Make your own free website on Tripod.com

AUTOCAD

OSNAP MODLARI (SNAPLAR)

Çizimin duyarlı,hassas ve kolay bir şekilde yapılması için ve istenilen noktalardan kolayca yakalanabilmesi için kolaylık sağlayan yardımcı unsurlardır

Apparent intersection: Nesnelerin kesişim noktası veya uzantılarının kesişim noktası

CENter: Daire yada yay merkezi

FROm: Seçilen noktadan itibaren girilen mesafe kadar ötede paralel olan nokta

İNSert: Blok yada şekillerin yerleştirme referans noktası

İNTersection: Doğru yada eğrilerin kesişim noktası

MİDpoint: Doğru yada eğrilerin kesişim noktası

NEArest: Doğru yada eğrilerin kesişme noktasına en yakın nokta. blok içindeki eğri ve daireler bu komuttan etkilenmez.

NONe : Hiçbiri

NODe : Nokta

PERpendicular : Doğru yada eğriye dik çizme

QUAdrant :Bir daire yada yayın 0,90,180,270 derecelik 1/4'lik noktalarının en yakın olanı

QUIck: Diğer çabuklaştırma

TANgent : Daire yada yaya teğet nokta.

Point filters: X ve Y koordinat sistemleri üzerinde nokta vererek nokta yakalama işlemine yarar. Öncelikle hangi koordinat ekseni seçilmişse ilk belirtilecek nokta bu eksen üzerinde olmalıdır. Daha sonra programın istediği eksen üzerinden öteki nokta verilerek işlem tamamlanır.

Tracking:Objelerin osnapla yakalanabilen belirli yerlerinden birbirlerine göre olan kesişim noktalarından yakalamak için kullanılır.

Ddrmodes: Grid ve Snap gibi çizimin oluşturulmasına yardımcı komutları bir arada değiştirme olanağı verir. Solid fill, Qtext, Highligth gibi olanaklarla desteklenmiştir.

Ddosnap: Nokta yakalama modunu herhangi bir değere kilitlemede kullanılır. Nokta yakalamada kullanılan autucuğun (aperture) boyutunu değiştirmek için bir kayan çubuğa ve görüntülemek için bir imge kutusuna sahiptir.

GRIPS, DDGRIPS

Nesneler üzerindeki belirli noktaları daha kolay seçebilmek amacıyla geliştirilmiş mavi kutucuklara “grip” denir. Bunlar herhangi bir nesnenin uç noktaları orta noktası merkez noktası kadran noktası iki elemanın kesişim noktası ve bir blok elemanın yerleşim noktası gibi belirli yerlerde bulunurlar. Bir nesne herhangi komuta girmeksizin mouse!in sol tuşuyla seçilirse üzerinde gripler oluşur. Bu arada “Shift tuşu seçim setini oluştururken, eleman ekleme ya da eklenen elemanı çıkarmak amacıyla kullanılır.

Grip noktaları üç gruba ayrılır:

Cold grip: Yalnız osnap amaçlı kullanım için bulunurlar. Seçilen ve “shift” tuşuyla yeniden seçim dışı bırakılan nesne üzerinde belirli noktaları gösterirler. Orjinal rengi mavi’dir.

Warm grip: İşlem yapılacak (seçilen) nesne üzerinde yer alan griplerdir. nesneyle birlikte hareket ederler. Orjinal rengi mavidir.

Hot grip: Seçilen nesne üzerinde yapılacak işlem için temel hareket noktasını gösteren griptir orjinal rengi kırmızıdır. Gripler belirlendikten sonra “stretch”, “move”, “copy”, “scale” ve “rotate” işlemleri gerçekleştirilir. Gripler üzerinde değişiklik yapmak için ddgrips komutu kullanılır.

Ddgrips: Grip noktalarının çalışmasını renk ve büyüklüklerini belirlemek için kullanılır.

NESNE SEÇİM ALTERNATİFLERİ

Bu komutlar önceden oluşturulmuş nesneler üzerine uygulanır. Bu komutlar bir seçim kümesi belirtilmesini ister.Komut satırına select object uyarısı göndererek kullanıcıya bildirir.Select object geldiğinde kayar eksen takımı nesne seçimi hedef kutusuna dönüşür. Bu hedef kutusunun seçmek istediğiniz nesne kutusuna götürüp,clicklediğinizde o nesne seçilmiş olur. Seçilen nesnenin anlaşılabilir olması için aydınlatılır. Bir seçim kümesini oluşturmak için nesneler bu şekilde tek tek işaretlendiği gibi nesne seçiminde esneklik sağlayan diğer alternatifleri de kullanabiliriz. Bunlar :

WINDOW : Select object iletisine önce window girildiğinde first corner , other corner uyarıları gelir. Nesnenin seçilebilmesi için o nesnenin dikdörtgen içerisine tamamen girmesi gerekir.

CROSSING: Kullanılışı window ile aynıdır. Seçilen objenin dikdörtgen içerisine tamamen girmesine gerek yoktur. wındow ya da crossing olup olmadığını dikdörtgeni açma yönünden belirleriz. First corner other corner’in sağında olursa crossing olur.

LAST:En son çizilen nesne seçilir.

PREVİUS: En son oluşturulan seçim kümesi tekrar seçilmiş olur

WPOLYGON:Bu seçenek ile bir bölge oluşturulup bu bölge içinde kalan nesneler seçilir.

FENCE:

ALL: Çizimdeki bütün nesneler seçilir.

UNDO:Seçim kümesi oluşturulurken yapılan seçim işlemlerini geri alır.

REMOVE:R harfi yazıldığında görünür. Seçim kümesinden nesne çıkartma moduna geçişi sağlar.

ADD:Seçim kümesine tekrar eleman ekleme moduna geçer.

DDSELECT: Nesne seçe yollarını ve seçme kutusunu belirtir.

 

ÇİZİM KOMUTLARI

A-LINE(ÇİZGİ)

Command: l

LINE From point:

To point:

B-RAY

Command:RAY From point:

Through point:

C-MLINE

Command line: mline

Justification = Top, Scale = 1.00, Style = STANDARD

Justification / Scale / STyle / <From point>:

J:düzenleme seçeneği S: ölçek seçeneği ST:çizgi seçeneği

 

D-CIRCLE(ÇEMBER)

Command line: circle

3P / 2P / TTR / <Center point>:

Cen,Rad:Merkezi ve yarıçapı belirterek daire çizme

Cen,Dia: merkezi ve çapını belirterek daire çizme

3P :Üç noktası belli olan dairenin çizimi

2P : İki noktası belli olan dairenin çizimi

TTR (teğet,teğet,yarıçap):önceden çizilen iki elemana teğet ve belirli yarıçap ile olacak şekilde daire çizme

TTT (teğet,teğet,teğet): önceden çizilen üç elemana teğet olacak şekilde daire çizme

E-ARC(YAY)

A :Açının başlama yerinden itibaren ölçüsüdür (+)değeri saat yönünün tersidir

C :Merkez

D (direction):Başlama yönünden itibaren çizim yönü

E (end):Bitiş noktası

L (length of chord): Yayın başlama ve bitiş noktaları arasındaki doğrusal mesafe (kiriş uzunluğu)

R (radius) :Yarıçap

S (start) :Başlama noktası

3p (3 point) :Yayın geçtiği üç nokta.

Autocad 'deki yay çizim seçenekleri:

Arccontin:En son çizilen çizgi yada yayın son girilen noktasından başlayan ve seçilen diğer nokta ile tamamlanan yayın çizimi

SCE—SCA—SCL—SER—SEA—SED—CSE—CSA—CSL--3P--ARCCONTİN'dir

F-PLINE(BİRLEŞİK ÇİZGİ)

Command line: pline

From point: Specify a point (1)

Current line-width is <current>

Arc / Close / Halfwidth / Length / Undo / Width / <Endpoint of line>:

G-POLYGON(KÖSEGEN)

Command: polygon

Number of sides <6>:

Edge/<Center of polygon>:

Inscribed in circle/Circumscribed about circle (I/C) <I>:

Radius of circle: 5

Veya

Edge/<Center of polygon>: e

First endpoint of edge: Second endpoint of edge: _endp of

H-ELLIPSE(ELİPS)

Ellipse 3 şekilde çizilebilir:

1 - İki eksenine olan mesafeleri belli olan elipsin çizilmesi;

Command: ellipse

<Axis endpoint 1>/Center:

Axis endpoint 2:

<Other axis distance>/Rotation: 10

2- Elipsin merkezi ve eksen mesafeleri belli ise ;

Command: ellipse

<Axis endpoint 1>/Center: c

Center of ellipse:

Axis endpoint: 30

<Other axis distance>/Rotation: 10

3-Merkezi ve bir eksen mesafesi ile bu iki noktanın oluşturduğueksen etrafındaki dönme açısı belli ise ;

Command: ellipse

<Axis endpoint 1>/Center: c

Center of ellipse:

Axis endpoint: 30

<Other axis distance>/Rotation: r Rotation around major axis: 80

I-HATCH(TARAMA)

Tarama stilleri üç şekildedir:

u: Bu tarama stili seçildiğinde iç içe bulunan tarama alanlarından en içtekinden başlayarak birinin taranıp bir sonrakinin taranmaması şeklindedir.

O: Bu tarama stilinde alanlardan en dışta olanı taranır.

I: Bu tarama stilinde taranacak alanın iç yapısı göz önüne alınmadan ve en dıştaki objelerin oluşturduğu sınırı kabul ederek bütün alanlar taranır.

J-REGION

DDPTYPE: Nokta nesnelerini belirlemek, seçmek ve büyüklük vermek için kullanılır.

 (EDIT) DÜZENLEME İŞLEMLERİ

A-ERASE(SİLME)

Command: e

ERASE

Select objects: 1 found

Select objects:

B-BREAK(KIRMA)

Command: break

Select object:

Enter second point (or F for first point): f

Enter first point: _mid of

Enter second point: _mid of

C-EXTEND(UZATMA)

Command: _extend

Select boundary edges: (Projmode = UCS, Edgemode = No extend)

Select objects: (burada mousemizin sağ tuşu ile pass geçersek objelerin tamamını seçmiş oluruz. Ve bundan sonra hangi çizgiyi uzatacaksak onu seçmemiz yeterlidir.)

<Select object to extend>/Project/Edge/Undo:

<Select object to extend>/Project/Edge/Undo: (buradaki undo komutu ile eğer yanlış uzatmalar yapmış isek bu uzatmaları tek tek geri alabiliriz)

D-TRIM(BUDAMA)

Command: _trim

Select cutting edges: (Projmode = UCS, Edgemode = No extend)

Select objects: :(burada mousemizin sağ tuşu ile pass geçersek objelerin tamamını seçmiş oluruz. Ve bundan sonra hangi çizgiyi uzatacaksak onu seçmemiz yeterlidir.)

<Select object to trim>/Project/Edge/Undo: :(buradaki undo komutu ile eğer yanlış budamalar yapmış isek bu budamaları tek tek geri alabiliriz)

E-FILLET(YUVARLATMA)

Command: _fillet

(TRIM mode) Current fillet radius = 10.0000

Polyline/Radius/Trim/<Select first object>: r

Enter fillet radius <10.0000>: 3 (istediğimiz yarıçap değerini gireriz)

Command:FILLET

(TRIM mode) Current fillet radius = 3.0000

Polyline/Radius/Trim/<Select first object>:

Select second object:

Polyline: Birleşik çizgilerden oluşan köşelerin yuvarlatılmasında sadece polyline’ın tanıtılması yeterlidir.Ayrıca bütün bir polyline’a fillet uygulanabilir. Bu durumda bütün köşeler aynı yarıçap değeri ile yuvarlatılır.

Trim:Yuvarlatılan köşenin elemanlarını uygun şekildebudanarak yuvarlatmanın oluşmasına izin verir.

Radius:Yuvarlatılacak köşelerin radius’ünün kaç oalacağını belirlemek içindir.

F-CHAMFER(PAH KIRMA)

D:Köşe pah kırma mesafelerini girmek için distance seçeneği kullanılmalıdır.

Angle:Bu seçenek kullanılarak köşenin bir elemanının kırma mesafesi ve kırma açısı girilerek pah kırılır.

Method: Bu seçenek ile de bu iki farklı grup köşe kırma bilgisinden (dist1-dist2 ve length-angle) hangisinin dikkate alınacağını belirtmek için kullanılır.

Chamfer uzaklıkları 0 .00,0.00 seçildiğinde iki doğruyu kesiştirir.Ayrıca pah kırılmış köşeyi kırılmamış hale getirmek için de bu değerler kullanılır.

G-ROTATE

H-SELECT

I-EXPLODE(PATLATMA)

J-PEDIT

Bu komut kullanılarak line,arc gibi elemanlar birleştirilerek tek parça haline getirilebilir.Bu komutun kullanımındaki seçenekler şunlardır:

Close:Pline'ın ilk ve son noktalarını birleştirerek kapalı birleşik çizgi oluşturur.

Open:Close ile ilk ve son noktalar arasına çizilen pline parçasının silerek pline'ı açar.

Join:Line,arc ve pline ile çizilmiş biribri ile temas halindde olan elemanların tek bir pline olmasını sağlar.

Width:Seçilen pline'ın bütün parçaları için ortak olarak verilen kalınlığı belirler.

Edit vertex:Birleşik çizginin köşe noktaları üzerinde işlem yapmak için kullanılır.

K-DXFIN: dxf uzantılı dosyaları autocad içine alır

L-DXFOUT: Dwg uzantılı dosyaları dxf yapıp bu komutla autocad dışına herhangi bir programa gönderebiliriz.

M-STRETCH(SÜNDÜRME)

N-OOPS

O-SCALE(ÖLÇEK)

P-UNDO(GERİ ALMA)

R-REDO(GERİ’NİN GERİ ALMA)

 (TEXT) YAZI YAZMA

STYLE

Style komutunda belirlenmesi gereken özellikler şunlardır:

Text style name:Düzenlenen stil'e verilen isim

Font file:Bu stilde kullanılacak yazı tipi dosyasının ismi

Height:Yazı yüksekliği

Width:Yazının yüksekliğine oranla alınacak genişlik

Obliquing angle:Yazının eğiklik açısı

Backwards:Sağdan sola(ters)yazılıp yazılmayacağının cevabı

Upside-down:Yazının baş aşağı yazılıp yazılmayacağının cevabı

Vertical:Yukarıdan aşağıya doğru yazılıp yazılmayacağının cevabı

TEXT(YAZI)

Yazının yazılmasında gerekli bazı düzenlemeleri yapabilmek için justify seçeneği kullanılır.Alt parametreleri:

Align:Yazıyı iki nokta arasına sığdırmak

Center:Satırın alt düzeyinin orta noktasını vermek

Fit:Yazıyı iki nokta arasına (sabit yükseklikle) sığdırmak

Mid: Satırın orta noktasını vermek

Right:Satırın son noktasını belirtmek

Style:Yazı stili seçmek NOT: Ayrıca top, left, middle, bottom, center, right!lardan oluşan ikili kombinasyonlarla yazının yerleşim noktasını belirlemek mümkündür.

ÖZEL KARAKTERLER VE KONTROL KODLARI

DTEXT

Text komutuyla aynı işlemi yapar. Farkı bu komutla yazılan yazılar komut satırına yazıldığı an ekranda görülür.Alt satıra inmek için enter tuşuna basılır.

QTEXT

MTEXT

MTPROP

Mtext komutuyla yazılan paragraf yazısının düzenlenmesini sağlar.

H- DDEDİT: Yazı ve özellik tanımlarını düzeltmeye yarar.

(MODİFY)ÜNİTE YERLERİNİ DEĞİŞTİRME

MOVE(TAŞIMA)

COPY(KOPYALAMA)

MIRROR(AYNALAMA)

Mirtext değişkeni 0 olursa; aylanan yazı önceki hali gibi çıkar.Mirtext 1 olursa; yazının aynadaki hali çıkar.

ARRAY(DİZİ OLUŞTURMA)

Command: array

Select objects: 1 found

Select objects:

Rectangular or Polar array (<R>/P): r (Oluşturulacak dizi'nin dikdörtgensel veya dairesel mi oluşturulacağını belirleriz.)

Number of rows (---) <1>: 3 (Satır sayısı)

Number of columns (|||) <1>: 4 (Sütun sayısı)

Unit cell or distance between rows (---): 10 (Satırlar arası mesafe)

Distance between columns (|||): 10 (Sütunlar arası mesafe)

veya

Command: array

Select objects: 1 found (Dizi oluşturacak elemanların seçimi yapılır.)

Select objects: (Seçim işi bitince enter tuşuna basılır.)

Rectangular or Polar array (<R>/P): p Base/<Specify center point of array>:

Point or option keyword required.

Base/<Specify center point of array>:

Number of items: 5

Angle to fill (+=ccw, -=cw) <360>:

Rotate objects as they are copied? <Y>

DIVIDE(BÖLME)

MEASURE

LENGTHEN

Çizgi uzunluğu ile yayın uzunluk ve açısını değiştirmek için kullanılır. Alt parametreleri:

Delta:Elemanın seçildiği noktaya en yakın uç noktasından itibaren arttırılacak veya azaltılacak mesafe değerinin girilmesini sağlar.

Percent

Total:Elemanın hangi ölçü değerinde olduğuna bakılmaksızın olması gereken ölçü değerinin girildiği bir seçenektir.

Dynamic:Yeni uç noktası olarak girilen bir noktaya seçilen elemanların uç noktasının kaydırılmasını sağlar.

HATCH EDIT

DDEDIT

SPLINEDIT

MATC PROPERTİES

Bir nesnenin renk layer çizgi tipi çizgi tipi ölçeği z eksenindeki kalınlığı gibi nesne özellikleri yanında ölçü biçemini metin biçemini tarama dokusunu daha sonra işaretleyeceğiniz nesnelere kopyalıyor ve onlarda ilk nesnenin özelliklerini taşıyorlar.

MLEDIT

CHANGE

DDMODİFY

DDEMODES: Eleman yaratma modunu diyalog kutusuyla çalıştırır. Yeni oluşturulacak elemanlar için katman (Layer),yazı stili (Text Style),renk(color), Çizgi tipi (Line Type), Kalınlık (Thickness), Yazı ölçeği (Line Type Scale) ve Yükseklik (Elevation) belirler.

 (LAYERS) KATMANLAR

BLOCKS AND XREF

A- BLOCK: Oluşturduğumuz blokları yalnızca o anda üzerinde çalıştığımız çizim dosyasında kullanmak istiyorsak BMAKE komutunu kullanırız.

B-OLUŞTURULAN BLOKLARIN ÇİZİM İÇİNE YERLEŞTİRİLMESİ

Blok haline getirilen çizim elemanları aynı çizim dosyası içinde her zaman INSERT komutu ile çağırılabilir.

C- YERLEŞTİRİLEN BLOKLARIN DAĞITILMASI

Blokları kendilerini oluşturan çizim elemanlarına ayırabilmek için EXPLODE komutu kullanılır.

D- XREF (DIŞ REFERANS)

Autocad içinde daha önceden oluşturulmuş dwg uzantılı dosyaların herhangi birinin içine iliştirilmesini sağlar. Bu yolla iliştirilen çizimlerde explode komutu kullanılamaz. XREF komutunun alt parametreleri şunlardır:

Attach (ilittir):Seçilen çizim dosyasını xy ölçekleri ve döndürülme açısı değerleri belirtilerek çizim içine yerleştirilmesini sağlar. Bir çizim içine aynı çizim dosyası birden fazla iliştirilemez.

Reload (yeniden yükle): Çizim içine yerleştirilmiş olan dış referansın depolandığı yerdeki son halini çizime yansıtabilmek için kullanılır. Aynı anda birden fazla dış referans yeniden yüklenecekse bunların isimleri virgülle ayrılarak aynı satıra yazılabilir.

Detach (ayır):Çizim içine yerlettirilmiş dış referansın kaldırılması istendiğinde kullanılır.

Bind (bağla):İliştirilen dış referansın çizim içinde kalıcı duruma gelmesi için kullanılır. Bind yapılmış dış referanslara otomatik olarak reload işlemi uygulanır.

Path (yol):Daha önceden ilittirilen dış referansın adını değiştirmeksizin farklı bir çizim dosyası ile yenilenmesini sağlar.

Overlay (üstüne yükleyerek ilittir):Üzerine bir dış referans iliştirilmiş çizim dosyasının üçüncü bir çizim dosyasına iliştirilmesi istendiğinde, üzerine iliştirilen dosyanın kendisiyle birlikte son çizime geçmemesini sağlar.

?: Çizim içindeki dış referansları ve her birinin hangi çizim dosyasından iliştirilmiş olduğunu gösteren bir liste verir.

Xref komutu kullanılarak çizime iliştirilmiş dış referansların seçilen özelliklerinin kullanılmakta olan çizim içinde kalıcı olmasını sağlamak için xbind komutu kullanılır. Bu komutu kullanmadan önce çizim içinde xref ile iliştirilmiş en az bir dış referansın bulunmasına dikkat edilmelidir.

E- OLUŞTURULAN BLOĞUN DİĞER DOSYALARDAN DA ÇAĞIRILACAK HALE GETİRİLMESİ

Oluşturduğumuz bloğu bir çizim dosyası olarak saklayıp diğer çizimlerde de kullanmak istiyorsak WBLOCK komutunu kullanırız. Bloğa alınan şekil ekrandan silinir ve görünmez. Komut satırında OOPS komutunu kullanırız ve çizim geri gelir. Oluşturulan blok diğer çizim dosyaları tarafından da kullanılacaksa bu bloğun ayrı bir çizim dosyası halinde saklamak gerekebilir wblock komutundan önce bloğun saklanacağı dosyanın adı, sonra da çizim içindeki bloğun adı sorulur.

F- MINSERT (ÇOKLU BLOK YERLEŞTİRME)

Çizim içinde daha önce oluşturulan bir bloktan çok sayıda çağırılmak istenirse ve dikdörtgen bir dizi (array) şeklinde yerleştirilmesi gerekiyorsa MINSERT komutu kullanılır.

G-HIZLI BLOK ÇAĞIRMA

Autocad windows işletim sisteminin " kes-kopyala- yapıştır" özelliklerinden sıkı bir biçimde yararlanır. Edit (düzen) menüsündeki bu komutlarla hızlı bir biçimde bloklama işlemi gerçekleştirilir. Ve normal blok komutundaki düzeltmeler yapılabilir.

H- BLOKLARI YENİDEN ADLANDIRMAK

Bu işlem komut satırından rename komutuyla gerçekleştirilir. Karşımıza çıkan dialog kutusundan bloklarımızın isimlerini kolayca değiştirebiliriz.

I-MASS PROPERTIES

Bu komutla nesnelerin kütle, hacim, atalet momenti vb konularda bilgiler verir.

J-GROUP OBJECT

Birbirleriyle ilişkili olmasını istediğimiz objelerin yapılan değişikliklerden birlikte etkilenmeleri sağlanır.Bu bölümünde kendine ait alt parametreleri vardır:

Group name:Grup obje isimlerinin bulunduğu kısımdır.

Description: Olutturulan grup için tanımlama yapar.

Find name: Seçilen objenin grup ismini öğrenmek için kullanılır.

New: Yeni grup oluşturmak için kullanılır.

Remove: Grup özelliği değiştirir.

Add: Var olan gruba obje eklemek için kullanılır.

Rename: Grup isimlerini değiştirmek için kullanılır.

Reorder: Grup isim sıralamasını değiştirmek için kullanılır.

Explode: Grup obje özelliğini iptal etmek için kullanılır.

Selecttable: Grup özelliğini aktif pasif hale getirmek için kullanılır.

DDINSERT:

Bir blok elemanı diyalog kutusu aracılığıyla yerleştirmek için kullanılır. 3B bloklar yerleştirilirken z ölçek faktörünü sorar. yerleştirme noktası sorusunun karşılığına (scale, xscale, yscale, zscale, rotate, pscale, pxscale, pyscale, pzscale, protate) komutlarından bir tanesi girilerek önceden belirleme yapılabilir. Başında p harfi bulunanlar ön ayar yapmada kullanılır. Bu değer kullanım sırasında istenirse değiştirilebilir.

DDRENAME:

Herhangi bir blok nesnesinin, ölçü stilinin,katmanın, çizgi tipinin, yazı stilinin, kullanıcı koordinat sisteminin, görünüm ya da görünüm alanının adını değiştirmek için kullanılır.

K-RASTER IMAGE

Bu bölüm autocad’in diğer windows altı programlarla ne kadar uyumlu olduğunu göstermektedir. Programlar arası resim tablo text alışverişi bu komutla çok kolaylaşmıştır. Raster image çizim dosyasına resim eklemek için kullanılır. Birden fazla resim eklenebilir.

Istediğimiz yerinde değişiklik yapabiliriz.

Resimleri değiştirebilmek için modify image klip komutu ile yapılır.

Birden fazla resim varsa bunlar arasındaki ilişkileri ayarlamak için tools---display order---send to back komutları kullanılır.

Bu resimlerin renk ve kontrast ayarlarını kontrol etmek için image---adjust komutu kullanılır.

(DIMENSION) BOYUTLANDIRMA

GÖRÜNTÜ KONTROLÜ

ZOOM

PAN

RTZOOM

REDRAW

REDRAWALL

LİSTELEME KOMUTLARI

A-ID (KİMLİK):Bir noktanın koordinatlarını öğrenmek gerektiği zaman kullanılan bir komuttur.

B-DIST(UZUNLUK):İki nokta arasındaki uzaklığı ölçmek için bu komuttan yararlanılır.

C-AREA(ALAN):Noktalar arasında kalan alanı ve nesnelerin alanlarını ölçmek için kullanılır. Seçilecek alanın kullanılmakta olan UCS’ nin XY düzlemine paralel olması gerekir.

Area komutuyla değişik şekillerde hesaplamalar yapılır:

A (Add Mode): Yeni alanları eklemek için kullanılır.

S (Subtract Mode): Bir alan içinden başka bir alanı çıkarmak için kullanılır.

E (Entity):Daire ya da polyline ile çevrelenen alanı hesaplamak.

Area komutu 3b ‘de kullanıldığı zaman yine osnap komutu yardımıyla noktalar yakalanır. Ancak bu komutla hacim bilgileri görüntülenmez.

D-LIST (LİSTE):

Elemanlar için saklanan verilerin listesini ekrana getirmek amacıyla kullanılır.

Listelenecek veri tabanı bilgileri aşağıdaki gibi sıralanırlar:

* nesne tipi * güncel ucs’ye göre xyz pozisyonları * katman(layer) * model mekanı ya da kağıt mekanı * kalınlık * mevcut ucs koordinatlarında extrusion z ekseni farklı olan nesnelerin ucs koordinatları * renk, çizgi tipi, çizgi ağırlığı eğer katmana bağlı olarak belirlenmemişse

E-DBLIST:Bu komut bütün elemanlar konusunda oluşmuş veri tabanı listesi almaya yardımcı olur. Büyük çizimlerde bu liste çok zaman alır. Liste almaktan vazgeçilirse esc tuşu ile iptal edilir. Açık bulunan çizimin statüsünü ve bütün özelliklerini verir.

 

 

MODEL UZAYI VE KAĞIT DÜZLEMİ

Model uzayında çalışırken, modelinize sınırlı sayıda görünüş penceresinden bakabilirsiniz. Çıktı alırken, aktif olan görünüş penceresi dikkate alınır. Buna karşılık, kağıt düzleminde, istediğiniz kadar görünüş penceresi oluşturabilir ; bunlara, çizimlerinizin kimi detaylarını yerleştirebilir ve bütün görünüş pencerelerinin aynı anda çıktısını alabilirsiniz.

Genel olarak, TILEMODE (0 ya da 1 değerini alabilir) sistem değişkeni, ?????? ve ?????? komutları tarafından belirlenen üç farklı durum söz konusudur.

1. TILEMODE = 1 model uzayı

2. TILEMODE = 0 ve PSPACE kağıt düzlemi

3. TILEMODE = 0 ve MSPACE kağıt düzleminde model uzayına ulaşma

 UCS (KULLANICI KOORDİNAT SİSTEMLERİ

PLOT (ÇİZDİRME)

CİHAZ VE DEFAULT BİLGİLER

KALEM DEĞİŞKENLERİ

OPTIMIZATION

ADDITIONAL PARAMETERS (İLAVE DEĞİŞKENLER)

PAPER SİZE AND ORIENTATION (KAĞIT BÜYÜKLÜĞÜ VE YÖNELİMİ)

SCALE ROTATE AND ORİGİN

PLOT PREVIEW (ÇIKTI ÖN GÖRÜNÜMÜ)

GÖLGELEME VE KAPLAMA

SETVAR

Sistem değişkenlerini kontrol etmeye yarar. Önemli sistem değişkenleri :

ATTDIA : İnsert komutunda özellik değerlerinin girilmesi için dialog kutusunun kullanımını belirler(1-0).

ATTMODE :Özellik görünürlük durumu sistem değişkeni

ATTREQ:

Özellik yazma sistem değişkeni bu sistem değişkeni özellik yazılıp yazılmayacağı konusunda default değerleri belirler. Bu komut (0) olduğunda hiç bir özellik yazılmaz. (1) olunca özellik yazılır. Eğer belirtilmezse default değeri 1’dir.

DDATTDEF: Özellik (Attribute)verilerini tamamlamada kullanılır.

DDATTE: Özellik (Attribute)verilerini düzeltmede kullanılır.

DDATTEXT: Attribute çıkarımıyla ilgili olarak kullanılır.

CMDDIA :Komutlar için dialog kutularının kullanım durumunu belirtir.(1-0)

COORDS: Koordinat göstergesinin durumunu belirtir(1-0 ).

FILEDIA : Dialog kutularının görünmesini kontrol eder(1-0).

FILLMODE:

Bu değişken 1 durumundaysa ve plan bakış açısındaysak çizdiğimiz çokgenin içi dolu (solid) şekildedir. Eğer sistem değişkeni 0 ise çokgenin içi boştur.

HIGHLIGTH:Select object dendiğinde nesnelerin seçildiğinin anlaşılabilmesi için seçilen elemanlar kesikli çizgi halini alır ve seçildiği kolayca anlaşılır.

MIRRTEXT : Metinlerin ne şekilde aynalanacağını gösterir(1-0).

REGENMODE : Çizimin otomatik yeniden tüketmeye tabi tutulmasını sağlar(1-0).

OLEHIDE :

Ole nesneleri autocad çizim nesneleri haline dönüttürülemezler ancak yine de onların ekranda görüntülenme özellikleri üzerinde denetime sahibiz.komut satırına yazacağımız olhide sistem değişkeninin parametreleri şöyledir:

0: tüm ole nesneleri ekranda her durumda görüntülenebilir.

1: yalnızca model ortamındaki (model space) ole nesneleri görüntülenir

2: yalnızca kağıt ortamındaki (paper space) ole nesneleri görüntülenebilir.

3: hiçbir ole nesnesi hiç bir ortamda görüntülenemez.

SAVETIME : Otomatik kaydetme aralığını belirleriz.

VIEWRES:

Bu komut daiere yay ve ellipslerin görüntü kalitesini kontrol eder. Kırıklı görülen görüntüyü düzeltmek için daha yüksek (500-20000) bir değer girilerek işlem yapılır.

PURGE:

Çizim dosyası içinde kalan kullanılmayan blokları yazı fontlarını çizgi tiplerini yada layerleri silmek amacıyla kullanılır. Bu komutun kullanılabilmesi için çizim bitince save edilip yada end komutu kullanılır. Ve çizim dosyasından çıkıp tekrar girilmeli. Hiçbir komut kullanılmadan purge komutu kullanılmalıdır. Alt parametreleri şunlardır:

Block: Oluşturulmuş fakat kullanılmayan blokları silmek için kullanılır.

Layer: Oluşturulmuş fakat kullanılmayan blokları silmek için kullanılır.

Ltype:Oluşturulmuş fakat kullanılmayan blokları silmek için kullanılır.

Style: Oluşturulmuş fakat kullanılmayan blokları silmek için kullanılır.

Dimstyle: Oluşturulmuş fakat kullanılmayan blokları silmek için kullanılır.

All: Kullanılmamış olan herşeyi siler

UCS FOLLOW:

Bir koordinat sisteminden diğerine geçerken kullanılan koordinat sisteminin planını istendiği anda geçilmesi bekleniyorsa ucs komutuna girmeden önce ucs follow sistem değişkeninin değeri 1 yapılmalıdır.

PREFERENCES

PERFORMANCE

DO NOT DISPLAY: Acad ilk açıldığında karşımıza çıkan alttaki diyalog kutusunun karşımıza çıkıp çıkmayacağını belirleriz

DİSPLAY WHEN RQUESTED: Sadece new dendiğinde yada setup ayarları yapılırken karşımıza çıkar.

DİSPLAY AUTOMATİCALLY: Bilgisayar her açılıp kapandığında karşımıza çıkmasını sağlarız.

Işaretli olan kısım arx dosyalarının etkinleştirilmesini sağlar. AcadR14 ilk açıldığında acad arx dosyalarını otomatik olarak yükleyecektir İkinci seçenek ise herhangi bir dosya üzerinde iken arx dosyaları baştan yüklenmemiş ise arx dosyalarının o an yüklenmesini sağlamış oluruz. Birinci seçenek arx dosyalarının etkinleşmesini engeller.