı(IBM)
entity               varlık(IBM)
entry                giriş(IBM)
entry point             giriş noktası(MS)
Entry(in a table)          Öğe(tabloda)(MS)
Entry-text(re: XE fields)      Girdi / Öğe - metni(re: XE alanları)(MS)
envelope              zarf(MAC)(MS)
Envelope creation          Zarf hazırlama(MS)
Envelope feeder           Zarf besleyici(MS)
Envelope styles           Zarf biçemleri(MS)
Envelope template          Zarf şablonları(MS)
enveloping             zarflama(IBM)
environment             ortam(IBM)
environment variable        çevre değişkeni(MS)
epilogue              sondeyiş(IBM)
EPROM                EPROM(IBM)
Equal sign             Eşittir işareti(MS)
Equal(re: math function)      Eşit(re: matematiksel işlev)(MS)
equalization            eşitleme(IBM)
equation              denklem(MAC)(MS)
Equation Editor           Denklem Düzenleyici(MS)
Equation Editor Embedder(MathTyp  e)   Equation Editor Katıştırıcısı(MS)
equipment              donatı(IBM)
equivalent             eşdeğer(IBM)
erasable programmable read-only   memory;silinir programlanır yalnızca
                  okunur bellek(IBM)
erase                silmek(IBM)(MAC)(MS)
erase head             silme kafası(IBM)
eraser               silgi(MAC)
erasing backspace          geriye doğru silme(IBM)
erasing head            silme kafası(IBM)
ergonomics             ergonomi(IBM)
error                hata, sorun(MAC) hata(IBM)
Error handler options        Hata durumunda nasıl davranılacağının;
                  seçilmesi(MS)
Error handling           Hata durumunda nasıl davranılacağı(MS)
error log              hata günlüğü(IBM)
Error Messages           Hata mesajları(MS)
Error recovering          Hata düzeltme(MS)
error recovery           hatadan kurtulma(IBM)
Error trapping           Hata yakalama(MS)
Errors               Hatalar(MS)
ESA(Enterprise System Architecture) ESA(Şirketler Topluluğu
                  Mimarisi)(IBM)
Esc key               Esc tuşu(MAC)(MS)
escape               çıkış, dönüş(IBM)
escape character          escape karakteri(MAC) çıkış
                  karakteri(IBM)
Escape Key             Escape tuşu(MAC)
escape sequence           çıkış tuşu bileşimi(IBM)
escaping key            konum atlatan tuş(IBM)
ESCON                ESCON(IBM)
ethernet bridge           ethernet köprüsü(IBM)
EtherTalk              EtherTalk(MAC)
even                çift(MAC)(MS)
Even number             Çift sayı(MS)
event                olay(IBM)(MAC)
everyone              herkes(MAC)
evoke                çağırmak(IBM)
example               örnek(MAC)
exception              olağandışı durum(IBM)
exception handling         olağandışı durum işleme(IBM)
exception message          olağandışı durum iletisi(IBM)
exchange              değiştirme(MAC) değiştokuş, santral(IBM)
exclude authority          dışlama yetkisi(IBM)
exclusion              dışlama(IBM)
exclusive lock(SQL)         dışlayıcı kilit(IBM)
Exec                Çalıştır(MS)
EXEC procedure           EXEC yordamı(IBM)
Executable             Çalıştırılabilir(MS)
executable file           yürütülebilir kütük(IBM)
executable program         yürütülebilir program(IBM)
executable segment         yürütülebilir program parçası(IBM)
executable statement        yürütülebilir deyim(IBM)
execute               yürütmek(IBM)(MAC)
Execute Only Flag          Salt-Çalıştır işareti(MS)
execution time           yürütme zamanı(IBM)
Executive              Çalıştırıcı(MS)
executive information system    üstyönetim bilişim sistemi(IBM)
executive program          yürütme programı(IBM)
ExecutiveR             ExecutiveR(MS)
exercise              alıştırma(IBM)
Existing              Varolan(MS)
exit                çıkış(MAC) çıkış,
                  çıkmak(IBM);çıkmak/terk etmek(MS)
expand               genişletmek(MAC)(MS);genişlemek,
                  genişletmek(IBM)
expand selection          seçimi genişlet(MS)
expanded              genişletilmiş(MS)
Expanded By             ...kadar genişletilmiş(MS)
expanded character spacing     genişletilmiş karakter aralığı(MS)
expanded memory           genişletilmiş bellek(IBM)(MS)
Expanded Memory Board        Genişletilmiş Bellek Kartı(MS)
Expanding and contracting highli  ghted text;Vurgulanmış metni genişletme
                  / daraltma(MS)
expansion board           genişletme kartı(IBM)
expansion card           genişletme kartı(IBM)(MAC)
expansion gate feature       genişletme geçiti aksamı(IBM)
expansion option          genişletme aksamı(IBM)
expansion slot           genişletme yuvası(IBM)
expansion unit           genişletme birimi(IBM)
expert system            uzman sistem(IBM)
expiration date           korunma süresi bitimi, son kullanma
                  tarihi(IBM)
explicit              açık, belirtik(IBM)
explicit selection         (tuşa) basarak seçme(IBM)
exploded pie            ayrılmış dilim(IBM)
exponent              üst(IBM)
exponential             üstel(IBM)
export               götürme(MAC) dışarıya aktarmak(IBM)
exporting text to other programs      diğer programlara metin
                  gönderme(MS)
exposed name(SQL)          açık ad(IBM)
expression             anlatım(IBM)(MAC)(MS)
expression(mat)           deyim(MAC)
EXT(re: status bar abbr.)      SAG(MS)
extend               genişletme(MAC) yaymak, uzatmak(IBM)
                  uzatmak(MS)
Extend mode             genişletme kipi(MS)
extend selection          seçimi genişlet(MS)
Extend selection mode        seçimi genişletme modu(MS)
extended character set       genişletilmiş karakter
                  takımı(IBM);Genişletilmiş karakter
extended characters         ek karakterler(IBM)(MS)
extended dos partition       ek DOS bellek bölümü(IBM)
Extended Edition(EE)        Genişletilmiş sürüm(MS)
extended graphic character set   genişletilmiş grafik karakter
                  takımı(IBM)
extended help            genel yardım(IBM) Genişletilmiş
                  yardım(MS)
extended keyboard          genişletilmiş klavye(MAC)(MS)
extended memory           yayılmış bellek(IBM)(MS)
extended networking         genişletilmiş ağ(IBM)
extended selection         ek seçim(IBM)
extension              yayma, uzantı(IBM) uzantı(dosya
                  adları)(MS)
extent               kaplam(IBM)
external              dış(IBM)(MAC)
external file            dış dosya(MS)
external function          dış işlev(IBM)
external graphics file       dış grafik dosyası(MS)
external modem           dış modem(IBM)
external option           dış aksam(IBM)
external storage          dış bellek(IBM)
externally described data      program dışı tanımlanan veri(IBM)
externally described file      program dışı tanımlanan kütük(IBM)
Extra Side Margin          Fazladan kenar boşluğu(MS)
extract               ayıkla(MAC) çıkarmak(IBM)(MS)
extreme               uçdeğer(IBM)
fabric ribbon            dokuma şerit(IBM)
face plate             kablo bağlantı plakası(IBM)
facility              olanak(IBM) kolaylık(MAC)
Facing pages            Yüz yüze sayfalar(MS)
facsimile machine          faks makinesi(IBM)
factor               katsayı, etmen, çarpan(IBM)
fail                başarısız olma(MAC)
failsafe operation         arızada güvenli işletim(IBM)
failure               bozukluk(IBM)
false                yanlış(IBM)(MAC)
fanfold paper            bilgisayar formu(MAC)
Far-left              En solda(MS)
fast                hızlı(IBM)(MAC)
fast path key            kestirme yol tuşu(IBM)
Fast Save              Hızlı Kaydetme(MS)
Fast-page-mode           Hızlı-sayfa-durumu(MAC)
fatal error             onulmaz hata(IBM) ölümcül hata(MAC)
fatbits               bit ayrıntıları(MAC)
fault                arıza(IBM)
fault tolerance           arızaya dayanıklılık(IBM)
fault tolerant           arızaya dayanıklı(IBM)
favored               yeğlenen(IBM)
fax                 tıpkıileti(MAC) faks göndermek(IBM)
fax adapter             faks kartı(IBM)
fax board              faks kartı(IBM)
FDHD                FDHD(MAC)
feasibility             olurluk(IBM)
feasibility study          olurluk çalışması(IBM)
feature               özellik(MAC) özellik,(özel) aksam(IBM)
feature code            aksam kodu(IBM)
Features              Özellikler(MS)
feed                besleme(IBM)(MAC)(MS)
Feed slot              Besleme yuvası(MS)
feed tract             besleme çekişi(IBM)
feedback              geribesleme(MAC) geribesleme,
                  geribildirim(IBM)
feeder               besleyici(IBM)(MS)
fence                çit(IBM)
fetch                getirmek(IBM)
fiber optic             fiber optik(IBM)
fidelity              aslına uygunluk(IBM)
field                alan(IBM)(MAC)(MS)
Field & Macro Translation      Alan ve Makro Çevirimi(MS)
field characters          alan karakterleri(MS)
field code             alan kodu(MS)
field contents           alan içeriği(MS)
field engineering          teknik uzmanlık(IBM)
field installable          yerinde kurulabilir(IBM)
Field keys             Alan anahtarları(MS)
Field label             Alan etiketi(MS)
field level help          bağlamsal yardım(IBM)
Field mark             Alan imi(MS)
field name             alan adı(MS)
Field number            Alan numarası(MS)
field refreshing          alan tazeleme(MS)
Field Specific Switch        Alana Özgü Anahtar(MS)
Field switch            Alan anahtarı(MS)
field syntax            alan sözdizimi(MS)
Field Type Name           Alan Tipinin Adı(MS)
field value             alan değeri(MS)
Fields in Word Objects       Word Nesnelerindeki Alanlar(MS)
Figure               Pekil(MS)
Figure Caption           Peklin altındaki açıklama
                  yazısı(v.b...)(MS)
File                Dosya(MAC)(MS) kütük(IBM)
file                dosyalamak(IBM)
file allocation table        kütük yerleşim çizelgesi(IBM)
file cabinet            kütük dolabı, dosya
                  dolabı(fiziksel)(IBM)
file control block(FCB)       kütük denetim öbeği(IBM)
File editor             Dosya düzenleyici(MS)
file extension           Dosya uzantısı(MS)
file format             Dosya biçimi(MS)
file handle             kütük tanıtıcı değer(IBM)
file handling keys         Dosya yönetim tuşları(MS)
File interchange format       Dosya takas biçimi(MS)
file maintenance          kütük bakımı(IBM)
File Manager            Dosya yöneticisi(MS)
File Name              Dosya Adı(MS)
file name extension         kütük adı uzantısı(IBM) Dosya Adı
                  Uzantısı(MS)
File name pattern          Dosya adı örneği(MS)
File naming             Dosya adlandırma(MS)
file protection ring        koruma halkası(IBM)
File server             Dosya dağıtıcı(MAC)
file server             kütük hizmet programı(IBM)
File Sharing            Dosya Paylaşma(MAC) Dosya paylaşımı(MS)
File type              Dosya tipi(MS)
Filename              Dosya adı(MS)
fill                doldurma(IBM)(MAC)
fill character           doldurma karakteri(IBM)
fill down              alta kopyala(MAC)
fill pattern            doldurma deseni(IBM)
fill right             sağa kopyala(MAC)
fill-in box             doldurulacak kutu(MS)
fill-in field            doldurulacak alan(MS)
fill-in(a form)           doldurmak(formu)(MS)
Filled-in Information        (Önceden) Doldurulmuş bilgi(MS)
fillet               file(IBM)
film                film(IBM)
filter               süzgeç(IBM)
filter(DOS)             süzmek(IBM)
final                son(IBM)
final copy             son kopya(IBM)
final form text           son biçimini almış metin(IBM)
finance communications       bankacılık iletişimi(IBM)
find                bulma(MAC)(MS)
Finder               Finder(MAC)
fine-grain             ince taneli(IBM)
finite element analysis       sonlu elemanlar analizi(IBM)
Finnish               Fin dili(MAC)
firmware              bellenim(MAC)
Firstcap(re: format switches)    İlkBüyük(re:biçim anahtarları)(MS)
fit                 bağdaştırmak, uymak(IBM)
fit to page             sayfaya sığdı(MAC)
fix                 düzeltme(IBM)
fix level              düzeltme düzeyi(IBM)
fixed                değişmez(IBM)
fixed currency symbol        yeri değişmez para birimi simgesi(IBM)
fixed disk             sabit disk(IBM)(MS)
fixed point             değişmez noktalı(IBM) Sabit nokta /
                  noktalı(MS)
fixed spaced font          değişmez aralıklı yazıtipi(MS)
Fixed system font          değişmez sistem yazıtipi(MS)
fixed-height character       değişmez boylu karakter(MS)
Fixed-pitch printer         Sabit karakter sıklıklı yazıcı(MS)
Fixed-positioned oject       Sabit konumlu nesne(MS)
Fixed-size space          Değiştirilemez aralık(MS)
flag                işaret, işaretlemek(IBM);İşaret, İşaret
                  etmek /işaretlemek(MS)
flash                yanıp sönme(MAC) ışıldama(IBM)
flat file              düz kütük(IBM)
Flemish               Flamanca(MAC)
flexible              esnek(IBM)
Flexible disk            disket(MS)
flicker               titrek ışıltı(IBM)
flip                çevirme(MAC)
flip-flop              ikidurumlu(IBM)
floating              kayan(IBM)
floating currency symbol      yeri değişir para birimi simgesi(IBM)
floating point represntation    kayan ayrımlı gösterim(MAC)
floating zero            kayan sıfır(MAC)
floating-point constant       kayan noktalı değişmez(IBM)
floating-point format        kayan noktalı biçim(IBM)
floating-point unit         kayan nokta birimi(MAC)
Floppy               disket(MS)
floppy disk             disket(IBM)(MAC)(MS)
Floppy disk drive          Disket sürücü(MS)
flow                akış, akmak(IBM)
Flow chart             Akış çizelgesi(MS)
flowchart              akış şeması(IBM)
flowing text            kayan metin(IBM)
fluid                akışkan(IBM)
Flush left             Sola yanaştır(MS)
Flush Right             Sağa yanaştır(MS)
flush right/left          sağa/sola yanaşık(IBM)
flush(to)              yanaştırmak(MS)
fold                kat, katlamak(IBM)
Folder               Klasör(MAC) dosya(IBM)
folding               karakter tamamlama(IBM)
folding ratio            katlama oranı(IBM)
Folio                Klasör(MS)
folio page number          atanan sayfa numarası(IBM)
Font                yazı tipi(IBM) Font(MAC) yazıtipi(MS)
Font Assignment Table        Yazıtipi atama tablosu(MS)
font cartridge           yazıtipi kartuşu(MS)
Font file              Yazıtipi dosyası(MS)
Font mapping            Yazıtipi eşleme(MS)
font name              yazıtipi adı(MS)
font selection           yazıtipi seçimi(MS)
Font set              Yazıtipi kümesi(MS)
font size              Punto(MAC) Yazıtipi Boyutu(MS)
footer               altlık(MAC) altbilgi(IBM)(MS)
footing               altlık(IBM)
footnote              dipnot(IBM)(MAC)(MS)
Footnote Pane            Dipnot yarı penceresi(MS)
Footnote reference         Dipnot referansı(MS)
Footnote Reference Mark       Dipnot referans imi(MS)
Footnote reference number      Dipnot referans numarası(MS)
Footnote Separator         Dipnot ayırıcısı(MS)
footnote text            dipnot metni(MS)
footprint              kapladığı alan(IBM)
For...Next loop           For...Next döngüsü(Wordbasic)(MS)
forbidden              yasak(IBM)
force                zorlama(IBM)
force start             zorlamalı başlatma(IBM)
forced completion          zorlamalı sona erdirme(IBM)
forecast              tahmin etmek(IBM)
foreground             önalan(IBM) önplan(MAC)
foreground partition        ön bellek bölümü(IBM)
foreign               yabancı(IBM)
foreign caracters          yabancı karaterler(MS)
form                form, biçim(IBM) form(MS)
form alignment           form hizalama(IBM)
form document            kabuk belge(IBM)
form factor             biçim katsayısı(IBM)
form feed              form ilerletme, sayfa başı(tuş)(IBM)
form letter             hazır mektup(IBM) Form Mektup(MS)
form separator           form ayırıcı(IBM)
format               biçim, biçimlemek(IBM)(MAC);biçim,
                  biçimlendirmek(MS)
Format name             Biçim adı(MS)
formatted              biçimlenmiş(IBM)(MAC)
formatted page           biçimlenmiş sayfa(IBM)
formatting attribute        biçimlendirme özniteliği(MS)
Formatting instruction       Biçimlendirme komutu(MS)
Formatting Tools          Biçimlendirme Araçları(MS)
Formatting(disk)          Biçimlendirme(disk)(MS)
formula               formül(IBM)(MAC)(MS)
Formula code            Formül kodu(MS)
Formula Reference          Formul referansı(MS)
forward               göndermek, iletmek(IBM)
Four headed Arrow          Dört başlı ok(MS)
fraction              kesir(IBM)(MS)
fractional digit          kesir basamağı(IBM)
fragment              bölümlenme(MAC)
fragmentation            parçalanma(IBM)
frame                çerçeve(IBM)(MAC)(MS)
Frame indicator           çerçeve göstergesi(MS)
Frame Position           çerçeve konumu(MS)
frame positioning          çerçeve konumlandırma(MS)
frame relay             çerçeve aktarım(teknolojisi)(IBM)
frame sizing            çerçeve boyutlandırma(MS)
frame(communication)        iletim birimi(IBM)
framework              iskelet(MS)
free                serbest(IBM) Serbest / boş/ kullanıma
                  açık(MS)
Free field delimitor        Serbest alan sınırlayıcısı(MS)
free memory             boş bellek(MAC)
Free Space             Boş Yer(MAC) Boş alan(MS)
Freehand line            Serbest çizgi(MAC)
Freehand shape           Serbest şekil(MAC)
Freehand shape tool         Serbest şekil aracı(MAC)
freeze(to)             dondurmak(MS)
French               Fransızca(MAC)
French/French-Canadian       Fransızca / Kanada Fransızcası(MS)
frequency              frekans(MAC) frekans, sıklık(IBM)
                  sıklık(MS)
friction              sürtünme(IBM)
From / To              ...dan / ...ya(MS)
From Left              Soldan(MS)
From Right             Sağdan(MS)
From Template            Pablondan (MS)
front end              ön uç(IBM)
front end computer         ön bilgisayar(IBM)
front end processor         ön işlemci(IBM)
front matter            ön bölümler(IBM)
full                tüm, dolu(IBM)
full duplex             full duplex(MAC)
full duplex communication      fll duplex iletişim(MAC)
Full duplex modem          Full duplex modem(MAC)
Full justification         Bloklama(MAC)
Full menus             Tam Menüler(MS)
full path              bütün yol(MS)
full pathname            tam yol adı(MAC)
full resolution           tam çözünürlük(MS)
Full Save              Tamamını sakla(MS)
full screen             tüm ekran(IBM) Tam ekran(MS)
full screen application       tam ekranuygulaması(MAC)
full screen editing         tüm ekran kipinde düzenleme(IBM)
full screen mode          tüm ekran kipi(IBM)
full select(SQL)          tamseçim(IBM)
Full variant            Tam değişke(MS)
full-duplex             çift yönlü(IBM)
full-size              tam-boyut(MS)
fullword              tümsözcük(IBM)
fullword binary           ikili tümsözcük(IBM)
function              işlev(MAC)(MS)
function check           işlev hatası(IBM)
function key            işlev tuşu(IBM)(MAC)(MS)
function(al)            işlev(sel)(IBM)
functional diagram         işlevsel şema(IBM)
functionality            işlevsellik(MS)
fuse                sigorta(IBM)
Gallery               Galeri(MAC)(MS)
Galley View             Galeri Görünümü(MS)
game port              oyun bağlantı noktası(IBM)
Gamma Table             Gamma Tablosu(MAC)
gap                 aralık(IBM)
Garbage               Çöp(MAC) anlamsız veri(IBM)
gate                geçit(IBM)
gateway               ağ geçidi(IBM)
gather               toplamak(IBM)
GCR                 Grup kodlu kayıt(MAC)
general               genel(IBM)(MAC)
general availability        hazır olma tarihi(IBM)
General Switch           Genel Anahtar(MS)
general-purpose library       genel amaçlı kitaplık(IBM)
generate              üretmek, oluşturmak(IBM)(MS)
generated text           sistemin oluşturduğu metin(IBM)
generation             kuşak(IBM)
generator              üreteç(IBM)
generic               soysal(IBM)
Generic font name          soysal yazıtipi ismi(MS)
generic search           soysal arama(IBM)
German               Almanca(MAC)
get                 almak(IBM)
Get Info              BilgiVer(MAC)
Get Privileges           Ayrıcalıkları ildir(MAC)
ghost line             hayalet çizgi(!)(MS)
Gigabyte              Gigabyte(MAC)
global               genel(IBM)(MAC)(MS)
global backup            genel yedekleme(MAC)
global file name character     genel kütük adı karakteri(IBM)
global macro            genel makro(MAC)
Global Macros and Glossaries    Genel Makrolar ve Kavram Dizinleri(MS)
global replace           genel değiştirme(MAC)
global search            genel arama(MAC)
global symbol            genel sembol(MAC)
glossary              terimler sözlüğü(MAC) özel
                  sözlük(IBM);Kavramlar Dizini(MS)
glossary entry           terimler sözlüğü maddesi(MAC);Kavramlar
                  Dizini girdisi(MS)
glossary item            Kavramlar dizini öğesi(MS)
glossary keyword          terimler sözlüğü anahar sözcüğü(MAC)
glossary list            sözcük listesi(IBM)
Glossary Name            Kavramlar Dizini Adı(MS)
GO BACK(Keyname)          GERİ GİT(MS)
Go To                git(MS)
go-ahead              ilerlemek(IBM)
gold                altın sarısı(MAC)
goto                Git(MAC) dallanma(IBM)
grab(to)              kavramak / tutmak(MS)
gradation              dereceleme, karartı ölçeği(IBM)
grade                derece(IBM)
grade level             sözvarlığı düzeyi(IBM)
Grammar               Dil Bilgisi(MS)
Grammar Checker           Dil Bilgisi Kılavuzu(MS)
graph                grafik(MAC)
graphic               grafik(IBM)
graphic character          grafik karakter(IBM)
graphic images           grafiksel imgeler(MS)
Graphic object           Grafik nesnesi(MAC)
Graphical interface         çizimsel / grafiksel arabirim(MS)
graphics              çizim(IBM) çizim / grafik(MS)
graphics capable          grafik gösterebilen(IBM)
graphics capable workstation    grafik gösterebilen iş istasyonu(IBM)
Graphics Conversions        Çizim / Grafik Dönüştürümleri(MS)
Graphics Data Display Management  (GDDM);Grafik Veri Görüntüleme Yönetim
                  Programı(IBM)
graphics data file(GDF)       çizim veri kütüğü(IBM)
graphics data format(GDF) file   çizim veri biçim kütüğü(IBM)
graphics hierarchy         çizim sıradüzeni(IBM)
Graphics mode            Çizim / Grafik kipi(MS)
graphics primitive         çizim temel öğesi(IBM)
Graphics resolution         Grafik çözünürlüğü / Çizim netliği(MS)
graphics segment          çizim parçası(IBM)
graphics symbol set         çizim simge takımı(IBM)
graphics text            çizimsel metin(IBM)
graphics window           çizim penceresi(IBM)
graphics workstation        grafik iş istasyonu(IBM)
gray                gri(IBM)(MAC)
gray / grayed(for a command)    silik / silikleştirilmiş(MS)
gray level             gri düzeyi(IBM)
Gray scale             Gri ölçek(MAC)
Gray shading            Gri tonlama(MAC)
gray(to)              silikleştirmek(MS)
gray-scale image          gri ölçekli resim(IBM)
graying               silikleşme, silikleştirme(IBM)
Greater than or equal to      Büyük-
                  Eşittir(matematiksel)(MS)
Greater than            Büyüktür(matematiksel)(MS)
Greek                Yunanca(MAC)
Green                Yeşil(MAC)
grid                ızgara(IBM)(MAC)
Gridlines              Kılavuz çizgileri,
                  ızgara(MAC);Izgara(çizgileri)(MS)
gridlock              ızgara sakla(MS)
gross                brüt, kaba(IBM)
grounding              topraklama(IBM)
Group                Grup, Küme(MAC) grup(IBM)
Grow Selection           Seçimi büyült(MS)
guest                konuk(IBM)(MAC)
guest file system          konuk dosya sistemi(MAC)
guest machine            konuk makine(IBM)
GUI Setup              GKA kurulum(MS)
GUI Word Processing         GKA lı Sözcük İşlemci(MS)
GUI(Graphical User Interface)    Çizimsel / Grafiksel Kullanıcı
                  Arabirimi(GKA)(MS)
guidance              yol gösterme(IBM)
guide                kılavuz(IBM)
guideline              kılavuz, kural(IBM) Klavuz çizgile /
                  kural(MS)
gutter               kolon arası(IBM) Cilt Payı(MS)
gutter margin            cilt pay boşluğu(MS)
Hair cross             Artı imleci(MS)
half adjust             yuvarlamak(IBM)
half-duplex             yarı çift yönlü(IBM)
half-justify            yanaştırma(IBM)
halfword              yarımsözcük(IBM)
halt                duruş, durmak(IBM) Dur(MAC)
handle               tanıtıcı(değer), işleyici(IBM);tanıtıcı
                  / dosya aracı(MS)
handling              işleme(IBM)
handset               eltakımı(IBM)
handshake              anlaşma(MAC)
Handshake options          Elsıkışma seçenekleri(MS)
handshaking             anlaşma(IBM) Elsıkışma(MS)
Handwriting Support         Elyazısı Desteği(MS)
hanging indent           girintili içerleklik(IBM) Asılı
                  girinti(MS)
Hanging indentation         Asıl paragraf(MAC)
hard card              sabit disk için kart(IBM)
hard column break          değişmez sütun sonu(MS)
hard copy              basılı kopya(IBM)
hard copy reference         basılı kopya referansı(MS)
hard disk              sabit disk(IBM)(MAC)(MS)
hard hyphen             istenen kısa çizgi(IBM)
hard page break           Değişmez sayfa sonu(MS)
hard sector             fiziksel kesim(IBM)
hard sectored            fiziksel olarak kesimlenmiş(IBM)
hard space             istenen boşluk(IBM)
hard stop              anında durdurma(IBM)
hardware              donanım(IBM)(MAC)(MS)
hardware character         donanım karakteri(IBM)
hardware check           donanım arızası(IBM)
hardware requirements        donanım gereksinimleri(MS)
hardwired              fiziksel bağlantılı(IBM)
hash total             denetim toplamı(IBM)
HD Backup              SD Yedekleme(MAC)
HD SC Setup             SD SC Kur(MAC)
head                kafa(IBM)(MS)
head crash             kafa arızası(IBM)
Head Length             Uç Uzunluğu(MAC)
Head Style             Uç stili(MAC)
head switching           kafa değiştirme(IBM)
Head Width             Uç genişliği(MAC)
header               sayfa başlığı(MAC) üstbilgi(IBM)(MS)
header label            önetiket(IBM)
Header Paragraph          Üstbilgi Paragrafı(MS)
header record            ilk kayıt(MS)
Header/footer pane         Üstbilgi/Altbilgi penceresi(MS)
heading               başlık(IBM)(MAC)(MS)
Heading 1 - 9(style)        Başlık 1-9(biçem)(MS)
heading letter           başlık harfi(MS)
Heading level            Başlık düzeyi(MS)
Heading level style         Başlık düzeyi biçemi(MS)
Heading paragraph          Başlık paragrafı(MS)
Heading Separator          Başlık ayırıcısı(MS)
Heading style(s)          Başlık biçemleri(MS)
Headphone              Kulaklık(MAC)
headphone jack           kulaklık çıkışı(IBM)
heap                alt yığın(MAC)
heat                ısı(IBM)
heat fixing             ısıl kaynaşma(IBM)
Hebrew               İbranice(MAC)
height               yükseklik(MS)
height control           yükseklik kontrolü(MS)
Help                Yardım, YardımEt(MAC) yardım / bilgi(MS)
help desk              yardım masası(IBM)
help desk operator         yardım masası sorumlusu(IBM)
help for HELP            yardım kullanımı(IBM)
help function            yardım işlevi(IBM)
help index             yardım dizini(IBM)
help information          yardımbilgisi(MAC)
help level             yardım düzeyi(MAC)
Help menu              Yardım menüsü(MAC)
help screen             yardım ekranı(MAC)
help text              yardım metni(MAC)
heterogeneous computer network   farklı bilgisayarlar ağı(IBM)
hex                 onaltılı(IBM)(MS)
hexadecimal             onaltılı(IBM)(MS)
Hi-Lo Lines             Min-Mak çizgileri(MAC)
hidden               gizli(MAC)(MS) saklı(IBM)
hidden file             saklı kütük(IBM)
hidden text             gizli metin(MS)
Hide                Gizle(MAC)
Hide Boundaries           Sınırları gizle(MS)
Hide clipboard           Panoyu gizle(MAC)
Hide Footer             Altlığı Gizle(MAC)
Hide Header             Başlığı Gizle(MAC)
Hide Page Breaks          Sayfa Sonlarını Gizle(MAC)
Hide Ruler             Cetveli Gizle(MAC)
Hide Ruler Lines          Cetvel Çizglerini Gizle(MAC)
Hide Rulers             Cetvelleri Gizle(MAC)
Hide Size              Boyutu Gizle(MAC)
Hide Tab Ruler           Tab Duraklarını Gile(MAC)
Hide User Log            Kullanıcı Günlüğünü Gizle(MAC)
hierarchical            sıradüzenli(IBM) sıradüzensel(MAC)
hierarchical database        sıradüzenli veritabanı(IBM)
Hierarchical file system      Sıradüzensel dosya sistemi(MAC)
hierarchy              sıradüzen(IBM) sıradüzeni(MAC)
high                yüksek(IBM)(MAC)(MS)
high contention           yoğun çekişme(IBM)
high density floppy disk      yüksek yoğunluklu disket(MAC)
High Performance File System    Yüksek Performanslı Dosya Sistemi(MS)
high resolution           yüksek çözünürlük(MS)
High-Density            Yüksek Yoğunluklu(MAC)
high-density disk          yüksek yoğunluklu disk(MS)
high-level language         üst düzey dil(IBM)
High-resolution graphics      Yüksek Çözümlemeli grafik(MS)
highlight an Icon          simgeyi karartın(MAC)
highlight box            vurgu kutusu(IBM)
highlight(to)            karartmak / vurgulamak(MS)(MAC)
highlighted             kararmış(MAC)
highlighting            vurgulama(IBM)
highway               anayol(IBM)
Hindi                Hindu dili(MAC)
hint                ipucu(MS)
history file            geçmiş kütüğü(IBM)
history log             geçmiş günlüğü(IBM)
hit ratio              başarı oranı(IBM)
hold                tutmak(IBM)(MAC)
hold down              basılı tut(MS)
hole                delik(IBM)
Home directory           Ana dizin(MS)
Home key              Home tuşu(MS)
home position            ana konum(IBM)
homogeneous computer network    benzeşik bilgisayarlar ağı(IBM)
hop count              sekme sayısı(IBM)
hopper               besleme gözü(IBM)
horizontal             yatay(IBM)(MAC)(MS)
Horizontal binding         Yatay ciltleme(MS)
horizontal merge          Yatay birleştirme(MS)
Horizontal Right Arrow       Yatay sağ ok(MS)
Horizontal scroll          Yatay kaydırma(MS)
Horizontal Scroll Bar        Yatay kaydırma çubuğu(MS)
Horizontal Scrolling        Yatay kaydırma(MS)
Horizontal split          Yatay bölme(MS)
Horizontal Two-headed Arrow     Çift başlı Yatay ok(MS)
Horizontal-feed           Yatay besleme(MS)
Horizontally            Yatay olarak(MS)
host computer            (iletişim) anasistem(i)(IBM)
host language(SQL)         ana program dili(IBM)
host system             (iletişim) anasistem(i)(IBM)
hot key               geçiş tuşu(IBM)
hot key sequence          geçiş tuşu bileşimi(IBM)
Hot Link              Sıcak bağ(MS)
Hot Zone              Sıcak Bölge(MS)
hotline               acil hat(IBM)
Hour Glass             Kumsaati(MS)
hourglass pointer          kum saati(şeklinde) gösterge(IBM)
housekeeping            (program) önişlemler(i)(IBM)
How to use the Font/Desk Acessory  Font/MD Taşıtının kullanımı(MAC)
hue                 renk tonu(IBM) Renk Özü(MAC)
human factors            insanla ilgili etmenler(IBM)
human-perceivable form       insanın algılayabileceği şekil(MAC)
Hungarian              Macarca(MAC)
hybrid computer           karma bilgisayar(IBM)
hypertext              yardımlı metin(IBM)
hyphen               kısa çizgi(IBM) tire(MS)
hyphen drop             kısa çizgileri kaldırma(IBM)
Hyphen icon             Tire simgesi(MS)
hyphenate              sözcük bölmek(IBM) tirelemek(MS)
Hyphenate at            ...da tirele(MS)
Hyphenate Caps           Büyük harfleri tirele(MS)
hyphenation             tireleme(MAC)(MS)
Hyphenation file          Tireleme dosyası(MS)
Hyphenation Hot Zone        Sıcak Tireleme Bölgesi(MS)
Hyphenation point          Tireleme noktası(MS)
hyphenation zone          sözcük bölme bölgesi(IBM)
I frame               bilgi iletim birimi(IBM)
I-beam               I-imleç(MAC) I-çubuğu(MS)
I-Beam pointer           I-imleci(MAC)
I/O                 G/Ç(IBM)(MAC)
IBM logo program          IBM adı altında pazarlanan program(IBM)
IBM PC               IBM PC(MS)
Icelandic              İzlandaca(MAC)
icon                ikon(IBM) simge(MAC)(MS)
icon bar              simge çubuğu(MS)
Icon Bar Mode            Simge Çubuğu Modu(MS)
Icon letter             Simge harfi(MS)
iconize(to)             simgeleştir(MS)
ID number              kimlik numarası(MAC)
identical              özdeş(IBM)
identification(id)         kimlik(IBM)
identifier             tanıtıcı(IBM) tanımlayıcı(MS)
identity              özdeşlik(IBM)
ideogram              kavramyazı(IBM)
idle                boş durma, boş duran(IBM) boş(MAC)
idle character           uyum karakteri(IBM)
idle line              etkin olmayan hat(IBM)
Idle loop              işlevsiz döngü(MS)
IF                 EªER(MS)
ignore               yoksayma(MAC) Göz ardı etmek(MS)
ignored               yoksayılmış(MAC)
illegal               geçersiz(IBM)(MAC)(MS)
illuminated text          aydınlatılmış metin(MS)
image                resim, görüntü(IBM) görüntü(MAC)
image processing          görüntü işlem(IBM)
image symbol set          görüntü simge takımı(IBM)
ImageWriter             Imageriter(MAC)
imaginary              sanal(IBM)
imaginary line           sanal çizgi(IBM)
imaginary number          sanal sayı(IBM)
immediate data           anlık veri(IBM)
impact               etki, vuruş(IBM)
impact printer           vuruşlu yazıcı(IBM) vurmalı yazıcı(MS)
impedance              empedans(IBM)
imperative             zorunlu(IBM)
implement(to)            gerçekleştirmek(MS)
implementation           gerçekleştirme(IBM)
implicit              örtük(IBM)
implicit selection         (tuşa) basmadan seçme(IBM)
implied               örtük(IBM)
import               dışarıdan almak(IBM) getir(MAC) veri
                  almak(MS)
important              önemli(MAC)
improved              iyileştirilmiş(IBM)
impulse               vuruş(IBM)
In                 içinde(MAC)
In System file           Sistem dosyası içinde(MAC)
In use light            Kullanılıyor ışığı(MAC)
in-basket              gelen sepeti(IBM)
In...file              dosyasında(MAC)
inactive              etkin olmayan(IBM) etkisiz(MAC)
inactive line            etkin olmayan hat(IBM)
inactive link            etkin olmayan bağlantı(IBM)
inactive node            etkin olmayan düğüm(IBM)
inactive page            etkin olmayan sayfa(IBM)
inactive program          askıdaki program, başlatılmamış
                  program(IBM)
inactive record           etkin olmayan kayıt(IBM)
inactive state           etkin olmayan durum(IBM)
inactive window           etkin olmayan pencere(IBM)
inbound               gelen(IBM)
inch                inç(MAC)(MS)
incident              olay, arıza(IBM)
incident record           olgu kaydı(IBM)
include               içermek(IBM)(MS)
Inclusive              dahil(MS)
incoming              gelen(IBM)
Increase              Arttır / çoğalt(MS)
Increase the point size       Puntoyu büyült(MS)
increment              artırma, artma miktarı(IBM) artım(MAC)
                  arttır(MS)
incremental backup         artımsal yedekleme(MAC)
indent               içerlek yazmak(IBM) Satır
                  başı(MAC);(Paragraf) girintisi(MS)
Indent First Line          İlk satır girintili(MS)
indent graphic           grafik içerden(MAC)
Indent Marker            Girinti İmi(MS)
Indent position           Girinti konumu(MS)
Indent Rows             Satırları Girintili Yaz(MS)
indentation             satırbaşı yapmak(MAC)
indentation marker         satırbaşı işartleyicisi(MAC)
indentations            girintiler(MS)
Indented              girintili yazılmış(MS)
Indented List            girintili yazılmış liste(MS)
indented paragraph         paragraf başı(MAC) girintili yazılmış
                  Paragraf(MS)
independent             bağımsız(IBM)
index                dizin(IBM)(MAC)(MS)
index entry             dizin öğesi(MS)
Index Entry codes          dizin giriş kodları(MS)
index file             dizin dosyası(MAC)
index heading            dizin başlığı(MS)
index of Help topics        Yardım konuları dizini(MS)
index on field           alana göre dizin yarat(MS)
indexed file            dizinli kütük(IBM)
indexed sequential access      dizin sıralı erişim(IBM)
indexed sequential file       dizin sıralı kütük(IBM)
indexed sequential method      dizin sıralı yöntem(IBM)
indexing              yazma konumunu aşağı alma(IBM)
indicate              göstermek(IBM) imlemek / göstermek(MS)
indicator              gösterge(IBM)(MAC)
indirect              dolaylı(IBM)
indirect user            dolaylı kullanıcı(IBM)
indoor               bina içi(IBM)
induction coil           endüksiyon sargısı(IBM)
industry              endüstri(IBM)
inference              çıkarsama(IBM)
infinite              sonsuz(IBM)
Info                Bilgi(MAC)
informatics             bilişim(IBM)
information             bilgi(IBM)(MAC)(MS)
Information about          Hakkında bilgi(MAC)
information frame          bilgi iletim birimi(IBM)
Information interchange       Bilgi takası(MS)
information message         bilgi iletisi(IBM)
information service         bilgi hizmeti(IBM)
information technology       bilgi teknolojisi(IBM)
information warehouse framework   bilgi ambarı çerçevesi(IBM)
information window         bilgi penceresi(MAC)
informational database       bilgilendirici veritabanı(IBM)
Informative message         bilgilendirici ileti(MS)
infrared              kızılötesi(IBM)
inherent              içsel(IBM)
inhibit               önlemek(IBM)
initial               ilk, başlangıç(IBM)
Initial Col Width          Başlangıç Sütun genişliği(MS)
Initial settings file        Başlangıç ayarları dosyası(MS)
Initialization failed!       Sıfırlama işlemi başaısız!(MAC)
Initialization failure       Sıfırlama başarısız(MAC)
initialization file( .INI)     başlangıç dosyası( .ini)(MS)
initialization segment       sıfırlama parçası(MAC)
initialize             ilk kullanıma hazırlamak(IBM)
                  sıfırlama(MAC);Sıfırlamak / başlangıç
Initialize this disk?        Bu disk sıfırlansın mı?(MAC)
initialized disk          disk sıfırlandı(MAC)
Initializing disk          Disk sıfırlanıyor(MAC)
initials              ad simgesi(MAC) Baş harfler (bir
                  ismin)(MS)
initiate              başlatmak(IBM)
ink jet printer           mürekkep püskürtmeli yazıcı(IBM)
inoperable             işletilemeyen(IBM)
inoperable time           işletim dışı süre(IBM)
input                girdi, giriş(IBM)(MAC)(MS)
Input device            Giriş aygıtı(MAC)(MS)
input file             giriş dosyası(MAC)
input inhibited time        girişin önlendiği süre(IBM)
input/output            girdi/çıktı(MAC)
inquiry               sorgu(IBM)
Ins key               Ins tuşu(MS)
Insert               araya sokmak(IBM) Ekle(MAC) araya
                  eklemek(MS)
Insert disk to be initialized    Sıfırlanacak diski takın(MAC)
Insert Disk:            Takılacak disk:(MAC)
insert mode             araya sokma kipi(IBM)
Insert Page Break          Sayfa Sonu İşareti Koy(MAC)
Insert ruler            Cetvel Koy(MAC)
INSERT/OVERTYPE(Keyname)      ARAYAEKLE/ÜSTÜNEYAZ(MS)
insertion point           ekleme noktası(MAC)(MS)
inset                araya sokulmuş(IBM)
Inside               İçte(MAC) içerisi(MS)
Inside Margin            iç kenar boşluğu(MS)
Install               kurmak(IBM) Yükle(MAC) yerleştirmek /
                  yüklemek(MS)
Install button           Yükle düğmesi(MAC)
installation            kuruluş(IBM) yükleme(MAC)
Installation Disk          Kurma Diski(MS)
installation diskette        kuruluş disketi(IBM)
Installation Menu          Kurma Menüsü(MS)
Installer              Yükleyici(MAC)
instruction             komut, yönerge(IBM) yönerge(MAC)
                  komut(MS)
Instruction set           komut takımı(IBM) Yönerge kümesi(MAC)
instrument             gereç(IBM)
Insufficient memory         yetersiz bellek(MS)
insulation             yalıtım(IBM)
integer               tamsayı(IBM)(MS)
integrate              tümlemek(IBM)
integrated             tümleşik(IBM)
integrated circuit         tümleşik devre(IBM)
integrated database         tümleşik veritabanı(IBM)
integrated modem          yerleşik modem(IBM)
integrated software         tümleşik yazılım(IBM)
integration test          tümleştirme sınaması(IBM)
integrity              bütünlük(IBM)
intelligence            zeka(IBM)
intelligent terminal        programlanır uçbirim(IBM)
intensity              yoğunluk(IBM)
intent               amaç(IBM)
Inter Application Communication   Uygulamalar Arası İletişim(MAC)
interaction             etkileşim(IBM)(MS)
interactive             etkileşimli(IBM)(MS)
Interactive Data Def. Utility(IDDU) Etkileşimli Veri Tanımlama
                  Hizmet Programı(IBM)
intercept              yol kesmek, kesişmek(IBM)
intercepted             yolu kesilen(IBM)
interchange             değiştokuş etmek, takas(IBM)
interface              arabirim(IBM)(MS)(MAC) arayüz(MAC)
interference            araya girme(IBM)
interleave             dönüşümlü çalışmak(IBM)
interlock              kilitlemek(IBM)(MS)
intermediate            ara(IBM)
internal              iç(IBM)(MAC)
internal drive           iç disk sürücü(MAC)
Internal Floppy Drive        İç Disket Sürücü(MAC)
Internal space           iç boşluk(MS)
international alliance       uluslararası işbirliği(IBM)
Internationalization        uluslararasılaştırma(MS)
interoperability          birlikte çalışabilirlik(IBM)
interpret              yorumlamak(IBM)
interpreter             yorumlayıcı(IBM)(MS)
interprocess            süreçler arası(IBM)
interrecord             kayıtlar arası(IBM)
interrogating            sorgulama(IBM)
interrupt              kesinti, kesilme(MAC) kesmek(IBM)(MS)
interrupt handler          kesinti işleyici program(IBM)
interrupt switch          kesme anahtarı(MAC)
interruption            kesilme(IBM)
intersection            arakesit(IBM)
intersystem             sistemler arası(IBM)
intersystem communication      sistemler arası iletişim(IBM)
interval              süre(IBM)(MS)
intervention            araya girme(IBM)
intervention required check     işlem gerektiren hata(IBM)
intrasystem             sistem içi(IBM)
intrasystem communication      sistem içi iletişim(IBM)
intrinsic              iç(IBM)
intrinsic function         iç işlev(IBM)
Introduction            Giriş(MAC)(MS)
invalid               geçersiz(IBM)
Invalidate             Geçersiz kıl(MS)
inventory              sayım, depo, stok(IBM)
inverse               ters(IBM)
Inverse character          Ters karakter(MAC)
invert               evirme(MAC)(MS)
Invert Image            Görüntüyü Evir(MAC)
inverted phrases          evrilmiş tümcecikler(MS)
Invisible              Gizli(MAC)
Invisible Grid           Görünmeyen Izgara(MAC)
invite               çağırmak(IBM)
invocation             başlatma, yürütme(IBM)
invoke               başlatmak(IBM)(MAC)
inward               içeriye doğru(IBM)
irrational number          irrasyonel sayı(IBM)
irrecoverable            kurtarılamaz(IBM)
irrecoverable error         kurtarılamaz hata(IBM)
isolate               yalıtmak(IBM)
isolation              yalıtım(IBM)
issue                sorun(IBM)
issue a command           komut vermek(IBM)
Italian               İtalyanca(MAC)
italic               italik(IBM)(MAC)(MS)
Italicized Cursor          eğik imleç(MS)
item                madde, kalem, öğe(IBM) öğe(MAC)(MS)
item separator           öğe ayırıcısı(MS)
iterate               yinelemek(IBM)
Iteration              İterasyon(MAC)
jack                priz(IBM)(MAC)
jacket               gömlek(IBM)
jam                 sıkışma(IBM)
Japanese              Japonca(MAC)
job                 iş(IBM)(MAC)
job batch              iş topluluğu(IBM)
job description           iş tanımlaması(IBM)
job dialog             iş sorgu kutusu(MAC)
job log               iş günlüğü(IBM)
job number             iş numarası(MAC)
job queue              iş kuyruğu(IBM)
job scheduling           iş sıralama(IBM)
Job timeout             Görev zamanında tamamlanamadı(MS)
join logical file          birleşik mantıksal kütük(IBM)
join(sql)              birleştirmek(IBM)
joint                birleşik(IBM)
journal               günlük(IBM)
journal entry            günlük girişi(IBM)
journal receiver          günlüğün kaydedildiği nesne(IBM)
journaling             günlüğe kaydetme(IBM)
joy stick              denetim kolu, oyun çubuğu(IBM)
juke box              optik disk kutusu(IBM)
jump                atlamak(IBM)(MS)
Jump term(Help)           Atlama terimi(MS)
jumper cable            optik atlatma kablosu(IBM)
junction              kavşak(IBM)
junctor               birleştirici(IBM)
justification            gerekçeleme, yaslama(IBM) Bloklama(MAC)
justification gap          bloklama boşluğu(MAC)
JUSTIFIED(Keyname)         İKİ YANA YASLI(MS)
Justify               yaslamak, gerekçelemek(IBM);Blokla(MAC)
                  iki yana yaslamak(MS)
K                  K(MAC)
K available             K boş / kullanılabilir(MS)
K bytes               K byte(MAC)
K bytes available          K byte boş(MAC)
K free               K boş(MAC)
K on disk              K yer kaplıyor(MAC)
keep                alıkoymak(IBM)
kern                çiftleri sıkıştırma(MAC)
kernel               çekirdek(IBM)
kerning               karakter aralığının değiştirilmesi(MS)
key                 tuş, anahtar(IBM)(MAC)(MS)
Key Assignments           Tuş Atamaları(MS)
key combination           tuş bileşimi(IBM)
Key Field              Anahtar alan(MS)
key in               (veri) girmek(IBM)
Key Layout             Tuş Yerleşimi(MAC)
Key list              Anahtar listesi(MS)
key pad               tuş takımı(IBM)
key sequence            tuş bileşimi(IBM)
Key Type              Anahtar tipi(MS)
keyboard              klavye(IBM)(MAC)(MS)
keyboard clicker          tuş seslendirici(IBM)
Keyboard commands          Klavye komutları(MS)
keyboard control          klavye kontrolü(MS)
keyboard layout           klavye düzeni(IBM) klavye yerleşimi(MAC)
Keyboard mapping          Klavye eşlemesi(MS)
keyboard overlay          klavye şablonu(IBM)
Keyboard shortcut          Kısayol tuşları(MS)
keyboard style           klavye biçemi(IBM)
KeyCaps(DA)             Tuşlar(MD)(MAC)
keyed sequence access path     anahtar sıralı erişim yolu(IBM)
keyed sequential access       anahtar sıralı erişim(IBM)
keyname               tuş adı(MS)
keypad               tuş takımı(MS)
keys help              tuşlar için yardım(IBM) Tuşlara yönelik
                  yardım(MS)
keystroke              tuşa basma(IBM)(MS)
keystroke sequence         tuşa basma sırası(MS)
keyword               anahtar sözcük(IBM)(MS)
kilobyte(KB)            kilobyte(KB)(MAC)
kind                tür(MAC)
kit                 takım(IBM)
km                 km(MAC)
knowledge based system       bilgi destekli sistem(IBM)
knowledge system          bilgi destekli sistem(IBM)
Korean               Korece(MAC)
label                etiket(IBM)(MAC)(MS)
lag                 gecikme(IBM)
landing               iniş(IBM)
landscape              yatay(IBM)(MS)
Landscape/Portrait         Yatay/Dikey(MS)
Lang Shift State          Özel Dil Üst Karakter durumu(IBM)
Lang State             Özel Dil durumu(IBM)
language              dil(IBM)
Language Property          Dil Özelliği(MS)
laptop computer           dizüstü bilgisayar(IBM)
Large capacity           Büyük sığa(MS)
large integer            büyük tamsayı(IBM)
laser printer            lazer yazıcı(IBM)
LaserWriter             LaserWriter(MAC)
lasso                Kement(MAC)
Last                Son(MAC)
Last Modified            Son Değişiklik(MAC)
latch                mandal(IBM)
latency               gecikme süresi(IBM)
latent image            gizil resim(IBM)
Latitude              Enlem(MAC)
launch(to)             çalıştırmak, başlatmak(MS)
layer                katman(IBM)(MAC)
layered machine architecture    katmanlı makine mimarisi(IBM)
layout               düzen(IBM)(MS) tasarım(MAC)
Layout menu             Tasarım menüsü(MAC)
layout properties          düzen özellikleri(MS)
leader               öncü(IBM)
Leader Character          (sekme) İz Karakteri(MS)
leading               başta olan, başlangıç(IBM) önce
                  gelen(MAC)
leading characters         Önce gelen karakterler(MAC)
leading zero            önce gelen sıfır(MAC)
leased line             kiralanmış hat(IBM)
least significant digit       en sağdaki basamak(IBM)
Left                Sol(MAC)
LEFT                SOL OK(MS)
left adjust             soldan ayarlamak(IBM)
left aligned            soldan hizalı(MAC)
Left alignment           Soldan hizalama(MS)
Left arrow             Sol ok tuşu(MAC) Sol ok(MS)
Left Column             Sol Sütun(MAC)
Left flush             Sola yanaştır(MS)
Left indent             Soldan girinti(MS)
Left indent marker         Soldan girinti imi(MS)
Left justified           Solda yaslı(MS)
Left justify            sola yaslamak(IBM) soldan bloklama(MAC)
Left key              Sol ok tuşu(MS)
left margin             sol marj(MAC)
Left margin marker         Sol marj işaretleyicisi(MAC);Sol kenar
                  boşluğu imi(MS)
Left Sides             Sol Yanlar(MAC)
Left text              sol metin(MAC)
Left-aligned            Soldan hizalı(MS)
Left/Inside             Sol / İç(MS)
Leftmost              En soldaki(MS)
Legal                Legal(MS)
legal file name           geçerli dosya adı(MS)
legal number format         yasal numaralama biçimi(MS)
Legend               açıklama(IBM) Gösterge(MAC)
length               uzunluk(IBM)
Less than or equal to(re: math f  unction)    küçük-eşittir(MS)
Less than(re: math function)    Küçüktür(matematiksel)(MS)
letter               harf(IBM) Mektup(MS)
letter heading           mektupbaşlığı(MAC)
letter quality           mektup kalitesi(IBM) Daktilo
                  Kalitesi(MAC)
Letter quality printer       Daktilo kalitesinde yazıcı(MAC)
Letter template           Mektup şablonu(MS)
Letterhead             Antet(MS)
Letterhead Space          Antet boşluğu(MS)
letterhead stock          Antet stoğu(MS)
letters and symbols         Harfler ve simgeler(MS)
level                düzey(IBM)
Level of heading          Başlık düzeyi(MS)
lever                kol(IBM)
librarian              kitaplık görevlisi, kitaplık
                  programları(IBM)
library               kitaplık(IBM)(MS)
library list            kitaplık listesi(IBM)
licence               izin, lisans(IBM)
License agreement          Lisans anlaşması(MS)
licensed program          lisanslı program(IBM)
life cycle             yaşam döngüsü(IBM)
lifetime              yaşam süresi(IBM)
light                ışık(IBM)
light emitting diode        ışık yayan diyot(IBM)
light pen              ışık kalemi(IBM)
light reading wand         ışık okuyan kalem(IBM)
limit                sınır(IBM)
line                hat, satır(IBM) Çizgi, Satır(MAC)(MS)
Line Between            Ara çizgi/satır(MS)
Line break             Satır sonu(MS)
line chart             çizgisel çizim(IBM) Çizgi Grafik(MAC)
line command            satır komutu(IBM)
Line draw character         Çizgi çizme karakteri(MS)
line editing            satır kipinde düzenleme(IBM)
line feed              satır atlatma(IBM) Satır besleme(MS)
line height             satır yükseliği(MAC)
line justification         satır bloklama(MAC)
line length             satır uzunluğu(MAC)
line number             satır numarası(IBM)(MAC)(MS)
Line Numbering           Satır numaralandırma(MS)
line of business          ana iş dalı(IBM)
Line Pattern            Çizgi Deseni(MAC)
line printer            satır yazıcı(IBM)
line spacing            satır aralığı(MAC) Satır aralama(MS)
Line spacing icon          Satır aralama ikonu(MS)
Line Weight             Çizgi Kalınlığı(MAC)
linear               doğrusal(IBM) Aritmetik(MAC)
lines per inch           satır/inç(IBM)
Linguistics & Proofing Tools    Dilbilim ve Sağlama Araçları(MS)
link                bağ, bağlantı, bağlamak(IBM)
                  bağlantı(MAC)(MS)
link edit              bağlantı düzenlemek(IBM)
link properties           bağlantının özellikleri(MS)
link protocol            hat protokolü(IBM)
Link to               ...ya bağla(MS)
Link to previous          bir öncekine bağla(MS)
link-attached            uzak(bağlı)(IBM)
linkage               bağlantı(IBM)
linkage editor           bağlantı düzenleyicisi(IBM)
linked document           bağlantılı belge(MS)
linked files            dosyaları bağlantılama(MS)
linked object            bağlantılı nesne(MS)
linked Styles            bağlantılı biçemler(MS)
linking and embedding objects    nesne bağlama ve katıştırma(MS)
Linking files            Dosyaları bağlama(MS)
Links                Bağlantılar(MAC)
liquid crystal display       sıvı kristal görüntü birimi(IBM)
list                liste, listelemek(IBM)(MS)
List box              Liste kutusu(MS)
List Box item            Liste kutusu elemanı(MS)
List separator           Liste ayırıcısı(MS)
literal               hazır bilgi(IBM)
litho                taşbaskı(IBM)
load                yük, yüklemek(IBM) yüklemek(MAC)(MS)
load file              dosyayı yükle(MAC)
load-and-go             yükle ve yürüt(IBM)
Loader               Yükleyici(MAC)
local                yerel(IBM)
local address            yerel adres(IBM)
Local Area Network(LAN)       yerel İletişim Ağı(IBM)(MAC)(MS)
local controller          yerel denetleyici(IBM)
local station            yerel istasyon(IBM)
local terminal           yerel uçbirim(IBM)
local workstation          yerel iş istasyonu(IBM)
local-attached           yerel(bağlı)(IBM)
LocalTalk              LocalTalk(MAC)
locate               yerini belirlemek(IBM)
location              yer(IBM)(MAC)(MS)
location name            sistem adı, aygıt adı(IBM)
lock                kilit, kilitlemek(IBM)(MAC)(MS)
Lock                Kilit(MAC)
LOCK FIELD(Keyname)         ALAN KİLİTLE(MS)
Lock for annotations        Sadece ek açıklamaya izin ver(MS)
Lock Result(to)           Alan güncelleştirilemesin(MS)
Locked               Kilitli(MAC)
Locked disk             Kilitli Disk(MAC)
locked file             Kilitli Dosya(MAC)
locked volume            kilitli oylum(MAC)
Locking a document         Belge kilitleme(MS)
Locking keys            Kilitleme tuşları(MS)
locking tab             kilit dili(MAC)
log                 (sistem) günlük, günlük tutmak(IBM)
                  günlük(MAC)
log file              günlük dosyası(MAC)
log in               oturum açmak(IBM) bağlanma(MAC)
log off               oturum kapamak(IBM) bağlantıyı
                  kesme(MAC)
log on               oturum açmak(IBM) bağlanma(MAC)
log out               oturum kapamak(IBM)
Logarithmic Scale          Logaritmik Ölçek(MAC)
Logged in as            Kullanıcı:(MAC)
Logged on as:            Kullanıcı:(MAC)
logic                mantık(IBM)
logical column           sanal sütun(MS)
logical drive            mantıksal sürücü(IBM)
logical file            mantıksal kütük(IBM)
logical link            mantıksal bağlantı(IBM)
Logical operators          Mantık işleçleri(MS)
login                bağlanma(MAC)
logo                amblem(IBM) Logo(MS)
Logo display            Logo görüntüleme(MS)
logon                bağlanma(MAC) oturum açma(IBM)
logon request            oturum açma isteği(IBM)
long                uzun(MS)
long dash              uzun tire(MS)
long files             uzun dosyalar(MS)
Long Menus             Uzun Menüler(MS)
Longitude              Boylam(MAC)
longitudinal redundancy check    yatay hata denetimi(IBM)
lookup               arama(IBM)(MS)
loop                döngü(IBM)
loop/looping-mechanism       döngü mekanizması(MS)
loosely coupled           gevşek bağlı(IBM)
lost chain             kopuk bağlantı(IBM)
lost cluster            kopuk küme(IBM)
Low                 Altta(MAC) Düşük(MS)
low density disk          düşük yoğunluklu disk(IBM)
low resolution           düşük çözünürlük(MS)
low resolution displays       düşük çözünürlüklü ekranlar(MS)
low-level language         alt düzey dil(IBM)
low-resolution bitmap        düşük çözünürlüklü bit eşlemi(MS)
Lower                Daha düşük(MS)
Lower heading level         Düşük başlık düzeyi(MS)
Lower-right             Sağ alt(MS)
Lower-right/left corner       Sağ alt / sol alt köşe(MS)
lowercase              küçük harf(IBM)(MAC)(MS)
Mac to MS-DOS            Mac-MS DOS(MAC)
Mac to ProDOS            Mac-ProDOS(MAC)
Mac. Operating System        Mac. İşletim Sistemi(MAC)
Mac. Owners Guide          Mac. Kullanıcı Kitabı(MAC)
Mac. Printing Tools         Mac. Baskı Gereçleri(MAC)
Mac. System Tools          Mac. Sistem Gereçleri(MAC)
machine               makine(IBM)
machine check            makine arızası(IBM)
machine check handler        makine arızası işleyici program(IBM)
machine code            makine dili(IBM)
machine language          makine dili(IBM)
machine readable information    makinece okunabilir bilgi(IBM)
machine-readable          makina lisanında okunabilir(MAC)
Macintosh              Macintosh(MAC)
Macintosh user interface      Macintosh kullanıcı arayüzü(MAC)
macro                makro(IBM)(MAC)(MS)
Macro button            Makro düğmesi(MS)
macro call             makro çağrısı(IBM)
Macro Conversions          Makro Dönüşümleri(MS)
Macro Converter           Makro Dönüştürücü(MS)
Macro edit(ing) icon bar      Makro düzenleme simge çubuğu(MS)
Macro editing window        Makro düzenleme penceresi(MS)
Macro editor            Makro düzenleyici(MS)
Macro instructions         Makro yönergeleri(MS)
Macro Sheet             Makro Tablosu(MAC)
macrodefinition           makro tanım(IBM)
macroinstruction          makro komut(IBM)
macrolanguage            makro dili(IBM)
MacroMaker             MakroYapar(MAC)
macroprocessor           makroişlemci(IBM)
magazine              disket takımı kutusu(IBM)
Magenta               Mor(MAC) Pembe(MS)
magnet               mıknatıs(IBM)
magnetic              manyetik(IBM)
magnetic hand scanner        manyetik el tarayıcısı(IBM)
magnetic ink character reader    manyetik mürekkepli karakter
                  okuyucu(IBM)
magnetic ink character recogniti  on  manyetik mürekkepli karakter
                  tanıma(IBM)
magnetic slot reader        yuvalı manyetik okuyucu(IBM)
magnetic stripe           manyetik şerit(IBM)
magnetic stripe slot reader     yuvalı manyetik şerit okuyucu(IBM)
magnetic stripe wand        manyetik şerit okuma kalemi(IBM)
Magnification            Büyültme(MS)
magnifier              Büyülteç(MS)
magnify               büyütmek(IBM)
mail                posta, postalamak(IBM)
mail log              posta günlüğü(IBM)
Mail Merge             Adres-Mektup Birleştirme(MS)
Mailing address           Posta adresi(MS)
mailing labels           posta etiketleri(MS)
main                ana(IBM)(MAC) Ana / Asıl / Ana grup(MS)
Main Chart             Ana Grafik(MAC)
Main Chart Axis           Ana Grafik Ekseni(MAC)
Main Chart Type           Ana Grafik Tür...(MAC)
main circuit board         ana işlem kartı(MAC)
Main Dictionary           Ana Sözlük(MS)
Main Document            Ana Belge(MS)
main entry             ana girdi(MS)
Main Group             Ana Grup(MS)
main logic board          ana işlem kartı(MAC)
main memory             ana bellek(IBM)
main storage            ana bellek(IBM)
Main unit              Ana birim(MAC)
mainframe              anabilgisayar(IBM)(MS)
mainline              ana(IBM)
maintain              korumak, bakmak(IBM)
maintenance             bakım(IBM)
maintenance mode          bakım kipi(IBM)
major                büyük, başlıca(IBM) ana(MAC)
major event code          ana etkinlik kodu(IBM)
Major Grid Lines          Ana Kılavuz Çizgiler(MAC)
Major Unit:             Ana Birim:(MAC)
majority              çoğunluk(IBM)
make a backup(to)          yedeklemek(MS)
Make Changes            Değişiklik Yapma Değişiklik
                  Yetkisi:(MAC)
malfunction             arıza(IBM)
Maltese               Malta dili(MAC)
management             yönetim(IBM)
management capabilities       yönetim yetileri(MS)
management information system    yönetim bilişim sistemi(IBM)
Managing              Yönetim(MAC)
Managing documents         Belge yönetimi(MS)
mandatory              zorunlu(IBM)
manipulate(to)           değiştirmek(MS)
manipulation            işleme(IBM)
mantissa              mantis(IBM)
manual               el ile(IBM)(MS)
manual feed             elle besleme(MAC) El ile besleme(MS)
Manual feed guide          elle besleme kılavuzu(MAC)
manual feed tray          elle besleme kaseti(MAC)
manual pagebreak          El ile sayfa sonu(MS)
map                 eşlem, eşlemek(IBM)
Map(DA)               Harita(MD)(MAC)
mapped               eşlenmiş(IBM)
mapped buffer            eşlenmiş arabellek(IBM)
mapping               eşleme(IBM)
Mapping characters         Eşleme karakterleri(MS)
marching ants            kayar noktalı çerçeve(MAC)
margin               kenar boşluğu(IBM)(MS) marj(MAC)
margin headings           kenar boşluğu başlıkları(MS)
margin marker            marj işaretleyicisi(MAC) Kenar boşluğu
                  imi(MS)
margin setting           Kenar boşluğu ayarı(MS)
mark                im, imlemek(IBM) işaret(MAC);imlemek /
                  işaretlemek(MS)
Mark New Text With         Yeni Metni ... ile İmle(MS)
Mark Revisions           Değişiklikleri imle(MS)
marker               belirteç(IBM) İmler(MS)
marking character          imleme karakteri(MS)
markup language           biçimleme dili(IBM)
marquee               kayar noktalı çerçeve(MAC)
mask                maske, maskelemek(IBM)
mass                yığın(IBM)
mass storage            yığın bellek(IBM)
master               ana(IBM)(MAC)
Master copy             Asıl kopya(MS)
master file             ana kütük(IBM)
match                eşleştirmek(IBM)(MS) eşleme, eş(MAC)
match case             BÜYÜK küçük harf duyarlı(MS)
Match Upper/Lowercase        BÜYÜK / küçük harf duyarlı(MS)
math coprocessor          matematik yardımcı
                  işlemcisi(IBM);Yardımcı Matematik
Mathematical equation        Matematiksel denklem(MS)
Mathematical operator        Matematiksel işleç(MS)
Mathematical Typeface / typesett  ing   Matematiksel yazı karakteri(MS)
matrix               matris(IBM) matris, düzey(MAC)
matrix printer           matris yazıcı(IBM)
maximize              (pencereyi) ekran boyutuna
                  getirmek(IBM);Ekranı kaplamak(MS)
maximize button           ekran boyutuna getirme düğmesi(IBM)
maximum               en büyük, en çok(IBM) en büyük(MAC)
Maximum Change:           En büyük fark:(MAC)
Maximum Iterations:         En Çok İtersyon:(MAC)
mean                ortalama(IBM)
Meanings              Anlamlar(MS)
measurements            ölçü birimi(MS)
mechanism              düzenek(IBM)
media                ortam(IBM)(MAC)
Media Handler            Ortam İşleyici(MAC)
medialess              ortamsız(IBM)
medium               ortam, orta(IBM) orta(MS)
Megabyte              Megabyte(MAC)
megabytes              megabayt(MS)
megahertz              megahertz(MAC)
member               üye(IBM)
membrane              zar(IBM)
membrane keyboard          dokunma duyarlı klavye(IBM)
memo                Hatırlatıcı not(MS)
memory               bellek(IBM)(MAC)(MS)
memory cache            önbelek(MAC)
memory cache card          önbellek kartı(MAC)
Memory free:            Boş bellek:(MS)
Memory Manager           Bellek yöneticisi(MS)
Memory restrictions         Bellek sınırlamaları(MS)
Memory Usage            Bellek kullanımı(MS)
Memory used             Kullanılan bellek(MS)
menu                menü(IBM)(MAC)(MS)
Menu Alteration Procedures     Menü Değiştirme Yöntemleri(MS)
menu assignment           menü ataması(MS)
menu bar              menü çubuğu(IBM)(MAC)(MS)
Menu Blinking            Menü Yanıp SönmeHızı(MAC)
Menu changes            Menü değişiklikleri(MS)
menu driven             menülerle çalıştırılan(IBM)
menu item              menü öğesi(MAC)
menu structure           menü yapısı(MS)
Menu Text              Menü metni(MS)
Menu title             Menü başlığı(MAC)
merge                birleştirmek(IBM)(MAC)(MS)
merge address            birleştirme adresi(MS)
Merge instructions         birleştirme komutları(MS)
Merge record number         Kayıt numarası birleştirme(MS)
Merge Records            Kayıtları Birleştir(MS)
MergeField             Birleştirme Alanı(MS)
merging documents          dokümanları birleştirme(MS)
merging records           kayıtları birleştrime(MS)
message               ileti(IBM)(MAC)(MS)
Message Bar             İleti Çubuğu(MS)
message box             ileti kutusu(IBM)(MS)
message handler           ileti işleyici(IBM)
Message line            İleti satırı(MS)
message pop-up           ileti penceresi(IBM)
message queue            ileti kuyruğu(IBM)
Metafile              Metafile(MS)
metafile format           metafile dosya biçimi(MS)
method               yöntem(IBM)
methodology             yöntembilim, yöntem(IBM)
MFM                 Değiştirilmş Frekans Modülasyonu(MAC)
Micro Channel Architecture     Mikro Kanal Mimarisi(IBM)
micro-               mikro-(IBM)
microcomputer            mikrobilgisayar(IBM)
microprocessor           mikroişlemci(IBM)(MAC)
Microsoft Corp.           Microsoft Corp.(MAC)
Microsoft@ Excel          Microsoft@ Excel(MAC)
microwave              mikrodalga(IBM)
MIDI                MIDI(IBM)
MIDI interface cable        MIDI arabirimi kablosu(IBM)
migrate               geçirmek, geçmek(IBM)
migration              geçiş(IBM)
milestone              aşama(IBM)
minicomputer            minibilgisayar(IBM)
minimize              (pencereyi) ikon durumuna
                  getirmek(IBM);Simge durumuna küçültmek
minimize button           ikon durumuna getirme düğmesi(IBM)
minimum               en küçük, en az(IBM) en küçük(MAC)
minimum Row Height         en az satır yüksekliği(MS)
minor                küçük, önemsiz(IBM) ikincil(MAC)
Minor Grid Lines          İkincil Kılavuz Çizgileri(MAC)
Minor Unit:             İkincil Birim:(MAC)
minus sign             eksi işareti(MS)
minutes               dakika(lar)(MS)
mirror               ayna(IBM)
mirror image            ikiz görüntü(IBM)
mirror margins           yapışık sayfaların iç kenar
                  boşlukları(MS)
mirrored pair            ikizlenmiş çift(IBM)
mirrored unit            ikizlenmiş birim(IBM)
mirroring              ikizleme(IBM)
missing               eksik, atlanmış(IBM)
misspelling             yazım hatası(MS)
mistake               yanılgı, yanılmak(IBM)
mixed                karma(IBM) karışık(MS)
mixed chart             karma çizim(IBM)
mnemonic              anımsatıcı, anımsanır(IBM)
mode                kip(IBM)(MS) durum(MAC)
model                model(IBM)(MAC)(MS)
modem                modem(IBM)(MAC)
modem eliminator          kukla modem(IBM)
Modem port             Modem kapısı(MAC)
modification            değişiklik(IBM)
modification date          değişiklik tarihi(MAC)
modification level         değişiklik düzeyi(IBM)
modification time          değişiklik saati(MAC)
Modified frequency modulation    Değiştirilmiş frekans modülasyonu(MAC)
modified text            değiştirilmiş metin(MS)
Modified:              Değişiklik:, Düzeltme:(MAC)
modifier              değiştirici(IBM)
modifier key            niteleme tuşu(MAC)
modify               değiştirmek(IBM) değişiklik(MAC)
                  değiştir(MS)
modular               birimsel(IBM)
modular programming         birimsel programlama(IBM)
modulate              modüle etmek(IBM)
modulation             modülasyon(IBM)
module               modül(VM'de), birim(IBM)
modulo               modülo(IBM)
modulus               modülüs(IBM)
monadic operator          tek işlemci(li)(IBM)
monitor               izlemek, görüntü uçbirimi(IBM)
                  monitör(MAC)(MS)
mono                tek(IBM)
monocasing             büyük harfe dönüştürme(IBM)
monochrome             tekrenkli(IBM)
monolithic integrated circuit    tek yongalı tümleşik devre(IBM)
Monospace Font           Eşaralıklı Yazıtipi(MS)
Monospaced character        Eşaralıklı karakter(MS)
monospaced list           eşaralıklı liste(IBM)
Month                Ay(MAC)
more                daha(MS)
Morning format(re: time)      sabah biçimi(saat gösterimi için)(MS)
most significant digit       en soldaki basamak(IBM)
motor                motor(IBM)
Motorola 68000           Motorola 68000(MAC)
mount                bağlanma, tanma(MAC) montaj(IBM)
mouse                fare(IBM)(MAC)(MS)
Mouse Action            Fare İşlemi(MS)
Mouse Basics            Fare Kullanımının temelleri(MS)
mouse button            fare düğmesi(IBM)(MAC)(MS)
Mouse keys             Fare tuşları(MAC)
Mouse Pointer            Fare işaretçisi(MS)
Mouse position           Farenin konumu(MAC)
Mouse shortcuts           Fare kestirmeleri(MS)
Mouse Tracking           Fare İzleme(MAC)
Mouse tricks            Fare numaraları(MS)
Mouse(serial / bus)         Fare(seri / taşıt)(MS)
move                taşımak(IBM)(MAC)(MS)
Move to Desktop           Masaya Taşı(MAC)
move to(re: position or option)      ...ya taşı(MS)
Mover                Taşıyıcı(MAC)
Movie                Film(MAC)
Movie Controller          Film Denetleyicisi(MAC)
Movie Grabber            Film Tutucu(MAC)
Movie Play             Film Oynatma(MAC)
Movie Preview Maker         Film Ön İzeme Yapıcısı(MAC)
MS-DOS               MS-DOS(MAC)
MS-DOS executive window       MS-DOS yönetici penceresi(MS)
MS-DOS Executive(System Menu)    MS-DOS Yönetici(System Menüsü)(MS)
MS-DOS to Mac            MS DS-Mac(MAC)
MS-DOS to ProDOS          MS DOS-roDOS(MAC)
multi-               çok-, çoklu-(IBM)
Multi-color Graphics Adapter    Çok Renkli Grafik Bağdaştırıcı(IBM)
Multi-language           Çok Dilli(MS)
multi-line edit control       çok satırlı düzenleme kontrolü(MS)
Multicolumn             Çok sütunlu(MS)
multicopy merge           çok kopyalı kaynaştırma(IBM)
multidrop line           çok bağlantılı hat(IBM)
MultiFinder             MultiFinder(MAC)
multilanguage code page       çok dilli kod sayfası(IBM)
multilingual code page       çok dilli kod sayfası(IBM)
multimedia             çoklu ortam(IBM)
multimedia system          çoklu ortam sistemi(IBM)
multinational character set     çok uluslu karakter takımı(IBM)
multinational system        çok uluslu sistem(IBM)
multiple              çoklu(IBM)
multiple axis chart         çok eksenli çizim(IBM)
multiple bar chart         çok çubuklu çizim(IBM)
multiple cell row          çok hücreli satır(MS)
multiple chart           çoklu çizim(IBM)
multiple choice selection list   çok seçenekli liste(IBM)
Multiple column           Çok sütunlu(MS)
Multiple Column Array        Çok sütunlu dizi(MS)
multiple column text        çok kolonlu metin(IBM)
Multiple File Support        Çoklu Dosya Desteği(MS)
multiple files selection      birden fazla dosya seçimi(MS)
Multiple Instances         Bir programın aynı anda çalışan diğer
                  kopyaları(MS)
multiple line report        çok satırlı rapor(IBM)
multiple routing          çoklu yöneltme(IBM)
multiple selection field      çok seçimli alan(IBM)
multiple session          çok oturumlu(IBM)
Multiple windows          Çoklu pencereler / birden fazla
                  pencere(MS)
Multiple-File Document       Çok Dosyalı Belge(MS)
Multiple-level entries       Çok düzeyli girdiler(MS)
multiplex              çoklu(MAC)
multiplex operation         çoklama işlemi(IBM)
multiplexer             çoklayıcı(IBM)
multiplexer channel         çoklayıcı kanal(IBM)
multiplexing            çoklama(IBM)
multiplicand            çarpılan(IBM)
Multiplication(re: math function  )   Çarpma(MS)
multiplier             çarpan(IBM)
Multiply              Çarp(MAC)
multipoint line           çok bağlantılı hat(IBM)
multiprocessing           çoklu işlem(IBM)
multiprogramming          çoklu programlama(IBM)
multirequester terminal program    çoklu istek uç programı(IBM)
multitasking            çoklu görev(IBM) Çokgörevli(MAC)
multithreading           çoklu kullanım(IBM)
multiuser              çok kullanıcılı(IBM) çokkullanıcılı(MAC)
multiuser system          çokkullanıcılı sistem(MAC)
Musical Instrument Digital Inter  face  Müzik Gereçleri Sayısal
                  Arabirimi(IBM)
mutual               karşılıklı(IBM)
mutually exclusive         birbirini dışlayan(IBM)
name                ad(IBM)(MAC) isim(MS)
naming convention          adlandırma kuralları(IBM)
nanosecond             nanosaniye(MAC)
national              ulusal(IBM)
national language character set   ulusal dil karakter takımı(IBM)
native               doğal, bağımsız(IBM)
Native data             Özgün veri(MS)
natural               doğal(IBM)
navigation             dolaşma(IBM) Gezinti(MAC)
near-letter quality         mektup kalitesine yakın(IBM)
negate               olumsuzlamak(IBM)
negative              olumsuz, eksi(IBM)
Negative Indentation        Ters Girinti(MS)
Negative picture(re: numbers)    sıfırdan küçük rakam gösterimi(MS)
Negative Scrolling         Ters Kaydırma(MS)
Negative sign(-)          eksi işareti( - )(MS)
Negative variant          Ters değişke(MS)
negotiable line           anlaşmalı bağlantı(IBM)
Neither               Hiçbiri(MAC)
nest                yuva, yuvalamak(IBM) yuva(MAC);içiçe
                  koymak / girmek(MS)
nested               içiçe(IBM) yuvalanmış(MAC)
Nesting               içiçe koyma / girmek(MS) yuvalama(MAC)
nesting level            içiçelik düzeyi(IBM)(MS)
network               ağ(IBM)(MS) Bilgisayar ağı(MAC)
network address translation     ağ adresi dönüştürme(IBM)
network administration       bilgisayar ağı yönetimi(MAC)
network administrator        ağ yöneticisi(MS)
Network connection         Ağ bağlantısı(MS)
network database          ağ veritabanı(IBM)
Network directory          Ağ dizini(MS)
network event            ağ olayı(MAC)
Network File Sharing        Ağ üzerinden dosya paylaşımı(MS)
network layer            ağ katmanı(MAC)
network management         ağ yönetimi(IBM)
network manager           ağ yöneticisi(IBM)
network mode            ağ modu(MS)
network planning          ağ planlama(IBM)
network topology          ağ topolojisi(IBM)
network workstation         ağa bağlı iş istasyonu(MS)
networking             ağ oluşturma(IBM)
neutral color            önalan rengi(IBM)
Never                Asla(MS)
new                 yeni(MAC)(MS)
New Desk AccessoryFile Name:    Yeni Donatı Dosyasının Adı:(MAC)
New Folder             Yeni Klasör(MAC)
New Font File Name:         Yeni Font Dosyasının Adı:(MAC)
New Group              Yeni Grup(MAC)
New Line              Yeni Satır(MAC)
new line key            yeni satır tuşu(IBM)
New Name:              Yeni Ad:(MAC)
New page number           Yeni sayfa numrası(MAC)
New Window             Yeni Pencere(MAC)
Newline Character          Satır başı karakteri(MS)
Newline key             Satırbaşı tuşu(MS)
NEWLINE(Keyname)          SATIRBAPI(MS)
Next                Sonraki(MAC)
next                sonraki(MS)
NEXT FIELD(Keyname)         SONRAKİ ALAN(MS)
NEXT instruction          NEXT yönergesi(Wordbasic)(MS)
Next to Axis            Eksen bitişik(MAC)
nickname              takma ad(IBM)
No                 Hayır(MAC)
no break              kesintisiz(MS)
No breaks between pages       Sayfa aralarında boşluk yok(MAC)
No Privileges            Ayrıcalık Yok(MAC)
no such volume           böyle bir oylum yok(MAC)
No Translations Available      Çevirmen ok(MAC)
node                düğüm(IBM)
node id               düğüm tanıtıcısı(IBM)
noise                gürültü(IBM)
nominal               tanımlanmış(IBM)
Non-breaking Hyphen         Bölünemez tire(MS)
Non-breaking Space         Bölünemez boşluk(MS)
non-exposed name(SQL)        takma ad(IBM)
non-flowing text          kaymayan metin(IBM)
Non-printing Characters       basılmaz karakterler(MS)
non-SNA               SNA olmayan(IBM)
non-text              metindışı(IBM)
nonbreak space           istenen boşluk(IBM)
Nonbreaking space          Bölünemez tire(MS)
nondisplay             görüntülenmez(IBM)
None                Hiçbiri(MAC)(MS)
nonescaping key           konum atlatmayan tuş(IBM)
nonimpact              vuruşsuz(MAC)
nonpaired data           çok eşli veri(IBM)
Nonprinting             Basılmaz(MS)
nonprogrammable workstation     programlanmaz iş istasyonu(IBM)
Nonproportional space Font     Orantısız aralıklı Yazıtipi(MS)
nonresident portion         yerleşik olmayan kısım(IBM)
nonscan               tarama dışı(IBM)
nonswitched line          aktarmasız hat(IBM)
nonvolatile             kalıcı(IBM)
normal               olağan, normal(IBM) normal(MAC)(MS)
Normal document view        Normal belge görünümü(MS)
Normal editing view         Normal düzenleme görünümü(MS)
Normal hyphen            Normal tire(MS)
Normal Margins           Normal Kenar Boşlukları(MS)
Normal pages            Normal sayfalar(MAC)
Normal Size             Normal Boyut(MAC)
Normal Style            Normal Biçem(MS)
Norwegian              Norveç dili(MAC)
Not equal to(re: math function)      Eşit değildir(re: mat.
                  işlevi)(MS)
Not in any drive          Hiçbir sürücüde yok(MAC)
Not In Dictionary          Sözlükte değil(MS)
not used              kullanılmıyor(MAC)
notation              simgelem(IBM)
notch                çentik(IBM)
note                not, not etmek(IBM) not(MS)
Note Pad              Not Defteri(MAC)(MS)
notebook computer          defter tipi bilgisayar(IBM)
Nothing               Hiçbirşey(MS)
notify               bildirmek(IBM)
Now printing page          Döküm işlemi sürüyor(MAC)
Now reading             Pimdi okunuyor(MAC)
Now writing             Pimdi yazılıyor(MAC)
NuBus expansion slots        NuBus genişleme yarıkları(MAC)
nucleus               çekirdek(IBM)
null                sıfır(onaltılı sayı sisteminde)(IBM)
null character           boş karakter(IBM)
null line              boş satır(IBM)
null macro             boş makro(MAC)
null modem             kukla modem(IBM)
null name              boş ad(IBM)
null set              boş küme(IBM)
null string             boş dizilim(IBM)
null value             boş değer(IBM)
nulls on/off            boşluklar geçerli/geçersiz(IBM)
Num Lock key            Num Lock tuşu(MS)
NUM PLUS              ARTI (sayısal tuş takımı)(MS)
NUM SUB               EKSİ (sayısal tuş takımı)(MS)
number               sayı, numara(IBM) sayı(MS)
Number conversion          Sayı dönüşümü(MS)
number field            sayı alanı(MS)
Number format            Sayı biçimi(MS)
Number sign(re: numeric switches  )   Sayı işareti(re: saysal
                  anahtarlar)(MS)
Number-Picture(re: numeric switc  hes) Sayı Gösterimi(re: sayısal
                  anahtarlar)(MS)
numbered list            numaralı liste(IBM)
Numbered List Item         Numaralandırılmış Liste Öğesi(MS)
numbering scheme          numaralama yöntemi(MS)
numeration             sayılama(IBM)
Numerator(re: fractions)      Pay(re:kesirler)(MS)
numeric               sayısal(MAC)
numeric character          sayısal karakter(IBM)(MAC)
numeric constant          sayısal değişmez(IBM)
numeric field            sayısal alan(IBM)
Numeric key             Sayısal tuş(MAC)
numeric keypad           sayısal tuş takımı(IBM)(MAC)(MS)
Numeric picture           Sayı Gösterimi(MS)
Numeric picture switch       Sayı gösterimi anahtarı(MS)
Numeric sorting           Sayısal sıralama(MS)
Numeric Variable          Sayısal Değiken(MAC)
numeric(al)             sayısal(IBM)
object               nesne, amaç(IBM) nesne(MAC)(MS)
object authority          nesne yetkisi(IBM)
object code             amaç program(IBM)
object content architecture     nesne içerik mimarisi(IBM)
Object format files         Nesne biçim dosyaları(MS)
object language           amaç dil(IBM)
object library           nesne kitaplığı(IBM)
object orientation         nesneye yönelim(IBM)
object owner            nesne sahibi(IBM)
object program           amaç program(IBM)
object properties          nesne özellikleri(MS)
Object Window Management      Nesne Penceresi Yönetimi(MS)
object-action oriented       nesne-işlem yönelimli(IBM)
object-oriented language      nesne yönelimli dil(IBM)
object-oriented programming     nesne yönelimli programlama(IBM)
OCR                 OCR(IBM)
odd                 tek(MAC)
Odd                 Tek sayı(MS)
off                 kapalı(IBM) yok(MAC)
off-hook              açık(IBM)
off-line              çevrim dışı(MAC)
off-line volume           çevrim dışı oylum(MAC)
off-screen             ekran dışında(MAC)
offer                sunmak(IBM)
offering              olanak(IBM)
office               ofis(IBM)
office automation          ofis otomasyonu(IBM)
offline               çevrimdışı(IBM)
offline storage media        çevrimdışı saklama ortamı(IBM)
offset               göreli konum,
                  ofset(baskı)(IBM);kaydırma(MAC) göreli
offset pie slice          ayrılmış dilim(IBM)
offset stacking           ayırarak yığma(IBM)
OK                 Tamam(MAC)(MS)
OLE(Object Linking & Embedding)      NBK(Nesne Bağlama ve Katma)(MS)
omit                atlamak(IBM)
on                 açık(IBM)
On the desktop           masaüstünde(MAC)
on the disk             diskte(MAC)
on-hook               kapalı(IBM)
On-line               Çevrim içi(MAC) çevirimiçi(MS)
On-line assistance / help      Çevirimiçi destek/yardım(MS)
On-Line Documentation        Çevirimiçi Dokümantasyon(MS)
on-line help            çevrim içi yardım(MAC)
on-line volume           çevrim içi oylum(MAC)
On-screen help           Ekranda yardım(MS)
ONE-AND-A-HALF SPACE(Keyname) B  İRBUÇUK ARALIK(MS)
One-Sided              Tek Yüzlü(MAC)
one-way               tekyollu(IBM)
online               çevrimiçi(IBM)
online education          sistem destekli eğitim(IBM)
online help             çevrimiçi yardım(IBM)
online information         çevrimiçi bilgi(IBM)
open                açık, açmak(IBM)(MAC)(MS)
Open another volume         Başka oylum aç(MAC)
Open Apple key           Açık elma tuşu(MAC)
Open Architecture          Açık Mimari(MAC)
Open as Read Only          Salt -okunur olarak aç(MS)
open driver             Sürücüyü Aç(MAC)
open file              dosyayı aç(MAC)
Open Folder             Klasörü Aç(MAC)
Open footer             Altlığı aç(MAC)
Open header             Başlığı aç(MAC)
OPEN SPACE(Keyname)         ARALA(MS)
open system             açık sistem(IBM)
open systems architecture      açık sistemler mimarisi(IBM)
Open Systems Interconnection    Açık Sistemler Bağlantısı(IBM)
Open Systems Interconnection arc  hitecture;Açık Sistemler Bağlantısı
                  mimarisi(IBM)
Open Volume             Oylumu Aç(MAC)
open-ended             açık uçlu(IBM)
Open/Change Links          Bağlantıarı Aç/Değiştir(MAC)
Opening a database         Veritabanı açma(MS)
opening character          açma karakteri(MS)
Opening parenthesis         Sol ayraç(MS)
operand               işlenen(IBM)(MAC)
operate               işletmek(IBM)
operating              işletim(IBM)
Operating Limitations        işletim sınırları(MS)
Operating system          İşletim sistemi(MAC)(MS)
Operating System 2         OS/2 İşletim Sistemi(MS)
operation              işletim(IBM)(MS)
operational database        işletimsel veritabanı(IBM)
operator              işletmen, işleç(IBM) işleç(MAC)
                  işletmen(MS)
opposite              karşıt(IBM)
optical               optik(IBM)
optical character reader      optik karakter okuyucu(IBM)
optical character recognition    optik karakter tanıma(IBM)
optical disk            optik disk(IBM)
optical disk platter        optik disk tablası(IBM)
optical drive            optik sürücü(IBM)
optical fiber            optik elyaf(IBM)
optical platter           optik plak(IBM)
optical reader           optik okuyucu(IBM)
optical scanner           optik tarayıcı(IBM)
optimization            eniyileme(IBM)
optimum               en uygun(IBM)
option               aksam, seçenek(IBM)
                  seçenek(MAC);özellik, seçenek(MS)
Option Button            Seçenek Düğmesi(MS)
Option key             Option tuşu(MAC)
optional              isteğe bağlı, seçmeli(IBM) İsteğe
                  bağlı(MS)
Optional Hyphen           İsteğe bağlı Tireleme(MS)
Or                 Veya(MS)
order                sıra, düzen, komut, düzenlemek(IBM)
ordered list            sıralı liste(IBM)
Ordinal(re: format switches)    Sıra sayı gösterimi (1., 2.,...)(MS)
organization            kuruluş(IBM)
organize              düzenlemek(IBM)
orientation             yönlendirme(IBM) Yönlendirme /
                  Yönelim(MS)
origin               köken, başlangıç(IBM)
original              özgün, orijinal(IBM) özgün(MAC)(MS)
original file            özgün dosya(MS)
Original setting          Özgün ayar(MAC)
Original Size            Özgün boyut(MS)
originator             çıkaran(IBM)
Orphan control           sayfanın sonunda tek bir satır
                  kalmasının;
Orphan Line             sayfanın sonunda tek başına kalan
                  satır(MS)
orphan line             artık satır(IBM)
OS/2 command prompt         OS/2 komut istemi(MS)
OS/2 Full Screen icon        OS/2 Tam Ekran simgesi(MS)
OS/2 Presentation Manager      OS/2 Sunu Yöneticisi(MS)
OS/2 prompt             OS/2 komut istemi(IBM)
oscillate              salınmak(IBM)
Other translations         Diğer çevirmenler(MAC)
out-basket             giden sepeti(IBM)
out-of-memory message        'yetersiz bellek' iletisi(IBM)
outboard              çevre(IBM)
outbound              giden(IBM)
outdoor               bina dışı(IBM)
outgoing              giden(IBM)
outlet               çıkış noktası(IBM)
outline               özet(IBM) Kontur(MAC) Ana hatlar(MS)
Outline form            Başlıklandıra biçimi(MAC)
Outline Level            Ana hat düzeyi(MS)
Outline mode            Ana Hatlar Kipi(MS)
Outline views of folders      Klasörleri düzeylendirilmiş
                  görüntüsü(MAC)
Outlined              başlıklandırılmış(MAC)
outlook               görünüm(IBM)
output               çıktı, çıkış(IBM) çıktı(MAC)
output device            çıkış aygıtı(IBM)(MAC)
output file             çıkış dosyası(MAC)
Output Mode             Çıktı Modu(MS)
output queue            çıktı kuyruğu(IBM)
output tray             çıkış kaseti(MAC)
output work queue          çıktı denetim kuyruğu(IBM)
Outside               Dışta(MAC) dışarı(MS)
Outside Margin           Dış Kenar Boşluğu(MS)
overflow              taşma(IBM)
overflow handling          taşma denetimi(IBM)
overflow indicator         taşma göstergesi(IBM)
overhead              ek yük(IBM)
overhead operation         (program) önişlemler(i)(IBM)
overlap               çakışmak(IBM)(MAC) çakışmak /
                  örtüşmek(MS)
Overlapped             Çakışık(MAC)
overlay               yerpaylaşmak(IBM)
Overlay Chart            Yardımcı Grafik...(MAC)
Overlay Chart Axis         Yardımcı Grafik Ekseni(MAC)
Overlay Chart Type         Yardımcı Grafik Türü...(MAC)
overlay keyboard          panelli klavye(IBM)
overlay program           yerpaylaşan program(IBM)
overlook              gözden kaçırmak(IBM)
overpaint              üstüne boyama(IBM)
override              geçersiz kılmak(IBM)(MAC)(MS)
overrun               aşma(IBM)
overstrike             üstüne basmak(IBM)(MS)
overstrike character        üste basılan karakter(IBM)
Overtype mode            Üstüne yazma modu(MS)
Overtype(to)            Üstüne yazmak(MS)
overview              gözden geçirmek(IBM) Kuşbakışı(MS)
overwrite              üstüne yazmak(IBM)(MS)
owner                sahip(IBM) Sahibi(MAC)
Owners Guide            Kullnıcı Kitabı(MAC)
pace                ilerleme hızı(IBM)
pacing               hız denetimi(IBM)
pack                paketlemek(IBM)
package               paket(IBM)(MS)
packed               sıkıştırılmış(MAC)
packed decimal           paketlenmiş onlu(IBM)
packed field            paketlenmiş alan(IBM)
packed file             paketlenmiş kütük(IBM)
packet               paket(IBM)
packet switching          paket anahtarlama(IBM)
pad                 doldurmak(IBM)
padding               doldurma(IBM)
paddle               imleç denetim kolu(IBM)
page                sayfa(IBM)(MAC)(MS)
Page Back              Önceki sayfa(MS)
Page border             Sayfa kenarlığı(MS)
Page Boundary Margin        Sayfa sınır boşluğu(MS)
page break             sayfa sonu(MAC)(MS)
page down              sonraki sayfa(IBM)
page fault             sayfa hatası(MAC)
Page Footer:            Sayfa Altlığı:(MAC)
page format             sayfa biçimi(MAC)
Page Forward            Sonraki Sayfa(MS)
page frame             sayfa çerçevesi(IBM)
Page Header:            Sayfa Başlığı:(MAC)
page layout             sayfa düzeni(IBM)(MS)
Page layout Properties       Sayfa düzeni özellikleri(MS)
page left              sayfanın solu(IBM)
page limit             sayfa limiti(MAC)
page number             sayfa numarası(MAC)(MS)
Page Number Cross-Reference     Sayfa Numarası Çapraz-Referransı(MS)
Page Numbering           Sayfa Numaralandırma(MS)
page offset             sayfa kaydırma(MAC)
Page Orientation          Sayfa Yönü(MAC) Sayfa Yönlendirme(MS)
page printer            sayfa yazıcı(IBM)
Page Range             Döküm kapsamı(MAC) Sayfa Erimi(MS)
page rectangle           sayfa dörtgeni(MAC)
Page Reference           Sayfa referansı(MS)
page right             sayfanın sağı(IBM)
page segment            sayfa parçası(IBM)
Page Setup             Sayfa Düzeni ...(MAC)
Page Size              Sayfa boyutu(MAC)(MS)
page swapping            sayfaların yerini değiştirme(MAC)
page up               önceki sayfa(IBM)
Page View              Sayfa İzleme(MAC)
page zero              sıfırıncı sayfa(MAC)
pageable              sayfalanabilir(IBM)
Paged Memory Management Unit    Sayfalanmış Bellek Yönetimi Birimi(MAC)
PAGEDOWN Key            PAGEDOWN tuşu(MS)
PAGEUP Key             PAGEUP tuşu(MS)
paginate              sayfa numaralamak(IBM) sayfaları
                  numaralama(MAC)
Pagination             Sayfalandırma(MS)
paging               sayfalama(IBM) sayfalar
                  numaralanıyor(MAC)
paging icon             sayfalama simgesi(MS)
paint                boyamak(IBM)(MAC)
Paint text             metin boyama(MAC)
Paintbrush             boya fırçası(MAC)
paired               eşli(IBM)
paired data             tek eşli veri(IBM)
palette               palet(IBM)(MAC)
Palette of drawing tools      çizim araçları paleti(MAC)
palmtop computer          avuçiçi bilgisayar(IBM)
Pane                Yarı pencere / Pencere(MS)
panel                pano, panel(IBM)
panel area             pano alanı(IBM)
panel area separator        pano alanı ayırıcısı(IBM)
panel element            pano öğesi(IBM)
panel group             pano grubu(IBM)
panning               gezdirme(IBM)
Paper                Kağıt(MAC)
paper break             kağıt ayırma yeri(IBM)
paper cassette           kağıt kaseti(MAC)(MS)
Paper clamp             Kağıt kıskacı(MAC)
paper clip             yer imi(IBM)
Paper Feed             Kağıt Besleme(MS) Sayfanın Takılışı(MAC)
paper guide             kağıt kılavuzu(MAC)
paper jam              kağıt sıkıştırma(MAC)
paper length            kağıdın uzunluğu(MAC)
paper load             kağıt yükleme(MAC)
Paper output tray          Kağıt çıktıkaseti(MAC) Kağıt çıktı
                  tepsisi(MS)
paper registration         kağıt ayarlama(IBM)
paper release            kağıdı bırakma(IBM)
paper size             kağıt boyutu(MAC)
Paper tray             Kağıt kaseti(MAC)
paragraph              paragraf(IBM)(MAC)(MS)
Paragraph Break           Paragraf sonu(MS)
Paragraph Formatting        Paragraf Biçimlendirme(MS)
Paragraph indentation        Paragraf başı(MAC)
Paragraph Library          Paragraf Kitaplığı(MS)
Paragraph Mark           Paragraf İmi(MS)
Paragraph Spacing          Paragraf Aralama(MS)
Paragraph spacing icon       Paragraf Aralama simgesi(MS)
Paragraph text           Paragraf metni(MAC)
parallel              koşut(IBM)
parallel ¥ serial printer      paralel / seri yazıcı(MS)
Parallel Columns          Paralel Sütunlar(MS)
parallel communication       paralel iletşim(MAC)
parallel computer          koşut bilgisayar(IBM)
parallel device           koşut aygıt(IBM)
parallel operation         koşut işletim(IBM)
parallel port            koşut bağlantı noktası(IBM)
parallel processing         koşut işlem(IBM)
parallel run            koşut geçiş(IBM)
parallel transmission        koşut iletim(IBM)
parameter              parametre(IBM)(MS) Parametre,
                  değiştirge(MAC)
Parameter Passing          Parametre geçişi(MS)
parameter passing to macro     makroya parametre iletimi(MS)
Parent directory          Ana Dizin(MS)
parent element           üstöğe(IBM)
Parent style            Ana biçem(MS)
Parent window            Ana pencere(MS)
parenthesis             ayraç(IBM)(MS)
parity               eşlik(MAC)
parity bit             eşlik biti(IBM)
parity check            eşlik sağlaması(IBM)
parity checking           eşlik kontrolü(MAC)
parser               ayrıştırıcı(IBM)
Part                Parça(MAC)
part(ial)              parça(lı), kısmi(IBM)
Partial index            kısmi dizin(MS)
partition              bellek bölümü, disk
                  bölümü(IBM);Paylaştırma / Pay(MS)
partition table           bellek bölüm çizelgesi(IBM)
partner               ortak(IBM)
pass                geçiş, geçmek(IBM)
pass-through            düzgeçiş(IBM)
pass-through facility        düzgeçiş olanağı(IBM)
passive               edilgen(IBM)
password              parola(IBM)(MAC)(MS)
paste                yapıştırmak(IBM)(MAC)(MS)
Paste Function           İşlev yapıştır...(MAC)
Paste in back            arkaya yapıştır(MAC)
Paste in front           öne yapıştır(MAC)
Paste Name             Ad Yapıştır...(MAC)
Paste Special            Yapıştır(Özel)...(MAC)
patch                yama, yamamak(IBM)
patch code             eklenmiş kod(MAC)
path                yol(IBM)(MAC)(MS)
path name              yol adı(MAC)(MS)
path string             yol dizesi(MS)
pattern               desen, kalıp(IBM) desen(MAC) örüntü /
                  desen(MS)
pattern recognition         örüntü tanıma(MAC)
pause                duraklama(IBM)(MAC)(MS)
PC Drive Card            PC Sürücü Katı(MAC)
PC session             kişisel bilgisayar oturumu(IBM)
PC support             PC Desteği(IBM)
peak                doruk(IBM)
peer                eşdüzey(IBM)
peer to peer            eşdüzeyde(IBM)
pel                 görüntü öğesi(IBM)
Pen menu              Kalem menüsü(MAC)
Pencil               Kurşun kalem(MAC)
pending               askıda(IBM)
penetration             yaygınlık(IBM)
percent               yüzde(MS)
Percent complete:          Tamamlanma Yüzdesi:(MAC)
perforated             delikli(IBM)
perforation             zımba çizgisi(IBM)
perforator             delici(IBM)
perform               gerçekleştirmek(IBM)
perform an action          işlem gerçekleştirme(MS)
performance             başarım(IBM)(MAC)
performance tuning         başarım eniyileme(IBM)
period               dönem(IBM) nokta(MAC)
peripheral             çevresel(IBM)
Peripheral Accessories       Çevre Birim Donatıları(MS)
Peripheral device          Çevrebirim aygıtı(MAC)
permanent              kalıcı(IBM)(MS)
permit               izin(IBM)
permutation             permütasyon(IBM)
Persian               Farsça(MAC)
personal computer          kişisel bilgisayar(IBM)
Personal preferences        Kişisel tercihler(MS)
PgDn key              PgDn tuşu(MS)
PgUp key              PgUp tuşu(MS)
phase                evre, faz, yürütülür program(IBM)
photoconductor           fotoiletken(IBM)
phrase               tümcecik(IBM)
physical              fiziksel(IBM)
physical child           fiziksel altöğe(IBM)
physical file            fiziksel kütük(IBM)
physical layer(OSI)         fiziksel katman(IBM)
physical link            fiziksel bağlantı(IBM)
physical parent           fiziksel üstöğe(IBM)
pica                pika(IBM)
pictoral symbol(re: field switch  es)  (alan) gösterim simgesi(MS)
picture               resim(MAC)(MS)
picture border           resim kenarlığı(MS)
Picture Editor Embedder(WinDraw)      Picture Editor
                  Embedder(WinDraw)(MS)
picture element           görüntü öğesi(IBM)
picture file name          resim dosyası adı(MS)
Picture Frame            Resim Çerçevesi(MS)
Picture Objects           Resim Nesneleri(MS)
Picture Placeholder         Resim Yer tutucuları(MS)
picture space            çizim alanı(IBM)
Pictures              Resimler(MS)
pictures in frames         çerçeveli resimler(MS)
Pie                 Çember...(MAC)
pie chart              dairesel çizim(IBM) Çember Grafik(MAC)
pilot run              öncü geçiş(IBM)
pin                 bacak, dişli, iğne(IBM) iğne(MS)
pinfeed               dişlili besleme(IBM)
pink                pembe(MAC)
pipeline              ardışık düzen(IBM)
pipeline options          ardışık düzen seçenekleri(IBM)
pipeline processor         ardışık düzende mikroişlemci(IBM)
piping(dos)             yöneltme(IBM)
piracy               korsanlık(IBM)
pitch                karakter sıklığı(IBM)(MAC) aralık(MS)
pixel                görüntü öğesi(IBM) piksel(MAC)(MS)
place holder            yer tutucu(IBM)(MS)
Plain                Normal(MAC)
Plain text             Normal metin(MAC) Düz metin(MS)
Plain text file           Düz metin dosyası(MS)
plain type             normal(MAC)
Plain-text documents        Saltmetin belgeler(MAC)
plaintext              şifresiz metin(IBM)
plan-of-record           özet proje planı(IBM)
plate                plaka(IBM)
platen               merdane(IBM)
platform              altyapı(IBM)
play a script            betiğin çalıştırılması(MAC)
playback              yeniden(yürütmek)(IBM)
Please name this disk:       Bu diske bir ad veri:(MAC)
Please name this volume:      Bu oyluma bir ad vein:(MAC)
plot                çizmek(IBM)
plotter               çizici(IBM)(MAC)(MS)
plotting vector           çizm vektörü(MAC)
plug                fiş(IBM)
plug and go             tak ve kullan(IBM)
plug and go application       'tak ve kullan' uygulaması(IBM)
plug-compatible           tümüyle uyumlu(IBM)
plug-in               prize takmak(IBM)
plus sign              artı işareti(+)(MS)
PMMU                PMMU(MAC)
pocket               cep(IBM)
Pocket guide(booklet)        Cep kılavuzu(MS)
point                nokta, punto(MAC) nokta,
                  göstermek(IBM);İşaret et / göster(MS)
Point Number:            Nokta numrası(MAC)
point of call            çağırma noktası(MAC)
point size             punto boyu(IBM) yazıtipi boyu(MS)
point to point line         noktadan noktaya hat(IBM)
Point(measure)           Pt(Yazıtipi boyutu birimi)(MS)
point-of-sale device        satış noktası aygıtı(IBM)
point-of-sale system        satış noktası sistemi(IBM)
pointer               gösterge(IBM) imleç(MAC)(MS)
Pointer Shape            İmleç Pekli(MS)
Pointing              Seçme(MAC)
Points of backward space      arkadaki noktalar(MS)
Points of forward space       öndeki noktalar(MS)
Points of vertical(horizontal)   spacing Düşey(yatay) aralama
                  noktaları(MS)
polar                kutuplu(IBM)
polarize              kutuplamak(IBM)
Polish               Lehçe(MAC)
polishing a document        belgeyi cilalamak(MS)
poll                taramak(IBM)
pool                havuz(IBM)
pop                 hoplamak(IBM) çıkma(MAC)
Pop Up Menu             Açılır Menü(MAC)
pop-up window            beliren pencere(IBM)
port                bağlantı noktası(IBM)(MS) kapı(MAC)
portability             taşınabilirlik(IBM)
portable computer          taşınabilir bilgisayar(IBM)
Portable Operating System Interf  ace for Computer Environments
                  POSIX(IBM)
portrait              dikey(IBM) düşey(MS)
Portrait display          Tam sayfa ekran(MAC)
Portuguese             Portekizce(MAC)
pos register            satış noktası yazar kasası(IBM)
pos terminal            satış noktası uçbirimi(IBM)
position              konum(IBM)(MAC)(MS)
position-independent        konumdan bağımsız(MAC)
Positioning             Konumlandırma(MS)
positive              olumlu, artı(IBM)
positive picture(re: numbers)    sıfırdan büyük rakam gösterimi(MS)
post(power ON SELF TEST)      otomatik sınama(IBM)
postmortem             işlem sonrası(inceleme)(IBM)
Postpone(to)            ertelemek(MS)
PostScript Printer on...      ...ya bağlı PostScript yazıcı(MS)
power                güç(IBM)(MAC)
power cord             güç kablosu(IBM)
power light             açık/kapalı ışığı(IBM)
Power Manager Processor       Güç Yönetimi İşlemcisi(MAC)
power off              kapamak(IBM)
power on              açmak(IBM)
Power On key            Açma anahtarı(MAC)
power socket            priz(IBM)
power strip             anahtarlı uzatma kablosu(IBM)
Power supply            Güç kaynağı(MAC)
power switch            güç anahtarı(MAC)
power typing            serbest yazma(IBM)
power-on indicator         açıldı göstergesi(IBM)
Powers(re: math function)      Üssü(re: matematiksel işlev)(MS)
pragmatics             kullanımbilim(IBM)
pre-                ön-(IBM)
precedence             öncelik(IBM)
precision              duyarlık(IBM)(MAC)
precompile             ön derleme(IBM)
predefine              (önceden) tanımlamak(IBM)
Predefined             önceden tanımlanmış(MS)
predicate(SQL)           karşılaştırma belirtimi(IBM)
Preferences             Tercihler(MS)
Preferred              Tercihli(MAC)
prefix               önek(IBM)(MAC)(MS)
preliminary checklist        ön denetim listesi(IBM)
preparation             hazırlık(IBM)
prepared SQL statement       hazırlanmış SQL deyimi(IBM)
Preparing for copy         Kopya hazırlığı(MAC)
preprocessor            önişlemci(IBM)
preprogrammed            önceden programlanmış(MS)
prerecorded             önceden kaydedilmiş(MS)
prerequisite            önkoşul(IBM)
preselected choice         vurgulu seçenek(IBM)
presentation            sunu, gösteriliş(IBM)
presentation layer(OSI)       sunu katmanı(IBM)
presentation manager        Sunu Yönetim Programı(IBM) Sunu
                  Yöneticisi(MS)
presentation medium(SNA)      sunu ortamı(IBM)
presentation services layer(SNA)   sunu hizmeti katmanı(IBM)
preset               ilk değer atamak(IBM) önceden
                  belirlenmiş(MS)
preset parameter          önceden belirlenmiş parametre(IBM)
press                basmak(IBM)(MAC)(MS)
Press a key             Bir tuşa basın(MAC)
Prev Column             Önceki Sütun(MS)
preventive             koruyucu(IBM)
preventive maintenance       koruyucu bakım(IBM)
Preview               Önizleme(MAC)(MS)
Preview / Print Preview       baskı önizleme(MS)
Preview font            önizleme yazıtipi(MS)
preview window           önizleme penceresi(MS)
Previous              Önceki(MAC)(MS)
PREVIOUS FIELD(Keyname)       ÖNCEKİ ALAN(MS)
price                fiyat(IBM)
primary               birincil(IBM)
primary axis            birincil eksen(IBM)
primary code page          temel kod sayfası(IBM)
primary dos partition        birincil DOS bellek bölümü(IBM)
primary file            birincil kütük(IBM)
primary partition          birincil bellek bölümü(IBM)
primary window           ana pencere(IBM)
prime number            asal sayı(IBM)
print                yazmak, basmak, yazdırmak,
                  bastırmak(IBM);Kağıda Dök(MAC)
print belt             yazma kuşağı(IBM)
print buffer            baskı tamponu(MAC)
Print catalog            Rehberi Dök(MAC)
Print Date             Yazdırılış Tarihi(MS)
Print Directory           Rehberi Dök...(MAC)
Print draft             Taslağı dök(MAC) Taslak Baskı(MS)
print file             yazdırma kütüğü(IBM)
Print file             Dosyayı Kağıda Dök(MAC)
Print final             son durumu bas(MAC)
Print Gridlines           Kılavuz Çizgileri Ba(MAC)
print head             yazdırma kafası(IBM) yazıcı kafası(MAC)
print job              baskı işi(MAC)
Print Length:            Baskı Alanı Uzuluğu:(MAC)
print line             baskı çizgisi, satırı(MAC)
Print Manager            Yazdırma Yöneticisi(MS)
Print Merge             Birleşik Yazdırma(MS)
Print Merge Update         Birleşik Yazdırma Güncelleştir(MS)
Print Options            Yazdırma Seçenekleri(MS)
print preview            (yazdırmadan önce) gözden
                  geçirmek(IBM);Baskı Önizleme(MS)
print queue             yazıcı kuyruğu(IBM);Yazdırılacaklar
                  kuyruğu / sırası(MS)
print rate             baskı oranı(MAC)
Print Row & Column Headings     Satır ve Sütun Başlıklarını Bas(MAC)
Print Screen key          Print Screen tuşu(MS)
print server            baskı dağıtıcısı(MAC)
print specifications        baskı özellikleri(MAC)
print spooler            baskı bekleticisi(MAC)
Print Time             Yazdırılış Saati(MS)
Print User Log           Kullanıcı Günlüğünü Bas(MAC)
print wheel             yazdırma çarkı(IBM)
Print Width:            Baskı Alanı Genişliği:(MAC)
PrintEnvelopes macro        ZarfYazdır(makro)(MS)
printer               yazıcı(IBM)(MAC)(MS)
Printer code            Yazıcı kodu(MS)
Printer control codes        Yazıcı kontrol kodları(MS)
printer driver           yazıcı sürücüsü(MAC)(MS)
printer file            yazıcı kütüğü(IBM)
printer font            yazıcı fontu(MAC) Yazıcı yazıtipi(MS)
Printer Guide            Yazıcı kılavuzu(MS)
Printer Installer          Yazıcı yerleştirici / kurucu(MS)
Printer Message:          Yazıcı İleisi:(MAC)
Printer port            Yazıcı kapısı(MAC) Yazıcı bağlantı
                  noktası(MS)
printer resource          yazıcı kaynağı(MAC)
Printer Settings          Yazıcı ayarları(MS)
printer setup            yazıcı ayarı(MAC) Yazıcı Ayarları /
                  Ayarlama(MS)
printer software          yazıcı yazılımı(MAC)
Printer Timeouts          Yazıcı zaman limitleri(MS)
printer writer           yazdırma programı(IBM)
Printing instructions        Yazdırma komutları(MS)
printing options          yazdırma seçenekleri(MS)
Printing Tools           Baskı Gereçleri(MAC)
printout              yazılı çıktı(IBM) Baskı(MAC)
priority              öncelik(IBM)
privacy               kişisel gizlilik(IBM)
privacy lock            erişim kilidi(IBM)
private               özel(IBM)
private authority          özel yetki(IBM)
private line            özel hat(IBM)
privilege              ayrıcalık(IBM)(MAC)
problem               sorun(IBM)
problem-oriented language      iş yönelimli dil(IBM)
procedural language         yordamsal dil(IBM)
procedure              yordam(IBM) yordam / yöntem(MS)
procedure-oriented language     yordamsal dil(IBM)
process               süreç, işlemek(IBM)(MS) işlem(MAC)
process control           süreç denetimi(IBM)
process control system       süreç denetim sistemi(IBM)
processing             işleme, işlem(IBM)
processor              işlemci(IBM)
processor unit           işlem birimi(IBM)
ProDOS               ProDOS(MAC)
ProDOS to Mac            ProDS-Mac(MAC)
ProDOS to MS-DOS          ProDOS-S DOS(MAC)
production             üretim(IBM)
productive             üretken(IBM)
productivity            üretkenlik(IBM)
profile               tanıtım(IBM) belgi(MAC)
program               program, program yapmak,
                  programlamak(IBM)
program data            program verisi(MAC)
program directory          program dizini(MS)
program generator          program üretici(IBM)
Program linking           Program bağlama(MAC)
Program Manager           Program Yöneticisi(MS)
program product           lisanslı program(IBM)
program temporary fix(PTF)     geçici program düzeltmesi(IBM)
program-described data       programda tanımlanan veri(IBM)
program-described file       programda tanımlanan kütük(IBM)
programmable read-only memory(PR  OM) programlanır yalnızca okunur
                  bellek(PROM)(IBM)
programmable terminal        programlanır uçbirim(IBM)
programmable workstation      programlanır iş istasyonu(IBM)
progressive             ileri(IBM)
project               tasarı, proje(IBM)
project control           proje denetimi(IBM)
project management         proje yönetimi(IBM)
project planning          proje planlaması(IBM)
projection             izdüşüm(IBM)
prologue              öndeyiş(IBM)
promote(to)             yükseltmek(MS)
promoting a heading level      başlık düzeyini yükseltme(MS)
prompt               bilgi istemi, istemde
                  bulunmak(IBM);Bilgi/Komut istemek(MS)
Prompt for Summary Info       Özet Bilgi iste(MS)
prompt list pop-up         bilgi istemi penceresi(IBM)
prompt text             komut / bilgi isteme ileti metni(MS)
Prompt(DOS)             DOS bilgi / komut istemi(MS)
prompted stop code         bilgi istemli dur kodu(IBM)
Proofing a document         Belge sağlama(MS)
Proofing pass            Sağlama geçişi(MS)
Proofing Tools           Sağlama Araçları(MS)
proofread              düzeltmek(IBM)
propagation             yayılma(IBM)
properties             özellikler(MS)
proportional            orantılı(IBM)
Proportional character spacing   Orantılı karakter boşluğu(MAC)
proportional font          orantılı font(MAC)
proportional Space Font       orantılı aralıklı yazıtipi(MS)
proportional spacing        orantılı aralık(IBM) orantılı
                  boşluk(MAC)
Proportionally Spaced Font     orantılı aralıklı yazıtipi(MS)
protect               korumak(IBM)(MAC)(MS)
protected              korunmuş(IBM)
protected text           korunmuş metin(IBM)
protocol              protokol(IBM)(MAC)
prototype              prototip(IBM)
pseudo-               sözde-(IBM)
PTF                 PTF(IBM)
public               kamu, genel(IBM)
publication             yayın(IBM)
publish               yayımlamak(IBM)(MAC)
Publisher              Yayımcı(MAC)
publishing             yayımcılık(IBM)
Pull down menu           çekmenü(IBM) Aşağıya açılan
                  menü(MAC);Çekmeli Menü(MS)
pull-down(menu)           çekmenü(IBM)
pulse                vuruş(IBM) darbe(MAC)
punch                delgi(IBM)
punctuation             noktalama(IBM)
punctuation mark          noktalama imi(MS)
purge                temizlemek(IBM)
purpose               amaç(IBM)
push                itmek(IBM)
pushbutton             işlem düğmesi(IBM)
pushbutton dialing         tuşlu arama(IBM)
put                 koymak(IBM)
Put Away              Yerine Koy(MAC)
Put back              yerine koy(MAC)
Puzzle               Çözmece(MAC)
quad                dörtlü(IBM)
qualified name           nitelenmiş ad(IBM)
qualifier              niteleyici(IBM)
qualify               nitelemek(IBM)
quality               nitelik, kalite(IBM) Kalite(MAC)
Quality Assurance          Kalite Kontrolu(MAC)
quantified predicate(SQL)      çoklu karşılaştırma belirtimi(IBM)
quantify              nicelemek(IBM)
quantity              nicelik, miktar(IBM)
query                sorgu(IBM)(MAC)
queue                kuyruk(IBM)(MS)
Queue Terminate           Kuyruğu yoket / temizle(MS)
Queued Printing           Sıralı Bastırma(MS)
quick                çabuk(IBM)
quiesce               susturmak(IBM)
quiet                sessiz(IBM)
quit                ayrılış, ayrılmak(IBM) İş Bitti(MAC)
                  terket(MS)
Quitting              İş Bitiminden(MAC)
quotation mark           tırnak imi(MS)
quotient              bölüm(IBM)
rack                raf(IBM)
rack-mounted system         raf yapısında sistem(IBM)
radiation              ışıma(IBM)
radio button            radyo düğmesi(IBM)(MS)
ragged edge             düzensiz kenar(IBM)
Raise level             yükseltme düzeyi(MS)
Raise(to)              yükseltmek(MS)
Raising Heading Level        Başlık düzeyini yükseltme(MS)
RAM                 RAM(MAC)
RAM cache              RAM önbellek(MAC)
RAM Disk              RAM disk(MS)
RAM-resident Software        RAM' da yerleşik yazılım(MS)
RAMDrive              RAMSürücü(MS)
random               rastgele(IBM)(MAC)
random access            rastgele erişim(MAC)
random-access device        rastgele erişimli aygıt(MAC)
random-access memory(RAM)      rastgele erişimli belek(RAM)(MAC)
random-access text file       rastgele erişimli metin dosyası(MAC)
randomize              rastgele dağıtmak(IBM)
range                yayılma alanı, aralık,
                  seri(IBM);aralık(MAC) erim(MS)
range check             aralık kontrolü(MAC)
range of cells           hücre erimi(MS)
rank                düzey sırası(IBM)
raster               taramalı(IBM)
raster count            taranan çizgi sayısı(IBM)
raster display device        taramalı görüntü aygıtı(IBM)
raster font             taramalı yazı tipi(IBM)
raster graphics           taramalı grafik(IBM)
raster pattern           tarama deseni(IBM)
raster scan             çizgi tarama(IBM)
rate                hız, oran(IBM)
Rate of Insertion Point Blinking      İmlecin Yanıp Sönme Hızı(MAC)
ratio                oran(IBM)
rational number           rasyonel sayı(IBM)
raw                 ham(IBM)
re-                 yeniden(IBM)
reach                ulaşmak(IBM)
read                okumak(IBM)(MAC)(MS)
read authority           okuma yetkisi(IBM)
read error             okumada hata(MAC)
Read Me documents          Beni Oku elgeleri(MAC)
Read Only              Salt Oku(MAC) salt-okunur(MS)
read only file           salt-okunur dosya(MS)
read-only              yalnızca okunur(IBM)
Read-only access          Salt-okuma erişimi(MS)
read-only memory          salt oku bellek(MAC)
Read-write access          Oku-yaz erişimi(MS)
readability score          okunabilirlik derecesi(MS)
readable character         okunabilir karakter(MAC)
reader               okuyucu(IBM)
Reading:              Okunan:(MAC)
ready                hazır(IBM)
Ready to start           Başlamaya hazr(MAC)
real                gerçek(IBM)
real mode              gerçek kip(MS)
real number             gerçek sayı(IBM)
rearrange              yeniden düzenle(MS)
Reassign              Yeniden ata(MS)
reboot               sistemi yeniden yüklemek(IBM) yeniden
                  başla(MAC)
recall               geri çağırmak(IBM)
receipt               alındı(IBM)
receive               almak(IBM)
Receive File            Alma Dosyas(MAC)
receiver              alıcı(IBM)
Recent               En son(MAC)
receptacle             yuva(IBM)
reclamation             geri isteme(IBM)
recognition             tanıma(IBM)
reconciliation           uzlaşma(IBM)
record               kayıt, kaydetmek(IBM)(MS) kayıt(MAC)
record a macro           makro kaydetmek(MS)
Record Button            Kayıt düğmesi(MAC)
Record Macro            Makro Kaydet(MS)
Recover(to)             Kurtarmak(MS)(MAC)
recoverable             kurtarılır(IBM)
recovery              kurtarma(IBM)
Recovery process          Kurtarma işlemi(MS)
recovery routine          kurtarma yordamı(MAC)
recursion              özyineleme(IBM)
recursive              özyineli(IBM)
recycle               yeniden çevrime sokmak(IBM)
Red                 Kırmızı(MAC)
Redefine(to)            Yeniden tanımlamak(MS)
redirection             yeniden yönlendirme(IBM)
Redo                Yeniden yap(MAC) yinele(MS)
Redraw               Yeniden çiz(MS)
reduce               indirgemek(IBM) Küçült(MAC)(MS)
Reduce or Enlarge          Küçült veya büyüt(MAC)
Reduce to fit            Sığdıracak kadar küçült(MAC)
reduction              indirgeme(IBM)
redundancy             artıklık(IBM)
redundancy check          hata denetimi(IBM)
reel                makara(IBM)
refer                bakmak, başvurmak(IBM) yollamak(MAC)
reference              başvuru, ilgi, gönderi(IBM);danışma,
                  yollama, referans(MAC)(MS)
Reference field           Referans alanı(MS)
reference line           eksen kaydırma çizgisi(IBM)
Referenced Document(RD) fields   Gönderme yapılan belge(RB) alanları(MS)
Referenced Item           Gönderme yapılan öğe(MS)
reflect               yansıtmak(IBM)
reflectance             yansıma oranı(IBM)
reflection             yansıma(IBM)
refresh               yenilemek(IBM)(MS)
Refresh Field            Yenileme Alanı(MS)
refresh rate            Tarama hızı(MAC)
regenerate             yeniden üretmek(IBM)
region               bölge(IBM)(MAC)
register              yazmaç(IBM)(MAC)
registered trademark        tescilli ticari marka(IBM) tescilli
                  marka(MAC)
Regular Hyphen           Normal Tire(MS)
Regular Link            Normal Bağlantı(MS)
regulate              düzene koymak(IBM)
reiterate              yinelemek(IBM)
reject               geri çevirmek(IBM)
related words            ilişkili sözcükler(MS)
relation              ilişki(IBM)
relational             ilişkisel(IBM)
relational database         ilişkisel veritabanı(IBM)
relational operator         ilişkisel işleç(IBM)
relative              göreli, bağıl(IBM)
relative data            göreli veri(IBM)
relative size pie          orantılı dilim(IBM)
Relative to             göreli(MS)
relay                ileti anahtarlamak, aktarma(IBM)
relayed frame            aktarılan çerçeve(IBM)
release               serbest bırakmak, yayın(IBM);bırakmak,
                  yayın(MAC) serbest bırakmak(MS)
reliability             güvenilirlik(IBM)
relinquish             bırakmak(IBM)
relocatable             yerdeğiştirebilir(IBM)
relocate              yerdeğiştirmek(IBM)
remainder              kalan(IBM)
remark               açıklama(IBM)
reminder              anımsatıcı(IBM)
remote               uzak(IBM)(MAC)
remote computer           uzak bilgisayar(MAC)
remote controller          uzak denetleyici(IBM)
remote device            uzak aygıt(IBM)
remote host             uzak anasistem(IBM) uzak ana sistem(MAC)
remote job entry          uzaktan iş girişi(IBM)
remote power off          uzaktan kapama(IBM)
remote power on           uzaktan açma(IBM)
remote station           uzak iş istasyonu(IBM)
remote system            uzak sistem(IBM)(MAC)
remote workstation         uzak iş istasyonu(IBM)
remove               kaldırmak(IBM) Sil(MAC) Çıkarmak /
                  Silmek(MS)
Remove footers           Atlıkları sil(MAC)
Remove Group            Grubu sil(MAC)
Remove headers           Başlıkları sil(MAC)
Remove Page Break          Sayfa Sonu İaretini Kaldır(MAC)
Rename               Ad Değiştir(MAC);Yeniden isimlendirmek /
                  Ad değiştirmek(MS)
Renumber(to)            yeniden numaralandırmak(MS)
reorder               yeniden düzenlemek(IBM)
reorganize             yeniden düzenlemek(IBM)(MS)
repaginate             sayfaları yeniden numarala(MAC);Yeniden
                  sayfalandır(MS)
Repaginate Now           Pimdi yeniden sayfalandır(MS)
Repagination            Yeniden sayfalandırma(MS)
repair               onarım(IBM)(MAC)
Repair Automaticaly         Otomatik Onarım(MAC)
repeat               yineleme(IBM)(MS) tekrarla(MAC)
REPEAT COMMAND(Keyname)       KOMUTU YİNELE(MS)
Repeat delay            Tekrarlama gecikmesi(MAC)
repeat key             tekrar tuşu(MAC)
REPEAT SEARCH(Keyname)       YENİDEN ARA(MS)
repertoire             dağarcık(IBM)
replace               yerine koymak(IBM) Değiştirmek(MAC)(MS)
replace mode            üstüne yazma kipi(sözcük işlem)(IBM)
Replace With:            Yerine Konacak(MS)
replicate              kopyalamak(IBM)
reply                yanıt(IBM)
report               rapor(IBM)(MAC)
repository             veri havuzu(IBM)
representation           gösteriliş(IBM)
reproduce              çoğaltmak(IBM)
request               istek(IBM)(MAC)
Request item            öğe iste(MS)
requester              istek programı, isteyen(IBM)
required carrier return       istenen satırbaşı(IBM)
required hyphen           istenen kısa çizgi(IBM)
required page break         istenen sayfa sonu(IBM)
required parameter         zorunlu parametre(IBM)
required space           istenen ara(IBM)
requirement             gereksinme(IBM)
rerun                yeniden geçiş, yeniden çalıştırmak(IBM)
Rescue               Kurtarma(MAC)
reserve               ayırmak(IBM)
reserved              ayrılmış(IBM)
reserved word            özel amaçlı sözcük(IBM)
reservoir              depo(IBM)
reset                ilk duruma getirmek(IBM)
                  Sıfırlamak(MS);Yeniden başla(hardware)
Reset switch            Reset tuşu(MAC)
Reshape Arc             Yeniden Pekillendire Arkı(MAC)
Reshape Polygon           Yeniden Pekillendirme Çokgeni(MAC)
Reshape Yeniden           Pekillendirme(MAC)
resident              yerleşik(IBM)
Residing in Background       Artalanda kalan(MS)
residual error ratio        kalan hata oranı(IBM)
residue               artık(IBM)
residue check            sayı ile denetim(IBM)
resilient              aksaklığa dayanıklı(IBM)
Resize               Yeniden Boyutlandırma(MAC)(MS)
Resize handles           Yeniden boyutlandırma araçları /
                  tutamakları(MS)
resolution             netlik(IBM) çözünürlük(MAC)(MS)
resolve               çözmek(IBM)
resolver              çözücü(IBM)
resource              kaynak(IBM)(MS) kaynak yazılım(MAC)
response              yanıt(IBM) yanıt vermek(MAC) Tepki /
                  Yanıt(MS)
response time            yanıt süresi(IBM)
restart               yeniden başlatmak(IBM)(MAC)
restore               geri yüklemek(IBM)(MAC);Eski durumuna
                  getirmek/önceki boyuta getirmek(MS)
Restore a single file        Tek dosyayı geri yükle(MAC)
Restore all files          Tüm dosyaları geri yükle(MAC)
restore button           önceki boyuta getirme düğmesi(IBM)
restrict              sınırlamak(IBM)
result               sonuç(IBM)
result field            sonuç alanı(IBM)
Resulting Style           ortaya çıkan biçem(MS)
results list            sonuçlar listesi(MS)
resume               sürdür(MAC) devam etmek(MS)
retail               perakende(IBM)
Retain Line Breaks         Satır Sonlarını Koruma(MAC)
retention              saklama(IBM)
retention cycle           saklama süresi(IBM)
retrieval              alma(IBM)
Retrieve              Al(MAC) Almak / Okumak(MS)
retrofit              uyarlamak(IBM)
retry                yeniden denemek(IBM)
return               dönüş, dönmek(IBM) dön(MAC)
return code             dönüş kodu(IBM)
return graphic           gafiğe dön(MAC)
Return key             Return tuşu(MAC)
retype               yeniden yaz/gir(MS)
reusable              yeniden kullanılır(IBM)
reverse               ters(IBM) Ters çevir(MS)
reverse engineering         ters mühendislik işlemleri(MAC)
reverse indexing          yazma konumunu yukarı alma(sözcük
                  işlem)(IBM)
Reverse Print Order         Yazdırma Sırasını Ters Çevir(MS)
reverse video            ters görüntü(IBM)
Reversible(action)         Geri alınabilir(işlem)(MS)
Revert               Dön(MAC)
Revert to Saved           Kaydedilene Dön(MAC)
review               gözden geçirmek(IBM)(MAC)(MS)
Revisable-Form Text(RFT)      RFT(Değiştirilebilir Form Metni)(MS)
Revised Text            Düzeltilmiş metin(MS)
revision              düzeltme(IBM)(MAC)
revision bar            değişiklik çubuğu(IBM) Düzeltme
                  çubuğu(MS)
Revision Marking          Düzeltme İmleme(MS)
Revision Marks           Düzeltme İmleri(MS)
Revision Numbers          Düzeltme numarası(MS)
revision symbol           değişiklik simgesi(IBM)
rewind               geri sarmak(IBM)
ribbon               şerit(IBM)(MAC)(MS)
Ribbon/Ruler            Perit/Cetvel(MS)
Rich Text Format          RTF Dosya Biçimi(MS)
Rich Text Format(RTF)        RTF(MS)
Right                Sağ(MAC)
right adjust            sağdan ayarlamak(IBM)
right align             sağdan hizala(MAC)
right aligned            sağdan hizalı(MAC)
Right aligned / right justified   Sağdan hizalı / sağa yaslı(MS)
Right alignment           Sağdan hizalama(MS)
Right Flush             Sağa Yanaştır(MS)
Right indent            Sağdan girinti(MS)
right justify            sağa yaslamak(IBM) sağdan blokla(MAC)
Right key              Sağ ok tuşu(MS)
right margin            sağ marj(MAC)
RIGHT SHIFT             SAª ÜST-KARAKTER(MS)
Right Sides             Sağ kenarlar(MAC)
Right text             Sağ metin(MAC)
Right-alignment box         Sağdan hizalama kutusu(MAC)
Right/Outside            Sağ/Dış(MS)
ring                halka(IBM)
ring response            yanıt zili(MAC)
RISC(Reduced Instruction Set Com  puter);RISC(İndirgenmiş Komut Takımı
                  Bilgisayarı)(IBM)
rise                yükselmek(IBM)
risk                risk(IBM)
risk assesment           risk değerlendirmesi(IBM)
Roadmap               Yol haritası(MS)
robot                robot(IBM)
robotic controller         robot denetleyici(IBM)
robotics              robotbilim(IBM)
roll                kaydırmak(IBM)
roll back              değişiklikleri kaldırmak(IBM)
roll in               belleğe getirmek(IBM)
roll out              bellekten yollamak(IBM)
rollback(SQL)            geridönüş(IBM)
roller               silindir(IBM)
ROM                 ROM(MAC)(MS)
Roman numerals           Roma rakamları(MS)
Romanian              Romence(MAC)
root                kök(IBM)
root directory           kök dizin(IBM)(MS)
root element            kök öğe(IBM)
Roots(re: math function)      Kök(re:matematıksel)(MS)
rotary dial             çevirmeli arama(IBM)
Rotate               Döndür(MAC)
Rotate Left             SolaDöndür(MAC)
Rotate Right            Sağa Döndür(MAC)
rotation              dönme(IBM)(MAC)
rotation hot key          dönüşümlü geçiş tuşu(IBM)
rotational delay          dönme gecikmesi(IBM)
rotor                rotor(IBM)
round                yuvarlak, yuvarlamak(IBM)
Round Corners            Köşeleri Yuarla(MAC)
Rounded-corner box         Köşeleri-yuvarlanmış kutu(MAC)
route                yöneltmek(IBM)
router               yöneltici(IBM)
routine               program(parçası)(IBM) yordam(MAC)
routing               dağıtım(IBM)
routing entry            yöneltme kaydı(IBM)
row                 satır, sıra(IBM) satır(MAC)(MS)
Row & Column Headings        Satır ve Sütun Başlıkları(MAC)
row boundary            satır sınırı(MS)
Row Input Cell:           Satır Girdi Hücresi:(MAC)
row width              satır genişliği(MAC)
royalty               telif ücreti(IBM)
RTF(Rich Text Format)        RTF(MS)
Ruler                Cetvel(MAC)(MS)
Ruler change            Cetvel değişikliği(MAC)
ruler line             cetvel çizgisi(MAC)
Ruler Mode             Cetvel kipi(MS)
Ruler scale             Cetvel ölçeği(MS)
Ruler setting            Cetvel Ayarları(MAC)
Rules                Kurallar(MS)
run                 geçiş, geçirmek, çalıştırmak, çalışmak,;
                  yürütmek(IBM) başla(MAC)
Run Macro              Makroyu çalıştırmak(MS)
Run Macro Name           Çalıştırılacak Makronun Adı(MS)
run query              sorgu yürütmek(IBM)
run(an application)         (uygulamayı) çalıştır(MS)
Run-in Index            Yan-yana (re: dizin biçimi)(MS)
run-time              yürütme zamanı(IBM) çalışma
                  kopyası(MAC);Çalışma anı /
run-time environment        yürütme ortamı(IBM)
run-time module           yürütme modülü(IBM)
running foot(ing)          yinelenen altbilgi(IBM)
running heading           yinelenen başlık(IBM)
Running out of memory        bellek tükendi / yetersiz bellek(MS)
Running under Windows(re: applic  ations)    Windows altında
                  çalışan(MS)
Russian               Rusça(MAC)
SAA application           SAA uygulaması(IBM)
SAA architecture          SAA mimarisi(IBM)
SAA enabler             SAA uyarlayıcı(IBM)
SAA environment           SAA ortamı(IBM)
SAA solution            SAA çözümü(IBM)
safety ring             güvenlik halkası(IBM)
sale                satış(IBM)
sales representative        pazarlama mümessili(IBM)
same                aynı(IBM)
sample               örnek(IBM)(MS)
Sample box             Örnek kutusu(MS)
Sample database           Örnek veritabanı(MS)
Sample file             Örnek dosya(MS)
Sampler               Örnekleyici(MS)
sampling              örnekleme(IBM)
Sans serif font           Sans serif yazıtipi(MS)
satellite              uydu(IBM)
saturation             doyma(IBM)(MAC)
save                saklamak(IBM) Kaydetmek(MAC)(MS)
save as               yeni adla saklamak(IBM) Adıya
                  Kaydet(MAC)
Save current document        Geçerli belgeyi kaydet(MAC)
save file              saklama kütüğü(IBM)
Save Formatted Values        Biçimleriyle birlikte(MAC)
Save my name and password      Parola ve adımı kaydet(MAC)
Save my name only          Yalnız adımı kaydet(MAC)
Save summary as           Özeti adıyla kaydet(MAC)
save system authority        sistem saklama yetkisi(IBM)
Save Unformatted Values       Salt Değerler Olarak(MAC)
Saved                Kaydedildi(MAC)
saving               tutum(IBM)
Saving large clipboard       Büyük pano kaydediliyor(MAC)
Saving Reminder           Kaydetme Hatırlatıcısı(MS)
scalar               skalar(IBM)
scalar function           skalar işlev(IBM)
scale                ölçek(IBM)(MAC)(MS)
scale line             ölçek satırı(IBM) Ölçek çizgisi(MS)
Scale(to)              Ölçeklemek(MS)
Scaleable View           Ölçeklenebilir Görünüm(MS)
Scaled-down version         Ufaltılmış sürüm(MS)
scaling               ölçekleme(IBM)(MS)
scaling factor           ölçekleme katsayısı(IBM) ölçekleme
                  oranı(MAC)
scan                taramak(IBM)(MAC)
scanner               tarayıcı(IBM)(MAC)
Scanning order           Taramasırası(MAC)
Scatter               Dağılım(MAC)
Scatter Chart            Dağılım Grafik(MAC)
scatter diagram           serpme çizim(IBM)
scatter plot            serpme çizim(IBM)
schedule              zaman çizelgesi, zamanlamak(IBM)
scheduling             zamanlama(IBM)
schema               şema(IBM)
scope                kapsam(IBM)
scrap                karalama(MAC)
scrap file             karalama dosyası(MAC)
Scrapbook              Defter(MAC)
Scrapbook File           Defter(MAC)
scratch               silmek(IBM) karalamak(MAC)(MS)
Scratch Files            Geçici dosyalar(MS)
scratch install           en baştan kurma(IBM)
scratch tape            boş bant(IBM)
screen               ekran(IBM)(MAC)(MS)
Screen buffer            Ekran tamponu(MAC)
Screen colors            Ekran renkleri(MS)
Screen Design Aid          Ekran Tasarımı Yardımı(IBM)
Screen fonts            Ekran yazıtipleri(MS)
Screen messages           Ekran İletileri(MS)
Screen Redraws           Ekrandaki çizimin yinelenmesi /
                  yenilenmesi(MS)
Screen regions           Ekran bölgeleri(MS)
screen shot             ekran resmi(MAC)
Screen Size             Ekrandaki boyutlaıyla(MAC)
script               yazı(IBM) betik(MAC)
scripting language         betik dili(MAC)
scroll               kaydırmak(IBM)(MS) Sarma(MAC)
scroll area             sarma alanı(MAC)
scroll arrow            sarma oku(MAC) Kaydırma oku(MS)
Scroll bar             Sarma çubuğu(MAC) Kaydırma çubuğu(MS)
Scroll box             Sarma kutusu(MAC) Kaydırma kutusu(MS)
Scroll by the windowful       Pencere bou sarma(MAC)
Scroll Lock key           Scroll Lock tuşu(MS)
Scroll up(down)           Yukarı(aşağı) kaydırma(MS)
scrollable list           sarılabilir liste(MAC)
Scrolling              Sarılıyor(MAC)
Scrolling character         Sarılankarakter(MAC)
Scrolling through a document    Belge üzerinde hareket(MS)
SCSI                SCSI(MAC)
SCSI Cables and Teminators     SCSI Kablo ve Sonlayıcıları(MAC)
SCSI Device:            SCSI Aygıtı:(MAC)
SCSI ID Number           SCSI Kimlik Numarası(MAC)
SCSI port              SCSI kapısı(MAC)
SE Bus               SE Yolu(MAC)
SE bus access port         SE yolu erişim kapısı(MAC)
search               taramak(IBM) ara(MS) (MAC)
Search and replace         Bul ve değiştir(MS)
Search direction          Arama yönü(MS)
search for             aramak(IBM) ...yı aramak(MS)
Search for box           Aanan kutusu(MAC)
Search List             Arama listesi(MS)
search path             arama yolu(MAC) Taranacak yol(MS)
search word             aranan sözcük(IBM)
Searched              Arandı(MS)
secondary              ikincil(IBM)
secondary axis           ikincil eksen(IBM)
secondary file           ikincil kütük(IBM)
secondary window          ikincil pencere(IBM)
section               bölüm(IBM)(MS)
Section break            Bölüm sonu(MS)
Section Heading           Bölüm Başlığı(MS)
Section Mark            Bölüm imi(MS)
Section Property          Bölüm Özelliği(MS)
Section Start            Bölüm Başlangıcı(MS)
Section Title            Bölüm Başlığı(MS)
sector               kesim(IBM)(MAC)
security              güvenlik(IBM)(MS)
security officer          güvenlik görevlisi(IBM)
security violation         güvenliği bozma(IBM)
See Files              Dosyaları Görme,Dosya Erişimi(MAC)
See Folders             Klasörleri Görme, Klasör Erişimi(MAC)
seek                aramak(IBM)
segment               parça, parçalamak(IBM) parça(MAC)
seize                (hat) ele geçirmek(IBM)
select               seçmek(IBM)(MAC)(MS)
Select All             Tümünü Seç(MAC)
select button            seçme düğmesi(IBM)
Select Chart            Grafiği Seç(MAC)
Select Last Cell          Son Hücrei Seç(MAC)
Select Plot Area          Çizim Alanını Seç(MAC)
selected              seçili(MAC)
Selected Items           Seçili Öğele(MAC)
Selection              Seçim / Seçili kısım(MS) seçim(MAC)
Selection area           Seçim alanı(MS)
Selection Bar            Seçim çubuğu(MS)
Selection Bar Arrow         Seçim Çubuğu Oku(MS)
selection box            seçim kutusu(MAC)
selection fields          seçim alanları(MAC)
Selection pointer          Seçme imleci(MAC)
selection rectangle         seçme dörtgeni(MAC)
selective              seçmeli(IBM)
self check             öz sağlama(IBM)
self service machine        otomatik hizmet makinesi(IBM)
self test              otomatik sınama(IBM)
semantics              anlambilim(IBM)
semi-                yarı(IBM)
Semi-automatic numbering      Yarı-otomatik numaralandırma(MS)
semiconductor            yarıiletken(IBM)
Seminar               Seminer(MS)
send                göndermek(IBM)
Send File              Dosyayı Gönderme(MAC)
Send to back            arkaya gönder(MAC)
sense                algılamak(IBM)
sensor               algılayıcı(IBM)
sentence              tümce(IBM)
separate              ayrı, ayırmak(IBM)
separator              ayırıcı(IBM)(MS)
Seq-id(re: SEQ fields)       sıra tanıtıcı(re: SIRA alanı)(MS)
seqence of actions         işlem sırası / dizisi(MS)
sequence              sıra(IBM)(MAC)(MS)
Sequence field           Sıra numarası alanı(MS)
Sequence identifier         Sıra numarası tanıtıcısı(MS)
Sequence item            Sıra öğesi(MS)
Sequence name            Sıra adı(MS)
Sequence number           Sıra numarası(MS)
Sequence Number Cross-Reference   Sıra numarası çapraz referansı(MS)
Sequence value           Sıra değeri(MS)
Sequences of Items         Öğe sırası / dizisi(MS)
sequential             sıralı(IBM) ardışık(MAC)
sequential access          ardışık erişim(MAC)
Sequential numbering        Sıralı numaralandırma(MS)
Serbian               Sırpça(MAC)
serial               dizisel(IBM) seri(MAC)
Serial communication        Seri iletişim(MAC)
serial data             seri veri(MAC)
serial device            dizisel aygıt(IBM)
Serial Driver            Seri Sürücü(MAC)
Serial interface          Seri arabirim, seri arayüz(MAC)
serial mouse            seri bağlantılı fare(MS)
serial number            seri numarası(IBM)(MS)
serial port             dizisel bağlantı noktası(IBM) seri
                  kapı(MAC)
serial printer           seri yazıcı(MAC)(MS)
serial processing          dizisel işlem(IBM)
Series               Seri(MAC)
Series Number:           Sei Numarası:(MAC)
Series or Data Point        Seri veya Veri Noktası(MAC)
serif                çıkıntı(MAC) Serif(MS)
serif-font             çıkınılı font(MAC)
server               hizmet programı, hizmet
                  makinesi(IBM);dağıtıcı(MAC)
Server Folder            dağıtıcı klasörü(MAC)
Server Info             dağıtıcı bilgisi(MAC)
Server menu             dağıtıcı menüsü(MAC)
Server report            dağıtıcı raporu(MAC)
server startup volume        dağıtıcı başlangıç oylumu(MAC)
Server summary           dağıtıcı özeti(MAC)
service               hizmet(IBM)
service mode            bakım kipi(IBM)
session               oturum(IBM)(MAC)(MS)
set                 takım, küme(IBM) kur(MAC)
set a path             yol belirle(MS)
Set Criteria            Ölçüt Sapta(MAC)
Set Database            Veri Tabanı Oluşur(MAC)
Set Default             Varsayılanı belirle(MS)
set nulls on/off          boşlukları geçerli/geçersiz kılmak(IBM)
set of documents          belgeler kümesi(MS)
set off               kapamak(IBM)
set on               açmak(IBM)
Set page              Sayfayı Ayarla(MAC)
Set Page #             Sayfa No Ayarla(MAC)
Set Page Break           Sayfa Sonu İşareti Ko(MAC)
Set Preferred Format        Tercihli Biçimi Sapa(MAC)
Set Print Area           Döküm Kapsamı(MAC)
Set Print Titles          Döküm Başlıkları(MAC)
Set Recorder            İzleme Kayıt Alanını Seç(MAC)
Set Startup             Başlangıç Programı(MAC)
Set Startup Options         Başlangıç özelliklerini belirle(MS)
set up               kurma(MAC)
Set(tabs)              Belirle(sekmeler)(MS)
set-off               bulaşmak(IBM)
setting               ayar(IBM)(MAC)(MS)
Setting tab stops          Sekme duraklarını belirleme(MS)
Setting the format         Biçim ayarlanıyor(MAC)
Setting up             Kurma(MS)
setup                kurmak, düzenek(IBM) Kurulum / Kur(MS)
Setup Connections          Bağlatıları kur(MS)
Setup disk             Kurulum / Kurma Diski(MS)
Setup guide             Kurma kılavuzu(MAC)
Setup program(SETUP)        kurma / yerleştirme programı(KUR)(MS)
severity              önem(derecesi)(IBM)
severity code            önem kodu(IBM)
shade                gölgelemek(IBM)
Shaded               Gölgeli(MS)
Shades               Gölgeler(MAC)
shading               gölgelendirme(MS)
shadow               gölge(IBM)(MAC)(MS)
shadowing              gölgeleme(MAC)
Shaft Weight            Gövde kalınlığı(MAC)
Shape                Pekil(MAC)(MS)
shape definition          şekil tanımı(MAC)
share                paylaşmak(IBM)(MAC)
Share data             veri paylaş(MS)
share lock(SQL)           paylaşım kilidi(IBM)
shared file             paylaşılan dosya(MS)
shear                kaykılma(IBM)
sheet                yaprak(IBM)
Sheet-feed             Sayfa besleme(MS)
shelf                raf(IBM)
shelf life             raf ömrü(IBM)
shell                kabuk(IBM)
shell document           kabuk belge(IBM)
SHIFT                ÜST-KARAKTER(MS)
shift                kaydırmak(IBM) Kaydırmak / ötelemek(MS)
Shift Cells             Hücreleri kaydır / ötele(MS)
Shift Cells Down          Hücreleri Alta Kaydır(MAC)
Shift Cells Left          Hücreleri Sola Kaydır(MAC)
Shift Cells Right          Hücreleri Sağa Kaydır(MAC)
Shift Cells Up           Hücreleri Üste Kaydır(MAC)
Shift click             Shift tıklama(MAC)
Shift key              üst karakter tuşu(IBM)(MS) Shift
                  tuşu(MAC)
shift lock             üst karaktere kilitleme(IBM)
shift state             Üst Karakter durumu(IBM)
shift-in character         çift bayt dizilimi bitiş karakteri(IBM)
shift-out character         çift bayt dizilimi başlangıç
                  karakteri(IBM)
short                kısa(IBM)(MAC)
Short Menus             Kısa Menüler(MS)
Short Name:             Kısa Adı:(MAC)
shortcut              kısayol(Kestirme klavye için)(MAC)
shortcut key            kestirme yol tuşu(IBM) kısayol tuşu(MS)
Shortcuts              Kısaltmalar / Kısayollar(MS)
Show Active Cell          Etkin Hücreyi Göster(MAC)
Show All              Tümünü göster(MAC)(MS)
Show Boundaries           Sınırları göster(MS)
Show Clipboard           Panoyu Göster(MAC)
Show Dates             Tarihleri göster(MAC)
Show Entire Chart          Tüm grafiği göter(MAC)
Show Footer             Altlığı Göster(MAC)
Show Grid Lines           Izgara Çizgilerini göster(MS)
Show Header             Başlığı Göster(MAC)
Show Messages            İletileri Göster(MAC)
Show page              Sayfayı göster(MAC)
Show Page Breaks          Sayfa Sonlarnı Göster(MAC)
Show Ruler Lines          Cetvel Çizgilerini Göster(MAC)
Show rulers             cetvelleri göster(MAC)
Show Size              Boyutu göster(MAC)
Show Summary            Özeti Göster(MAC)
Show Tab Ruler           Tab cetvelini göstr(MAC)
Show Task Info           İş Bilgisini Göster(MAC)
Show Total             Toplamını Göster(MAC)
Show User Log            Kullanıcı Günlüğünü Göter(MAC)
Show Value             Değeri Göster(MAC)
Show(to)              Göstermek(MS)(MAC)
shredder              yoketme kutusu(IBM)
Shrink down             Küçült(MAC)
SHRINK FONT(Keyname)        YAZITİPİ KÜÇÜLT(MS)
SHRINK SELECTION(Keyname)      SEÇİLİ KISMI KÜÇÜLT(MS)
shrink to an icon          simgeye küçült(MS)
Shrink(to)             Ufaltmak / Küçültmek(MS)
Shut Down              Sistemi Kapa(MAC)
shutdown              kapanış(IBM)
sibling element           kardeş öğe(IBM)
side                yan(IBM)
Side by Side            Kenar Kenara(MS)
Side-by-Side Paragraphs       Yanyana Paragraflar(MS)
Sidebars              Kenar çubukları(MS)
Sideheads              Kenar başlıkları(MS)
Sides required           Kenarlar gerekli(MAC)
sift                elemek(IBM)
sifting sort            elemeli sıralama(IBM)
sight                görüş(IBM)
sign                işaret(IBM)
sign-off              oturum kapamak(IBM)
sign-on               oturum açmak(IBM)
signal               sinyal(IBM) im(MAC)
signature              imza(MAC)(MS)
significand             anlam taşıyan(IBM)
significant             anlamlı(IBM)
SIMM                SIMM(MAC)
simple               yalın(IBM)
simple list             yalın liste(IBM)
simplex               tekyönlü(IBM)
Simplified Chinese         Modern Çince(MAC)
simulate              benzetim yapmak(IBM)
simulation             benzetim(IBM)
simultaneous peripheral operatio  n on-line;çevrimiçi çevre birimi
                  eşzamanlı işlemi(IBM)
Single               Tek /Tekil(MS)
Single close quotation mark(ALT+  0148) Tek tırnak imi(kapama)(MS)
Single close quote         Tek tırnak(kapama)(MS)
Single column            Tek sütun(MS)
single density           tek yoğunluklu(IBM)
single level storage        tek düzey bellek(IBM)
Single open quotation mark(ALT+0  145)  Tek tırnak imi(açma)(MS)
Single open quote          Tek tırnak(açma)(MS)
single precision          tek duyarlıklı(IBM)
Single sheet            Tek sayfa(MAC)
single sheet guide         tek sayfa kılavuzu(MAC)
single sheet paper         tek sayfa kağıt(MAC)
single sided diskette        tek taraflı disket(IBM)
Single space            tek boşluklu(MAC) TEK ARALIK(MS)
Single Step             Tek Adım(MAC)
single-byte character set(SBCS)   tek baytlık karakter takımı(IBM)
single-byte coded font       tek baytla kodlanmış yazı tipi(IBM)
Single-drive system         Tek-disk sürücülü sistem(MS)
single-selection field       tek seçimli alan(IBM)
Single-sheet printing        Tek-tek yazdırma(MS)
single-sided            tek yüzlü(MAC)
Single-sided printing        Tek yüzlü yazdırma(MS)
Single-space            Tek boşluklu(MAC)
Single-space box          Tek boşlukkutusu(MAC)
single-spaced(paragraph)      tek-aralıklı paragraf(MS)
sink                alıcı(IBM)
size                büyüklük, boyut(MAC) boyut,
                  boyutlandırmak(MS)
Size & Orientation         Boyut ve Yönelim(MS)
Size box              Boyut kutusu /kutu boyutlandırma(MS)
size properties           boyut özellikleri(MS)
Sizing Arrow            Boyutlandırma Oku(MS)
sizing border            boyutlandırma çerçevesi(IBM)
Sizing Handle            Boyutlandırma Aracı / Tutamağı(MS)
skeleton              çatı(IBM)
skew                çarpıklık(IBM)
skip                atlamak(IBM)
Skip lines             Satırları atla(MAC)
Skip Volume             Oylumu atla(MAC)
slack                serbestlik(IBM)
slash                eğik çizgi(IBM)(MAC)(MS)
slave station            bağımlı uçbirim(IBM)
slice                dilim(IBM)
slice label             dilim içi etiket(IBM)
Slide                Slayt(MAC)
slip install            güncelleme kuruluşu(IBM)
slot                yuva(IBM)(MAC)
slot reader             yuvalı okuyucu(IBM)
Slovak               Slovak dili(MAC)
Slovenian              Slovenya ili(MAC)
Slow                Yavaş(MAC)
Slow Keys              Yavş Tuşlar(MAC)
slowdown              yavaşlama(IBM)
small caps             küçük büyük harf(IBM)(MS)
Small Computer System Interface(  SCSI);Küçük Bilgisayar Sistemi
                  Arabirimi(IBM)(MAC)
Small icon             Küçük simge(MAC)
small integer            küçük tamsayı(IBM)
smooth               düzgün(IBM)(MAC)
Smoothing              Düzgünleştirmek(MAC)
sneak current            sızıntı akım(IBM)
socket               yuva(IBM)(MAC)
Soft Break             Değişebilir kesme(MS)
soft copy              elektronik kopya(IBM)
Soft fonts             Yüklenebilir yazıtipleri(MS)
soft hyphen             hece ayırma çizgisi(IBM)
soft page break           Yazılımda sayfa sonu(MAC);Değişebilir
                  Sayfa Başı / Sonu(MS)
soft sector             mantıksal kesim(IBM)
soft sectored            yazılımla kesimlenmiş(IBM)
soft switch             yazılım anahtarı(MAC)
softcopy              elektronik kopya(IBM)
softcopy publishing         elektronik yayımcılık(IBM)
software              yazılım(IBM)(MAC)(MS)
Software catalog          Yazılım rehberi(MAC)
software reset           yazılım ilk değerine(dön)(MAC)
solicit               istemek(IBM)
Solid line             Katı çizgi(MS)
solid state             katı durum(IBM)
Some                Bazı(MAC)
sort                sıralamak(IBM)(MAC)(MS)
Sort by               Sırala(MAC) ...ya göre sırala(MS)
Sort Column Only          Sadece sütunu sırala(MS)
sort key              sıraama anahtarı(MAC)
sort order             sıralama düzeni(IBM)(MAC) sıra(MS)
sort sequence            sıralama düzeni(IBM)
sorting criteria          sıralama ölçütü(MS)
sound                ses(IBM)(MAC)
sound buffer            ses tamponu(MAC)
Sound generator           Ses üreteci(MAC)
source               kaynak(IBM)(MAC)(MS)
source code             kaynak program(IBM) kaynak kodu(MAC)
Source disk             Kaynak disk(MAC)
source diskette           kaynak disket(MAC)
source document           kaynak belge(MAC)(MS)
Source Entry Utility        Kaynak Giriş Hizmet Programı(IBM)
source file             kaynak kütük(IBM) kaynak dosya(MAC)(MS)
source member            kaynak üye(IBM)
source physical file        kaynak fiziksel kütük(IBM)
source program           kaynak program(MAC)
source volume            kaynak oylum(MAC)
space                ara, boşluk, alan(IBM)
                  boşluk(MAC);Boşluk / uzam(MS)
space bar              ara çubuğu(IBM)(MS) ara tuşu(MAC)
space character           boşluk karakteri(MAC)
space parity            boşluk eşliği(MAC)
spacing               boşluk(MAC) Aralık bırakma(MS)
span                yayılma alanı(IBM) yayılmak(MS)
Spanish               İspanyolca(MAC)
speaker               hoparlör(IBM)(MAC)
Speaker Volume           Hoparlör açıklğı(MAC)
special               özel(IBM) Diğer(MAC)
special authority          özel yetki(IBM)
Special character          özel karakter(MS)
special feature           özel aksam(IBM)
special file            özel dosya(MAC)
Special key             Özel tuş(MAC)
Special mark            özel im(MS)
Special menu            Diğer menüsü(MAC)
special-character keyboard set   özel karakterli klavye(IBM)
specialized templates        özelleştirilmiş şablonlar(MS)
specific              özgü, belirli(IBM)
specification            belirtim(IBM)
Specify(to)             Belirtmek(MS)
speech recognition         ses tanıma(IBM)
speed                hız(IBM)(MS)
Speed Control            Hız Kontrolü(MS)
speed copy             hızlı kopya(MS)
Speed formatting          Hızlı biçimlendirme(MS)
spell aid              yazım yardımı(IBM)
spell checking           yazım denetimi(IBM) yazım kontrolü(MAC)
Speller               yazım kılavuzu(MS)
spelling              yazım(IBM)(MAC) Yazım denetimi(MS)
spelling checker          yazım denetleyici(IBM) yazım klavuzu(MS)
spelling dictionary         yazım kılavuzu(IBM)
Spelling Options          yazım klavuzu seçenekleri(MS)
Spelling Tools Menu)        Dil Bilgisi araçları(MS)
Spike                depo, depoya atmak(MS)
spike                ani voltaj yükselmesi(IBM)
spin button/control         kaydırma düğmesi(IBM)
spindle               mil(IBM)
split                bölünmüş, bölmek, ayırmak(IBM);Yarım
                  (pencere), bölmek(MS)
split a window           pencereyi böl(MS)
Split bar              bölme çubuğu(MS)
Split box              bölme kutusu(MS)
SPLIT TABLE(Keyname)        TABLOYU BÖL( tuş adı)(MS)
splitter(lan)            dallandırıcı(IBM)
splitting              ayırma(IBM)
Splitting Window          Pencere Bölme(MS)
sponsor(proje yönetimi)       proje destekleyicisi(IBM)
spool                makara(IBM) bekletme(MAC)
spool file             bekletme dosyası(MAC)
spool printing           bekleterek baskı(MAC)
Spooled printing          Artalanda eşzamanlı yazdırma(MS)
spooler               bekletici(MAC);Artalanda eşzamanlı
                  yazdırma yöneticisi(MS)
spooling              kuyruklama(IBM)
spot                leke(IBM)
spray                püskürtmek(IBM)
spreadsheet             elektronik çizelge(programı)(IBM);Hesap
                  Tablosu(MAC) İş Tablosu(MS)
sprite graphics           hareketli grafik(IBM)
stability              kararlılık, denge(IBM)
stack                yığın(IBM)(MAC)(MS)
stacked job             toplu iş(IBM)
stacker               yığıcı(IBM)
stand-alone             bağımsız, tek başına(IBM)
stand-alone modem          dış modem(IBM)
standard              standart(IBM)
Standard Edition(SE)        Standart Sürüm / Baskı(MS)
Standard Format           Standart Biçim(MS)
Standard return address       Standart dönüş adresi(MS)
Standard style           Standart biçem(MS)
Standard Width           Stadart Genişlik(MAC)
Standard(or main) dictionary    Standart sözlük(MS)
standardize             standartlaştırmak(MS)
standby               yedek(IBM)
star                yıldız(IBM)
star network            yıldız yapısında ağ(IBM)
star/ring network          yıldız/halka yapısında ağ(IBM)
start                başla(t)mak(IBM)(MAC)(MS)
starter diskette          başlatma disketi(IBM)
Starting Number           Başlangıç numarası(MS)
Startup Device           Yönetmen Aygıt(MAC)
Startup disk            Başlangıç diski(MAC)
Startup document          Başlangıç belgesi(MAC)
Startup Items            Başlangıç Öğeleri(MAC)
Startup Items folder        Başlangıç Öğeleri klasörü(MAC)
Startup options           Başlangıç seçenekleri(MS)
startup resources          başlangıç kaynakları(MS)
startup screen           başlangıç ekranı(MAC)
startup(disk)            yönetmen(disk)(MAC)
state                durum(IBM)
state of the art technology     en gelişkin teknoloji(IBM)
statement              deyim(IBM) cümle(MAC) Bildiri(kağıt
                  türü)(MS)
static               durağan, statik(IBM) durağan(MAC)
static electricity         statik elektrik(IBM)
static SQL             statik SQL(IBM)
Static Text             Durağan metin(MS)
station               uçbirim(IBM)
Stationery pad           Kalıcı dosya(MAC)
Statistics             İstatistikler(MS)
status               durum(IBM)
Status bar             Durum çubuğu(MS)
status line             durum satırı(IBM)(MS)
steady               kararlı, dengeli(IBM)
step                adım(IBM)(MAC)(MS)
Step by step            Adım adım(MS)
step mode              adım adım işletme modu(MS)
step value             adım değeri(MAC)
stepwise refinement         adım adı ayar(MAC)
Sticky keys             Yapışkan tuşlar(MAC)
stop                durmak, durdurmak(IBM) durdur(MAC)
stop bit              dur biti(IBM) ikili durdur(MAC) durdurma
                  biti(MS)
stop character           dur karakteri(IBM)
stop code              dur kodu(IBM)
stop merge graphic         grafik birleştirmeyi durdur(MAC)
Stop scrolling           Sarmayı durdur(MAC)
Stop Value:             Son değer(MAC)
storage               bellek, saklama(IBM) depolama(MAC)
storage area            depolama alanı(MAC)
storage capacity          (disk) bellek sığası(IBM) depolama
                  sığası(MAC)
storage device           depolama aygıtı(MAC)
storage medium           depolama ortamı(MAC)
storage pool            bellek havuzu(IBM)
storage size            (disk) bellek büyüklüğü(IBM)
Storage space            Depolama alanı(MS)
storage type            depolama türü(MAC)
store                saklamak(IBM) depo(MAC) Depolamak /
                  saklamak(MS)
Straight Copy            Doğrudan Kopya(MAC)
Straight edge            Düzgün kenar(MAC)
stream               akım(IBM)(MAC)
stream editor            duraksız düzenleyici(IBM) akım
                  düzenleyici(MAC)
streaming              duraksız işlem(IBM)
streaming mode           duraksız kip(IBM)
streaming tape drive        duraksız manyetik bant sürücü(IBM)
strength              dayanım(IBM)
Stretch               Gerdirmek(MAC)
strikeout              çıkart(MS)
strikeover             üstüne basmak(IBM)
Strikethrough/ Strikethru      ortası çizgili(MS)
string               dizilim(IBM) dizi, dizgi(MAC) Dize(MS)
string control byte         dizilim denetim baytı(IBM)
string option            dizi seçenekleri(MAC)
string variable           dizi değişkeni(MAC)
stripe               ince şerit(IBM)
stroke               vuruş(IBM)
stroke font             çizgili yazı tipi(IBM)
structure              yapı(IBM)
Structured data records       Yapısal veri kayıtları(MS)
structured programming       yapısal programlama(IBM)
Structured Query Language      Yapılandırılmış Sorgu Dili(IBM)
structured walk-through       yapısal gözden geçirme(IBM)
stub cable             saplama kablo(IBM)
style                biçem(IBM)(MS) stil(MAC)
Style Area             Biçem Alanı(MS)
Style box(ruler)          Biçem kutusu(cetveldeki)(MS)
Style change            Stil değişikliği(MAC)
style characteristic        stil karakteristiği(MAC)
style dialog            stil sorgusu(MAC)
style menu             stil menüsü(MAC)
Style mode             Biçem kipi(MS)
Style name             Biçem adı(MS)
Style Sheet             Biçem deposu(MS)
Style-identifyer(re: STYLEREF fi  elds) Biçem-tanıtıcı(re: BİÇEMREF
                  alanı)(MS)
Styles Linked to Template      Pablona bağlanmış Biçemler(MS)
sub dialog             alt iletişim öğesi(MS)
sub-                alt-(IBM)
subdirectory            altdizin(IBM)(MS) altrehber(MAC)
Subentry              Altgirdi / Altöğe(MS)
subject               konu(IBM)(MS) özne(MAC)
Sublevel              Altdüzey(MS)
Submenu               Alt menü(MAC)
submit               sunmak(IBM)
subnet               alt ağ(IBM)
subnet address           alt ağ adresi(IBM)
subnet value            alt ağ değeri(IBM)
subnetwork             alt ağ(IBM)
subquery              altsorgu(IBM)
subroutine             altprogram(IBM) Altyordam(MS)
Subscribe              Sürdürüm(MAC)
Subscriber             abone(IBM) Sürdürümcü(MAC)
subscript              altsimge(IBM)(MS)
subselect              altseçim(IBM)
subset               altküme(IBM)
substitute             yedek, yerine koymak(IBM) Yerine
                  koy(MAC)
Subtext               Altmetin(MS)
Subtitle              Altbaşlık(MS)
Subtract              Çıkar(MAC)
Subtraction(re: math. function)      Çıkarma(MS)
suffix               sonek(IBM)
Suggest(to)             Önermek(MS)
Suggestions             Öneriler(MS)
Suitcase              Çanta(MAC)
sum                 toplam, toplamak(IBM)
summary               özet(IBM)(MAC)(MS)
Summary Info            Özet bilgi(MS)
summary report           özet rapor(IBM)
supercomputer            süper bilgisayar(IBM)
superscript             üstsimge(IBM) Üstindis(MS)
supersede              yerini almak(IBM)
supervision             gözetim(IBM)
supervisor             gözetici, yönetici program(IBM)
supervisor call(SVC)        yönetici program çağrısı(IBM)
supervisor mode           yönetici program kipi(IBM)
supervisor state          yönetici program denetim durumu(IBM)
supervisory program         yönetici program(IBM)
Supplemental            Tamamlayıcı(MS)
supplemental dictionary       tamamlayıcı sözlük(IBM)(MS)
Supplied macros           program tarafından sağlanan makrolar(MS)
supply               besleme(MAC)
support               destek, desteklemek(IBM)(MS)(MAC)
Support for 16 Colors        16 renk desteği(MS)
support program           destek programı(MAC)
suppression             önleme(IBM)
surface chart            yüzey çizimi(IBM)
Surge protector           Taşkından koruyucu(MAC)
survey               araştırma(IBM)
suspend character          asılı karakter(MAC)
suspended program          askıdaki program(IBM)
swap                getirme-götürme(IBM)
swap-in               getirme(IBM)
swap-out              götürme(IBM)
Swappath              Bellek takası için kullanılan disk
                  dizini(MS)
swapping              getir-götür(IBM)
Swedish               İsveççe(MAC)
sweep                süpürmek(IBM)
Swiss French            İsviçe Fransızcası(MAC)
Swiss German            İsviçre Almancası(MAC)
Swiss Italian            İsviçre İtalyancası(MAC)
switch               anahtar(MAC) anahtar, anahtarlamak,
                  aktarmak(IBM);birinden ötekine geç(MS)
switch backward           geriye dönmek(IBM)
Switch between           birinden ötekine geç(MS)
switch forward           ileriye dönmek(IBM)
switch off             kapamak(IBM)
switch on              açmak(IBM)
switch setting           anahtar konumu(IBM)
Switch to              birinden ötekine geçmek / geçiş
                  yapmak(MS)
Switch Window            Öteki pencereye geç(MS)
switchboard             anahtarlama paneli(IBM)
switched line            aktarmalı hat(IBM) anahtarlanmış
                  hat(MAC)
switcher              anahtarlayıcı(MAC)
switching              anahtarlama, aktarma(IBM)
Switching application        Uygulamalararası geçiş(MAC)
swivel               boyun(IBM)
syllable              hece(IBM)
syllable hyphen           hece ayırma çizgisi(IBM)
symbol               simge(IBM)(MS) sembol(MAC)
symbol field            simge alanı(MS)
Symbol Palette           Simge Paleti(MS)
symbol set             simge takımı(IBM)
symbol string            simge dizilimi(IBM)
symbol table            sembol tablosu(MAC)
symmetric              bakışımlı(IBM)
synchronous             zamanuyumlu(IBM) zaman uyumlu(MAC)
synchronous idle character     uyum karakteri(IBM)
synergic              birlikte çalışan(IBM)
synergy               birliktelik(IBM)
Synonyms              Eş anlamlılar / Anlamdaşlar(MS)
syntax               sözdizim(IBM) sözdizimi(MAC)(MS)
syntax error            sözdizimi hatası(MAC)
synthesis              birleşim(IBM)
synthesizer             birleştirici(IBM)(MAC)
synthesizer buffer         birleştirici tampon(MAC)
system               sistem(IBM)(MAC)(MS)
system administrator        sistem denetimcisi(IBM) Sistem
                  İdarecisi(MAC)
system analysis           sistem çözümleme(IBM)
system analyst           sistem çözümleyici(IBM)
system calendar           sistem takvimi(MAC)
system configuration        sistem yapısı(MAC)(MS)
system directory          sistem kullanıcıları rehberi(IBM)
system disk             sistem diski(MAC)(MS)
system distribution directory    sistem dağıtım rehberi(IBM)
System document           Sistem belgesi(MAC)
system failure           Sistem hatası(MS)
System File             Sistem Dosyası(MAC)
System Folder            Sistem Klasörü(MAC)
system font             sistem fontu(MAC) Sistem yazıtipi(MS)
system font size          sistem font puntosu(MAC)
system integration         sistem bütünleştirme(IBM)
system integrity          sistem bütünlüğü(IBM)
system life cycle          sistem yaşam süresi(IBM)
system macro            sistem makrosu(IBM)
System menu             Sistem menüsü(MS)
System patches           Sistem ekleri(MAC)
System profile           Sistem profili(MS)
system prompt            sistem uyarısı(MAC);Sistem komut / yanıt
                  istemi(MS)
System Requirements         Sistem gereksinimleri(MS)
System settings           Sistem ayarları(MS)
System software           Sistem yazılımı(MAC)
System Software User's Guide    Siste Yazılımı Kullanım Kitabı(MAC)
system startup information     sistem başlangıç bilgisi(MAC)
system status bar          sistem durum çubuğu(MAC)
System Tools            Sistem Gereçleri(MAC)
system window            sistem penceresi(MAC)
systems analysis          sistem çözümleme(IBM)
Systems Application Architecture  (SAA) Sistem Uygulama Mimarisi(IBM)
systems engineer          sistem uzmanı(IBM)
Systems Network Architecture(SNA  )  Sistem Ağ Mimarisi(IBM)
tab                 sekme(noktası)(IBM)(MS) tab(MAC)
Tab button             Sekme düğmesi(MS)
Tab character            Sekme karakteri(MS) Tab karakteri(MAC)
Tab Delimited            Sınırlı sekme(MS)
tab delimiter            sekme sınırlayıcı(MS)
tab interval            sekme aralığı(IBM)
Tab key               Sekme tuşu(MS) Tab tuşu(MAC)
tab leader character        sekme boşluklarını doldurmak için
                  kullanılan;
tab marker             tab işretleyicisi(MAC)
Tab Position            Sekme konumu(MS)
tab ruler              tab cetveli(MAC)
tab setting             sekme ayarları(MS)
Tab space              sekme aralığı(MS)
Tab stop              sekme durağı(MS) tab durağı(MAC)
Tab stop alignment icons      sekme durağı hizalama simgesi(MS)
Tab stop marker           sekme durağı imi(MS)
tab well              tab kuyusu(MAC)
tabbing               sekme(IBM)
table                çizelge(IBM) Tablo(MAC)(MS)
Table balance            Tablo dengesi(MS)
Table cell marker          Tablo hücre imi(MS)
Table cell outline         Tablo hücresinin genel hatları(MS)
Table Entry Fields         Tablo Girdi Alanları(MS)
Table Gridline Pen         Tablo Izgara Kalemi(MS)
Table Gridlines           Tablo ızgara çizgileri(MS)
table lookup            çizelgeden okuma(IBM)
table mode             tabo durumu(MAC)
Table Of Authorities        Kaynakça(MS)
Table of Contents          İçindekiler(MS)
Table of Figures          Pekiller Dizini(MS)
Table scrolling           Tablo kaydırma(MS)
tablet               tabla(IBM)
tabulate              çizelgelemek(IBM)
Tabulation command         Tab koymakomutu(MAC)
tag              (  biçim) im(i), imlemek(IBM)
Tagged Image File Format file(TI  FF)  TIFF(MS)
tailor               uyarlamak(IBM)
Tall                Uzun(MAC)
Tall Adjust             Uzun ayarı(MAC)
tape                manyetik bant(IBM) teyp(MAC)
Tape backup device         Teyp yedekleme aygıtı(MAC)
tape cartridge           kartuş(IBM)
tape deck              manyetik kart birimi(IBM)
tape mark              manyetik bant imi(IBM)
tape reel              (bant) makara(sı)(IBM)
target               hedef(IBM)
target directory          hedef dizin(MS)
Target file             Hedef dosya(MS)
target path             hedef yol(MS)
tariff               tarife(IBM)
task                görev(IBM)(MAC)(MS)
task box              görv kutusu(MAC)
Task list              Görev listesi(MS)
TeachText              Okutman(MAC)
technical              teknik(IBM)
Technical Reference         Teknik Referans / Başvuru(MS)
telecommunication          uziletişim(IBM)(MAC)
teleconferencing          uziletişimli toplantı(IBM)
telecopier             faks makinesi(IBM)
telecopy              faks(IBM)
telefax               faks(IBM)
teleprocessing           uzişlem(IBM)
teleprocessing network       uzişlem ağı(IBM)
teletex               teleks(IBM)
teletext              telemetin(IBM)
telex                teleks(IBM)
template              şablon(IBM)(MAC)(MS)
Template file            Pablon dosyası(MS)
temporary              geçici(IBM)(MS)
tensile               gerilme(IBM)
tentative              geçici(IBM)
term                terim(IBM)
terminal              uçbirim(IBM)(MAC)
terminal emulation window      uçbirim öykünme penceresi(MAC)
terminal emulator          uçbirim öykünücü(MAC)
Terminal font            Uçbirim yazıtipi(MS)
terminal mode            uçbirim durumu(MAC)
terminate              bitirmek(IBM) Sonlamak(MAC);Bitirmek /
                  Sonlandırmak(MS)
terminate and stay resident prog  ram  bitince yerleşik kalan
                  program(IBM)
terminate-and-stay-resident pro  gram  TSR program(MS)
Terminate-and-stay-resident appl  ication     TSR uygulama(MS)
Terminator             Sonlayıcı(MAC)
test                sınama, sınamak(IBM)(MAC)
text                metin(IBM)(MAC)(MS)
Text Area              Metin Alanı(MS)
text attribute           metin özniteliği(IBM)
Text Boundaries           Metinin Çevresi(MS)
Text box              Metn kutusu(MAC)(MS)
Text characteristics        Metin özelikleri(MAC)
text chart             metin çizim(IBM)
text cursor             metin imleci(IBM)
text editing            metin düzenleme(MAC)
text editor             metin düzenleyici(IBM)
text field             metin alanı(MAC)
text file              metin dosyası(MAC)(MS)
text file format          metin dosyası biçimi(MAC)
text formatting program       metin biçimleme programı(IBM)
Text generator           Metin üreteci(MAC)
text graphic            metin grafiği(MAC)
Text letter             Metin harfi(MAC)
Text mode              Metin durumu(MAC) Metin kipi(MS)
Text only              salt-metin(MS) Salt metin belge(MAC)
text property            metin özellikleri(MAC)
Text string             Metin dizesi(MS)
Text tool              Metin aracı(MAC)
Text Translation          Metin Çevirisi(MAC)
text transparency          metin saydamlığı(IBM)
text window             metin penceresi(MAC)
text wrap              sözcük kaydırma(IBM);Metinle çevrele
                  /Yazıyla çevrele(MS)
text-only document         salt metin belgesi(MAC)
Text-Only Files           Salt-Metin dosyalar(MS)
Textual Cross-Reference       Metinsel Çapraz Referans(MS)
Textual entry            Metinsel girdi(MS)
texture(graphics)          doldurma deseni(IBM)
Thai                Tay dili(MAC)
The volume name is         Oylum adı:(MAC)
theory               kuram(IBM)
thermal               ısıl(IBM)
Thesaurus              Eşanlamlılar sözlüğü(MS)
Thick                Kalın(MS)
Thin(typeface)           İnce(MS)
third party             üçüncü kişiler(IBM)
This disk is damaged        Bu disk hasarlı(MAC)
thousands separator         binlik basamak ayırıcı(IBM);Binler
                  basamağı ayırıcısı(MS)
thrashing              boşuna çalışma(IBM)
Thread               En küçük yürütme birimi(MS)
threshold              eşik(IBM)
throughput             üretilen iş(IBM)
tick                işaret, işaretlemek(IBM)
tie line              özel bağlantı numarası(IBM)
tightly coupled           sıkı bağlı(IBM)
Tiled                Bölünmüş / paylaştırılmış(MS)
time                zaman(IBM) saat(MAC) Saat / Zaman(MS)
Time Differ.            Saat Farkı(MAC)
time format             zaman biçimi(IBM) Saat gösterim
                  biçimi(MS)
time frame             zaman dilimi(IBM)
Time icon              Saat simgesi(MS)
time of day clock          sistem saati(IBM)
time out              zaman aşımı(IBM)
time sharing            zaman paylaşımı(IBM)
time slice             zaman dilimi(IBM)
time slot              zaman dilimi(IBM)
time stamp             zaman damgası(IBM)
Time Zone              Saat Kuşağı(MAC)
timed IPL              zamanlanmış ilk program yükleme(IBM)
timeout               zamanaşımı(MAC)
timer                süreölçer(IBM)
tip                 fiş ucu(IBM) ipucu(MS)
Title                Başlık(MAC)(MS)
title bar              başlık çubuğu(IBM)(MAC)(MS)
Title Page             Başlık sayfası(MAC)(MS)
To file:              Hedef dosya:(MAC)
To:                 Son:(MAC)
TOC entry              içindekiler öğesi(MS)
TOC File              İçindekiler dosyası(MS)
TOC Generation           İçindekiler bölümü hazırlanması(MS)
TOC Number Format          İçindekiler Numaralama Biçimi(MS)
TOC(Style)             İçindekiler(biçem)(MS)
Together              Birlikte(MS)
toggle               değiştirme(MAC)(MS)
Toggle Case             BÜYÜK / küçük harf değiştir(MS)
Toggle Case Key           BÜYÜK / küçük değiştir tuşu(MS)
Toggle keys             geçiş tuşları(MS)
token                simge(IBM)
token ring adapter         simgeli halka bağdaştırıcısı(IBM)
token ring interface coupler    simgeli halka arabirimi bağlayıcısı(IBM)
token ring network         simgeli halka ağı(IBM)
tone                koyuluk, ton, ses(IBM)
tone dialing            tuşlu arama(IBM)
toner                koyultucu(IBM) Toner(yazıcı)(MS)
Toner cartridge           Toner kartuşu(MS)
tool                araç(IBM)(MAC)
Tool Box              Arç Kutu(MAC)
Tool error             Araç hatası(MAC)
Tool palette            Araç paleti(MAC)
Toolbar               Araç çubuğu(MS)
toolbox               takım(MAC)
toolkit               araç takımı(IBM)
Top                 Üst(MAC)(MS)
top margin             üst marj(MAC) Üst Kenar Boşluğu(MS)
Top of Form(TOF)          Formu üstü(TOF)(MAC)
Top of page             Sayfanın üstü(MAC)
Top Row               Üst Satır:(MAC)
top window border          pencere üst kenarı(MS)
Top(Header)             Üstbilgi(MS)
Top-of-Form command         Formun üstü komutu(MAC)
Top/Bottom Centers         Üst/Alt merkezler(MAC)
topdown programming         yukarıdan aşağıya programlama(IBM)
Topic                Konu(MS)(MAC)
topology              topoloji(IBM)
total                toplam(IBM)
total allocation units       toplam yerleşim birimi(IBM)
Total disk capacity:        Toplam disk sığası(MAC)
total disk space          toplam disk alanı(IBM)
Total Memory:            Toplam Bellek:(MAC)
Total RAM in use          Kullanılan toplam bellek(RAM)(MAC)
touch                dokunmak(IBM)
touch screen            dokunma duyarlı ekran(IBM)
touch sensitive           dokunma duyarlı(IBM)
touch sensitive screen       dokunma duyarlı ekran(IBM)
trace                iz, izlemek(IBM)(MAC)(MS)
Trace Edges             Kenarlara İz Koy(MAC)
trace file             izleme kütüğü(IBM)
trace log              izleme günlüğü(IBM)
trace table             izleme çizelgesi(IBM)
tracing facility          izleme olanağı(IBM)
track                iz, izlemek(IBM) iz(MAC)
track ball/trackball        imleç denetim topu(IBM) İztopu(MAC)
track density            iz yoğunluğu(IBM)
tracking              izleme(IBM)
trackpoint(device)         imleç denetim aygıtı(IBM)
tractor               çekici(IBM)
trade secrets            ticari sırlar(MAC)
trademark              ticari marka(IBM)(MS)
Traditional Chinese         Klasik Çince(MAC)
trail                iz, izlemek(IBM)
trailer               artbilgi(IBM)
trailer card            artbilgi kartı(IBM)
trailer label            artetiket(IBM)
trailer record           artkayıt(IBM)
trailing space           yazının sağındaki boşluk(MS)
Training              Eğitim(MAC)
training disk            eğitim diski(MAC)
training guide           eğitim rehberi(MAC)
transaction             hareket(IBM)
transaction code          hareket kodu(IBM)
transaction file          hareket kütüğü(IBM)
transceiver             alıcı-verici(IBM)
transcribe             düzenleyerek aktarmak(IBM)
transcription machine        yazıya dönüştürme makinesi(IBM)
transfer              aktarmak, aktarım(MAC) aktarmak(IBM)
transfer rate            aktarma hızı(IBM)
transform              dönüştürmek(IBM)
transient area           gelip geçici program alanı(IBM)
transient routine          gelip geçici program(IBM)
transistor             transistor(IBM)
transition             geçiş(IBM)
translate              çevirmek(IBM)(MAC)
translator             çevirmen(MAC)
transmission            iletim(IBM) gönderim(MAC)
transmit              iletmek(IBM) gönderme(MAC)
transparent             saydam(IBM)(MAC)
transport              taşımak(IBM)
transport layer(OSI)        iletim katmanı(IBM)
trap                yakalamak(IBM)
Trash                Çöp Sepeti(MAC)
Travel Keys             Gezinti tuşları(MS)
tray                tepsi(IBM)
tree network            ağaç yapısında ağ(IBM)
tree search             ağaç yapısında arama(IBM)
tree structure           ağaç yapısı(IBM)
tributary              bağımlı(IBM)
tributary station          bağımlı uçbirim(IBM)
trigger               tetiklemek(IBM)
trim                kırpmak(IBM)
Triple spacing           üçlü boşluk(MS)
trivial               önemsiz(IBM)
troubleshoot            sorun gidermek(IBM)
TroubleShooting           Aksaklıkları giderme(MAC) sorun
                  giderme(MS)
True Autosave            Gerçek Otomatik Kaydetme(MS)
True Type font           True Type yazıtipleri(MS)
TrueType              TrueType(MAC)
truncate              kesmek(IBM)
trunk                telefon hattı(IBM)
trunk cable(ESCON)         ana kablo(IBM)
Try again              Tekrar Dene(MAC)
tune                ayarlamak(IBM)
Turkish               Türkçe(MAC)
turn off              kapamak(IBM) kapat(MS)
turn on               açmak(IBM)(MS)
turn-key              anahtar teslimi(IBM)
turn-key project          anahtar teslim proje(IBM)
turnaround time           (iş) dönüş süresi, yön değiştirme;
                  süresi(modem)(IBM)
turnover              devir, devir hızı(IBM)
turquaise              turkuvaz(MAC)
tutorial              öğretici(IBM)(MS) başlangıç(MAC)
Tutorial Help            Öğretici Yardım(MS)
Tutorial window           Öğretici penceresi(MS)
twin                ikiz(IBM)
twinaxial              ikizeksenli(IBM)
Two page monochrome monitor     İki sayfalık siyah beyaz ekran(MAC)
Two-dimensional Array        İki boyutlu dizi(MS)
Two-drive system          Çift disk sürücülü sistem(MS)
Two-headed arrow          Çift başlı ok(MS)
Two-headed up-and-down arrow    Çift başlı yukarı-aşağı oku(MS)
Two-Sided              Çift Yüzlü(MAC)
Type                Tip, tür(IBM)(MAC)
Type head              Yazı başlığı(MAC)
type size              yazı puntosu(MAC)
Type(to)              Tuşlamak / yazmak(MS)
Typeface              Yazı biçimi(MS)
typeface/type face         yazı biçimi(IBM)(MS)(MAC)
typefont              yazı tipi(IBM)
typematic key            yinelemeli tuş(IBM)
typeset               karakter dizmek(IBM)
Typesetter             Karakter dizicisi(MS)
Typesetting system         Karakter dizici sistem(MS)
typewriter             yazımakinesi(IBM)
typing error            yazım hatası(MS)
Typing replaces selection      Yazılan seçilenin yerini alır(MS)
UI(User Interface)         Kullanıcı arabirimi(MS)
Ukrainian              Ukraynaca(MAC)
ultraviolet             morötesi(IBM)
Unable               olanaksız(MAC)
unary                birli(IBM)
Unassign(to)            Atamayı iptal etmek(MS)
unattended             gözetimsiz(IBM)
unattended operation        gözetimsiz işlem(IBM)
unavailable choice         kullanılamayan seçenek(IBM)
unbalanced             dengelenmemiş(IBM)
unbind               bağlantı çözmek(IBM)
unblock               blok çözmek(IBM)
uncheck(to)             onayı kaldır(MS)
Uncollated copies          Harmanlanmamış kopyalar(MS)
uncommitted read(SQL)        kesinleşmemiş okuma(IBM)
unconditional            koşulsuz(IBM)
underline              altçizgi, altını çizmek(IBM)(MAC)
underscore             altçizgi, altını çizmek(IBM)(MAC)(MS)
underscore character        altçizgi karakteri(MAC)
undo                geri almak(IBM)(MS) Geri Al(MAC)
Undo command            Geri alma komutu(MS)
Undo Revisions           Düzeltmeleri geri al(MS)
unformatted             biçimlenmemiş(IBM)
uniform               birörnek(IBM)
UNINDENT(Keyname)          GİRİNTİSİZ(MS)
union(SQL)             bileşim(IBM)
unipolar              tek kutuplu(IBM)
unique               benzersiz(IBM)
unique key             benzersiz anahtar(IBM)
Unique Records Only         Kayıt Tekrarlanmasın(MAC)
unit                birim(IBM)
Unit of measurement         ölçü birimi(MS)
unit of text            metin parçası(MS)
universal              evrensel(IBM)
Unknown               Bilinmeyen(MAC)
unknown error            bilinmeyn hata(MAC)
unknown problem           bilinmeyen sorun(MAC)
unlink               bağ çözmek(IBM) Bağı kopar(MS)
Unlinking a Field          Alanın bağını koparmak(MS)
unload(tape)            boşa almak(IBM)
unlock(to)             (kilidi) açmak(MS)(MAC)
Unlocking a document        dokümanın kilidini açma(MS)
Unlocking a field          alanın kilidini açma(MS)
unmapped              eşlenmemiş(IBM)
unmarked column           imlenmemiş sütun(MS)
unmount               bağlantıyı kaldırma(MAC)
unnamed               adsız(MS)(MAC)
UNNEST(Keyname)           İçiçelikten kurtar(MS)
unnumbered             numarasız(IBM)
unordered list           sırasız liste(IBM)
unpack               paket çözmek(IBM)
unqualified             nitelenmemiş(IBM)
unrecoverable            kurtarılamaz(IBM)
unrecoverable error         kurtarılamaz hata(IBM)
UNSPIKE(Keyname)          Depoyu boşalt(MS)
Untitled              Adsız(MAC)
Untitled document          Adsız belge(MAC)
unwind               makaradan çıkarmak(IBM)
Up                 Yukarı(MS)
Up arrow              Yukarı ok(MAC)
Up arrow icon            Yukarı ok simgesi(MS)
Up arrow key            Yukarı ok tuşu(MS)
Up key               Yukarı(ok) tuşu(MS)
up-time               işletim süresi(IBM)
up-to-date             güncel(IBM)
update               güncellemek(IBM)(MAC)
                  Güncelleştirmek(MS)
update authority          güncelleme yetkisi(IBM)
update event            günceleme olayı(MAC)
Update Fields            Alanları güncelleştir(MS)
Update folder            Güncelleme klasörü(MAC)
update region            güncelleme bölgesi(MAC)
upgrade               büyütmek(IBM)
Upgrade kit             Sürüm güncelleme paketi(MAC)
upline               merkeze doğru(IBM)
upload               (yukarı) yüklemek(IBM)
Upper                Üst(MS)
upper shift             üst karakter tuşu(IBM)
Upper-left             Sol-üst(MS)
Upper-right             Sağ-üst(MS)
uppercase              büyük harf(IBM)(MAC)(MS)
Uppercase Roman numerals      BÜYÜK Roma rakamları(MS)
Upside down             Tepe taklak / Başaşağı(MS)
upsizing              büyütme(IBM)
upstream              yukarı akım(IBM)
upward compatibility        yukarıya doğru uyumluluk(IBM)
Urdu                Urduca(MAC)
US Legal              8 1/x14 inç(MAC)
US Letter              8 1/2x11 inç(MAC)
usability              kullanılırlık(IBM)
usability test           kolay kullanım sınaması(IBM)
usable               kullanılır(IBM)
use authority            kullanma yetkisi(IBM)
Use MiniFinder           MiniFinder'ı kulla(MAC)
user                kullanıcı(IBM)(MAC)(MS)
user area              kullanıcı alanı(MAC)
User Dialog             Kullanıcı İletişimi(MS)
User dictionary           Kullanıcı sözlüğü(MS)
user directory           kullanıcı dizini(MS)
user exit              kullanıcı çıkışı(IBM)
user exit routine          kullanıcı çıkış yordamı(IBM)
user friendly/user-friendly     kullanışlı(IBM) kullanıcı
                  yaklaşımlı(MAC)
user group             kullanıcı grubu(MAC)(MS)
user id               kullanıcı kimliği(IBM)
User Info              Kullanıcı Bilgisi(MAC) Kullanıcı
                  Tanımı(MS)
user information window       kullanıcı bilgipenceresi(MAC)
user interaction          kullanıcı etkileşimi(IBM)
user interface           kullanıcı arabirimi(IBM)(MS);kullanıcı
                  arayüzü(MAC)
User interface toolbox       Kullanıcı arayüzü takımı(MAC)
user keys              kullanıcı tuşları(MAC)
user level             kullanıcı düzeyi(MAC)
User Log              Kullanıcı Günlüğü(MAC)
User Log Text            Kullanıcı Günlüğü Metni(MAC)
user macro             kullanıcı makrosu(MS)
User Name              Kullanıcı Adı(MAC)
user object             kullanıcının yarattığı nesne(IBM)
user patch             kullanıcı ilave proramı(MAC)
user prefix             kullanıcı öneki(MAC)
user profile            kullanıcı tanıtımı(IBM)
user profile data          kullanıcı profil verisi(MS)
user profile item          kullanıcı profil öğesi(MS)
user's guide            kullanıcı kılavuzu(IBM)
User's Name             Kullanıcı Adı(MS)
User's Profile           Kullanıcı Profili(MS)
User's Reference          Kullanıcı Referansı(MS)
user-defined collating sequence    kullanıcı tanımlı birleştirme
                  sırası(IBM)
Users list             Kullanıcılar listesi(MAC)
Users menu             Kullanıcılar menüsü(MAC)
Using math chip           Matematik işlemci kullanıı(MAC)
Utilities              Yardımcı uygulmalar(MS)
utilities disk           yardımcı programlar diski(MAC)
Utilities disk           Yardımcı uygulamalar diski(MS)
Utilities Folder          Yardımcı Programlar Klasörü(MAC)
Utilities Group           Yardımcı Uygulamalar Grubu(MS)
Utilities kit            Yardımcı programlar paketi(MAC)
Utilities Users Guide        Yardımcı Programlar Kullanım Kitabı(MAC)
utility               hizmet programı, olanak(IBM)
                  yardımcı(MAC);yardımcı uygulama(MS)
Utility application         Yardımcı uygulama(MS)
Utility Disk            Yardımı disk(MAC)
utility program           hizmet programı(IBM) Yardımcı
                  program(MAC);Yardımcı uygulama
utilize               kullanmak(IBM)
vaccine program           aşı programı(IBM)
vacuum               boşluk(IBM)
valid                geçerli(MS)
Valid                Geçerli(MAC)(MS)
valid signal            geçeri sinyal(MAC)
validate              geçerliğini denetlemek, onaylamak(IBM)
validation check          geçerlik denetimi(IBM)
validation test           geçerlik sınaması(IBM)
validity              geçerlik(IBM)
value                değer(IBM)(MS)(MAC)
value added network         değer katkılı ağ(IBM)
Value Axis             Değer Ekseni(MAC)
variable              değişken(IBM)(MAC)(MS)
variable name            değişken adı(MS)
variable-height character      değişken-boylu karakter(MS)
vary off              kullanılmaz kılmak(IBM)
vary on               kullanılır kılmak(IBM)
vary-off              kapa(t)mak(IBM)
vary-on               açmak(IBM)
vector               vektör(IBM) vektör, yöney(MAC)
vector graphic           vektörel grafik(MS)
vector symbol set(VSS)       Vektör Simge Takımı(IBM)
vectorial              vektöryel(IBM)
vendor               satıcı, sağlayıcı(IBM)
vendor logo program         sağlayıcı şirket adı altında pazarlanan
                  program(IBM)
Venn diagram            Venn şeması(IBM)
verification test          doğrulama sınaması(IBM)
verify               doğrulamak(IBM) doğrulama, sınama(MAC)
Verifying Format...         Format inceleniyor...(MAC)
Verifying:             İncelenen:(MAC)
versatile              çok yönlü(IBM)
version               baskı, uyarlama(IBM) sürüm(MAC)(MS)
version data            veri uyarlaması(MAC)
Version Number           Sürüm Numarası(MS)
vertical              düşey(IBM)(MAC)(MS)
Vertical Alignment         Düşey Hizalama(MS)
Vertical binding          Düşey ciltleme(MS)
Vertical hold            düşey tutma(MAC)
Vertical justification       Düşey bloklama(MS)
Vertical lines           Düşey çizgiler(MS)
vertical redundancy check      dikey hata denetimi(IBM)
Vertical rule            Düşey kural(MAC)
Vertical scroll           Düşey kaydırma(MS)
Vertical Scroll Bar         Düşey Kaydırma Çubuğu(MS)
Vertical scrolling         Düşey kaydırma(MS)
Vertical size            Düşey boyut(MAC)
vertical spacing          düşey boşuk(MAC)
Vertical tabbing          Düşey tab(MAC)
Vertical two-headed Arrow      Çift başlı düşey ok(MS)
Vertical-feed envelope       Yazıcıya dik giren zarf(MS)
Vertically             Düşey (olarak)(MS)
Very Slow              Çok Yavaş(MAC)
video                görüntü(MAC)
Video cable             görünü kablosu(MAC)
video card             görüntü kartı(MAC)
Video Controller          Görüntü Yönetici(MAC)
video driver            görüntü sürücüsü(MAC)
Video Graphics Adapter       Video Grafik Bağdaştırıcı(IBM)
Video Graphics Array(VGA)      Video Grafik Dizisi(IBM) VGA Ekran
                  Kartı(MS)
Video jack             Görüntü bağlantısı(MAC)
video mode             video kipi(IBM)
video monitor            görüntü monitörü(MAC)
video port             görüntü kapısı(MAC)
Video screen            Görüntü ekranı(MAC)
video signal            görüntü sinyali(MAC)
videoconferencing          video toplantı(IBM)
view                görünüm, görüntüleme(IBM)
                  Görüntüle(MAC);Bakmak / Görüntülemek(MS)
View angle             Görüntüleme açısı(MAC)
View Another            Diğerini Görüntüle(MAC)
View level             Görünüm düzeyi(MS)
View menu              Görüntüle menüsü(MAC)
Viewing scale            Görüntüleme ölçeği(MAC)
viewpoint              görüş(IBM)
viewport              görüntü kapısı(MAC)
Views control panel         Görüntüler denetim masası(MAC)
virtual               varsayılan(IBM)
virtual address           varsayılan adres(IBM)
virtual disk            varsayılan disk(IBM)
virtual drive            varsayılan sürücü(IBM)
virtual memory           görüntü bellek(MAC)
virtual printer           varsayılan yazıcı(IBM)
virus                virüs(IBM)
vision               görüş(IBM)
visual               görsel(IBM)
voice                ses(IBM)
Voice input             Ses girişi(MAC)
Voice input device         Ses giriş aygıtı(MAC)
voice recognition          ses tanıma(MAC)
voice synthesizer          ses birleştirici(IBM)
voice-grade channel         ses kanalı(IBM)
void                geçersiz(IBM)
volatile              oynak(IBM)
volatility             oynaklık(IBM)
volume               oylum, cilt, birim(IBM) oylum, Ses
                  Ayarı(MAC)
volume attributes          oylum özellikleri(MAC)
volume bitmap            oylum ikil izdüşümü(MAC)
volume directory          oylum rehberi(MAC)
Volume Info             Oylum bilgisi(MAC)
volume is locked          oylum kiliti(MAC)
volume label            birim etiketi(IBM) oylum etiketi(MAC)
Volume list             Oylum listesi(MAC)
volume name             oylum adı(MAC)
Volume Report            Oylum Raporu(MAC)
volume serial number        birim dizi numarası(IBM)
Volume summary           Oylum özeti(MAC)
Volumes menu            Oylumlar menüsü(MAC)
wafer                yonga plakası(IBM)
wait                beklemek(IBM)
walk-through            gözden geçirme(IBM)
wand                okuma kalemi(IBM)
wand reader             okuma kalemi(IBM)
wanding               kalemle okuma(IBM)
warm                sıcak(IBM)
warm restart            sıcak başlatma(IBM)
warm start             sıcak başlatma(IBM)
warning               uyarı(IBM)(MAC)
Warning beep            Sesli uyarı sinyali(MS)
warning message           uyarı iletisi(IBM)
wave                dalga(IBM)
wavelength             dalga uzunluğu(IBM)
way                 yol(IBM)
Weekday               Haftanın günü(MAC)
weight               ağırlık(IBM)
weighting              ağırlık verme(IBM)
wet                 ıslak(IBM)
Wheel                Teker / Çark(MS)
Where:               Konumu:(MAC)
White                Beyaz(MAC)
White Space             Alfabe dışı karakter(MS)
Whole                Bütün(MAC)
Wide                En(MAC)
wide area network          geniş iletişim ağı(IBM);geniş alan
                  bilgisayar ağı(MAC)
wideband              geniş bant(IBM)
widen(to)              genişletmek(MS)
Widow                Sayfanın tepesinde tek başına kalan
                  satır(MS)
Widow and Orphan control      Sayfanın tepesinde/dibinde tek kalan
                  satırların;
Widow Control            Sayfanın tepesinde tek başına;bir
                  satırın kalmasının engellenmesi(MS)
widow line             yalnız satır(IBM);Sayfanın tepesinde tek
                  başına kalan satır(MS)
width                genişlik(IBM)(MS)
wildcard character         genel arama karakteri,;  genel kütük
                  adı karakteri(IBM);Eşleme karakterleri /
window               pencere(IBM)(MAC)(MS)
Window arranging          Pencere düzenleme(MS)
Window bar             Pencere Çubuğu(MS)
Window border / frame        Pencere kenarlığı / çerçevesi(MS)
window corner            pencere köşesi(MS)
Window framework          Pencere iskeleti(MS)
Window Menu             Pencere Menüsü(MS)
Window panes            Yarı pencereler(MS)
Window Split            Yarım Pencere(MS)
Window Split bar          Yarım Pencere çubuğu(MS)
windowing              pencereleme(IBM)
Windowless             Penceresiz(MS)
wiper                silici(IBM)
wire                tel(IBM)
WMF format pictures         WMF biçimli resimler(MS)
word                sözcük(IBM)(MAC)(MS)
Word Count             Sözcük Sayısı(MS)
word processing           sözcük işlem(IBM)(MAC)(MS)
word processor           sözcük işlem(MAC) Sözcük İşlemci(MS)
word spill             sözcük kaydırma(IBM)
Word underline           Sözcük altçizgisi(MS)
word wrap              sözcük kaydırma(IBM)(MAC)(MS)
word wraparound           sözcük kaydırma(MAC)
word-selection break table     sözcük seçimi tablosu(MAC)
word-wrapping break table      sözcük sarımı tablosu(MAC)
work                çalışmak(IBM)
Work area              Çalışma alanı(MS)
work breakdown structure      iş dökümü yapısı(IBM)
Work environment          Çalışma ortamı(MS)
Work file              Çalışma dosyası(MS)
working directory          yürürlükteki dizin(IBM) çalışma
                  rehberi(MAC)
working diskette          çalışma disketi(IBM)
working drive            yürürlükteki sürücü(IBM)
worksheet              taslak(IBM) İşlem Tablosu(MAC)
workshop              işlik, uygulamalı çalışma(IBM)
Workspace              Çalışma alanı(MS)
workstation             iş istasyonu(IBM)(MS) işlem birimi(MAC)
worm(write-once-read-many)     WORM(IBM)
wrap                sarım(MAC)
wrap around             sarmalamak(IBM)
wraparound             sarım(MAC)
wrist watch             kolsaati(MAC)
write                yazmak(IBM)(MAC)
write access            yazma erişimi(IBM) yazmak için
                  erişim(MS)
write enable notch         yazılabilir çentiği(MAC)
write protect            yazım koruma(MAC)
write protect notch         yazmaya karşı koruma çentiği(IBM);yazım
                  koruma çentiği(MAC)
write protect tab          yazmaya karşı koruma anahtarı(IBM);yazım
                  koruma dili(MAC)
write protected           yazmaya karşı korunmuş(IBM) Yazma-
                  korumalı(MS)
write-protect            yazım-koruma(MAC)
writer               yazdırma programı(IBM)
Writing:              Yazılan:(MAC)
WYSIWYG(What You See Is What You   Get) WYSIWYG(MS)
x fonts ready for adding      x yazıtipleri eklenmeye hazır(MS)
x-axis(horizontal axis)       yatay eksen(IBM)
XMA board              XMA kartı(IBM)
XMA emulator            XMA öykünücüsü(IBM)
XMA memory adaptor         XMA bellek bağdaştırıcısı(IBM)
y-axis(vertical axis)        düşey eksen(IBM)
Year                Yıl(MAC)
Yellow               Sarı(MAC)
Yes                 Evet(MAC)
yield                verim(IBM)
zero                sıfır(MAC)
zero index carrier return      aynı satırda satırbaşı(IBM)
Zero picture(re: numbers)      Sıfır gösterimi(re:sayılar)(MS)
zero suppression          ön sıfırları atma(IBM)
Zip Code              Posta kodu(MS)
zone                bölge(IBM)(MAC)
zone width             bölge genişliği(IBM)
Zoom box              Büyütme gözü(MAC)
zoom factor             yaklaştırma katsayısı(IBM)
zoom in               yaklaştırmak(IBM) Yakından
                  bakmak(MAC);Yakınlaştırmak(MS)
zoom mode              Yakınlaştırma kipi(MS)
zoom out              uzaklaştırmak(IBM)(MS) Uzaktan
                  bakma(MAC)
zoom(to)              Yakınlaştırmak(MS)
zooming               yaklaştırma/uzaklaştırma(IBM)