Make your own free website on Tripod.com

 

Bilgiye....
Sadettin POLAT

 

(SQL)

Structured Query Language  (Yapılandırılmış Sorgu Dili)

 

İçindekiler

 

 

·          Önsöz

 

·          Veri Kullanma Dili

 

·          Deyimler

 

·          Select Deyimi .................................................................... 3

·          Delete Deyimi .................................................................... 8

·          Insert Into Deyimi .............................................................. 9

·          Select...Into Deyimi ............................................................11

·          Uptade Deyimi.................................................................... 12

·          Transform Deyimi ............................................................... 14

·          Execute Deyimi................................................................... 17

·          TRANSACTION Deyimi.......................................................... 18

 

·          Yan Tümceler

 

·          From Yan Tümcesi ................................................................ 18

·          Group By Yan Tümcesi...........................................................  22

·          Having Yan Tümcesi..............................................................  25

·          In Yan Tümcesi ....................................................................  26

·          Order By Yan Tümcesi ...........................................................  28

·          Where Yan Tümcesi ............................................................... 29

·          Constraint Yan Tümcesi .......................................................... 32

·          Procedure Yan Tümcesi ........................................................... 34

 

·          İşlemler

 

·          Union İşlemi .......................................................................... 36

·          INNER JOIN İşlemi .................................................................. 37

·          LEFT JOIN, RIGHT JOIN İşlemleri .............................................. 39

 

·            İşleçler

 

·          Like İşleci ............................................................................... 41

·          Between...And İşleci ................................................................ 43

·          In İşleci ................................................................................. 43

 

·             Sql Toplam İşlevleri

 

 

·          Avg İşlevi ......................................................................................... 45

·          Count İşlevi ...................................................................................... 46

·          First, Last İşlevi ................................................................................ 47

·          Min, Max  İşlevi ................................................................................. 50 

·          Stdev, StDevP İşlevi ..........................................................................  51

·          Sum İşlevi ........................................................................................ 52

·          Var, VarP İşlevi .................................................................................. 53

 

·             Veri Tanımı Dili

 

·          Create Table Deyimi

·          Create Index Deyimi

·          Create Procedure  Deyimi

·          Create User veya Group Deyimi

·          Create View Deyimi

·          Add User Deyimi

·          Drop User veya Group Deyimi

·          Alter Table Deyimi

·          Alter User veya Database Deyimi

·          Drop Deyimi

·          Grant Deyimi

·          Revoke Deyimi

 

 

·             Diğer

 

·          ALL, DISTINCT, DISTINCTROW, TOP Doğrulamaları ............................ 67

·          WITH OWNERACCESS OPTION Bildirimi ............................................. 71

·          SQL İşlevlerinde Alanları Hesaplama .................................................. 71

·          PARAMETERS Bildirimi ..................................................................... 72

·          SQL Alt Sorguları ... ......................................................................... 74

·          SQL Ayrılmış Sözcükleri .................................................................... 77

·          SQL Veri Türleri ............................................................................... 80

·          ODBC Tek Verili İşlevleri ................................................................... 81

·          Microsoft Jet SQL ve ANSI SQL Karşılaştırması ..................................... 82

·          Microsoft Jet SQL'in Gelişmiş Özellikleri ....... ....................................... 83

·          Microsoft Jet SQL İçinde Desteklenmeyen ANSI SQL Özellikleri ............... 83

·          Eşdeğer ANSI SQL Veri Türleri ........................................................... 83

·          Dize Karşılaştırmasında Joker Karakterlerini Kullanma   .......................... 84

 

·             Sözlük

 

·          Başlangıç ......................................................................................... 84

·          Aralık .............................................................................................. 85

·          Text Veri türü ..................................................................................  85

·          Unicode Temsil Biçimi ........................................................................ 85

·          Yordam ........................................................................................... 85

·          Görünüm ......................................................................................... 85

 

 

 

Önsöz

 

      Bu dokümanı benim gibi sql öğrenmek isteyenler ve sql hakkında Türkçe kaynak bulamayanlar için MS Access’in yardım bölümünden yararlanarak hazırladım. İtiraf etmek gerekirse her ne kadar yazıları hazır alsamda bu yazıları belirli bir düzene sokmak için çok uğraştım. Bu dokümanda en çok kullanılan sql komutlarını açıklama ve örnekleriyle birlikte bulacaksanız. Yararlı olacağı inancındayım. Belgede bazı eksiklikler olabilir onlarıda mazur görün. Son olarakta bu belgeyi başka yerlerde kullanmak isteyen arkadaşlarımız (yazılar için değil çünkü ben yazmadım ) bu belgeyi hazırlamak için sarf ettiğim emeği göz önünde bulundurup kaynak belirtirlerse sevinirim.

 

Saadettin POLAT

(SQL)

Structured Query Language  (Yapılandırılmış Sorgu Dili)

 

 

Sql Nedir?

 

İlişkisel veritabanlarını sorgulamak, güncellemek için kullanılan bir dildir.

 

 

Sql Nerelerde Kullanılır?

 

            Programcılıkta (Delphi, VB v.b.), veritabanı programlarında ve veritabanına bağlı web sayfalarında (Asp v.b.) kullanılır.

 

 

VERİ KULLANMA DİLİ

 

Ø        Deyimler

 

o           

SELECT Deyimi

Veritabanından bir kayıt kümesi şeklinde bilgi döndürmek Microsoft Jet veritabanı alt yapısına komut verir.

Sözdizimi

SELECT [doğrulama] { * | tablo.* | [tablo.]alan1 [AS diğerad1] [, [tablo.]alan2 [AS diğerad2] [, ...]]}
    FROM tabloifadesi [, ...] [IN dışveritabanı]
    [WHERE... ]
    [GROUP BY... ]
    [HAVING... ]
    [ORDER BY... ]
    [WITH OWNERACCESS OPTION]

SELECT deyiminin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

doğrulama

Şu doğrulamalardan biridir: ALL, DISTINCT, DISTINCTROW, or TOP. Doğrulamayı, döndürülecek kayıtların sayısını sınırlandırmak için kullanırsınız. Bunların hiçbiri belirtilmezse, varsayılan değer ALL'dur.

*

Belirtilen tablodan veya tablolarda tüm kayıtların seçileceğini belirtir.

tablo

İçinden kayıtların seçileceği alanları içeren tablonun adıdır.

alan1, alan2

Almak istediğiniz verileri içeren alanların adıdır. Birden fazla alan yazarsanız, alanlar listelendikleri sırada alınırlar.

diğerad1, diğerad2

Tablodaki özgün sütun adları yerine, sütun başlıkları olarak kullanılacak adlardır.

tabloifadesi

Almak istediğiniz verileri içeren tablo veya tabloların adıdır.

dışveritabanı

Tabloifadesi içindeki tablolardan, geçerli veritabanı içinde olmayanları içeren veritabanının adıdır.

 

Uyarılar

Bu işlemi gerçekleştirmek için, Microsoft® Jet veritabanı alt yapısı, belirtilen tablo veya tabloları arar, seçili sütunları tarar, ölçütlere uyan satırları seçer ve sonuç satırları belirtilen sırada sıralar veya gruplandırır.

SELECT deyimleri veritabanındaki verileri değiştirmezler.

SELECT genellikle bir SQL deyiminin ilk sözcüğüdür. Çoğu SQL deyimi SELECT veya SELECT...INTO deyimleridir.

SELECT deyiminin en kısa sözdizimi şöyledir:

SELECT alanlar FROM tablo

Tablodaki tüm dizinleri seçmek için bir yıldız (*) simgesi de kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnek, Çalışanlar tablosundaki tüm alanları seçer.

SELECT * FROM Çalışanlar;

FROM yan tümcesinde bir alan adı birden fazla tabloda yer alıyorsa, alan adından önce tablo adını ve ardından . (nokta) işaretini yazın. Aşağıdaki örnekte, Bölüm alanı hem Çalışanlar hem de Denetçiler tablosunda bulunmaktadır. SQL deyimi, Çalışanlar tablosundan bölümleri ve Denetçiler tablosundan denetçi adlarını seçer:

SELECT Çalışanlar.Bölüm, Denetçiler.DenetçiAdı

FROM Çalışanlar INNER JOIN Denetçiler

WHERE Çalışanlar.Bölüm = Denetçiler.Bölüm;

Bir RecordSet nesnesi oluşturulduğunda, Microsoft Jet veritabanı alt yapısı tablonun alan adını recordset nesnesi içinde Field nesnesi adı olarak kullanır. Farklı bir alan adı isterseniz veya alan oluşturmak üzere kullanılan ifadede bir ad belirtilmezse, AS saklı sözcüğünü kullanın. Aşağıdaki örnek, sonuç recordset nesnesinde döndürülen field nesnesini adlandırmak için Doğum başlığını kullanır:

SELECT DoğumTarihi

AS Doğum FROM Çalışanlar;

Tanımsız veya yinelenen Alan nesne adları döndüren toplam işlevleri veya sorgular kullanırken, Field nesnesi için farklı bir ad sağlamak üzere AS yan tümcesini kullanmalısınız. Aşağıdaki örnek, sonuç RecordSet nesnesinde döndürülen Field nesnesini adlandırmak için Merkez başlığını kullanır:

SELECT COUNT(ÇalışanNo)

AS Merkez FROM Çalışanlar;

Döndürülecek verileri daha fazla kısıtlamak veya düzenlemek üzere, SELECT deyiminde diğer yan tümceleri de kullanabilirsiniz.

SELECT Deyimi, FROM Yan Tümcesi Örneği

Aşağıdaki örneklerden bazıları, Çalışanlar tablosunda Maaş alanının bulunduğunu varsayar. Bu alan gerçekte Nortwind veritabanının Çalışanlar tablosunda bulunmaz.

Bu örnek, Çalışanlar tablosundaki tüm kayıtların Adı ve Soyadı alanlarını seçen bir SQL deyimini temel alan bir Recordset devingen küme türü oluşturur. Recordset nesnesinin içeriklerini Hata Ayıklama penceresine yazdıran EnumFields yordamını çağırır.

Sub SelectX1()

    Dim dbs As Database, rst As Recordset

    ' Bu satırı, bilgisayarınızdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    ' Çalışanlar tablosundaki tüm kayıtların adı ve soyadı

    ' değerlerini seçer.

    Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT Soyadı, " _

        & "Adı FROM Çalışanlar;")

    ' Yeni kayıt kümesini başlatır.

    rst.MoveLast

' Recordset içeriklerini yazdırmak üzere EnumFields

' yordamını çağırır.

    EnumFields rst,12

dbs.Close

End Sub

Bu örnek, Posta Kodu alanında girilmiş değeri olan kayıt sayısını sayar ve geri döndürülen alanı Sayaç olarak adlandırır.

Sub SelectX2()

    Dim dbs As Database, rst As Recordset

    ' Bu satırı, bilgisayarınızdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    ' PostaKodu değeri olan kayıt sayısını sayar ve

    ' sonucu Sayaç alanında verir.

    Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT Count " _

        & "(PostaKodu) AS Sayaç FROM Müşteriler;")

    ' Recordset'i başlatır.

    rst.MoveLast

    ' Recordset içeriklerini yazdırmak üzere EnumFields

    ' yordamını çağırır. Alan genişliğini 12 yapar.

    EnumFields rst, 12

    dbs.Close

End Sub

Bu örnek, çalışan sayısını ve maaşların ortalaması ile en yüksek değerini gösterir.

Sub SelectX3()

    Dim dbs As Database, rst As Recordset

    ' Bu satırı, bilgisayarınızdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    ' Çalışan sayısını sayar, ortalama maaşı hesaplar

    ' ve en yüksek maaşı verir.

    Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT Count (*) " _

        & "AS ToplamÇalışan, Avg(Maaş) " _

        & "AS OrtalamaMaaş, Max(Maaş) " _

        & "AS EnYüksekMaaş FROM Çalışanlar;")

    ' Recordset'i başlatır.

    rst.MoveLast

    ' Recordset içeriklerini yazdırmak üzere EnumFields

    ' yordamını çağırır. Recordset nesnesini ve

    ' istenen alan genişliğini aktarır.

    EnumFields rst, 17

    dbs.Close

End Sub

EnumFields Sub yordamı, çağıran yordamdan bir Recordset nesnesi aktarır. Daha sonra, Recordset alanlarını biçimlendirir ve Hata Ayıklama penceresine yazdırır. intFldLen değişkeni, istenen basılı alan genişliğidir. Bazı alanlar düzgün basılmadan kesilebilir.

Sub EnumFields(rst As Recordset, intFldLen As Integer)

    Dim lngRecords As Long, lngFields As Long

    Dim lngRecCount As Long, lngFldCount As Long

    Dim strTitle As String, strTemp As String

    ' lngRecords değişkenini Recordset içindeki

    ' kayıt sayısına eşitler.

    lngRecords = rst.RecordCount

    ' lngFields değişkenini Recordset içindeki

    ' alan sayısına eşitler.

    lngFields = rst.Fields.Count

    

    Debug.Print "Kayyt kümesinde " & lngRecords _

        & " kayyt " & lngFields _

        & " alan var."

    Debug.Print

    

    ' Sütun başlığını yazdırmak üzere bir dize oluşturur.

    strTitle = "Kayyt "

    For lngFldCount = 0 To lngFields - 1

        strTitle = strTitle _

        & Left(rst.Fields(lngFldCount).Name _

        & Space(intFldLen), intFldLen)

    Next lngFldCount

    

    ' Sütun başlığını yazdırır.

    Debug.Print strTitle

    Debug.Print

    

    ' Recordset içinde dönerek kayyt sayysyny ve

    ' alan değerlerini yazdırır.

    rst.MoveFirst

    For lngRecCount = 0 To lngRecords - 1

        Debug.Print Right(Space(6) & _

            Str(lngRecCount), 6) & " ";

        For lngFldCount = 0 To lngFields - 1

            ' Null değerleri denetler.

            If IsNull(rst.Fields(lngFldCount)) Then

                strTemp = "<null>"

            Else

                ' strTemp içeriğini alan içeriği olarak ayarlar.

                Select Case _

                    rst.Fields(lngFldCount).Type

                    Case 11

                        strTemp = ""

                    Case dbText, dbMemo

                        strTemp = _

                            rst.Fields(lngFldCount)

                    Case Else

                        strTemp = _

                            str(rst.Fields(lngFldCount))

                End Select

            End If

            Debug.Print Left(strTemp _

                & Space(intFldLen), intFldLen);

        Next lngFldCount

        Debug.Print

        rst.MoveNext

    Next lngRecCount

End Sub

 

 

o          DELETE Deyimi

WHERE yan tümcesini sağlayan FROM yan tümcesinde listelenen tablolardan bir veya daha fazlasından kayıt silen bir silme sorgusu oluşturur.

Sözdizimi

DELETE [tablo.*]
    FROM tablo
    WHERE ölçüt

DELETE deyiminin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

Tablo

İçinden kayıtların silineceği tablonun isteğe bağlı adıdır.

Tablo

İçinden kayıtların silineceği tablonun adıdır.

Ölçütler

Silinecek kayıtları belirleyen bir ifadedir.

 

Uyarılar

DELETE, özellikle çok sayıda kayıt silmek istiyorsanız kullanışlıdır.

Veritabanından tablonun tümünü silmek için, Execute yöntemini DROP deyimi ile birlikte kullanabilirsiniz. Ancak tabloyu silerseniz, tablonun yapısı da kaybolur. Buna karşılık DELETE'i kullanırsanız yalnızca veriler silinir, tablo yapısı ve alan özellikleri ve dizin gibi tablo özelliklerinin tümü bozulmadan kalır.

Diğer tablolarla bir-çok ilişkisi olan tablolardan kayıt silmek için DELETE'i kullanabilirsiniz. Ardarda silme işlemleri, ilişkinin "bir" tarafında olan tabloda bulunan bir kaydın silinmesi halinde, ilişkinin "çok" tarafında olan tablodaki ilgili kayıtların silinmesine neden olur. Örneğin, Müşteriler ve Siparişler tablolarındaki ilişkide, Müşteriler tablosu ilişkinin "bir" tarafında ve Siparişler tablosu da "çok" tarafındadır. Ardarda silme seçeneği belirtilmişse, Müşteriler tablosunda bir kayıt silindiğinde ilgili Siparişler tablosu kayıtları da silinecektir.

Bir silme sorgusu, yalnızca belirli alanlardaki verileri değil kayıtların tamamını siler. Yalnızca belirli bir alandaki verileri silmek istiyorsanız, değerleri Null olarak değiştiren bir güncelleştirme sorgusu oluşturun.

 

Önemli

Silme sorgusunu kullanarak kayıt sildikten sonra, işlemi geri alamazsınız. Hangi kayıtların silindiğini bilmek istiyorsanız, sonuçları önce aynı ölçütü kullanan bir seçme sorgusu ile denetleyin ve sonra silme sorgusunu çalıştırın.
Her zaman verilerinizin yedeklerini saklayın. Yanlış kayıtları silerseniz, kayıtları yedek kopyalardan alabilirsiniz.

 

DELETE Deyimi Örneği

Bu örnek, ünvanı Eğitmen olan tüm çalışanların kayıtlarını siler. FROM yan tümcesi yalnızca bir tablo içeriyorsa, DELETE deyiminde tablo adını listelemeniz gerekmez.

Sub DeleteX()

    Dim dbs As Database, rst As Recordset

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    ' Ünvanı Eğitmen olan çalışanların kayıtlarını siler.    

    dbs.Execute "DELETE * FROM " _

        & "Çalışanlar WHERE Ünvan = 'Eğitmen';"

        dbs.Close

End Sub

 

 

o          INSERT INTO Deyimi

Bir tabloya bir veya daha çok sayıda kayıt ekler. Buna ekleme sorgusu da denir.

Sözdizimi

Çok sayıda kayıt ekleme sorgusu:

INSERT INTO hedef [(alan1[, alan2[, ...]])] [IN dışveritabanı]
    SELECT [kaynak.]alan1[, alan2[, ...]
    FROM tabloifadesi

Tek kayıt ekleme sorgusu:

INSERT INTO hedef [(alan1[, alan2[, ...]])]
    VALUES (değer1[, değer2[, ...])

INSERT INTO deyiminin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

Hedef

İçine kayıt eklenecek tablo veya sorgunun adıdır.

alan1, alan2

Bir hedef değişkeninin ardından geliyorsa içine veri eklenecek alanların adı, bir kaynak değişkeninin ardından geliyorsa içinden veri alınacak alanların adıdır.

dışveritabanı

Bir dış veritabanına olan yoldur. Yolun açıklaması için IN yan tümcesine bakın.

Kaynak

İçinden kayıtların kopyalanacağı tablo veya sorgunun adıdır.

tabloifadesi

İçinden kayıtların eklendiği tablo veya tabloların adıdır. Bu değişken; tek bir tablo adı , kaydedilmiş bir sorgu adı veya INNER JOIN, LEFT JOIN veya RIGHT JOIN sonucu olan bir birleşim olabilir.

değer1, değer2

Yeni kaydın belirli alanlarına eklenecek olan değerlerdir. Her değer, listede değerin konumuna göre ilgili alanın içine eklenir: değer1 yeni kaydın alan1 alanına, değer2 yeni kaydın alan2 alanına şeklinde eklenir. Değerleri virgül ile ayırmalı ve metin alanlarını tırnak imleri (' ') içine almalısınız.

 

Uyarılar

INSERT INTO deyimini, yukarıda gösterildiği gibi tek kayıt ekleme sorgusu sözdizimini kullanarak tabloya tek bir kayıt eklemek üzere kullanabilirsiniz. Bu durumda kodlarınız, kaydın her alanının adını ve değerini belirtir. Üzerine bir değerin atanacağı kayıt alanlarını ve bu alanların değerlerini belirtmelisiniz. Her alanı tek tek belirtmezseniz, eksik sütunlar için varsayılan değer veya Null değeri eklenir. Kayıtlar tablonun sonuna eklenir.

Yukarıda çok sayıda kayıt ekleme sorgusu sözdiziminde gösterildiği gibi, SELECT ... FROM yan tümcesini kullanarak bir kayıt kümesini bir başka tablodan veya sorgudan eklemek üzere INSERT INTO'yu da kullanabilirsiniz.Bu durumda SELECT yan tümcesi, belirtilen hedef tabloya eklenecek alanları belirtir.

Kaynak veya hedef tablo, bir tablo veya sorguyu belirtebilir. Bir sorgu belirtilirse, Microsoft Jet veritabanı alt yapısı, sorgu tarafından belirtilen herhangi bir tabloya ve tüm tablolara kayıt ekler.

INSERT INTO isteğe bağlıdır ancak belirtilirse, SELECT deyiminden önce gelir.

Hedef tablonuzda bir birincil anahtar varsa, birincil anahtar alan veya alanlarına benzersiz, Null olmayan değerler eklediğinizden emin olun; aksi takdirde Microsoft Jet veritabanı alt yapısı kayıtları eklemez.

İçinde OtomatikSayı alanı olan bir tabloya kayıt ekler ve eklenen kayıtların numaralarını değiştirmek isterseniz, sorgunuzda OtomatikSayı alanını bulundurmayın. OtomatikSayı alanının özgün değerlerini korumak istiyorsanız, alanı sorgu içinde bulundurun.

Kayıtları başka bir veritabanındaki tabloya eklemek için IN yan tümcesini kullanın.

Yeni bir tablo oluşturmak üzere bir tablo oluşturma sorgusu hazırlamak yerine SELECT... INTO deyimini kullanın.

Ekleme sorgusunu çalıştırmadan önce hangi kayıtların ekleneceğini görmek için, önce, aynı seçim ölçütünü kullanan bir seçme sorgusu çalıştırın ve sonuçları görün.

Bir ekleme sorgusu, bir veya daha çok tablodaki kayıtları bir başkasına kopyalar. Eklediğiniz kayıtları içeren tablolar, ekleme sorgusundan etkilenmezler.

Bir başka tablodan var olan kayıtları eklemek yerine, VALUES yan tümcesini kullanarak, tek bir yeni kaydın tüm alanlarının değerlerini belirtebilirsiniz. Alan listesini yazmazsanız VALUES yan tümcesi tablodaki her alanın değerini içermelidir; aksi takdirde INSERT işlemi başarısız olur. Oluşturmak istediğiniz her ek kayıt için, VALUES yan tümcesi ile birlikte ek bir INSERT INTO deyimi kullanın.

INSERT INTO Deyimi Örneği

Bu örnek, bulunduğu varsayılan Yeni Müşteriler tablosundaki tüm müşterileri seçer ve bunları Müşteriler tablosuna ekler. Tek tek sütunlar belirtilmezse, SELECT tablosu sütun adları ile, INSERT INTO tablosundaki sütun adları tam olarak eşleşmelidir.

Sub InsertIntoX1()

    Dim dbs As Database

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    

    ' Yeni Müşteriler tablosundaki tüm kayıtları seçer

    ' ve bunları Müşteriler tablosuna ekler.

    dbs.Execute " INSERT INTO Müşteriler " _

        & "SELECT * " _

        & "FROM [Yeni Müşteriler];"

        dbs.Close

End Sub

Bu örnek Çalışanlar tablosunda yeni bir kayıt oluşturur.

Sub InsertIntoX2()

    Dim dbs As Database

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    

    ' Çalışanlar tablosunda yeni bir kayıt oluşturur. Yeni

    ' kaydyn ady Gamze, soyady Etikan ve

    ' iş ünvanı Eğitmen'dir.

    dbs.Execute " INSERT INTO Çalışanlar " _

        & "(Ady,Soyady, Ünvan) VALUES " _

        & "('Gamze', 'Etikan', 'Eğitmen');"

         dbs.Close

End Sub

 

 

o          SELECT...INTO Deyimi

Bir tablo oluşturma sorgusu oluşturur.

Sözdizimi

SELECT alan1[, alan2[, ...]] INTO yenitablo [IN dışveritabanı]
    FROM kaynak

SELECT...INTO deyiminin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

alan1, alan2

Yeni tabloya kopyalanacak alanların adıdır.

Yenitablo

Oluşturulacak tablonun adıdır. Standart adlandırma kurallarına uymalıdır. Yenitablo, var olan bir tablonun adı ile aynıysa, algılanabilir bir hata oluşur.

dışveritabanı

Bir dış veritabanına olan yoldur. Yolun açıklaması için IN yan tümcesine bakın.

kaynak

İçinden kayıtların seçileceği var olan bir tablonun adıdır. Bu, tek veya çok tablo veya sorgu olabilir.

 

Uyarılar

Kayıtların arşivini oluşturmak, tabloları yedeklemek veya farklı bir veritabanına vermek üzere veya belirli bir zaman aralığındaki verileri görüntüleyen raporlarda temel olarak kullanmak üzere tabloların kopyalarını oluşturmak için tablo oluşturma sorgularını kullanabilirsiniz. Örneğin, aynı tablo oluşturma sorgusunu her ay çalıştırarak, Bölgelere Göre Aylık Satışlar raporunu oluşturabilirsiniz.

 

Notlar

Yeni tablo için bir birincil anahtar tanımlamak isteyebilirsiniz. Tablo oluşturduğunuzda, yeni tablodaki alanlar, sorgunun temel aldığı tablolardaki her alanın veri türünde ve alan boyutunda olurlar; ancak diğer alan ve tablo özellikleri aktarılmaz.
Var olan bir tabloya veri eklemek için, bir ekleme sorgusu oluşturmak yerine INSERT INTO deyimini kullanın.
Tablo oluşturma sorgusunu çalıştırmadan önce hangi kayıtların seçileceğini görmek için, önce, aynı seçim ölçütünü kullanan bir SELECT deyimi çalıştırın ve sonuçları görün.

 

SELECT...INTO Deyimi Örneği

Bu örnek, Çalışanlar tablosundaki tüm kayıtları seçer ve bunları Çalışanlar Yedeği adlı yeni bir tabloya ekler.

Sub SelectIntoX()

    Dim dbs As Database

    Dim qdf As QueryDef

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    ' Çalışanlar tablosundaki tüm kayıtları seçer

    ' ve bunları yeni Çalışanlar Yedeği tablosuna kopyalar.

    dbs.Execute "SELECT Çalışanlar.* INTO " _

        & "[Çalışanlar Yedeği] FROM Çalışanlar;"

        

    ' Bu bir örnek olduğu için tabloyu siler.

    dbs.Execute "DROP TABLE [Çalışanlar Yedeği];"

    

    dbs.Close

End Sub

 

 

o          UPDATE Deyimi

Belirtilen ölçütleri temel alan belirtilen tablodaki alanların değerlerini değiştiren bir güncelleştirme sorgusu oluşturur.

Sözdizimi

UPDATE tablo
    SET yenideğer
    WHERE ölçüt;

UPDATE deyiminin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

tablo

Değiştirmek istediğiniz verileri içeren tablonun adıdır.

yenideğer

Güncelleştirilen kayıtlardaki belirli bir alana eklenecek değeri belirten bir ifadedir.

ölçütler

Hangi kayıtların güncelleştirileceğini belirleyen bir ifadedir. Yalnızca ifadeyi sağlayan kayıtlar güncelleştirilir.

 

Uyarılar

UPDATE özellikle, çok sayıda kaydı değiştirmek istediğinizde veya değiştirmek istediğiniz kayıtlar çok sayıda tablo içinde iken kullanışlıdır.

Aynı anda çok sayıda alanı değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki örnek Sipariş Miktarı değerlerini yüzde 10 arttırır ve Navlun değerlerini İngiltere'deki taşımacılar için yüzde 3 arttırır:

UPDATE Siparişler

SET SiparişMiktarı = SiparişMiktarı * 1.1,

Navlun = Navlun * 1.03

WHERE Ülke = 'İngiltere';

Önemli

UPDATE, bir sonuç kümesi oluşturmaz. Ayrıca, güncelleştirme sorgusunu kullanarak kayıtları güncelleştirdikten sonra, işlemi geri alamazsınız. Hangi kayıtların güncelleştirildiğini bilmek istiyorsanız, sonuçları önce aynı ölçütü kullanan bir seçme sorgusu ile denetleyin ve sonra güncelleştirme sorgusunu çalıştırın.
Her zaman verilerinizin yedeklerini saklayın. Yanlış kayıtları güncelleştirirseniz, kayıtları yedek kopyalardan alabilirsiniz.

UPDATE Deyimi Örneği

Bu örnek, Raporla alanının değeri 2 olan tüm çalışan kayıtlarının Raporla alanını 5 olarak değiştirir.

Sub UpdateX()

    Dim dbs As Database

    Dim qdf As QueryDef

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    

    ' Raporla alanındaki değeri 2 olan tüm çalışan

    ' kayıtlarının Raporla alanının değerini 5 olarak

    ' değiştirir.

    dbs.Execute "UPDATE Çalışanlar " _

        & "SET Raporla = 5 " _

        & "WHERE Raporla = 2;"

        

    dbs.Close

End Sub

 

 

o          TRANSFORM Deyimi

Bir çapraz sorgu oluşturur.

Sözdizimi

TRANSFORM toplamişlevi
    seçmedeyimi
    PIVOT özetalanı [IN (değer1[, değer2[, ...]])]

TRANSFORM deyiminin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

toplamişlevi

Seçili veriler üzerinde işlem yapan bir SQL toplam işlevidir.

seçmedeyimi

Bir SELECT deyimidir.

özetalanı

Sorgunun sonuç kümesinde sütun başlığı oluşturmakta kullanmak istediğiniz alan veya ifadedir.

değer1, değer2

Sütun başlıklarını oluşturmak üzere kullanılan sabit değerlerdir.

 

Uyarılar

Bir çapraz sorguyu kullanarak verileri özetlerken, belirtilen alanlardaki veya ifadelerdeki değerleri sütun başlıkları olarak seçersiniz; böylece verileri, seçme sorgusu ile olduğundan daha açık bir biçimde görüntüleyebilirsiniz.

TRANSFORM isteğe bağlıdır, ancak seçildiğinde, bir SQL dizesinin ilk deyimidir. Satır başlıkları olarak kullanılan alanları belirten SELECT deyiminden ve satır gruplandırmasını belirten GROUP BY yan tümcesinden önce gelir. İsterseniz, ek seçim veya sıralama ölçütleri belirten WHERE gibi diğer yan tümceleri de bulundurabilirsiniz. Bir çapraz sorguda alt sorguları doğrulama olarak da kullanabilirsiniz (özellikle WHERE yan tümcesinde bulunanları).

Özetalanın döndürdüğü değerler, sorgunun sonuç kümesinde sütun başlıkları olarak kullanılır. Örneğin, aylık satışların satış değerlerini özetlemek, 12 sütunu olan bir çapraz sorgu oluşturur. Başlıkları, isteğe bağlı IN yan tümcesinde listelenen sabit değerlerle (değer1, değer2 ) oluşturmak üzere özetalanını kısıtlayabilirsiniz. Ek sütunlar oluşturmak için, ilgili verileri olmayan sabit değerleri de bulundurabilirsiniz.

TRANSFORM Deyimi Örneği

Bu örnek, 1994 yılının her üç aylık dönemi için çalışanların verdikleri sipariş miktarını gösteren bir çapraz sorgu oluşturmak üzere bir SQLTRANSFORM yan tümcesi kullanır. SQLTRANSFORMOutput işlevi, bu yordamın çalışması için gereklidir.

Sub TransformX1()

    Dim dbs As Database

    Dim strSQL As String

    Dim qdfTRANSFORM As QueryDef

    strSQL = "PARAMETERS prmYear SHORT; TRANSFORM " _

        & "Count(SiparişNo) " _

        & "SELECT Ady & "" "" & Soyady AS " _

        & "TamAdı FROM Çalışanlar INNER JOIN Siparişler " _

        & "ON Çalışanlar.ÇalışanNo = " _

        & "Siparişler.ÇalışanNo WHERE TarihAralığı " _

        & "(""yyyy"", SiparişTarihi) = [prmYear] "

   

       strSQL = strSQL & "GROUP BY Ady & " _

        & """ "" & Soyady " _

        & "ORDER BY Ady & "" "" & Soyady " _

        & "PIVOT TarihAralığı(""q"", SiparişTarihi)"

    

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    Set qdfTRANSFORM = dbs.CreateQueryDef _

        ("", strSQL)

    

    SQLTRANSFORMOutput qdfTRANSFORM, 1994

    

    dbs.Close

End Sub

Bu örnek, 1994 yılının her üç aylık dönemi için çalışanların verdikleri siparişlerin toplam TL miktarını gösteren daha karmaşık bir çapraz sorgu oluşturmak üzere bir SQLTRANSFORM yan tümcesi kullanır. SQLTRANSFORMOutput işlevi, bu yordamın çalışması için gereklidir.

Sub TransformX2()

    Dim dbs As Database

    Dim strSQL As String

    Dim qdfTRANSFORM As QueryDef

    strSQL = "PARAMETERS prmYear SMALLINT; TRANSFORM " _

        & "Sum(AltToplam) SELECT Ady & "" """ _

        & "& Soyady AS TamAdy " _

        & "FROM Çalışanlar INNER JOIN " _

        & "(Siparişler INNER JOIN [Sipariş Alt Toplamları] " _

        & "ON Siparişler.SiparişNo = " _

        & "[Sipariş Alt Toplamları].SiparişNo) " _

        & "ON Çalışanlar.ÇalışanNo = " _

        & "Siparişler.ÇalışanNo WHERE TarihAralığı " _

        & "(""yyyy"", SiparişTarihi) = [prmYear] "

   

       strSQL = strSQL & "GROUP BY Ady & "" """ _

        & "& Soyady " _

        & "ORDER BY Ady & "" "" & Soyady " _

        & "PIVOT TarihAralığı(""q"",SiparişTarihi)"        

        

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    Set qdfTRANSFORM = dbs.CreateQueryDef _

        ("", strSQL)

    

    SQLTRANSFORMOutput qdfTRANSFORM, 1994

    

    dbs.Close

End Sub

Function SQLTRANSFORMOutput(qdfTemp As QueryDef, _

    intYear As Integer)

    

    Dim rstTRANSFORM As Recordset

    Dim fldLoop As Field

    Dim booFirst As Boolean

    qdfTemp.PARAMETERS!prmYear = intYear

    Set rstTRANSFORM = qdfTemp.OpenRecordset()

    

    Debug.Print qdfTemp.SQL

    Debug.Print

    Debug.Print , , "Üç Ay"

    With rstTRANSFORM

        booFirst = True

        For Each fldLoop In .Fields

            If booFirst = True Then

                Debug.Print fldLoop.Name

                Debug.Print , ;

                booFirst = False

            Else

                Debug.Print , fldLoop.Name;

            End If

        Next fldLoop

        Debug.Print

        

        Do While Not .EOF

            booFirst = True

            For Each fldLoop In .Fields

                If booFirst = True Then

                    Debug.Print fldLoop

                    Debug.Print , ;

                    booFirst = False

                Else

                    Debug.Print , fldLoop;

                End If

            Next fldLoop

            Debug.Print

            .MoveNext

        Loop

    End With

    

End Function

 

 

o          EXECUTE Deyimi

Bir yordamın yürütülmesini başlatmak için kullanılır.

Sözdizimi

EXECUTE yordam [parametre1[, parametre2[, ...]]

EXECUTE deyiminin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

yordam

Yürütülecek yordamın adıdır.

parametre1, parametre2

Yordam tarafından tanımlanan parametrelerin değerleridir.

 

 

o          TRANSACTION Deyimi

Dolaysız hareketleri başlatmak ve sonuçlandırmak için kullanılır.

Sözdizimi

Yeni bir hareket başlatma:

BEGIN TRANSACTION

Hareket sırasında gerçekleştirilmiş tüm işleri kaydederek hareketi sonlandırma:

COMMIT [TRANSACTION | WORK]

Hareket sırasında gerçekleştirilmiş tüm işleri geri alarak hareketi sonlandırma:

ROLLBACK [TRANSACTION | WORK]

Uyarılar

Hareketler otomatik olarak başlatılmaz. Bir hareketi başlatmak için, bunu BEGIN TRANSACTION'i kullanarak dolaysız olarak yapmalısınız.

Hareketler içiçe en çok beş düzeyde olabilirler. Bir alt düzey hareketini başlatmak için, var olan bir hareketin içeriği içinde BEGIN TRANSACTION'i kullanın.

Hareketler, bağlı tablolarda desteklenmezler.

 

Ø        Yan Tümceler

o          FROM Yan Tümcesi

SELECT deyiminde listelenen alanları içeren tabloları veya sorguları belirtir.

Sözdizimi

SELECT alanlistesi
    FROM tablodeyimi [IN dışveritabanı]

FROM yan tümcesi içeren bir SELECT deyiminin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

alanlistesi

Herhangi bir alan diğeradı, SQL toplam işlevi, doğrulamalar (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW veya TOP) veya diğer SELECT deyimi seçenekleri ile alınabilecek alan veya alanların adı.

tabloifadesi

İçinden verilerin alınacağı bir veya daha fazla tabloyu belirten bir ifadedir. İfade; tek bir tablo adı, kaydedilmiş bir sorgu adı veya INNER JOIN, LEFT JOIN veya RIGHT JOIN sonucu olan bir birleşim olabilir.

dışveritabanı

Tabloifadesi içindeki tüm tabloları içeren dış veritabanının tam yolu.

 

Uyarılar

FROM gereklidir ve her SELECT deyiminin ardından gelir.

Tablodeyimi içindeki tablo adlarının sırası önemli değildir.

Daha yüksek bir başarımı ve daha kolay kullanım sağlamak için, dış bir veritabanından veri almak üzere IN yan tümcesini kullanmak yerine bağlı tablo kullanmanız önerilir.

Aşağıdaki örnek, Çalışanlar tablosundan nasıl veri alabileceğinizi gösterir:

SELECT Soyadı, Adı

FROM Çalışanlar;

 

SELECT Deyimi, FROM Yan Tümcesi Örneği

Aşağıdaki örneklerden bazıları, Çalışanlar tablosunda Maaş alanının bulunduğunu varsayar. Bu alan gerçekte Nortwind veritabanının Çalışanlar tablosunda bulunmaz.

Bu örnek, Çalışanlar tablosundaki tüm kayıtların Adı ve Soyadı alanlarını seçen bir SQL deyimini temel alan bir Recordset devingen küme türü oluşturur. Recordset nesnesinin içeriklerini Hata Ayıklama penceresine yazdıran EnumFields yordamını çağırır.

Sub SelectX1()

    Dim dbs As Database, rst As Recordset

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    ' Çalışanlar tablosundaki tüm kayıtların adı ve soyadı

    ' değerlerini seçer.

    Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT Soyady, " _

        & "Adı FROM Çalışanlar;")

    ' Yeni kayıt kümesini başlatır.

    rst.MoveLast

' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields

' yordamını çağırır.

    EnumFields rst,12

dbs.Close

End Sub

Bu örnek, PostaKodu alanında girilmiş değeri olan kayıt sayısını sayar ve geri döndürülen alanı Sayaç olarak adlandırır.

Sub SelectX2()

    Dim dbs As Database, rst As Recordset

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    ' PostaKodu değeri olan kayıt sayısını sayar ve

    ' sonucu Sayaç alanynda verir.

    Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT Count " _

        & "(PostaKodu) AS Sayaç FROM Müşteriler;")

    ' Recordset'i başlatır.

    rst.MoveLast

    ' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields

    ' yordamını çağırır. Alan genişliğini 12 yapar.

    EnumFields rst, 12

    dbs.Close

End Sub

Bu örnek, çalışan sayısını ve maaşların ortalaması ile en yüksek değerini gösterir.

Sub SelectX3()

    Dim dbs As Database, rst As Recordset

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    ' Çalışan sayısını sayar, ortalama maaşı hesaplar

    ' ve en yüksek maaşı verir.

    Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT Count (*) " _

        & "AS ToplamÇalışan, Avg(Maaş) " _

        & "AS OrtalamaMaaş, Max(Maaş) " _

        & "AS EnYüksekMaaş FROM Çalışanlar;")

    ' Recordset'i başlatır.

    rst.MoveLast

    ' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields

    ' yordamını çağırır. Recordset nesnesini ve

    ' istenen alan genişliğini aktarır.

    EnumFields rst, 17

    dbs.Close

End Sub

EnumFields Sub yordamı, çağıran yordamdan bir Recordset nesnesi aktarır. Daha sonra, Recordset alanlarını biçimlendirir ve Hata Ayıklama penceresine yazdırır. intFldLen değişkeni, istenen basılı alan genişliğidir. Bazı alanlar düzgün basılmadan kesilebilir.

Sub EnumFields(rst As Recordset, intFldLen As Integer)

    Dim lngRecords As Long, lngFields As Long

    Dim lngRecCount As Long, lngFldCount As Long

    Dim strTitle As String, strTemp As String

    ' lngRecords değişkenini Recordset içindeki

    ' kayıt sayısına eşitler.

    lngRecords = rst.RecordCount

    ' lngFields değişkenini Recordset içindeki

    ' alan sayısına eşitler.

    lngFields = rst.Fields.Count

    

    Debug.Print "Kayyt kümesinde " & lngRecords _

        & " kayyt " & lngFields _

        & " alan var."

    Debug.Print

    

    ' Sütun başlığını yazdırmak üzere bir dize oluşturur.

    strTitle = "Kayyt "

    For lngFldCount = 0 To lngFields - 1

        strTitle = strTitle _

        & Left(rst.Fields(lngFldCount).Name _

        & Space(intFldLen), intFldLen)

    Next lngFldCount

    

    ' Sütun başlığını yazdırır.

    Debug.Print strTitle

    Debug.Print

    

    ' Recordset içinde dönerek kayyt sayysyny ve

    ' alan değerlerini yazdırır.

    rst.MoveFirst

    For lngRecCount = 0 To lngRecords - 1

        Debug.Print Right(Space(6) & _

            Str(lngRecCount), 6) & " ";

        For lngFldCount = 0 To lngFields - 1

            ' Null değerleri denetler.

            If IsNull(rst.Fields(lngFldCount)) Then

                strTemp = "<null>"

            Else

                ' strTemp içeriğini alan içeriği olarak ayarlar.

                Select Case _

                    rst.Fields(lngFldCount).Type

                    Case 11

                        strTemp = ""

                    Case dbText, dbMemo

                        strTemp = _

                            rst.Fields(lngFldCount)

                    Case Else

                        strTemp = _

                            str(rst.Fields(lngFldCount))

                End Select

            End If

            Debug.Print Left(strTemp _

                & Space(intFldLen), intFldLen);

        Next lngFldCount

        Debug.Print

        rst.MoveNext

    Next lngRecCount

End Sub

 

 

o          GROUP BY Yan Tümcesi

Belirtilen alan listesindeki benzer değerlere sahip kayıtları tek bir kayıt olarak birleştirir. SELECT deyiminde Sum veya Count gibi bir SQL toplam işlevi bulundurursanız, her kayıt için bir özet değer oluşturulur.

Sözdizimi

SELECT alanlistesi
    FROM tablo
    WHERE ölçüt
    [GROUP BY grupalanlistesi]

GROUP BY yan tümcesi içeren bir SELECT deyiminin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

alanlistesi

Herhangi bir alan diğeradı, SQL toplam işlevi, doğrulamalar (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW veya TOP) veya diğer SELECT deyimi seçenekleri ile alınabilecek alan veya alanların adı.

tablo

İçinden kayıtların seçileceği tablonun adıdır. Ayrıntılı bilgi için FROM yan tümcesine bakın.

ölçütler

Seçim ölçütü. Deyim bir WHERE yan tümcesi içeriyorsa, Microsoft Jet veritabanı alt yapısı, kayıtlara WHERE koşullarını uyguladıktan sonra değerleri gruplandırır.

grupalanlistesi

Kayıtları gruplandırmak için kullanılan en çok 10 alanın adı. Grupalanlistesi içindeki alan adlarının sırası, grupta en üstten en alta doğru gruplandırma düzeylerini belirler.

 

Uyarılar

GROUP BY isteğe bağlıdır.

SELECT deyiminde SQL toplam işlevi yoksa özet değerler göz ardı edilir.

GROUP BY alanlarındaki Null değerleri gruplandırılır ve dikkate alınır. Ancak, Null değerleri herhangi bir SQL toplam işlevinde değerlendirilmez.

Gruplandırmak istemediğiniz satırları dışarıda tutmak için WHERE yan tümcesini kullanın ve kayıtları gruplandırma işleminden sonra süzmek için HAVING yan tümcesini kullanın.

GROUP BY alan listesindeki bir alan Not veya OLE Nesnesi verileri içermiyorsa, bu alan, SELECT deyiminde bulundurulmamış olsa bile SELECT deyimi en az bir SQL toplam işlevi içeriyorsa, FROM yan tümcesinde listelenen tablolardaki herhangi bir alana başvurabilir. Microsoft® Jet veritabanı alt yapısı Not veya OLE Nesnesi alanlarını gruplandıramaz.

SELECT alan listesindeki tüm alanlar, ya GROUP BY yan tümcesinde ya da bir SQL toplam işlevinin değişkeni olarak bulundurulmalıdır.

GROUP BY Yan Tümcesi Örneği

Bu örnek, benzersiz iş ünvanlarının ve bu ünvanlara sahip olan çalışan sayısının listesini verir.

Bu örnek, SELECT deyimi örneğinde bulabileceğiniz EnumFields yordamını çağırır.

Sub GroupByX1()

    Dim dbs As Database, rst As Recordset

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    ' Her ünvan için, bu ünvana sahip çalışanları

    ' sayar.

    Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT Ünvan, " _

        & "Count([Ünvan]) AS Sayaç " _

        & "FROM Çalışanlar GROUP BY Ünvan;")

    

    ' Recordset'i başlatır.

    rst.MoveLast

    

    ' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields

    ' yordamını çağırır. Recordset nesnesini ve

    ' istenen alan genişliğini aktarır.

    EnumFields rst, 25

    dbs.Close

End Sub

Bu örnek benzersiz her iş ünvanı için, bu ünvana sahip İstanbul'daki çalışan sayısını hesaplar.

Sub GroupByX2()

    Dim dbs As Database, rst As Recordset

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    

    ' Her ünvan için, bu ünvana sahip çalışanları

    ' sayar. Yalnyzca Ystanbul bölgesindeki

    ' çalışanları bulundurur.

    Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT Ünvan, " _

        & "Count(Ünvan) AS Sayaç " _

        & "FROM Çalışanlar WHERE Bölge = 'İS' " _

        & "GROUP BY Ünvan;")

    

    ' Recordset'i başlatır.

    rst.MoveLast

    ' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields

    ' yordamını çağırır. Recordset nesnesini ve

    ' istenen alan genişliğini aktarır.

    EnumFields rst, 25

    dbs.Close

End Sub

 

 

o          HAVING Yan Tümcesi

GROUP BY yan tümcesi olan bir SELECT deyiminde hangi gruplandırılmış kayıtların görüntüleneceğini belirler. GROUP BY kayıtları birleştirdikten sonra, HAVING, HAVING yan tümcesinin koşullarını sağlayan ve GROUP BY yan tümcesi ile gruplandırılmış kayıtları görüntüler.

Sözdizimi

SELECT alanlistesi
    FROM tablo
    WHERE seçmeölçütü
    GROUP BY grupalanlistesi
    [HAVING grupölçütü]

HAVING yan tümcesi içeren bir SELECT deyiminin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

alanlistesi

Herhangi bir alan diğeradı, SQL toplam işlevi, doğrulamalar (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW veya TOP) veya diğer SELECT deyimi seçenekleri ile alınabilecek alan veya alanların adı.

tablo

İçinden kayıtların seçileceği tablonun adıdır. Ayrıntılı bilgi için FROM yan tümcesine bakın.

seçimölçütü

Seçim ölçütüdür. Deyim bir WHERE yan tümcesi içeriyorsa, Microsoft Jet veritabanı alt yapısı, kayıtlara WHERE koşullarını uyguladıktan sonra değerleri gruplandırır.

grupalanlistesi

Kayıtları gruplandırmak için kullanılan en çok 10 alanın adı. Grupalanlistesi içindeki alan adlarının sırası, grupta en üstten en alta doğru gruplandırma düzeylerini belirler.

grupölçütü

Hangi gruplandırılmış kayıtların görüntüleneceğini belirleyen bir ifadedir.

 

Uyarılar

HAVING isteğe bağlıdır.

HAVING, WHERE'e benzer ve hangi kayıtların seçileceğini belirler. Kayıtlar GROUP BY ile gruplandırıldıktan sonra HAVING de hangi kayıtların görüntüleneceğini belirtir.

SELECT KategoriNo,

Sum(StoktakiBirim)

FROM Ürünler

GROUP BY KategoriNo

HAVING Sum(StoktakiBirim) > 100 And Like "BOS*";

Bir HAVING yan tümcesi, And ve Or gibi mantıksal işleçlerle birbirine bağlı en çok 40 ifade içerebilir.

 

HAVING Yan Tümcesi Örneği

Bu örnek, İstanbul bölgesindeki birden çok çalışana atanmış iş ünvanlarını seçer.

Bu örnek, SELECT deyimi örneğinde bulabileceğiniz EnumFields yordamını çağırır.

Sub HavingX()

    Dim dbs As Database, rst As Recordset

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    ' İstanbul bölgesindeki birden çok çalışana atanmış

    ' iş ünvanlarını seçer.

    Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT Ünvan, " _

        & "Count(Ünvan) as Toplam FROM Çalışanlar " _

        & "WHERE Bölge = 'YS' " _

        & "GROUP BY Ünvan HAVING Count(Ünvan) > 1;")

    

    ' Recordset'i başlatır.

    rst.MoveLast

    

    ' Recordset içeriklerini yazdırmak üzere EnumFields'i çağırır.

    EnumFields rst, 25

    dbs.Close

End Sub

 

 

o          IN Yan Tümcesi

Microsoft Jet database alt yapısının bağlanabileceği, dBASE veya Paradox veritabanı veya bir dış Microsoft® Jet veritabanı gibi herhangi bir dış veritabanındaki tabloları belirler.

Sözdizimi

Hedef bir tablo belirlemek için:

[SELECT | INSERT] INTO hedef IN
    {yol | ["yol" "tür"] | ["" [tür; DATABASE = yol]]}

Kaynak bir tablo belirlemek için:

FROM tabloifadesi IN
    {yol | ["yol" "tür"] | ["" [tür; DATABASE = yol]]}

IN yan tümcesi içeren bir SELECT deyiminin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

Hedef

İçine verilerin ekleneceği dış tablonun adıdır.

Tabloifadesi

İçinden verilerin alınacağı tablo veya tabloların adıdır. Bu değişken; tek bir tablo adı, kaydedilmiş bir sorgu adı veya INNER JOIN, LEFT JOIN veya RIGHT JOIN sonucu olan bir birleşim olabilir.

Yol

Tabloyu içeren dizin veya dosyanın tam yoludur.

Tür

Veritabanı bir Microsoft Jet veritabanı (örneğin, dBASE III, dBASE IV, Paradox 3.x veya Paradox 4.x) değilse, tablo oluşturmak için kullanılan veritabanı türünün adıdır.

 

Uyarılar

IN yan tümcesini bir anda yalnızca tek bir dış veritabanına bağlanmak için kullanabilirsiniz.

Bazı durumlarda yol değişkeni, veritabanı dosyalarını içeren dizini gösterir. Örneğin dBASE, Microsoft FoxPro® veya Paradox veritabanı tabloları ile çalışırken, yol değişkeni .dbf veya .db dosyalarını içeren dizini belirtir. Tablonun dosya adı, hedef veya tabloifadesi değişkeninden türetilir.

Microsoft Jet veritabanı dışında bir veritabanı belirtmek için, ada bir noktalı virgül (;) ekleyin ve adı tek (' ') veya çift (" ") tırnak imi içine alın. Örneğin 'dBASE IV;' veya "dBASE IV;" olabilir.

Dış veritabanı belirlemek için DATABASE saklı sözcüğünü de kullanabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki satırlar aynı tabloyu belirtir:

... FROM Tablo IN "" [dBASE IV; DATABASE=C:\DBASE\DATA\SALES;];

... FROM Tablo IN "C:\DBASE\DATA\SALES" "dBASE IV;"

 

Notlar

Daha fazla başarım ve daha kolay kullanım sağlamak için, IN yerine bağlı tablo kullanın.

IN saklı sözcüğünü, bir ifade içinde bir karşılaştırma işleci olarak da kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için In işlecine bakın.

 

IN Yan Tümcesi Örneği

Aşağıdaki tablo, dış bir veritabanından veri almak için IN yan tümcesini nasıl kullanabileceğinizi gösterir. Her örnekte, dış veritabanında Müşteriler tablosunun bulunduğunu varsayın.

Dış veritabanı

SQL deyimi

Microsoft® Jet veritabanı

SELECT MüşteriNo
FROM Müşteriler
IN DiğerVeritabanı.mdb
WHERE MüşteriNo Like "A*";

dBASE III veya IV.
Bir dBASE III tablosundan veri almak için, "dBASE IV;" yerine "dBASE III;" yazın.

SELECT MüşteriNo
FROM Müşteriler
IN "C:\DBASE\VERİ\SATŞLAR" "dBASE IV;"
WHERE MüşteriNo Like "A*";

Veritabanı sözdizimi kullanan dBASE III veya IV.

SELECT MüşteriNo
FROM Müşteriler
IN "" [dBASE IV; Database=C:\DBASE\VERİ\SATIŞ;]
WHERE MüşteriNo Like "A*";

Paradox 3.x veya 4.x.
Paradox sürüm 3.x tablosundan veri almak için, "Paradox 4.x;" yerine "Paradox 3.x;" yazın.

SELECT MüşteriNo
FROM Müşteriler
IN "C:\PARADOX\VERİ\SATŞLAR" "Paradox 4.x;"
WHERE MüşteriNo Like "A*";

Veritabanı sözdizimi kullanan Paradox 3.x veya 4.x.

SELECT MüşteriNo
FROM Müşteriler
IN "" [Paradox 4.x;Database=C:\PARADOX\VERİ\SATIŞLAR;]
WHERE MüşteriNo Like "A*";

Microsoft Excel çalışma sayfası

SELECT MüşteriNo, ŞirketAdı
FROM [Müşteriler$]
IN "c:\belgeler\xlveri.xls" "EXCEL 5.0;"
WHERE MüşteriNo Like "A*"
ORDER BY MüşteriNo;

Çalışma sayfası içinde adlandırılmış bir aralık

SELECT MüşteriNo, ŞirketAdı
FROM MüşterilerAralığı
IN "c:\belgeler\xlveri.xls" "EXCEL 5.0;"
WHERE MüşteriNo Like "A*"
ORDER BY MüşteriNo;

 

 

 

o          ORDER BY Yan Tümcesi

Sorgunun sonuç kayıtlarını belirtilen alan veya alanlara göre artan veya azalan sırada sıralar.

Sözdizimi

SELECT alanlistesi
    FROM tablo
    WHERE seçmeölçütü
    [ORDER BY alan1 [ASC | DESC ][, alan2 [ASC | DESC ]][, ...]]]

ORDER BY yan tümcesi içeren bir SELECT deyiminin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

alanlistesi

Herhangi bir alan diğeradı, SQL toplam işlevi, doğrulamalar (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW veya TOP) veya diğer SELECT deyimi seçenekleri ile alınabilecek alan veya alanların adı.

tablo

İçinden kayıtların seçileceği tablonun adıdır. Ayrıntılı bilgi için FROM yan tümcesine bakın.

seçimölçütü

Seçim ölçütüdür. Deyim bir WHERE yan tümcesi içeriyorsa, Microsoft Jet veritabanı alt yapısı, kayıtlara WHERE koşullarını uyguladıktan sonra değerleri gruplandırır.

alan1, alan2

Kayıtları sıralamada temel alınacak alanların adıdır.

 

Uyarılar

ORDER BY isteğe bağlıdır. Ancak, kayıtların sıralanmış olarak görüntülenmesini istiyorsanız ORDER BY'ı kullanmalısınız.

Varsayılan sıralama düzeni artan düzendir (A'dan Z'ye, 0'dan 9'a). Aşağıdaki örneklerden her ikisi de, çalışan adlarını soyadına göre sıralar:

SELECT Soyady, Ady

FROM Çalışanlar

ORDER BY Soyady;

SELECT Soyady, Ady

FROM Çalışanlar

ORDER BY Soyady ASC;

Azalan sırada sıralamak için (Z'den A'ya, 9'dan 0'a), azalan sırada sıralamak istediğiniz her alanın sonuna DESC saklı sözcüğünü ekleyin. Aşağıdaki örnek maaşları seçer ve bunları azalan sırada sıralar:

SELECT Soyadı, Maaş

FROM Çalışanlar

ORDER BY Maaş DESC, Soyadı;

ORDER BY yan tümcesinde Not veya OLE Nesnesi verileri içeren bir alanı belirtirseniz bir hata oluşur. Microsoft Jet veritabanı alt yapısı bu bu türdeki alanları gruplandıramaz.

ORDER BY genellikle bir SQL deyiminin son sözcüğüdür.

ORDER BY yan tümcesinde ek alanlar da bulundurabilirsiniz. Kayıtlar, ORDER BY'dan sonra listelenen ilk alana göre sıralanır. Bu alanda aynı değere sahip olan kayıtlar, listelenen ikinci alana göre sıralanır ve bu böylece devam eder.

ORDER BY Yan Tümcesi Örneği

Aşağıdaki örnekte gösterilen SQL deyimi, soyadlarını azalan sırada (Z-A) sıralamak için ORDER BY yan tümcesini kullanır.

Bu örnek, SELECT deyimi örneğinde bulabileceğiniz EnumFields yordamını çağırır.

Sub OrderByX()

    Dim dbs As Database, rst As Recordset

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    ' Çalışanlar tablosundan adı ve soyadı değerlerini

    ' seçer ve bunlary azalan syrada syralar.

    '

    Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT Soyady, " _

        & "Adı FROM Çalışanlar " _

        & "ORDER BY Soyady DESC;")

    

    ' Recordset'i başlatır.

    rst.MoveLast

    

    ' Recordset içeriklerini yazdırmak üzere EnumFields'i çağırır.

    EnumFields rst, 12

    dbs.Close

End Sub

 

 

o          WHERE Yan Tümcesi

FROM yan tümcesinde listelenen tablolardaki hangi kayıtların SELECT, UPDATE veya DELETE deyiminden etkilendiğini belirtir.

Sözdizimi

SELECT alanlistesi
    FROM tabloifadesi
    WHERE ölçüt

WHERE yan tümcesi içeren bir SELECT deyiminin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

Alanlistesi

Herhangi bir alan diğeradı, doğrulamalar (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW veya TOP) veya diğer SELECT deyimi seçenekleri ile alınabilecek alan veya alanların adı.

Tabloifadesi

İçinden verilerin alınacağı tablo veya tabloların adıdır.

Ölçütler

Kayıtların, sorgu sonuçları içinde yer alabilmesi için sağlamaları gereken bir ifadedir.

 

Uyarılar

Microsoft Jet veritabanı alt yapısı, WHERE yan tümcesinde listelenen koşullara uyan kayıtları seçer. Bir WHERE yan tümcesi belirlemezseniz, sorgunuz tablodaki tüm satırları geri döndürür. Sorgunuzda birden fazla tablo belirtir ve WHERE ya da JOIN yan tümcesi bulundurmazsanız, sorgunuz tabloların bir Kartezyen çarpımını oluşturur.

WHERE isteğe bağlıdır ancak varsa FROM'un ardından gelir. Örneğin, satış bölümündeki tüm çalışanları seçebilir (WHERE Bölüm = 'Satış') veya yaşı 18 ile 30 arasındaki tüm müşterileri seçebilirsiniz (WHERE Yaş Between 18 And 30).

Çok sayıda tabloda SQL birleşim işlemini gerçekleştirmek için bir JOIN yan tümcesi kullanmazsanız, sonuç Recordset nesnesi güncelleştirilebilir durumda olmaz.

WHERE, HAVING yan tümcesine benzer. WHERE, hangi kayıtların seçileceğini belirler. Benzer biçimde, kayıtlar GROUP BY ile gruplandırıldıktan sonra HAVING de hangi kayıtların görüntüleneceğini belirtir.

GROUP BY yan tümcesi ile gruplandırmak istemediğiniz kayıtları elemek için WHERE yan tümcesini kullanın.

SQL deyiminin döndüreceği kayıtları belirlemek için değişik ifadeler kullanın. Örneğin aşağıdaki SQL deyimi, yıllık maaşları 600 Milyon TL'den yüksek olan çalışanları seçer.

SELECT Soyadı, Maaş

FROM Çalışanlar

WHERE Maaş > 21000;

Bir WHERE yan tümcesi, And ve Or gibi mantıksal işleçlerle birbirine bağlı en çok 40 ifade içerebilir.

Bir boşluk veya noktalama işareti içeren bir alan adı girerken, adı köşeli ayraçlar ([ ]) içine alın.  Örneğin bir müşteri bilgileri tablosu, belirli müşteriler hakkında bilgiler içerebilir:

SELECT [Müşterinin En Sevdiği Lokanta]

Ölçüt değişkenini belirttiğinizde, tarih rakamları, Microsoft® Jet veritabanı alt yapısının A.B.D. sürümünü kullanmıyor olsanız bile A.B.D. biçiminde olmalıdır. Örneğin 10 Mayıs 1996, İngilizce biçiminde 10/5/96 şeklinde ve A.B.D. biçiminde 5/10/96 olarak yazılır. Tarih rakamlarını, aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi diyez işareti (#) içine aldığınızdan emin olun.

Bir İngiltere veritabanında 10 Mayıs 1996 tarihli kayıtları bulmak için, aşağıdaki SQL deyimini kullanmalısınız.

SELECT *

FROM Siparişler

WHERE YüklemeTarihi = #5/10/96#;

Ayrıca, Microsoft Windows® tarafından belirlenen uluslararası ayarları algılayan DateValue işlevini de kullanabilirsiniz. Örneğin, A.B.D. için şu kodları kullanın:

SELECT *

FROM Siparişler

WHERE YüklemeTarihi = TarihDeğeri('5/10/96');

Ve İngiltere için şu kodları kullanın:

SELECT *

FROM Siparişler

WHERE YüklemeTarihi = TarihDeğeri('10/5/96');

 

Not Ölçüt dizesinde başvurulan sütun GUID türünde ise, ölçüt ifadesi biraz farklı bir sözdizimi kullanır:

WHERE YinelemeNo = {GUID {12345678-90AB-CDEF-1234-567890ABCDEF}}

Gösterildiği gibi içiçe parantezler ve tireler eklediğinizden emin olun.

 

WHERE Yan Tümcesi Örneği

Aşağıdaki örnek, Çalışanlar tablosunda Maaş alanının bulunduğunu varsayar. Bu alan gerçekte Nortwind veritabanının Çalışanlar tablosunda bulunmaz.

Bu örnek, soyadı Etikan olan kayıtların Adı ve Soyadı bilgilerini seçer.

Bu örnek, SELECT deyimi örneğinde bulabileceğiniz EnumFields yordamını çağırır.

Sub WhereX()

    Dim dbs As Database, rst As Recordset

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    ' Çalışanlar tablosundan, soyadı Etikan olan

    ' kayytlary seçer.

    Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT Soyady, " _

        & "Adı FROM Çalışanlar " _

        & "WHERE Soyady = 'Etikan';")

    

    ' Recordset'i başlatır.

    rst.MoveLast

    

    ' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields

    ' yordamını çağırır.

    EnumFields rst, 12

    dbs.Close

End Sub

 

 

CONSTRAINT Yan Tümcesi

Bir kısıtlama bir dizine benzer, ancak bir başka tablo ile ilişki kurmak için de kullanılabilir.

CONSTRAINT yan tümcesini ALTER TABLE ve CREATE TABLE deyimlerinde, kısıtlama oluşturmak veya silmek üzere kullanabilirsiniz. İki tür CONSTRAINT yan tümcesi vardır: tek bir alanda bir kısıtlama oluşturmak için bir tane ve birden çok alanda bir kısıtlama oluşturmak için bir tane.

 

Not Microsoft Jet veritabanı alt yapısı, Microsoft Jet veritabanları dışında ALTER TABLE kullanımını veya herhangi bir veri tanımı dili (DDL) deyimini desteklemez. Bunun yerine DAO Create yöntemlerini kullanın.

 

Sözdizimi

Tek alan kısıtlaması:

CONSTRAINT adı {PRIMARY KEY | UNIQUE | NOT NULL |
    REFERENCES yabancıtablo [(yabancıalan1, yabancıalan2)]
    [ON UPDATE CASCADE | SET NULL]
    [ON DELETE CASCADE | SET NULL]}

Çok alan kısıtlaması:

CONSTRAINT adı
    {PRIMARY KEY (birincil1[, birincil2 [, ...]]) |
    UNIQUE (benzersiz1[, benzersiz2 [, ...]]) |
    NOT NULL (nulldeğil1[, nulldeğil2 [, ...]]) |
    FOREIGN KEY [NO INDEX] (başvuru1[, başvuru2 [, ...]]) REFERENCES yabancıtablo [(yabancıalan1 [, yabancıalan2 [, ...]])]
    [ON UPDATE CASCADE | SET NULL]
    [ON DELETE CASCADE | SET NULL]}

CONSTRAINT yan tümcesinin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

adı

Oluşturulacak kısıtlamanın adı.

birincil1, birincil2

Birincil anahtar olarak belirlenecek alan veya alanların adı.

benzersiz1, benzersiz2

Benzersiz anahtar olarak belirlenecek alan veya alanların adı.

nulldeğil1, nulldeğil2

Null olmayacak şekilde kısıtlanan alan veya alanların adı.

başvuru1, başvuru2

Başka bir tablodaki alanlara başvuran yabancı anahtar alan veya alanlarının adıdır.

yabancıtablo

Yabancıanahtar tarafından belirtilen alan veya alanları içeren yabancı tablonun adıdır.

yabancıalan1, yabancıalan2

Başvuru1 ve başvuru2 tarafından belirtilen yabancıtablo içindeki alan veya alanların adıdır. Başvurulan alan yabancıtablonun birincil anahtarı ise bu yan tümceyi ihmal edebilirsiniz.

 

Uyarılar

Tek alan kısıtlaması sözdizimini, ALTER TABLE veya CREATE TABLE deyiminin alan tanımı yan tümcesinde alanın veri türünün belirtiminin hemen ardından kullanabilirsiniz.

Çok alan kısıtlaması sözdizimini, ALTER TABLE veya CREATE TABLE deyiminde alan tanımı yan tümcesinin dışında CONSTRAINT saklı sözcüğünü her kullandığınızda kullanırsınız.

CONSTRAINT yan tümcesini kullanarak, bir alanı aşağıdaki kısıtlama türlerinden biri olarak belirleyebilirsiniz:

UNIQUE saklı sözcüğünü, bir alanı benzersiz anahtar olarak belirlemek üzere kullanabilirsiniz. Bu, tablodaki iki farklı kaydın bu alanda aynı değere sahip olamaması anlamına gelir. Herhangi bir alanı veya alan gurubunu, benzersiz olarak kısıtlayabilirsiniz. Çok alanlı bir kısıtlama bir benzersiz anahtar olarak belirlendiyse, dizindeki tüm alanların birleştirilmiş değerlerinin benzersiz olması gerekir; bu alanlardan yalnızca birindeki değer bir veya daha çok kayıtta aynı olabilir.
PRIMARY KEY saklı sözcüklerini, bir alanı veya bir alan kümesini bir tabloda birincil anahtar olarak belirlemek üzere kullanabilirsiniz. Birincil anahtardaki tüm değerlerin benzersiz olması ve Null olmaması gerekir; ayrıca, bir tabloda yalnızca bir tek birincil anahtar olabilir.

 

Not Zaten birincil anahtarı olan bir tabloda PRIMARY KEY kısıtlaması belirlemeyin, aksi takdirde hata oluşur.

 

FOREIGN KEY saklı sözcüğünü, bir alanı yabancı anahtar olarak belirlemek üzere kullanabilirsiniz. Yabancı tablonun birincil anahtarı birden fazla alandan oluşuyorsa, başvuran tüm alanları, yabancı tablonun adını ve başvuran alanların listelendiği sırada yabancı tablonun başvurulan alanlarını listeleyen çok alanlı bir kısıtlama tanımı kullanmalısınız. Başvurulan alan veya alanlar yabancı tablonun birincil anahtarı ise, başvurulan alanları belirtmeniz gerekmez. Veritabanı alt yapısı varsayım olarak, yabancı tablonun birincil anahtarının başvurulan alanlar olduğunu varsayar.

Yabancı anahtar kısıtlamaları, ilgili bir birincil anahtar değeri değiştiğinde gerçekleştirilecek olan belirli eylemleri tanımlar.

CONTRAINT yan tümcesinin tanımlı olduğu tablodaki birincil anahtarda yürütülecek ilgili eylemi temel alan ve yabancı tabloda gerçekleştirilecek eylemleri belirleyebilirsiniz. Örneğin, Müşteriler tablosunda aşağıdaki tanımın yapıldığını düşünelim:

CREATE TABLE Müşteriler (MüştNo INTEGER PRIMARY KEY, İstNo NCHAR VARYING (50))

Siparişler tablosunda da, Müşteriler tablosunun birincil anahtarına başvuran yabancı anahtar ilişkisinin tanımlandığını düşünelim:

CREATE TABLE Siparişler (SiparişNo INTEGER PRIMARY KEY, MüştNo INTEGER, SiparişNotları NCHAR VARYING (255), CONSTRAINT YASiparişlerMüştNo FOREIGN KEY (MüştNo) REFERENCES Müşteriler ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE

Yabancı anahtarda hem ON UPDATE CASCADE hem de ON DELETE CASCADE yan tümcesi tanımlıdır. ON UPDATE CASCADE yan tümcesi, müşterinin numarası (MüştNo) Müşteriler tablosunda güncelleştirildiğinde bu güncelleştirmenin Siparişler tablosunda da yapılmasını sağlar. İlgili müşteri numarası değeri içeren her sipariş, otomatik olarak yeni değer ile güncelleştirilir. ON DELETE CASCADE yan tümcesi, Müşteriler tablosunda bir müşteri silindiğinde Siparişler tablosundaki aynı müşteri numarası değerini içeren tüm satırların silinmesini sağlar.

Şimdi de, Siparişler tablosunda CASCADE eylemi yerine SET NULL eylemini kullanarak farklı bir tanım yapıldığını düşünelim:

CREATE TABLE Siparişler (SiparişNo INTEGER PRIMARY KEY, MüştNo INTEGER, SiparişNotları NCHAR VARYING (255), CONSTRAINT YASiparişlerMüştNo FOREIGN KEY (MüştNo) REFERENCES Müşteriler ON UPDATE SET NULL ON DELETE SET NULL

ON UPDATE SET NULL yan tümcesi, müşterinin numarası (MüştNo) Müşteriler tablosunda güncelleştirildiğinde, Siparişler tablosunda otomatik olarak ilgili yabancı anahtar değerlerinin NULL olarak belirlenmesini sağlar. Benzer biçimde, ON DELETE SET NULL yan tümcesi, müşteri Müşteriler tablosundan silindiğinde, Siparişler tablosunda otomatik olarak tüm ilgili yabancı anahtarların NULL olarak belirlenmesini sağlar.

Yabancı anahtarlar için dizinlerin otomatik olarak oluşturulmasını engellemek için, NO INDEX değiştiricisi kullanılabilir. Bu yabancı anahtar tanımı şekli, ancak sonuç dizin değerleri sık sık yinelenecekse kullanılmalıdır. Yabancı anahtar dizinindeki değerlerin sık sık yinelendiği durumlarda, bir dizin kullanmak, basit biçimde bir tablo tarama işlemi yapmaktan daha az verimli olabilir. Tablodan satırların silindiği ve tabloya satırların eklendiği bu tür bir dizini tutmak, başarımı düşürür ve herhangi bir yarar sağlamaz.

 

 

PROCEDURE Yan Tümcesi

Sorgu için bir ad ve isteğe bağlı parametreler tanımlar.

 

Not PROCEDURE yan tümcesi PROCEDURE deyiminden sonra gelir. PROCEDURE yan tümcesi desteklenir ancak; PROCEDURE deyimi PROCEDURE yan tümcesinin yeteneklerinin bir üst kümesini sağlar ve önerilen sözdizimidir.

 

Sözdizimi

PROCEDURE adı [parametre1 veritürü[, parametre2 veritürü[, ...]]

PROCEDURE yan tümcesinin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

Adı

Yordamın adıdır. Standart adlandırma kurallarına uymalıdır.

param1, param2

Bir veya daha fazla alan adı veya parametredir. Örneğin:

PROCEDURE Ülkelere_Göre_Satışlar [Başlangıç Tarihi] TarihSaat, [Bitiş Tarihi] TarihSaat;

Parametreler hakkında ayrıntılı bilgi için parametreler konusuna bakın.

Veritürü

Birincil Microsoft Jet SQL veri türleri veya onların eşanlamlılarından biridir.

 

Uyarılar
Bir SQL yordamı, yordamın adını belirten PROCEDURE yan tümcesinden, isteğe bağlı bir parametre tanımları listesinden ve tek bir SQL deyiminden oluşur. Örneğin, Parça_Numarasını_Al yordamı, belirtilen parça numarasını alan bir sorgu çalıştırabilir.

 

Notlar

Yan tümce birden fazla alan tanımı içeriyorsa (yani parametre-veritürü çiftse), bunları virgüllerle ayırın.
PROCEDURE yan tümcesinin ardından bir SQL deyimi (örneğin bir SELECT veya UPDATE statement) gelmelidir.

 

CREATE PROCEDURE Deyimi, PROCEDURE Yan Tümcesi Örneği

Bu örnek, sorguyu KategoriListesi olarak adlandırır.

Bu örnek, SELECT deyimi örneğinde bulabileceğiniz EnumFields yordamını çağırır.

Sub ProcedureX()

    Dim dbs As Database, rst As Recordset

    Dim qdf As QueryDef, strSql As String

    

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    

    strSql = "PROCEDURE KategoriListesi; " _

        & "SELECT DISTINCTROW KategoriAdy, " _

        & "KategoriNo FROM Kategoriler " _

        & "ORDER BY KategoriAdy;"

    

    ' SQL deyimini temel alan bir adlandırılmış

    ' bir QueryDef oluşturur.

    Set qdf = dbs.CreateQueryDef("YeniSorgu", strSql)

    ' Geçici bir anlık görüntü türünde Recordset oluşturur.

    Set rst = qdf.OpenRecordset(dbOpenSnapshot)

    ' Recordset'i başlatır.

    rst.MoveLast

            

    ' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields

    ' yordamını çağırır. Recordset nesnesini ve

    ' istenen alan genişliğini aktarır.

    EnumFields rst, 15

    

    ' Bu bir örnek olduğu için QueryDef'i

    ' siler.

    dbs.QueryDefs.Delete "YeniSorgu"

    

    dbs.Close

End Sub

 

 

 

Ø        İşlemler

o          UNION İşlemi

İki veya daha fazla bağımsız sorgu veya tablonun sonuçlarını birleştiren bir birleşim sorgusu oluşturur.

Sözdizimi

[TABLE] sorgu1 UNION [ALL] [TABLE] sorgu2 [UNION [ALL] [TABLE] sorgun [ ... ]]

UNION işleminin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

sorgu1-n

Bir SELECT deyimi, saklı bir sorgunun adı veya TABLE anahtar sözcüğünden sonra gelen saklı bir tablonun adıdır.

 

Uyarılar

İki veya daha fazla sorgunun, tablonun ve SELECT deyiminin sonuçlarını herhangi bir birleşimde tek bir UNION işleminde birleştirebilirsiniz. Aşağıdaki örnek, Yeni Hesaplar adlı var olan bir tablo ile bir SELECT deyimini birleştirir:

TABLE [Yeni Hesaplar] UNION ALL

SELECT *

FROM Müşteriler

WHERE SiparişMiktarı >= .1000);

Varsayım olarak, UNION işlemini kullandığınızda yinelenen kayıt döndürülmez; ancak, tüm kayıtların döndürüldüğünden emin olmak için ALL doğrulamasını bulundurabilirsiniz. Bu ayrıca, sorguyu daha hızlandırır.

UNION işlemindeki tüm sorgular aynı sayıda alan istemelidir; ancak, alanların aynı boyutta veya aynı veri türünde olması gerekmez.

Diğeradları yalnızca ilk SELECT deyiminde kullanın; bunlar diğer deyimlerde dikkate alınmaz. ORDER BY yan tümcesinde alanlara, ilk SELECT deyiminde adlandırıldıkları şekilde başvurun.

Notlar

Bir GROUP BY veya HAVING yan tümcesini döndürülen verileri gruplandırmak üzere her sorgu değişkeninde kullanabilirsiniz.
ORDER BY yan tümcesini, döndürülen verileri belirli bir sırada görüntülemek için son sorgu değişkeninin sonunda kullanabilirsiniz.

 

UNION İşlemi Örneği

Bu örnek, Brezilya'daki tüm sağlayıcıların şehirlerini ve adlarını alır.

Bu örnek, SELECT deyimi örneğinde bulabileceğiniz EnumFields yordamını çağırır.

Sub UnionX()

    Dim dbs As Database, rst As Recordset

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    

    ' Brezilya'daki tüm sağlayıcıların ve müşterilerin

    ' adlarını ve şehirlerini alır.

    Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT ŞirketAdı," _

        & " Şehir FROM Sağlayıcılar" _

        & " WHERE Ülke = 'Brezilya' UNION" _

        & " SELECT ŞirketAdı, Şehir FROM Müşteriler" _

        & " WHERE Ülke = 'Brazil';")

    

    ' Recordset'i başlatır.

    rst.MoveLast

    

    ' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields

    ' yordamını çağırır. Recordset nesnesini ve

    ' istenen alan genişliğini aktarır.

    EnumFields rst, 12

    dbs.Close

End Sub

 

 

o          INNER JOIN İşlemi

Ortak bir alanda eşleşen değerler olduğunda iki tablonun kayıtlarını birleştirir.

Sözdizimi

FROM tablo1 INNER JOIN tablo2 ON tablo1.alan1 karşılaştırma tablo2.alan2

INNER JOIN işleminin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

tablo1, tablo2

İçinden kayıtların birleştirileceği tabloların adıdır.

alan1, alan2

Birleştirilen alanların adıdır. Alanlar sayısal değilse, aynı veri türünde olmalı ve aynı türde veriler içermelidir, ancak alanların aynı ada sahip olmaları gerekmez.

karşılaştırma

Herhangi bir karşılaştırma işlecidir: "=," "<," ">," "<=," ">=," or "<>."

 

Uyarılar

INNER JOIN işlemini herhangi bir FROM yan tümcesinde kullanabilirsiniz. Bu, en sık kullanılan birleştirme türüdür. İç birleşimler, iki tabloda ortak olan bir alanda eşleşen değerler olduğunda her iki tablonun kayıtlarını birleştirirler.

INNER JOIN'i, Bölümler ve Çalışanlar tablolarında, bölümlerdeki tüm çalışanları seçmek için kullanabilirsiniz. Buna karşılık, tüm bölümleri (bölüme atanmış çalışan olmasa bile) veya tüm çalışanları (herhangi bir bölüme atanmamış olsa bile) seçmek için, bir dış birleşim oluşturmak üzere LEFT JOIN veya RIGHT JOIN işlemini kullanabilirsiniz.

Not veya OLE Nesnesi verileri içeren alanları birleştirmeyi denerseniz bir hata oluşur.

Benzer türdeki herhangi iki sayısal alanı birleştirebilirsiniz. Örneğin, benzer türlerde olduklarında OtomatikSayı ve Uzun alanlarını birleştirebilirsiniz. Ancak, Tek ve Çift türündeki alanları birleştiremezsiniz.

Aşağıdaki örnek, Kategoriler ve Ürünler tablolarını KategoriNo alanına göre nasıl birleştirebileceğinizi gösterir:

SELECT KategoriAdy, ÜrünAdy

FROM Kategoriler INNER JOIN Ürünler

ON Kategoriler.KategoriNo = Ürünler.KategoriNo;

Önceki örnekte KategoriNo, birleştirilen alandır ancak SELECT deyiminde yer almadığı için sorgu sonuçlarında bulunmaz. Birleştirilen alanı bulundurmak için, alan adını SELECT deyiminde yazın (örneğimizde Kategoriler.KategoriNo).

Aşağıdaki sözdizimini kullanarak, JOIN deyimi içinde çok sayıda ON yan tümcesini de bağlayabilirsiniz:

SELECT alanlar
FROM tablo1 INNER JOIN tablo2
ON tablo1.alan1 karşılaştırma tablo2.alan1 AND
ON tablo1.alan2 karşılaştırma tablo2.alan2) OR
ON tablo1.alan3 karşılaştırma tablo2.alan3)];

Aşağıdaki sözdizimini kullanarak içiçe JOIN deyimleri de oluşturabilirsiniz:

SELECT alanlar
FROM tablo1 INNER JOIN
(tablo2 INNER JOIN [( ]tablo3
[INNER JOIN [( ]tablox [INNER JOIN ...)] 
ON tablo3.alan3 karşılaştırma tablox.alanx)]
ON tablo2.alan2 karşılaştırma tablo3.alan3
ON tablo1.alan1 karşılaştırma tablo2.alan2;

Bir LEFT JOIN veya bir RIGHT JOIN bir INNER JOIN içinde içiçe yer alabilir ancak bir INNER JOIN bir LEFT JOIN veya RIGHT JOIN içinde yer alamaz.

INNER JOIN İşlemi Örneği

Bu örnek iki benzer-birleşim oluşturur: biri Sipariş Ayrıntıları ve Siparişler tabloları arasında, diğeri Siparişler ve Çalışanlar tabloları arasında. Bu, Çalışanlar tablosu satış verilerini içermediği ve Sipariş Ayrıntıları tablosu da çalışan verilerini içermediği için gereklidir. Sorgu, bir çalışan listesi ve bu çalışanların toplam satışlarını verir.

Bu örnek, SELECT deyimi örneğinde bulabileceğiniz EnumFields yordamını çağırır.

Sub InnerJoinX()

    Dim dbs As Database, rst As Recordset

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    

    ' Sipariş Ayrıntıları ve Siparişler tablosu arasında

    ' bir birleşim ve Siparişler ile Çalışanlar tabloları

    ' arasında da bir birleşim oluşturur. Çalışanların listesini

    ' ve onların toplam satış miktarlarını alır.

    Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT DISTINCTROW " _

        & "Sum(BirimFiyatı * Miktar) AS Satışlar, " _

        & "(Ady & Chr(32) & Soyady) AS Ad " _

        & "FROM Çalışanlar INNER JOIN(Siparişler " _

        & "INNER JOIN [Sipariş Ayrıntıları] " _

        & "ON [Sipariş Ayrıntıları].SiparişNo = " _

        & "Siparişler.SiparişNo ) " _

        & "ON Siparişler.ÇalışanNo = " _

        & "Çalışanlar.ÇalışanNo " _

        & "GROUP BY (Ady & Chr(32) & Soyady);")

    

    ' Recordset'i başlatır.

    rst.MoveLast

    

    ' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields

    ' yordamını çağırır. Recordset nesnesini ve

    ' istenen alan genişliğini aktarır.

    EnumFields rst, 20

    dbs.Close

End Sub

 

 

o          LEFT JOIN, RIGHT JOIN İşlemleri

Herhangi bir FROM yan tümcesinde kullanıldığında kaynak tablo kayıtlarını birleştirir.

Sözdizimi

FROM tablo1 [ LEFT | RIGHT ] JOIN tablo2
    ON tablo1.alan1 karşılaştırma tablo2.alan2

LEFT JOIN ve RIGHT JOIN işlemlerinin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

tablo1, tablo2

İçinden kayıtların birleştirileceği tabloların adıdır.

alan1, alan2

Birleştirilen alanların adıdır. Alanlar aynı veri türünde olmalı ve aynı türde veriler içermelidir, ancak alanların aynı ada sahip olmaları gerekmez.

karşılaştırma

Herhangi bir karşılaştırma işlecidir: "=," "<," ">," "<=," ">=," or "<>."

 

Uyarılar

Bir sol dış birleşim oluşturmak için LEFT JOIN işlemini kullanın. Sol dış birleşimler, ikinci tablonun (sağdaki) kayıtlarında eşleşen değer olmasa bile, iki tablodan ilkinin (soldaki) tüm kayıtlarını içerir.

Bir sağ dış birleşim oluşturmak için RIGHT JOIN işlemini kullanın. Sağ dış birleşimler, ilk tablonun (soldaki) kayıtlarında eşleşen değer olmasa bile, iki tablodan ikincisinin (sağdaki) tüm kayıtlarını içerir.

Örneğin, Bölümler (sol) ve Çalışanlar (sağ) tabloları ile, bölüme atanmış çalışan olmasa bile tüm bölümleri seçmek için LEFT JOIN işlemini kullanabilirsiniz. Herhangi bir bölüme atanmamış olanlar da dahil, tüm çalışanları seçmek için RIGHT JOIN'i kullanmalısınız.

Aşağıdaki örnek, Kategoriler ve Ürünler tablolarını KategoriNo alanına göre nasıl birleştirebileceğinizi gösterir. Sorgu, ürün içermeyenler de dahil olmak üzere tüm kategorilerin bir listesini oluşturur:

SELECT KategoriAdy,

ÜrünAdy

FROM Kategoriler LEFT JOIN Ürünler

ON Kategoriler.KategoriNo = Ürünler.KategoriNo;

Bu örnekte KategoriNo, birleştirilen alandır ancak SELECT deyiminde yer almadığı için sorgu sonuçlarında bulunmaz. Birleştirilen alanı bulundurmak için, alan adını SELECT deyiminde yazın (örneğimizde Kategoriler.KategoriAdı).

 

Notlar

Yalnızca verileri birleştirilmiş alanlardaki verilerle aynı olan kayıtları bulunduran bir sorgu oluşturmak için, bir INNER JOIN işlemi kullanın.

Bir LEFT JOIN veya bir RIGHT JOIN bir INNER JOIN içinde içiçe yer alabilir ancak bir INNER JOIN bir LEFT JOIN veya RIGHT JOIN içinde yer alamaz. Birleşimlerin diğer birleşimlerin içine nasıl konulabileceği konusunda, INNER JOIN konusundaki içiçe yerleştirme tartışmasına bakın.
Çok sayıda ON yan tümcesini bağlayabilirsiniz. Bunun nasıl yapıldığı konusunda, INNER JOIN konusundaki yan tümce bağlama tartışmasına bakın.

Not veya OLE Nesnesi verileri içeren alanları birleştirmeyi denerseniz bir hata oluşur.

LEFT JOIN, RIGHT JOIN İşlemleri Örneği

Bu örnek, Çalışanlar tablosunda Bölüm Adı ve Bölüm No alanlarının bulunduğunu varsayar. Bu alanlar gerçekte Nortwind veritabanının Çalışanlar tablosunda bulunmaz.

Bu örnek, içinde çalışan bulunmayanlar dahil tüm bölümleri seçer.

Bu örnek, SELECT deyimi örneğinde bulabileceğiniz EnumFields yordamını çağırır.

Sub LeftRightJoinX()

    Dim dbs As Database, rst As Recordset

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    

    ' Çalışanı bulunmayanlar dahil tüm bölümleri

    ' seçer.

    Set rst = dbs.OpenRecordset _

        ("SELECT [Bölüm Ady], " _

        & "Ady & Chr(32) & Soyady AS Ad " _

        & "FROM Bölümler LEFT JOIN Çalışanlar " _

        & "ON Bölümler.[Bölüm No] = " _

        & "Çalışanlar.[Bölüm No] " _

        & "ORDER BY [Bölüm Ady];")

    

    ' Recordset'i başlatır.

    rst.MoveLast

    

    ' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields

    ' yordamını çağırır. Recordset nesnesini ve

    ' istenen alan genişliğini aktarır.

    EnumFields rst, 20

    dbs.Close

End Sub

 

Ø        İşleçler

o          Like İşleci

Bir dize ifadesi ile bir SQL ifadesindeki bir örnek ile karşılaştırır.

Sözdizimi

ifade Like “örnek”

Like işlecinin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

ifade

WHERE yan tümcesinde kullanılan SQL ifadesidir.

örnek

İfadenin karşılaştırılacağı dize veya karakter metinleridir.

 

Uyarılar

Like işlecini, belirlediğiniz örnek ile eşleşen alan değerlerini bulmak için kullanabilirsiniz. Örnek için, kesin bir değer belirtebilir (örneğin, Like “gamze”) veya bir değer aralığını bulmak için joker karakterlerini kullanabilirsiniz (örneğin, Like “Ga*”).

Bir ifadede Like işlecini, bir alan değerini bir dize ifadesi ile karşılaştırmak için kullanabilirsiniz. Örneğin bir SQL sorgusunda Like “C*” yazarsanız, sorgu, C harfi ile başlayan tüm alan değerlerini verir. Bir parametre sorgusunda, kullanıcıya aranacak örneği sorabilirsiniz.

Aşağıdaki örnek, P harfi ile başlayan ve A ile F arasında bir harf ile devam eden ve toplam üç hane olan verileri verir:

Like “P[A-F]###”

Aşağıdaki tablo, ifadeleri farklı örneklerle sınamak için Like işlecini nasıl kullanacağınızı gösterir.


Eşleme türü


Örnek

Eşleme
(True verir)

Eşleme yok
(False verir)

Çok sayıda karakter

a*a

aa, aBa, aBBBa

aBC

 

*ab*

abc, AABB, Xab

aZb, bac

Özel karakter

a[*]a

a*a

aaa

Çok sayıda karakter

ab*

abcdefg, abc

cab, aab

Tek karakter

a?a

aaa, a3a, aBa

aBBBa

Tek hane

a#a

a0a, a1a, a2a

aaa, a10a

Karakter aralığı

[a-z]

f, p, j

2, &

Aralık dışı

[!a-z]

9, &, %

b, a

Hane değil

[!0-9]

A, a, &, ~

0, 1, 9

Birleşik

a[!b-m]#

An9, az0, a99

abc, aj0

Like İşleci Örneği

Bu örnek, adları A ile D harfleri arasındaki harflerle başlayan çalışanların listesini verir.

Bu örnek, SELECT deyimi örneğinde bulabileceğiniz EnumFields yordamını çağırır.

Sub LikeX()

    Dim dbs As Database, rst As Recordset

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    ' Adları A ile D arasındaki harflerle başlayan

    ' çalışanların listesini verir.

    Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT Soyady," _

        & "Adı FROM Çalışanlar" _

        & " WHERE Soyady Like '[A-D]*';")

    ' Recordset'i başlatır.

    rst.MoveLast

    ' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields

    ' yordamını çağırır. Recordset nesnesini ve

    ' istenen alan genişliğini aktarır.

    EnumFields rst, 15

    

    dbs.Close

End Sub

o          Between...And İşleci

Bir ifadenin değerinin, belirtilen değer aralığı içinde olup olmadığını belirler. Bu işleci SQL deyimleri içinde kullanabilirsiniz.

Sözdizimi

ifade [Not] Between değer1 And değer2

Between...And işlecinin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

ifade

Değerlendirmek istediğiniz verileri içeren alanı belirten ifadedir.

              değer1, değer2

İfadeyi karşılaştırmak istediğiniz değerlerdir.

 

Uyarılar

İfadenin değeri değer1 ile değer2 arasında ise (bu değerler dahil), Between...And işleci True değerini aksi takdirde False değerini verir. Karşıt koşulu değerlendirmek (ifadenin, değer1 ve değer2 ile tanımlanan aralığın dışında kalması durumu) için Not mantıksal işlecini bulundurabilirsiniz.

Bir alanın değerinin, belirtilen sayısal aralık içinde olup olmadığını belirlemek için Between...And işlecini kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnek, bir siparişin belirli bir posta kodu aralığındaki adrese gönderilip gönderilmediğini belirler. Posta kodu 98101 ve 98199 arasında ise, IIf işlevi "Yerel" değerini verir. Aksi takdirde, "Yerel Değil" değerini verir.

SELECT IIf(PostaKodu Between 98101 And 98199, “Yerel”, “Yerel Değil”)

FROM Yayyncylar

İfade, değer1 veya değer2 Null ise Between...And, Null değerini verir.

* gibi joker karakterleri bir düz metin olarak algılandıklarından, bunları Between...And işleci ile kullanamazsınız. Örneğin 980 ile 989 rakamları ile başlayan posta kodlarını bulmak için 980* ve 989* yazamazsınız. Bunun yerine, bu işlemi yapmak için iki seçeneğiniz vardır. Sorguya, metin alanının en soldaki üç karakterini alan bir ifade ekler ve Between...And işlecini bu karakterlerde kullanırsınız. Ya da, en yüksek ve en düşük değerleri ek karakterler ile belirtirsiniz; bu durumda 98000 ile 98999 veya uzun posta kodları kullanılıyorsa 98000 ile 98999 - 9999 arası. (Düşük değerlerde – 0000 yazmamalısınız; aksi takdirde, bazı posta kodlarında uzun posta kodu varsa diğerlerinde ise yoksa 98000 bırakılır.)

 

o          In İşleci

Bir ifadenin değerinin, belirtilen listedeki değerlerden herhangi birine eşit olup olmadığını belirler.

Sözdizimi

ifade [Not] In(değer1, değer2,  . . .)

Uyarılar

In işlecinin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

İfade

Değerlendirmek istediğiniz verileri içeren alanı belirten ifadedir.

değer1, değer2

İfadeyi karşılaştırmak istediğiniz değer veya değer listesidir.

 

İfade değer listesinde bulunursa, In işleci True değerini aksi takdirde False yanlış değerini döndürür. Karşıt koşulu değerlendirmek (ifadenin, değer listesi içinde bulunmaması durumu) için Not mantıksal işlecini bulundurabilirsiniz.

Örneğin, belirtilen bölgeler topluluğuna hangi siparişlerin gönderilmiş olduğunu belirlemek için In işlecini kullanabilirsiniz:

SELECT *

FROM Siparişler

WHERE TeslimBölgesi In (‘Avon’,’Glos’,’Som’)

In İşleci Örneği

Aşağıdaki örnek, İstanbul ve Ankara'ya teslim edilen tüm siparişleri ve bunların teslim tarihlerini içeren bir sorgu oluşturmak için, Northwind veritabanındaki Siparişler tablosunu kullanır.

Bu örnek, SELECT deyimi örneğinde bulabileceğiniz EnumFields yordamını çağırır.

Sub InX()

    Dim dbs As Database, rst As Recordset

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    ' Siparişler tablosundan, TeslimYeri İstanbul

    ' veya Ankara olan kayytlary seçer.

    Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT " _

        & "MüşteriNo, TeslimTarihi FROM Siparişler " _

        & "WHERE TeslimYeri In " _

        & "('Istanbul','Ankara');")

    

    ' Recordset'i başlatır.

    rst.MoveLast

    

    ' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields

    ' yordamını çağırır.

    EnumFields rst, 12

    dbs.Close

End Sub

 

SQL TOPLAM İŞLEVLERİ

SQL toplam işlevlerini kullanarak, değer kümelerinde çeşitli istatistikler belirleyebilirsiniz. Bu işlevleri bir sorguda ve toplam ifadelerini bir QueryDef nesnesinin SQL özelliğinde veya bir SQL sorgusunu temel alan bir Recordset nesnesi oluştururken kullanabilirsiniz.

 

Ø        Avg İşlevi

Sorguda belirtilen alanda bulunan değer kümesinin aritmetik ortalamasını hesaplar.

Sözdizimi

Avg(ifade)

İfade yertutucusu, ortalamasını almak istediğiniz sayısal verileri içeren alanı belirten bir dizi ifadesini veya bu alandaki verileri kullanarak bir hesaplama yapan bir ifadeyi temsil eder. İfade içindeki işleçler, tablo alanının adını, bir sabiti veya bir işlevi (bilinen veya kullanıcı tanımlı bir işlev olabilir ancak diğer SQL toplam işlevlerinden biri olamaz) içerebilir.

Uyarılar

Avg ile hesaplanan ortalama, aritmetik bir ortalamadır (değerlerin toplamının değer sayısına bölümüdür). Avg'yi örneğin, ortalama navlun maliyetlerini hesaplamak için kullanabilirsiniz.

Avg işlevi hesaplamada herhangi bir Null alanı içermez.

Avg işlevini bir sorgu ifadesinde ve bir QueryDef nesnesinin SQL özelliğinde veya bir SQL sorgusunu temel alan bir Recordset nesnesi oluştururken kullanabilirsiniz.

Avg İşlevi Örneği

Bu örnek, navlun bedeki 100 milyonun üzerindeki siparişlerin ortalama navlun bedellerini hesaplamak için Siparişler tablosunu kullanır.

Bu örnek, SELECT deyimi örneğinde bulabileceğiniz EnumFields yordamını çağırır.

Sub AvgX()

    Dim dbs As Database, rst As Recordset

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    ' Navlun bedeli 100 milyonun üzerindeki siparişlerin

    ' ortalama navlun bedellerini hesaplar.

    Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT Avg(Navlun)" _

        & " AS [Ortalama Navlun]" _

        & " FROM Siparişler WHERE Navlun > 100;")

    

    ' Recordset'i başlatır.

    rst.MoveLast

    

    ' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields

    ' yordamını çağırır. Recordset nesnesini ve

    ' istenen alan genişliğini aktarır.

    EnumFields rst, 25

    dbs.Close

End Sub

Ø        Count İşlevi

Sorgunun döndürdüğü kayıt sayısını hesaplar.

Sözdizimi

Count(ifade)

İfade yertutucusu, saymak istediğiniz sayısal verileri içeren alanı belirten bir dizi ifadesini veya bu alandaki verileri kullanarak bir hesaplama yapan bir ifadeyi temsil eder. İfade içindeki işleçler, tablo alanının adını veya bir işlevi (bilinen veya kullanıcı tanımlı bir işlev olabilir ancak diğer SQL toplam işlevlerinden biri olamaz) içerebilir. Metin dahil, herhangi bir türdeki verileri sayabilirsiniz.

Uyarılar

Temel alınan sorgudaki kayıt sayısını saymak için Count'u kullanabilirsiniz. Örneğin belirli bir ülkeye yapılmış olan siparişlerin sayısını saymak için Count'u kullanabilirsiniz.

Her ne kadar ifade de alan üzerinde hesap yapabilirse de, Count, basit biçimde kayıt sayısını hesaplar. Kayıtlarda hangi değerlerin saklandığı ile ilgilenmez.

İfade yıldız şeklinde (*) bir joker karakteri değilse, Count işlevi Null değerine sahip olan kayıtları saymaz. unless . Bir yıldız kullanırsanız, Count, Null alanları içeren kayıtlar da dahil olmak üzere toplam kayıt sayısını hesaplar. Count(*), Count([Sütun Adı]) işlevinden belirgin biçimde daha hızlıdır. Yıldız karakterini tırnak imleri (' ') içine almayın. Aşağıdaki örnek, Siparişler tablosundaki kayıt sayısını hesaplar.

SELECT Count(*)

AS ToplamSiparişler FROM Siparişler;

İfade çok sayıda alanı belirtiyorsa, Count işlevi yalnızca, alan değerlerinden en az biri Null olmayan kayıtları sayar. Belirtilen alanların tümü Null ise, kayıt sayılmaz. Alan adlarını & simgesi ile ayırın. Aşağıdaki örnek, sayma işlemini, SevkTarihi veya Navlun değerlerinin Null olmaması durumu ile nasıl sınırlandırdığınızı gösterir:

SELECT

Count('SevkTarihi & Navlun')

AS [Not Null] FROM Siparişler;

Count'u sorgu ifadesinde kullanabilirsiniz. Bu ifadeyi ayrıca, bir QueryDef nesnesinin SQL özelliğinde veya bir SQL sorgusunu temel alan bir Recordset nesnesi oluştururken kullanabilirsiniz.

Count İşlevi Örneği

Bu örnek, İngiltere'ye teslim edilen sipariş sayısını hesaplamak için Siparişler tablosunu kullanır.

Bu örnek, SELECT deyimi örneğinde bulabileceğiniz EnumFields yordamını çağırır.

Sub CountX()

    Dim dbs As Database, rst As Recordset

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    

    ' İngiltere'ye yapılmış teslimlerin sayısını

    ' hesaplar.

    Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT" _

        & " Count (TeslimÜlkesi)" _

        & " AS [İngiltere Siparişleri] FROM Siparişler" _

        & " WHERE TeslimÜlkesi = 'Yngiltere';")

    

    ' Recordset'i başlatır.

    rst.MoveLast

    

    ' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields

    ' yordamını çağırır. Recordset nesnesini ve

    ' istenen alan genişliğini aktarır.

    EnumFields rst, 25

    dbs.Close

End Sub

Ø        First, Last İşlevleri

Sorgunun döndürdüğü sonuç kümesindeki ilk veya son kaydın alan değerini döndürür.

Sözdizimi

First(ifade)

Last(ifade)

İfade yertutucusu, kullanmak istediğiniz sayısal verileri içeren alanı belirten bir dize ifadesini veya bu alandaki verileri kullanarak bir hesaplama yapan bir ifadeyi temsil eder. İfade içindeki işleçler, tablo alanının adını, bir sabiti veya bir işlevi (bilinen veya kullanıcı tanımlı bir işlev olabilir ancak diğer SQL toplam işlevlerinden biri olamaz) içerebilir.

Uyarılar

First ve Last işlevleri, DAO Recordset nesnesinin MoveFirst ve MoveLast yöntemlerine benzer. Basit biçimde, sorgunun döndürdüğü sonuç kümesindeki ilk veya son kaydın alan değerini döndürür. Kayıtlar genellikle belirli bir sırada döndürülmediklerinden (sorgu içinde ORDER BY yan tümcesi yoksa), bu işlevlerin döndürdüğü kayıtlar düzensizdir.

First, Last İşlevleri Örneği

Bu örnek, Çalışanlar tablosundaki ilk ve son kayıtların Soyadı alanlarının değerlerini vermek üzere Çalışanlar tablosunu kullanır.

Bu örnek, SELECT deyimi örneğinde bulabileceğiniz EnumFields yordamını çağırır.

Sub FirstLastX1()

    Dim dbs As Database, rst As Recordset

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    

    ' Tablonun ilk ve son kayytlarynyn Soyady

    ' alanının değerini verir.

    Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT " _

        & "First(Soyady) as Ylk, " _

        & "Last(Soyadı) as Son FROM Çalışanlar;")

    

    ' Recordset'i başlatır.

    rst.MoveLast

    

    ' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields

    ' yordamını çağırır. Recordset nesnesini ve

    ' istenen alan genişliğini aktarır.

    EnumFields rst, 12

    dbs.Close

End Sub

Bir sonraki örnek, Çalışanların ilk ve son doğum tarihlerini bulmak üzere basit bir şekilde Min ve Max işlevlerini kullanmak ile, First ve Last işlevlerini kullanmayı karşılaştırır.

Sub FirstLastX2()

    Dim dbs As Database, rst As Recordset

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    

    ' Çalışanların ilk ve son doğum tarihlerini

    ' bulur.

    Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT " _

        & "First(DoğumTarihi) as İlkDT, " _

        & "Last(DoğumTarihi) as SonDT FROM Çalışanlar;")

    

    ' Recordset'i başlatır.

    rst.MoveLast

    

    ' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields

    ' yordamını çağırır. Recordset nesnesini ve

    ' istenen alan genişliğini aktarır.

    EnumFields rst, 12

    

    Debug.Print

    ' Çalışanların ilk ve son doğum tarihlerini

    ' bulur.

    Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT " _
        & "Min(DoğumTarihi) as EnKüçükDT," _

        & "Max(DoğumTarihi) as EnBüyükDT FROM Çalışanlar;")

    

    ' Recordset'i başlatır.

    rst.MoveLast

    

    ' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields

    ' yordamını çağırır. Recordset nesnesini ve

    ' istenen alan genişliğini aktarır.

    EnumFields rst, 12

    dbs.Close

End Sub

Ø        Min, Max İşlevleri

Sorguda belirtilen alanda bulunan değer kümelerinin en büyük veya en küçük değerlerini hesaplar.

Sözdizimi

Min(ifade)

Max(ifade)

İfade yertutucusu, kullanmak istediğiniz verileri içeren alanı belirten bir dize ifadesini veya bu alandaki verileri kullanarak bir hesaplama yapan bir ifadeyi temsil eder. İfade içindeki işleçler, tablo alanının adını, bir sabiti veya bir işlevi (bilinen veya kullanıcı tanımlı bir işlev olabilir ancak diğer SQL toplam işlevlerinden biri olamaz) içerebilir.

Uyarılar

Min ve Max'ı, belirtilen toplamı veya gruplandırmayı temel alan alandaki en küçük veya en büyük değerleri belirlemek için kullanabilirsiniz. Örneğin, bu işlevleri, en az ve az çok navlun bedellerini bulmak için kullanabilirsiniz. Herhangi bir toplam işlevi belirtilmezse, tablonun tamamı kullanılır.

Min ve Max işlevlerini bir sorgu ifadesinde ve bir QueryDef nesnesinin SQL özelliğinde veya bir SQL sorgusunu temel alan bir Recordset nesnesi oluştururken kullanabilirsiniz.

Min, Max İşlevleri Örneği

Bu örnek, İngiltere'ye teslim edilen siparişlerin en az ve en çok navlun bedellerini vermek için Siparişler tablosunu kullanır.

Bu örnek, SELECT deyimi örneğinde bulabileceğiniz EnumFields yordamını çağırır.

Sub MinMaxX()

    Dim dbs As Database, rst As Recordset

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    

    ' İngiltere'ye teslim edilmiş olan siparişlerin en az

    ' ve en çok navlun bedelini verir.

    Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT " _

        & "Min(Navlun) AS [En Az Navlun], " _

        & "Max(Navlun)AS [En Çok Navlun] " _

        & "FROM Siparişler WHERE TeslimÜlkesi = 'İngiltere';"

    ' Recordset'i başlatır.

    rst.MoveLast

    

    ' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields

    ' yordamını çağırır. Recordset nesnesini ve

    ' istenen alan genişliğini aktarır.

    EnumFields rst, 12

    dbs.Close

End Sub

Ø        StDev, StDevP İşlevleri

Sorgunun belirtilen bir alanında bulunan değerler kümesi olarak temsil edilen bir grubun veya grup örneğinin yaklaşık standart sapmasını verir.

Sözdizimi

StDev(ifade)

StDevP(ifade)

İfade yertutucusu, kullanmak istediğiniz sayısal verileri içeren alanı belirten bir dize ifadesini veya bu alandaki verileri kullanarak bir hesaplama yapan bir ifadeyi temsil eder. İfade içindeki işleçler, tablo alanının adını, bir sabiti veya bir işlevi (bilinen veya kullanıcı tanımlı bir işlev olabilir ancak diğer SQL toplam işlevlerinden biri olamaz) içerebilir.

Uyarılar

StDevP işlevi bir grubu değerlendirir ve StDev işlevi bir grup örneğini değerlendirir.

Temel alınan sorgu ikiden az kayıt içeriyorsa (veya StDevP işlevi için kayıt içermiyorsa), bu işlevler bir Null değeri döndürürler (bu da, standart sapmanın hesaplanamayacağını belirtir).

StDev ve StDevP işlevlerini bir sorgu ifadesinde kullanabilirsiniz. Bu ifadeyi ayrıca, bir QueryDef nesnesinin SQL özelliğinde veya bir SQL sorgusunu temel alan bir Recordset nesnesi oluştururken kullanabilirsiniz.

StDev, StDevP İşlevleri Örneği

Bu örnek, İngiltere'ye teslim edilen siparişlerin navlun bedellerinin standart sapmanı tahmin etmek için Siparişler tablosunu kullanır.

Bu örnek, SELECT deyimi örneğinde bulabileceğiniz EnumFields yordamını çağırır.

Sub StDevX()

    Dim dbs As Database, rst As Recordset

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    ' İngiltere'ye teslim edilmiş olan siparişlerin navlun

    ' bedellerinin standart sapmasyny hesaplar.

    Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT " _

        & "StDev(Navlun) " _

        & "AS [Navlun Dev] FROM Siparişler " _

        & "WHERE TeslimÜlkesi = 'Yngiltere';")

    ' Recordset'i başlatır.

    rst.MoveLast

    

    ' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields

    ' yordamını çağırır. Recordset nesnesini ve

    ' istenen alan genişliğini aktarır.

    EnumFields rst, 15

    

    Debug.Print

    

    Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT " _

        & "StDevP(Navlun) " _

        & "AS [Navlun DevP] FROM Siparişler " _

        & "WHERE TeslimÜlkesi = 'Yngiltere';")

    ' Recordset'i başlatır.

    rst.MoveLast

    ' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields

    ' yordamını çağırır. Recordset nesnesini ve

    ' istenen alan genişliğini aktarır.

    EnumFields rst, 15

    dbs.Close

End Sub

Ø        Sum İşlevi

Sorguda belirtilen alanda bulunan değer kümesinin toplamını hesaplar.

Sözdizimi

Sum(ifade)

İfade yertutucusu, eklemek istediğiniz sayısal verileri içeren alanı belirten bir dize ifadesini veya bu alandaki verileri kullanarak bir hesaplama yapan bir ifadeyi temsil eder. İfade içindeki işleçler, tablo alanının adını, bir sabiti veya bir işlevi (bilinen veya kullanıcı tanımlı bir işlev olabilir ancak diğer SQL toplam işlevlerinden biri olamaz) içerebilir.

Uyarılar

Sum işlevi, bir alandaki değerleri toplar. Örneğin, Sum işlevini, navlun bedellerinin toplamını bulmak için kullanabilirsiniz.

Sum işlevi, Null alanlarını içeren kayıtları yoksayar. Aşağıdaki örnek, ürünlerin BirimFiyatı ve Miktar bilgilerinin toplamını nasıl toplayabileceğinizi gösterir:

SELECT

Sum(BirimFiyaty * Miktar)

AS [Toplam Gelir] FROM [Sipariş Ayrıntıları];

Sum işlevini bir sorgu ifadesinde kullanabilirsiniz. Bu ifadeyi ayrıca, bir QueryDef nesnesinin SQL özelliğinde veya bir SQL sorgusunu temel alan bir Recordset nesnesi oluştururken kullanabilirsiniz.

Sum İşlevi Örneği

Bu örnek, İngiltere'ye teslim edilen siparişlerin toplam satış miktarını hesaplamak için Siparişler tablosunu kullanır.

Bu örnek, SELECT deyimi örneğinde bulabileceğiniz EnumFields yordamını çağırır.

Sub SumX()

    Dim dbs As Database, rst As Recordset

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    ' İngiltere'ye teslim edilmiş siparişlerin toplam

    ' satış miktarını hesaplar. 

    Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT" _

        & " Sum(BirimFiyaty*Miktar)" _

        & " AS [Toplam İngiltere Satışları] FROM Siparişler" _

        & " INNER JOIN [Sipariş Ayrıntıları] ON" _

        & " Siparişler.SiparişNo = [Sipariş Ayrıntıları].SiparişNo" _

        & " WHERE (TeslimÜlkesi = 'Yngiltere');")

    ' Recordset'i başlatır.

    rst.MoveLast

    ' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields

    ' yordamını çağırır. Recordset nesnesini ve

    ' istenen alan genişliğini aktarır.

    EnumFields rst, 15

    

    dbs.Close

End Sub

Ø        Var, VarP İşlevleri

Sorgunun belirtilen bir alanında bulunan değerler kümesi olarak temsil edilen bir grubun veya grup örneğinin yaklaşık varyansını verir.

Sözdizimi

Var(ifade)

VarP(ifade)

İfade yertutucusu, kullanmak istediğiniz sayısal verileri içeren alanı belirten bir dize ifadesini veya bu alandaki verileri kullanarak bir hesaplama yapan bir ifadeyi temsil eder. İfade içindeki işleçler, tablo alanının adını, bir sabiti veya bir işlevi (bilinen veya kullanıcı tanımlı bir işlev olabilir ancak diğer SQL toplam işlevlerinden biri olamaz) içerebilir.

Uyarılar

VarP işlevi bir grubu değerlendirir ve Var işlevi bir grup örneğini değerlendirir.

Temel alınan sorgu ikiden az kayıt içeriyorsa, Var ve VarP işlevleri standart sapmanın hesaplanamayacağını belirten bir Null değeri döndürürler.

Var ve VarP işlevlerini bir sorgu ifadesinde veya bir SQL deyiminde kullanabilirsiniz.

Var, VarP İşlevleri

Bu örnek, İngiltere'ye teslim edilen siparişlerin navlun bedellerinin varyansını tahmin etmek için Siparişler tablosunu kullanır.

Bu örnek, SELECT deyimi örneğinde bulabileceğiniz EnumFields yordamını çağırır.

Sub VarX()

    Dim dbs As Database, rst As Recordset

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    ' İngiltere'ye teslim edilmiş olan siparişlerin navlun

    ' bedellerinin varyansyny hesaplar.

    Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT " _

        & "Var(Navlun) " _

        & "AS [Yngiltere Navlun Var] " _

        & "FROM Siparişler WHERE TeslimÜlkesi = 'İngiltere';")

    ' Recordset'i başlatır.

    rst.MoveLast

    

    ' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields

    ' yordamını çağırır. Recordset nesnesini ve

    ' istenen alan genişliğini aktarır.

    EnumFields rst, 20

    

    Debug.Print

    

    Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT " _

        & "VarP(Navlun) " _

        & "AS [Yngiltere Navlun VarP] " _

        & "FROM Siparişler WHERE TeslimÜlkesi = 'İngiltere';")

    ' Recordset'i başlatır.

    rst.MoveLast

    ' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields

    ' yordamını çağırır. Recordset nesnesini ve

    ' istenen alan genişliğini aktarır.

    EnumFields rst, 20

    dbs.Close

End Sub

 

VERİ TANIMI DİLİ

 

Ø        CREATE TABLE Deyimi

Yeni bir tablo oluşturur.

 

Not Microsoft Jet veritabanı alt yapısı, Microsoft Jet veritabanları dışında CREATE TABLE kullanımını veya herhangi bir DDL deyimini desteklemez. Bunun yerine DAO Create yöntemlerini kullanın.

 

Sözdizimi

CREATE [TEMPORARY] TABLE tablo (alan1 tür [(boyut)] [NOT NULL] [WITH COMPRESSION | WITH COMP] [dizin1] [, alan2 tür [(boyut)] [NOT NULL] [dizin2] [, ...]] [, CONSTRAINT çokalanlıdizin [, ...]])

CREATE TABLE deyiminin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

tablo

Oluşturulacak tablonun adı.

alan1, alan2

Yeni tabloda oluşturulacak alan veya alanların adı. En az bir alan oluşturmalısınız.

tür

Yeni tablodaki alanın veri türüdür.

boyut

Karakter olarak alan boyutu (yalnızca Metin ve İkili alanlarında).

dizin1, dizin2

Tek alanlı dizini tanımlayan bir CONSTRAINT yan tümcesidir. Bu dizini oluşturma konusunda ayrıntılı bilgi için CONSTRAINT Yan Tümcesi konusuna bakın.

çokalanlıdizin

Çok alanlı dizini tanımlayan bir CONSTRAINT yan tümcesidir. Bu dizini oluşturma konusunda ayrıntılı bilgi için CONSTRAINT Yan Tümcesi konusuna bakın.

 

Uyarılar

Yeni bir tablo ile alanlarını ve alan kısıtlamalarını tanımlamak için CREATE TABLE deyimini kullanın. Bir alan için NOT NULL özelliğini belirlerseniz, bu alanda geçerli veriler bulundurmak üzere yeni kayıtlar gerekir.

Bir CONSTRAINT yan tümcesi, bir alana değişik kısıtlamalar koyar ve birincil anahtar oluşturmak üzere kullanılabilir. CREATE INDEX deyimini, var olan tablolarda birincil anahtar veya ek dizinler oluşturmak üzere kullanabilirsiniz.

Tek bir alanda veya CONSTRAINT adlı tek veya çok alana uygulanmış adlandırılmış bir CONSTRAINT yan tümcesinde NOT NULL kullanamazsınız. Bununla beraber, NOT NULL kısıtlamasını yalnızca bir kez bir alana uygulayabilirsiniz. Bu kısıtlamayı birden çok kere uygulamayı denerseniz, çalışma anı hatası alırsınız.

Oluşturulan TEMPORARY bir tablo, ancak içinde oluşturulduğu oturumda görünür durumda kalır. Oturum sonlandırıldığında tablo da otomatik olarak silinir. Geçici tablolara, birden çok kullanıcı erişebilir.

WITH COMPRESSION özelliği, yalnızca CHARACTER ve MEMO (TEXT olarak da bilinir) veri türleri ve onların eşanlamlıları ile kullanılabilir.

Unicode karakter sunu biçimindeki değişiklikten dolayı, CHARACTER sütunları için WITH COMPRESSION özelliği eklenmiştir. Her bir Unicode karakter iki bayt gerektirir. Daha çok karakter verilerine sahip var olan Microsoft® Jet veritabanlarında, veritabanı Microsoft Jet version 4.0 biçimine dönüştürüldüğünde veritabanı dosyasının boyutu yaklaşık olarak iki katına çıkacaktır. Ancak, Tek Baytlık Karakter Kümeleri (SBCS) olarak bilinen çoğu karakter kümesinin Unicode sunumu kolaylıkla tek bayta sıkıştırılabilir. Bu özellikte bir CHARACTER sütunu tanımlarsanız, veriler saklanırken otomatik olarak sıkıştırılacak ve sütundan alınırken de otomatik olarak genişletileceklerdir.

Verileri sıkıştırılmış biçimde saklamak için MEMO sütunları da tanımlanabilir. Ancak, bir sınırlama vardır. Yalnızca, sıkıştırıldığında 4096 bayt ya da daha az yer tutan MEMO sütunları sıkıştırılır. Diğer tüm MEMO sütunları, sıkıştırılmamış olarak kalır. Böylece, belirli bir tabloda belirli bir MEMO sütunu için, verilerin bir kısmı sıkıştırılmış diğerleri sıkıştırılmamış olabilir.

CREATE TABLE Deyimi, CONSRAINT Yan Tümcesi Örneği

Bu örnek, iki metin alanı olan BuTablo adlı yeni bir tablo oluşturur.

Sub CreateTableX1()

    Dim dbs As Database

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

' İki metin alanı olan bir tablo oluşturur.

    dbs.Execute "CREATE TABLE BuTablo " _

        & "(Ady CHAR, Soyady CHAR);"

    dbs.Close

End Sub

Bu örnek, iki metin alanı bir Tarih/Saat alanı ve bu üç alandan oluşan benzersiz bir dizini olan Tablom adlı yeni bir tablo oluşturur.

Sub CreateTableX2()

    Dim dbs As Database

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    ' Üç alanı ve bu üç alandan oluşan benzersiz

    ' bir dizini olan bir tablo oluşturur.

    dbs.Execute "CREATE TABLE Tablom " _

        & "(Ady CHAR, Soyady CHAR, " _

        & "DoğumTarihi DATETIME, " _

        & "CONSTRAINT TablomKysytlamasy UNIQUE " _

        & "(Adı, Soyadı, DoğumTarihi));"

    dbs.Close

End Sub

Bu örnek, iki metin alanı ve bir tamsayı alanı olan yeni bir tablo oluşturur. SSN alanı birincil anahtardır.

Sub CreateTableX3()

     Dim dbs As Database

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    ' Üç alany ve bir birincil anahtary olan bir tablo

    ' oluşturur.

    dbs.Execute "CREATE TABLE YeniTablo " _

        & "(Ady CHAR, Soyady CHAR, " _

        & "SSN INTEGER CONSTRAINT AlanymKysytlamasy " _

        & "PRIMARY KEY);"

    dbs.Close

End Sub

Ø        CREATE INDEX Deyimi

Var olan bir tabloda yeni bir dizin oluşturur.

Not Microsoft Jet veritabanları dışında, Microsoft Jet veritabanı alt yapısı CREATE INDEX (ODBC bağlı tabloda geçici dizin oluşturma dışında) deyiminin veya diğer veri tanımı dili (DDL) deyimlerinin kullanımını desteklemez. Bunun yerine DAO Create yöntemlerini kullanın. Ayrıntılı bilgi için Uyarılar bölümüne bakın.

 

Sözdizimi

CREATE [ UNIQUE ] INDEX dizin
    ON tablo (alan [ASC|DESC][, alan [ASC|DESC], ...])
    [WITH { PRIMARY | DISALLOW NULL | IGNORE NULL }]

CREATE INDEX deyiminin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

dizin

Oluşturulacak dizinin adı.

tablo

Dizini içerecek var olan tablonun adı.

alan

Dizilecek alan veya alanların adı. Tek alanlı dizinin oluşturulması için, tablo adının ardından ayraçlar içinde alan adını listeleyin. Çok alanlı dizin oluşturmak için, dizin içinde bulundurulacak her alanın adını listeleyin. Azalan dizinler oluşturmak için DESC saklı sözcüğünü kullanın, aksi takdirde dizinlerin artan biçimde olduğu varsayılır.

 

Uyarılar

Farklı kayıtların dizili alan veya alanlarında değerlerin yinelenmesini engellemek için, UNIQUE saklı sözcüğünü kullanın.

İsterseniz kullanabileceğiniz WITH yan tümcesi ile, veri doğrulama kurallarını verebilirsiniz. Şunları yapabilirsiniz:

DISALLOW NULL seçeneğini kullanarak yeni kayıtların dizili alan veya alanlarında Null girişleri engelleyebilirsiniz.
IGNORE NULL seçeneğini kullanarak, Null değerler içeren dizili alan veya alanları olan kayıtların dizin içinde yer almasını önleyebilirsiniz.
PRIMARY saklı sözcüğünü kullanarak, dizili alan veya alanları birincil anahtar olarak belirleyebilirsiniz. Bu, anahtarın benzersiz olmasını sağlar böylece UNIQUE saklı sözcüğünü eklemeyebilirsiniz.

Microsoft® SQL Server™ gibi bir ODBC veri kaynağı içinde bulunan ve bir dizini olmayan bağlı tabloda geçici dizin oluşturmak için CREATE INDEX'i kullanabilirsiniz. Geçici dizin oluşturmak için, uzaktaki sunucuda yetki veya erişim izninizin olması gerekmez; uzaktaki veritabanı geçici dizinden etkilenmez ve bu durumdan haberdar olmaz. Hem bağlı hem de yerel tablolarda aynı sözdizimini kullanabilirsiniz. Genellikle salt okunur olacak bir tabloda geçici dizin oluşturmak özellikle kullanışlı olabilir.

Bir tabloya tek veya çok alanlı dizin eklemek için ALTER TABLE deyimini de kullanabilirsiniz; ya da ALTER TABLE veya CREATE INDEX ile oluşturulmuş bir dizini kaldırmak için ALTER TABLE deyimini veya DROP deyimini kullanabilirsiniz.

 

Not Zaten birincil anahtarı olan bir tabloda yeni bir dizin oluşturmak için PRIMARY saklı sözcüğünü kullanmayın, aksi takdirde hata oluşur.

Ø        CREATE PROCEDURE Deyimi

Saklı bir yordam oluşturur.

Not Microsoft Jet veritabanı alt yapısı, Microsoft Jet veritabanları dışında CREATE PROCEDURE kullanımını veya herhangi bir DDL deyimini desteklemez.

 

Sözdizimi

CREATE PROCEDURE yordam
    [param1 veritürü[, param2 veritürü[, ...]] AS sqlstatement

CREATE PROCEDURE deyiminin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

yordam

Yordamın adı. Standart adlandırma kurallarına uymalıdır.

param1, param2

1 ile 255 arasında alan adı veya parametredir. Örneğin:

CREATE PROCEDURE Ülkelere_Göre_Satışlar [Başlangıç Tarihi] DateTime, [Bitiş Tarihi] DateTime;

Parametreler hakkında ayrıntılı bilgi için PARAMETERS konusuna bakın.

veritürü

Birincil Microsoft Jet SQL veri türleri veya onların eşanlamlılarından biridir.

sqldeyimi

SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT, CREATE TABLE, DROP TABLE vs. gibi bir SQL deyimidir.

 

Uyarılar

Bir SQL yordamı, yordamın adını belirten PROCEDURE yan tümcesinden, isteğe bağlı bir parametre tanımları listesinden ve tek bir SQL deyiminden oluşur.

Bir yordam adı, var olan bir tablonun adı ile aynı olamaz.

CREATE PROCEDURE Deyimi, PROCEDURE Yan Tümcesi Örneği

Bu örnek, sorguyu KategoriListesi olarak adlandırır.

Bu örnek, SELECT deyimi örneğinde bulabileceğiniz EnumFields yordamını çağırır.

Sub ProcedureX()

    Dim dbs As Database, rst As Recordset

    Dim qdf As QueryDef, strSql As String

    

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    

    strSql = "PROCEDURE KategoriListesi; " _

        & "SELECT DISTINCTROW KategoriAdy, " _

        & "KategoriNo FROM Kategoriler " _

        & "ORDER BY KategoriAdy;"

    

    ' SQL deyimini temel alan bir adlandırılmış

    ' bir QueryDef oluşturur.

    Set qdf = dbs.CreateQueryDef("YeniSorgu", strSql)

    ' Geçici bir anlık görüntü türünde Recordset oluşturur.

    Set rst = qdf.OpenRecordset(dbOpenSnapshot)

    ' Recordset'i başlatır.

    rst.MoveLast

            

    ' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields

    ' yordamını çağırır. Recordset nesnesini ve

    ' istenen alan genişliğini aktarır.

    EnumFields rst, 15

    

    ' Bu bir örnek olduğu için QueryDef'i

    ' siler.

    dbs.QueryDefs.Delete "YeniSorgu"

    

    dbs.Close

End Sub

Ø        CREATE USER veya GROUP Deyimi

Bir veya daha çok kullanıcı veya grup oluşturur.

Sözdizimi

Kullanıcı oluşturma:

CREATE USER kullanıcı parola kimlikno [, kullanıcı parola kimlikno, …]

Grup oluşturma:

CREATE GROUP grup kimlikno[, grup kimlikno, …]

 

CREATE USER veya GROUP deyimlerinin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

kullanıcı

Çalışma grubu bilgileri dosyasına eklenecek kullanıcı adıdır.

grup

Çalışma grubu bilgileri dosyasına eklenecek grup adıdır.

parola

Belirtilen kullanıcı adı ile ilişkilendirilmiş paroladır.

kimlikno

Kişinin kimlik numarasıdır.

 

Uyarılar

Kullanıcı ve grup adları aynı olamaz.

Oluşturulacak her bir kullanıcı veya grup için bir parola gereklidir.

Ø        CREATE VIEW Deyimi

Yeni bir görünüm oluşturur.

 

Not Microsoft Jet veritabanı alt yapısı, Microsoft Jet veritabanları dışında CREATE VIEW kullanımını veya herhangi bir DDL deyimini desteklemez.

 

Sözdizimi

CREATE VIEW görünüm [(alan1[, alan2[, ...]])] AS seçmedeyimi

CREATE VIEW deyiminin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

görünüm

Oluşturulacak görünümün adı.

alan1, alan2

Seçmedeyimi içinde belirtilen ilgili alanlar için alan veya alanların adı.

seçmedeyimi

Bir SQL SELECT deyimidir. Ayrıntılı bilgi için SELECT deyimi konusuna bakın.

 

Uyarılar

Görünümü tanımlayan SELECT deyimi, bir SELECT INTO deyimi olamaz.

Görünümü tanımlayan SELECT deyimi herhangi bir parametre içeremez.

Bir görünüm adı, var olan bir tablonun adı ile aynı olamaz.

SELECT deyimi ile tanımlanan sorgu güncelleştirilebilir ise, görünüm de güncelleştirilebilir. Aksi takdirde görünüm salt okunurdur.

SELECT deyimi ile tanımlanan sorgudaki herhangi iki alan aynı ada sahipse, görünüm tanımı, sorgudaki alanların benzersiz adlarını belirten bir alan listesi içermelidir.

 

Ø        ADD USER Deyimi

Varolan bir gruba bir veya daha çok kullanıcı ekler.

Sözdizimi

ADD USER kullanıcı[, kullanıcı, …] TO grup

 

ADD USER deyiminin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

kullanıcı

Çalışma grubu bilgileri dosyasına eklenecek kullanıcı adıdır.

grup

Çalışma grubudadefWorkgroupbilgileri dosyasına eklenecek grup adıdır.

 

Uyarılar

Kullanıcı bir gruba eklendiğinde, kullanıcı bu gruba verilmiş olan tüm izinlere sahip olur.

Ø        DROP USER veya GROUP Deyimi

Varolan bir veya daha çok kullanıcıyı veya grubu siler veya varolan bir gruptan varolan bir veya daha çok kullanıcıyı kaldırır.

Sözdizimi

Bir veya daha çok kullanıcıyı siler veya bir gruptan bir veya daha çok kullanıcıyı kaldırır.

DROP USER kullanıcı[, kullanıcı, …] [FROM grup]

Bir veya daha çok grubu silme:

DROP GROUP grup[, grup, …]

 

DROP USER veya GROUP deyimlerinin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

kullanıcı

Çalışma grubu bilgileri dosyasından kaldırılacak kullanıcı adıdır.

grup

Çalışma grubu bilgileri dosyasından kaldırılacak grup adıdır.

 

Uyarılar

FROM anahtar sözcüğü DROP USER deyiminde kullanılırsa, deyimde listelenen her kullanıcı FROM anahtar sözcüğünden sonra belirtilen gruptan kaldırılacaktır. Ancak kullanıcıların kendiler silinmez.

DROP GROUP deyimi belirtilen grupları siler. Grubun üyesi olan kullanıcılar bundan etkilenmezler, ancak artık silinen grupların üyesi değillerdir.

Ø        ALTER TABLE Deyimi

CREATE TABLE deyimi ile oluşturulan tablonun tasarımını değiştirir.

 

Not Microsoft Jet veritabanı tasarımı, Microsoft Jet veritabanları dışında ALTER TABLE kullanımını veya herhangi bir veri tanımı dili (DDL) deyimini desteklemez. Bunun yerine DAO Create yöntemlerini kullanın.

 

Sözdizimi

ALTER TABLE tablo {ADD {COLUMN alan türü[(boyut)] [NOT NULL]     [CONSTRAINT dizin] |
    ALTER COLUMN alan türü[(boyut)] |
    CONSTRAINT çokalanlıdizin} |
    DROP {COLUMN alan I CONSTRAINT dizinadı} }

ALTER TABLE deyiminin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

tablo

Değiştirilecek tablonun adı.

alan

Tabloya eklenecek veya tablodan silinecek alanın adı. Ya da, tabloda değiştirilecek alanın adı.

tür

Alanın veri türü.

boyut

Karakter olarak alan boyutu (yalnızca Metin ve İkili alanlarında).

dizin

Alanın dizini. Bu dizini oluşturma konusunda ayrıntılı bilgi için CONSTRAINT Yan Tümcesi konusuna bakın.

çokalanlıdizin

Tabloya eklenecek çok alanlı dizinin tanımı. Bu dizini oluşturma konusunda ayrıntılı bilgi için CONSTRAINT Yan Tümcesi konusuna bakın.

dizinadı

Kaldırılacak çok alanlı dizinin adı.

 

Uyarılar

ALTER TABLE deyimini kullanarak var olan bir tabloyu farklı yollarla değiştirebilirsiniz. Şunları yapabilirsiniz:

Tabloya yeni bir alan eklemek için ADD COLUMN'ı kullanabilirsiniz. Alan adını, veri türünü ve isteğe bağlı olarak boyutu (Metin ve İkili alanlar için) belirtirsiniz. Örneğin, aşağıdaki deyim Çalışan tablosuna Notlar adlı 25 karakterlik bir Metin alanı ekler.

ALTER TABLE Çalışan ADD COLUMN Notlar TEXT(25)

Bu alana bir dizin de tanımlayabilirsiniz. Tek alanlı dizinler konusunda ayrıntılı bilgi için CONSTRAINT Yan Tümcesi konusuna bakın.

Bir alan için NOT NULL özelliğini belirlerseniz, bu alanda geçerli veriler bulundurmak üzere yeni kayıtlar gerekir.

Var olan bir alanın veri türünü değiştirmek için ALTER COLUMN'ı kullanabilirsiniz. Alan adını, yeni veri türünü ve isteğe bağlı olarak Metin ve İkili alan boyutunu belirtirsiniz. Örneğin aşağıdaki deyim, Çalışan tablosundaki özgün olarak Tamsayı şeklinde tanımlı PostaKodu alanının veri türünü 10 karakterlik Metin alanı olarak değiştirir:

ALTER TABLE Çalışan ALTER COLUMN PostaKodu TEXT(25)

Çok alanlı dizin eklemek için ADD CONSTRAINT'i kullanabilirsiniz. Çok alanlı dizinler konusunda ayrıntılı bilgi için CONSTRAINT Yan Tümcesi konusuna bakın.
Alan silmek için DROP COLUMN'ı kullanabilirsiniz. Yalnızca alanın adını belirtirsiniz.
Çok alanlı dizini silmek için DROP CONSTRAINT'i kullanabilirsiniz. CONSTRAINT saklı sözcüğünün ardından yalnızca dizin adını belirtirsiniz.

 

Notlar

Bir anda birden çok alan veya dizin ekleyemez veya silemezsiniz.
Bir tabloya tek veya çok alanlı dizin eklemek için CREATE INDEX deyimini kullanabilirsiniz; ya da ALTER TABLE veya CREATE INDEX ile oluşturulmuş bir dizini silmek için DROP deyimini kullanabilirsiniz.
Tek bir alanda veya CONSTRAINT adlı tek veya çok alana uygulanmış adlandırılmış bir CONSTRAINT yan tümcesinde NOT NULL kullanamazsınız. Bununla beraber, NOT NULL kısıtlamasını yalnızca bir kez bir alana uygulayabilirsiniz. Bu kısıtlamayı birden çok kere uygulamayı denerseniz, çalışma anı hatası alırsınız.

 

ALTER TABLE Deyimi Örneği

Bu örnek, Çalışanlar tablosuna Money veri türünde bir Maaş alanı ekler.

Sub AlterTableX1()

    Dim dbs As Database

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    ' Maaş alanını Çalışanlar tablosuna ekler ve

    ' alanyn veri türünü Money yapar.

    dbs.Execute "ALTER TABLE Çalışanlar " _

        & "ADD COLUMN Maaş MONEY;"

    dbs.Close

End Sub

Bu örnek, Maaş alanının veri türünü Money yerine Char olarak değiştirir.

Sub AlterTableX2()

    Dim dbs As Database

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    ' Maaş alanını Çalışanlar tablosuna ekler ve

    ' alanyn veri türünü Money yapar.

    dbs.Execute "ALTER TABLE Çalışanlar " _

        & "ALTER COLUMN Maaş CHAR(20);"

    dbs.Close

End Sub

Bu örnek Maaş alanını Çalışanlar tablosundan kaldırır.

Sub AlterTableX3()

    Dim dbs As Database

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    ' Maaş alanını Çalışanlar tablosundan siler.

    dbs.Execute "ALTER TABLE Çalışanlar " _

        & "DROP COLUMN Maaş;"

    dbs.Close

End Sub

Bu örnek Siparişler tablosuna bir yabancı anahtar ekler. Yabancı anahtar ÇalışanNo alanını temel alır ve Çalışanlar tablosundaki ÇalışanNo alanına başvurur. Bu örnekte, REFERENCES yan tümcesinde Çalışanlar tablosundan sonra ÇalışanNo alanını listelemeniz gerekmez çünkü ÇalışanNo, Çalışanlar tablosunun birincil anahtarıdır.

Sub AlterTableX4()

    Dim dbs As Database

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    ' Siparişler tablosuna bir yabancı anahtar ekler.

    dbs.Execute "ALTER TABLE Siparişler " _

        & "ADD CONSTRAINT Siparişlerİlişkisi " _

        & "FOREIGN KEY (ÇalışanNo) " _

        & "REFERENCES Çalışanlar (ÇalışanNo);"

    dbs.Close

End Sub

Bu örnek Siparişler tablosundan yabancı anahtarı kaldırır.

Sub AlterTableX5()

    Dim dbs As Database

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    ' Siparişlerİlişkisi yabancı anahtarını Siparişler

    ' tablosundan kaldyryr.

    dbs.Execute "ALTER TABLE Siparişler " _

        & "DROP CONSTRAINT Siparişlerİlişkisi " _

    dbs.Close

End Sub

Ø        ALTER USER veya DATABASE Deyimi

Varolan bir kullanıcının veya bir veritabanının parolasını değiştirir.

Sözdizimi

ALTER DATABASE PASSWORD yeniparola eskiparola

ALTER USER kullanıcı PASSWORD yeniparola eskiparola

ALTER USER veya DATABASE deyimlerinin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

kullanıcı

Çalışma grubu bilgileri dosyasına eklenecek kullanıcı adıdır.

yeniparola

Belirtilen kullanıcı veya veritabanı adı ile ilişkilendirilmiş yeni paroladır.

eskiparola

Belirtilen kullanıcı veya grup adı ile ilişkilendirilmiş varolan paroladır.

 

Ø        DROP Deyimi

Varolan bir tabloyu, yordamı veya görünümü veritabanından siler; ya da var olan bir dizini tablodan siler.

 

Not Microsoft Jet veritabanı alt yapısı, Microsoft Jet veritabanları dışında DROP kullanımını veya herhangi bir DDL deyimini desteklemez. Bunun yerine DAO Delete yöntemlerini kullanın.

 

Sözdizimi

DROP {TABLE tablo | INDEX dizin ON tablo | PROCEDURE yordam | VIEW görünüm}

DROP deyiminin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

tablo

Silinecek tablonun adı veya içinden dizinin silineceği tablonun adı.

yordam

Silinecek yordamın adı.

görünüm

Silinecek görünümün adı.

dizin

Tablodan silinecek dizinin adı.

 

Uyarılar

Tabloyu silmeden veya dizinini kaldırmadan önce tabloyu kapatmalısınız.

Tablodan bir dizin silmek için ALTER TABLE de kullanılabilir.

Tablo oluşturmak için CREATE TABLE ve dizin oluşturmak için CREATE INDEX or ALTER TABLE komutlarını kullanabilirsiniz. Bir tabloyu değiştirmek için ALTER TABLE'i kullanın.

 DROP Deyimi Örneği

Aşağıdaki örnek, Northwind veritabanındaki Çalışanlar tablosunda YeniDizin dizininin bulunduğunu varsayar.

Bu örnek, Dizinim dizinini Çalışanlar tablosundan siler.

Sub DropX1()

    Dim dbs As Database

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    ' YeniDizin dizinini Çalışanlar tablosundan siler.

    dbs.Execute "DROP INDEX YeniDizin ON Çalışanlar;"

    dbs.Close

End Sub

Bu örnek, Çalışanlar tablosunu veritabanından siler.

Sub DropX2()

    Dim dbs As Database

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    ' Çalışanlar tablosunu siler.

    dbs.Execute "DROP TABLE Çalışanlar;"

    dbs.Close

End Sub

GRANT Deyimi

Belitilen ayrıcalıkları varolan bir kullanıcıya veya gruba verir.

Sözdizimi

GRANT {ayrıcalık[, ayrıcalık, …]} ON
    
{TABLE tablo |    
    OBJECT nesne|

CONTAINER konteyner } TO {yetkisahibiadı[, yetkisahibiadı, …]}

 

GRANT deyiminin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

ayrıcalık

Verilecek olan ayrıcalık veya ayrıcalıklardır. Ayrıcalıklar aşağıdaki anahtar sözcükler kullanılarak belirtilir:

SELECT, DELETE, INSERT, UPDATE, DROP, SELECTSECURITY, UPDATESECURITY, DBPASSWORD, UPDATEIDENTITY, CREATE, SELECTSCHEMA, SCHEMA ve UPDATEOWNER.

tablo

Geçerli bir tablo adı.

nesne

Bu tablo olmayan bir nesneyi içerebilir. Saklı bir sorgu (görünüm veya yordam) bir örnek olabilir.

konteyner

Geçerli bir konteynerin adıdır.

yetkisahibiadı

Kullanıcı veya grup adıdır.

 

DİĞER

 

Ø        REVOKE Deyimi

Belitilen ayrıcalıkları varolan bir kullanıcıdan veya gruptan geri alır.

Sözdizimi

REVOKE {ayrıcalık[, ayrıcalık, …]} ON
    {TABLE tablo |
    OBJECT nesne|

    CONTAINER konteyner }
FROM {yetkisahibiadı[, yetkisahibiadı, …]}

 

REVOKE deyiminin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

ayrıcalık

Geri alınacak olan ayrıcalık veya ayrıcalıklardır. Ayrıcalıklar aşağıdaki anahtar sözcükler kullanılarak belirtilir:

SELECT, DELETE, INSERT, UPDATE, DROP, SELECTSECURITY, UPDATESECURITY, DBPASSWORD, UPDATEIDENTITY, CREATE, SELECTSCHEMA, SCHEMA ve UPDATEOWNER.

tablo

Geçerli bir tablo adı.

nesne

Bu tablo olmayan bir nesneyi içerebilir. Saklı bir sorgu (görünüm veya yordam) bir örnek olabilir.

konteyner

Geçerli bir konteynerin adıdır.

yetkisahibiadı

Kullanıcı veya grup adıdır.

 

 

Ø        ALL, DISTINCT, DISTINCTROW, TOP Doğrulamaları

SQL sorguları ile seçilen kayıtları belirler.

Sözdizimi

SELECT [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW | [TOP n [PERCENT]]]
    FROM tablo

Bu doğrulamaları içeren bir SELECT deyiminin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

ALL

Bu doğrulamalardan herhangi birini bulundurmazsanız varsayılan değerdir. Microsoft Jet veritabanı alt yapısı, SQL deyimindeki koşullara uyan tüm kayıtları seçer. Aşağıdadaki iki örnek eşdeğerdir ve Çalışanlar tablosundaki tüm kayıtları döndürürler.

SELECT ALL *
FROM Çalışanlar
ORDER BY ÇalışanNo;

SELECT *
FROM Çalışanlar
ORDER BY ÇalışanNo;

DISTINCT

Seçili alanlardan yinelenen verileri içeren kayıtları gözardı eder. Sorgu sonuçlarında yer alabilmesi için, SELECT deyiminde listelenen her alanın değeri benzersiz olmalıdır. Örneğin, Çalışanlar tablosundaki çok sayıda çalışan aynı soyadına sahip olabilir. İki kayıt Soyadı alanında Etikan adını içeriyorsa, aşağıdaki SQL deyimi Etikan adını içeren yalnızca bir tek kayıt döndürür.

SELECT DISTINCT
Soyadı
FROM Çalışanlar;

DISTINCT'i yazmazsanız, bu sorgu her iki Etikan kaydını da döndürür.

SELECT yan tümcesi birden fazla alan içeriyorsa, belirli bir kaydın sonuçlar içinde bulunması için, alanlardaki değerlerin birleşimi benzersiz olmalıdır.

DISTINCT'i kullanan bir sorgunun çıktısı güncelleştirilebilir değildir ve diğer kullanıcıların sonradan yaptıkları değişiklikleri yansıtmaz.

DISTINCTROW

Alanların değil, kaydın tamamı yineleniyorsa verileri gözardı eder. Örneğin, Müşteriler ve Siparişler tablolarını MüşteriNo alanıyla birleştiren bir sorgu oluşturabilirsiniz. Müşteriler tablosunda yinelenen MüşteriNo alanı yoktur, ancak her müşterinin çok sayıda siparişi olduğundan Siparişler tablosunda yinelenen MüşteriNo alanı vardır. Aşağıdaki SQL deyimi, en az bir siparişi olan şirketlerin listesini bu siparişler hakkında herhangi bir ayrıntı vermeden oluşturmak üzere DISTINCTROW'u nasıl kullanacağınızı gösterir.

SELECT DISTINCTROW ŞirketAdı
FROM Müşteriler INNER JOIN Siparişler
ON Müşteriler.MüşteriNo = Siparişler.MüşteriNo
ORDER BY ŞirketAdı;

DISTINCTROW'u yazmazsanız bu sorgu, birden fazla siparişi olan her şirket için çok sayıda satır oluşturur.

Sorguda kullanılan tabloların tüm alanlarını değil yalnızca bazı alanlarını seçtiğinizde DISTINCTROW'un bir etkisi olur. Sorgunuz yalnızca tek bir tablo içeriyorsa ya da tüm tablolardaki alanları alıyorsanız DISTINCTROW yok sayılır.

TOP n [PERCENT]

ORDER BY yan tümcesi ile belirtilen aralığın üstüne veya altına düşen belirli sayıda kaydı döndürür. 1994 yılının en başarılı 25 öğrencisinin adlarını almak istediğinizi varsayalım:

SELECT TOP 25
Adı, Soyadı
FROM Öğrenciler
WHERE MezuniyetYılı = 1994
ORDER BY MezuniyetDerecesi DESC;

ORDER BY yan tümcesini bulundurmazsanız, sorgu, WHERE yan tümcesini sağlayan Öğrenciler tablosunun rasgele 25 kaydını döndürür.

TOP seçimi, eşit değerler arasında seçim yapmaz. Önceki örnekte 25. ve 26. öğrenci aynı mezuniyet derecesine sahipse, sorgu 26 kayıt geri döndürür.

ORDER BY yan tümcesi ile belirtilen aralığın üstüne veya altına düşen kayıtların belirli bir yüzdesini döndürmek için, PERCENT saklı sözcüğünü de kullanabilirsiniz. 25 öğrencisi yerine, sınıfın en düşük yüzde 10'unun adlarını almak istediğinizi varsayalım:

SELECT TOP 10 PERCENT
Adı, Soyadı
FROM Öğrenciler
WHERE MezuniyetYılı = 1994
ORDER BY MezuniyetDerecesi ASC;

ASC doğrulaması, alttaki değerlerin döndürüleceğini belirtir. TOP'u sağlayan değer, işaretsiz bir Tamsayı olmalıdır.

TOP, sorgunun güncelleştirilebilir olup olmamasını etkilemez.

tablo

İçinden kayıtların seçileceği tablonun adıdır.

 

 

 

ALL DISTINCT, DISTINCTROW, TOP Doğrulamaları Örneği

Bu örnek, Müşteriler ve Siparişler tablolarını MüşteriNo alanıyla birleştiren bir sorgu oluşturur. Müşteriler tablosunda yinelenen MüşteriNo alanı yoktur, ancak her müşterinin çok sayıda siparişi olduğundan Siparişler tablosunda yinelenen MüşteriNo alanı vardır. DISTINCTROW kullanılarak, en az bir siparişi olan şirketlerin listesi, bu siparişlerin ayrıntıları verilmeden oluşturulur.

Sub AllDistinctX()

    Dim dbs As Database, rst As Recordset

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    

    ' Müşteriler ve Siparişler tabloları MüşteriNo

    ' alanı ile birleştirilir. En az bir siparişi olan

    ' şirketler seçilir.

    Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT DISTINCTROW " _

        & "ŞirketAdı FROM Müşteriler " _

        & "INNER JOIN Siparişler " _

        & "ON Müşteriler.MüşteriNo = " _

        & "Siparişler.MüşteriNo " _

        & "ORDER BY ŞirketAdı;")

    

    ' Recordset'i başlatır.

    rst.MoveLast

    

    ' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields

    ' yordamını çağırır. Recordset nesnesini ve

    ' istenen alan genişliğini aktarır.

    EnumFields rst, 25

    dbs.Close

End Sub

 

 

 

 

 

 

Ø        WITH OWNERACCESS OPTION Bildirimi

Güvenli çalışma grubu şeklindeki çok kullanıcılı bir ortamda bu bildirimi bir sorgu ile birlikte, sorguyu çalıştıran kullanıcıya sorgunun sahibi ile aynı izinleri vermek için kullanın.

Sözdizimi

sqldeyimi
    WITH OWNERACCESS OPTION

Uyarılar

WITH OWNERACCESS OPTION bildirimi isteğe bağlıdır.

Aşağıdaki örnek, sorgu sahibinin maaş bilgilerini görüntüleme iznine sahip olması halinde, kullanıcının bu bilgileri görmesini (kullanıcının Bordro tablosunu görüntüleme izni olmasa bile) sağlar:

SELECT Soyady,

Adı, Maaş

FROM Çalışanlar

ORDER BY Soyady

WITH OWNERACCESS OPTION;

Kullanıcıya normalde tablo oluşturma veya tabloya ekleme yapma izni verilmemişse, kullanıcının tablo oluşturma veya ekleme sorgusu çalıştırmasını sağlamak için WITH OWNERACCESS OPTION'ı kullanabilirsiniz.

Çalışma grubu güvenlik ayarlarına ve kullanıcının izinlerine uymak istiyorsanız, WITH OWNERACCESS OPTION bildirimini kullanmayın.

Bu seçenek, bu veritabanı ile ilişkilendirilmiş System.mdw dosyasına erişiminiz olmasını gerektirir. Bu, ancak çok kullanıcılı ve güvenli uygulamalarda kullanışlıdır.

 

Ø        SQL İşlevlerinde Alanları Hesaplama

Bir alandaki değerler üzerinde bir hesaplama yapmak için, bir SQL toplam işlevinde dize ifadesi değişkenini kullanabilirsiniz. Örneğin, bir alan değerini bir sabitle çarparak bir yüzdeyi (satış vergisi veya ek vergi gibi) hesaplayabilirsiniz.

Aşağıdaki tablo, Northwind.mdb veritabanındaki Siparişler ve Sipariş Ayrıntıları tablolarının alanlarında yapılan hesaplama örnekleri sunar.

Hesaplama

Örnek

Alana bir sayı ekler

Navlun + 5

Alandan bir sayı çıkartır

Navlun - 5

Alanı bir sayı ile çarpar

BirimFiyatı * 2

Alanı bir sayıya böler

Navlun / 2

Bir alanı diğeri ile toplar

StoktakiBirim + SipariştekiBirim

Bir alanı diğerinden çıkarır

SiparişDüzeyi - StoktakiBirim

 

Aşağıdaki örnek, Northwind.mdb veritabanındaki tüm siparişlerin ortalama indirim miktarını hesaplar. Her siparişin indirim miktarını hesaplamak için BirimFiyatı ile İndirim alanlarındaki değerleri çarpar ve sonra ortalamayı hesaplar. Bu ifadeyi bir Visual Basic kodunda SQL deyimi olarak kullanabilirsiniz:

SELECT Avg(BirimFiyatı * İndirim) AS [Ortalama İndirim] FROM [Sipariş Ayrıntıları];

 

Ø        PARAMETERS Bildirimi

Parametre sorgusundaki her parametre için adı veya veri türünü bildirir.

Sözdizimi

PARAMETERS adı veritürü [, adı veritürü [, ...]]

PARAMETERS bildiriminin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

adı

Parametrenin adıdır. Parameter nesnesinin Name özelliğine atanmıştır ve bu parametreyi Parameters derlemesinde belirlemek için kullanılır. Adı, uygulamanız sorguyu çalıştırırken bir iletişim kutusunda görüntülenen bir dize olarak kullanılabilir. Boşluk veya noktalama işareti içeren metinleri belirtmek için köşeli ayraçlar([ ]) kullanın. Örneğin [Düşük fiyat] ve [Rapora hangi ay ile başlansın?] geçerli adı değişkenleridir.

veritürü

Birincil Microsoft Jet SQL veri türleri veya onların eşanlamlılarından biridir.

 

Uyarılar

Düzenli olarak çalıştırdığınız sorgularda, bir parametre sorgusu oluşturmak üzere PARAMETERS bildirimini kullanabilirsiniz. Bir parametre sorgusu, sorgu ölçütünü değiştirme işlemini otomatik hale getirmenizde yardımcı olabilir. Bir parametre sorgusu kullanılırsa, sorgu her çalıştığında kodlarını parametreleri soracaktır.

PARAMETERS bildirimi isteğe bağlıdır ancak belirtilirse, SELECT dahil tüm deyimlerden önce gelir.

Bildirimde birden fazla parametre varsa, bunları birbirlerinden virgüller ile ayırın. Aşağıdaki örnek iki parametre içerir:

PARAMETERS [Düşük fiyat] ParaBirimi, [Başlangıç tarihi] TarihSaat;

WHERE veya HAVING yan tümcesinde adı değişkenini kullanabilirsiniz ancak veritürü değişkenini kullanamazsınız. Aşağıdaki örnek, iki parametrenin girilmesini ister ve sonra ölçütü Siparişler tablosuna uygular:

PARAMETERS [Düşük fiyat] ParaBirimi,

[Başlangıç tarihi] TarihSaat;

SELECT SiparişNo, SiparişMiktarı

FROM Siparişler

WHERE SiparişMiktarı > [Düşük fiyat]

AND SiparişTarihi >= [Başlangıç tarihi];

PARAMETERS Bildirimi Örneği

Bu örnek, kullanıcının iş ünvanını sağlamasını ister ve bu iş ünvanını sorguda ölçüt olarak kullanır.

Bu örnek, SELECT deyimi örneğinde bulabileceğiniz EnumFields yordamını çağırır.

Sub ParametersX()

    Dim dbs As Database, qdf As QueryDef

    Dim rst As Recordset

    Dim strSql As String, strParm As String

    Dim strMessage As String

    Dim intCommand As Integer

    

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("NorthWind.mdb")

    

    ' Parameters yan tümcesini tanymlar.

    strParm = "PARAMETERS [Çalışan Ünvanı] CHAR; "

    ' Parameters yan tümcesini içeren bir SQL

    ' deyimi tanymlar.

    strSql = strParm & "SELECT Soyady, Ady, " _

        & "ÇalışanNo " _

        & "FROM Çalışanlar " _

        & "WHERE Ünvan =[Çalışan Ünvanı];"

    

    ' SQL deyimini temel alan bir QueryDef nesnesi

    ' oluşturur.

    Set qdf = dbs.CreateQueryDef _

        ("Çalışanları Bul", strSql)

    

    Do While True

        strMessage = "Çalışanları İşe Göre Bul " _

            & "ünvan:" & Chr(13) _

            & "  İş Ünvanını Seçin:" & Chr(13) _

            & "   1 - Satış Müdürü" & Chr(13) _

            & "   2 - Satış Temsilcisi" & Chr(13) _

            & "   3 - İç Satışlar Koordinatörü"

        

        intCommand = Val(InputBox(strMessage))

        

        Select Case intCommand

            Case 1

                qdf("Çalışan Ünvanı") = _

                    "Satış Müdürü"

            Case 2

                qdf("Çalışan Ünvanı") = _

                    "Satış Temsilcisi"

            Case 3

                qdf("Çalışan Ünvanı") = _

                    "İç Satışlar Koordinatörü"

            Case Else

                Exit Do

        End Select

        

        ' Geçici bir anlık görüntü türünde Recordset oluşturur.

        Set rst = qdf.OpenRecordset(dbOpenSnapshot)

        ' Recordset'i başlatır.

        rst.MoveLast

            

    ' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields

    ' yordamını çağırır. Recordset nesnesini ve

    ' istenen alan genişliğini aktarır.

        EnumFields rst, 12

    Loop

    

    ' Bu bir örnek olduğu için QueryDef'i

    ' siler.

    dbs.QueryDefs.Delete "Çalışanları Bul"

    

    dbs.Close

End Sub

Ø        SQL Alt Sorguları

Bir alt sorgu, SELECT, SELECT...INTO, INSERT...INTO, DELETE veya UPDATE deyimi içinde veya bir başka alt sorgu içinde yer alan bir SELECT deyimidir.

Sözdizimi

Alt sorgu oluşturmak için üç tür sözdizimi kullanabilirsiniz:

karşılaştırma [ANY | ALL | SOME] (sqldeyimi)

ifade [NOT] IN (sqldeyimi)

[NOT] EXISTS (sqldeyimi)

Bir alt sorgunun bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

karşılaştırma

İfadeyi alt sorgunun sonuçları ile karşılaştıran bir ifade ve bir karşılaştırma işlecidir.

ifade

Alt sorgu sonuç kümesini arayan ifadedir.

sqldeyimi

Herhangi bir SELECT deyimi ile aynı biçimde olan ve aynı kurallara sahip bir SELECT deyimidir. Ayraçlar içine alınmalıdır.

 

Uyarılar

SELECT deyiminin alan listesinde veya WHERE ile HAVING yan tümcesinde yazılacak bir ifade yerine, bir alt sorgu kullanabilirsiniz. Bir alt sorguda, WHERE veya HAVING yan tümcesi ifadelerinde değerlendirmek üzere bir veya daha fazla değer kümesini sağlamak için SELECT deyimi kullanırsınız.

Eşanlamlı olan ANY veya SOME doğrulamalarını, alt sorguda alınan kayıtlarla yapılan karşılaştırmaları sağlayan kayıtları ana sorguda almak için kullanın. Aşağıdaki örnek, birim fiyatı, yüzde 25 veya daha fazla indirimle satılmış ürünlerin birim fiyatından daha büyük olan tüm ürünleri verir.

SELECT * FROM Ürünler

WHERE BirimFiyaty > ANY

(SELECT BirimFiyatı FROM SiparişAyrıntıları

WHERE Yndirim >= .25);

ALL doğrulamasını, yalnızca alt sorguda alınan tüm kayıtlarla yapılan karşılaştırmaları sağlayan kayıtları ana sorguda almak için kullanın. Önceki örnekte ANY yerine ALL yazılırsa, sorgu sonucunda birim fiyatı, yüzde 25 veya daha fazla indirimle satılmış tüm ürünlerin birim fiyatından daha yüksek olan kayıtlar alınır. Bu daha kısıtlayıcıdır.

IN doğrulamasını, yalnızca, alt sorgudaki bazı kayıtların değerine eşit olan kayıtları ana sorguda almak için kullanın. Aşağıdaki örnek, yüzde 25 veya daha fazla indirimi olan tüm ürünleri verir:

SELECT * FROM Ürünler

WHERE ÜrünNo IN

(SELECT ÜrünNo FROM SiparişAyrıntıları

WHERE Yndirim >= .25);

Buna karşılık NOT IN deyimini, yalnızca, alt sorgudaki kayıtların değerine eşit olmayan kayıtları ana sorguda almak için kullanın.

EXISTS doğrulamasını, (isteğe bağlı NOT saklı sözcüğü olmadan) doğru/yanlış karşılaştırmalarında alt sorgunun herhangi bir kayıt geri döndürüp dördürmediğini belirlemek için kullanın.

Ayrıca, alt sorgunun dışındaki FROM yan tümcesinde listelenen tablolara başvurmak için, alt sorguda tablo diğer adlarını da kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnek, maaşları, aynı iş ünvanına sahip olan tüm çalışanların maaş ortalamasına eşit veya ondan daha yüksek olan çalışanların adlarını verir. Çalışanlar tablosuna "T1" diğeradı verilmiştir:

SELECT Soyady,

Adı, Ünvan, Maaş

FROM Çalışanlar AS T1

WHERE Maaş >=

(SELECT Avg(Maaş)

FROM Çalışanlar

WHERE T1.Ünvan = Çalışanlar.Ünvan) Order by Ünvan;

Önceki örnekte, AS saklı sözcüğü isteğe bağlıdır.

Bazı alt sorguların çapraz sorgular içinde (özellikle WHERE yan tümcesindeki doğrulamalar olarak) kullanılmasına izin verilir. Çapraz sorgularda alt sorguların çıktı olarak (SELECT listesindeki gibi) kullanılmasına izin verilmez.

SQL Alt Sorguları Örneği

Bu örnek, 1995'in ikinci üç aylık döneminde sipariş vermiş olan her müşterinin müşteri ve ilgili kişi adını listeler.

Bu örnek, SELECT deyimi örneğinde bulabileceğiniz EnumFields yordamını çağırır.

Sub SubQueryX()

    Dim dbs As Database, rst As Recordset

    ' Bu satyry, bilgisayarynyzdaki Northwind yolunu

    ' bulundurmak üzere değiştirin.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    

    ' 1995'in ikinci üç aylık döneminde sipariş vermi

    ' olan her müşterinin müşteri ve ilgili kişi

    ' adyny listeler.

    Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT KişiAdı," _

        & " ŞirketAdı, KişiÜnvanı, Telefon" _

        & " FROM Müşteriler" _

        & " WHERE MüşteriNo" _

        & " IN (SELECT MüşteriNo FROM Siparişler" _

        & " WHERE SiparişTarihi Between #04/1/95#" _

        & " And #07/1/95#);")

    

    ' Recordset'i başlatır.

    rst.MoveLast

    

    ' Recordset içeriklerini yazdyrmak üzere EnumFields

    ' yordamını çağırır. Recordset nesnesini ve

    ' istenen alan genişliğini aktarır.

    EnumFields rst, 25

    dbs.Close

End Sub

 

Ø        SQL Ayrılmış Sözcükleri

Aşağıdaki liste, SQL deyimlerinde kullanılan Microsoft Jet veritabanı alt yapısı tarafından kendine saklanmış tüm sözcükleri içerir. Listedeki sözcüklerden tamamı büyük harfli olmayanlar diğer uygulamalar için de saklı sözcük olanlardır. Bu nedenle, bu sözcüklerin Yardım konuları genel açıklamalar içerir ve SQL kullanımı üzerine odaklanmazlar.

 

Not Ardından yıldız işareti (*) gelen sözcükler saklı sözcüklerdir ancak bir Microsoft® Jet SQL deyiminin (örneğin, Level ve TableID) içeriğinde herhangi bir anlam taşımazlar. Altı çizili olmayan sözcüklerin kendilerine bağlı açıklamaları yoktur.

 

A

ABSOLUTE

ANY

ADD

ARE

8ADMINDB

AS

ALL

ASC

Alphanumeric — See TEXT

ASSERTION

ALTER

AUTHORIZATION

ALTER TABLE

AUTOINCREMENT — See COUNTER

And

Avg

AS

 

 

B-C

BEGIN

COLLATION

Between

COLUMN

BINARY

COMMIT

BIT

COMP, COMPRESSION

BIT_LENGTH

CONNECT

BOOLEAN — Bkz. BIT

CONNECTION

BOTH

CONSTRAINT, CONSTRAINTS

BY

CONTAINER

BYTE

CONTAINS

CASCADE

CONVERT

CATALOG

Count

CHAR, CHARACTER — Bkz. TEXT

COUNTER

CHAR_LENGTH

CREATE

CHARACTER_LENGTH

CURRENCY

CHECK

CURRENT_DATE

CLOSE

CURRENT_TIME

CLUSTERED

CURRENT_TIMESTAMP

COALESCE

CURRENT_USER

COLLATE

CURSOR

 

D

DATABASE

DISALLOW

DATE — Bkz. DATETIME

DISCONNECT

DATETIME

DISTINCT

DAY

DISTINCTROW

DEC, DECIMAL

DOMAIN

DECLARE

DOUBLE

DELETE

DROP

DESC

 

 

E-H

Eqv

FOREIGN

EXCLUSIVECONNECT

FROM

EXEC, EXECUTE

FROM Clause

EXISTS

GENERAL — Bkz. LONGBINARY

EXTRACT

GRANT

FALSE

GROUP

FETCH

GUID

FIRST

HAVING

FLOAT, FLOAT8 — Bkz. DOUBLE

HOUR

FLOAT4 — Bkz. SINGLE

 

 

I

IDENTITY

INPUT

IEEEDOUBLE — Bkz. DOUBLE

INSENSITIVE

IEEESINGLE — Bkz. SINGLE

INSERT

IGNORE

INSERT INTO

IMAGE

INT, INTEGER, INTEGER4 — Bkz. LONG

Imp

INTEGER1 — Bkz. BYTE

In

INTEGER2 — Bkz. SHORT

IN

INTERVAL

INDEX

INTO

INDEXCREATEDB

Is

INNER

ISOLATION

 

J-M

JOIN

LONGTEXT

KEY

LOWER

LANGUAGE

MATCH

LAST

Max

LEFT

MEMO — Bkz. LONGTEXT

Level*

Min

Like

MINUTE

LOGICAL, LOGICAL1 — Bkz. BIT

Mod

LONG

MONEY — Bkz. CURRENCY

LONGBINARY

MONTH

LONGCHAR

 

 

N-P

NATIONAL

Outer*

NCHAR

OUTPUT

NONCLUSTERED

OWNERACCESS

Not

PAD

NTEXT

PARAMETERS

NULL

PARTIAL

NUMBER — Bkz. DOUBLE

PASSWORD

NUMERIC — Bkz. DECIMAL

PERCENT

NVARCHAR

PIVOT

OCTET_LENGTH

POSITION

OLEOBJECT — Bkz. LONGBINARY

PRECISION

ON

PREPARE

OPEN

PRIMARY

OPTION

PRIVILEGES

Or

PROC, PROCEDURE

ORDER

PUBLIC

 

Q-S

REAL — Bkz. SINGLE

SMALLDATETIME

REFERENCES

SMALLINT — Bkz. SHORT

RESTRICT

SMALLMONEY

REVOKE

SOME

RIGHT

SPACE

ROLLBACK

SQL

SCHEMA

SQLCODE, SQLERROR, SQLSTATE

SECOND

StDev

SELECT

StDevP

SELECTSCHEMA

STRING — Bkz. TEXT

SELECTSECURITY

SUBSTRING

SET

Sum

SHORT

SYSNAME

SINGLE

SYSTEM_USER

SIZE

 

 

T-Z

TABLE

UPDATEOWNER

TableID*

UPDATESECURITY

TEMPORARY

UPPER

TEXT

USAGE

TIME — Bkz. DATETIME

USER

TIMESTAMP

USING

TIMEZONE_HOUR

VALUE

TIMEZONE_MINUTE

VALUES

TINYINT

Var

TO

VARBINARY — Bkz. BINARY

TOP

VARCHAR — Bkz. TEXT

TRAILING

VarP

TRANSACTION

VARYING

TRANSFORM

VIEW

TRANSLATE

WHEN

TRANSLATION

WHENEVER

TRIM

WHERE

TRUE

WITH

UNION

WORK

UNIQUE

Xor

UNIQUEIDENTIFIER

YEAR

UNKNOWN

YESNO — Bkz. BIT

UPDATE

ZONE

UPDATEIDENTITY

 

 

 

Ø        SQL Veri Türleri

Microsoft Jet veritabanı alt yapısı SQL veri türleri, Microsoft® Jet veritabanı alt yapısı ile tanımlanan 13 birincil veri türünden ve bu veri türlerinin tanıdığı çeşitli geçerli eş anlamlılardan oluşur.

Aşağıdaki tablo birincil veri türlerini listeler. Eş anlamlılar, Microsoft Jet Veritabanı Alt Yapısı SQL Saklı Sözcükleri içinde belirlenmiştir.

Veri türü

Depolama boyutu

Açıklama

BINARY

1 bayt / karakter

Herhangi bir türdeki veri, bu tür alanda saklanabilir. Veri üzerinde çeviri yapılmaz (örneğin metin şekline). Verilerin ikili alana nasıl girildiği, çıktı olarak nasıl görüneceğini belirler.

BIT

1 bayt

Yalnızca Evet ve Hayır değerlerinden birini içeren Evet ve Hayır değerleri ve alanları

TINYINT

1 bayt

0 ile 255 arasında bir tamsayı.

MONEY

8 bayt

 – 922,337,203,685,477.5808 ve 922,337,203,685,477.5807 arasında ölçeklenmiş bir tamsayı.

DATETIME
(See DOUBLE)

8 bayt

100 ve 9999 yılları arasında bir tarih veya saat değeri.

UNIQUEIDENTIFIER

128 bit

Uzak yordam çağrılarında kullanılan benzersiz bir kimlik numarası.

REAL

4 bayt

Negatif değerler için  – 3.402823E38 ile  – 1.401298E-45 arasında ve pozitif sayılar ile 0 için 1.401298E-45 ile 3.402823E38 arasında tek duyarlıklı kayan noktalı değerdir.

FLOAT

8 bayt

Negatif değerler için  – 1.79769313486232E308 ile  – 4.94065645841247E-324 arasında ve pozitif sayılar ile 0 için 4.94065645841247E-324 ile 1.79769313486232E308 arasında çift duyarlıklı kayan noktalı değerdir.

SMALLINT

2 bayt

 – 32,768 ile 32,767 arasında kısa tamsayıdır. (Bkz. Notlar)

INTEGER

4 bayt

 – 2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasında uzun tamsayıdır. (Bkz. Notlar)

DECIMAL

17 bayt

1028 - 1 ile - 1028 - 1 arasında değerleri tutan kesin bir sayısal veri türü. Hem duyarlılığı (1 - 28) hem de ölçeği (0 - tanımlı duyarlık) tanımlayabilirsiniz. Varsayılan duyarlık ve ölçek sırasıyla 18 ile 0'dır.

TEXT

2 bayt / karakter (Bkz. Notlar)

Sıfır ile en çok 2.14 gigabayt arasıdır.

IMAGE

Gerektiği kadar

Sıfır ile en çok 2.14 gigabayt arasıdır. OLE nesneleri için kullanılır.

CHARACTER

2 bayt / karakter (Bkz. Notlar)

Sıfır ile 255 karakter arasıdır.

 

 

Notlar

Hem başlangıç hem de artış, ALTER TABLE deyimini kullanarak değiştirilebilir. Sütun için otomatik olarak oluşturulan ve tabloya eklenen yeni satırlar, yeni başlangıç ve artış değerlerini temel alan değerlere sahip olacaklardır. Yeni başlangıç ve artış değerleri, önceki başlangıcı ve artışı temel alarak oluşturulmuş değerlerle eşleşen değerler oluşturursa, yinelemeler sözkonusu olacaktır. Sütun bir birincil anahtar ise, yinelenen değerler içeren yeni satırlar eklemek hatalara neden olabilir.
Otomatik artışlı bir sütun için son kullanılan değeri bulmak için şu deyimi kullanabilirsiniz: SELECT @@IDENTITY. Bir tablo adı belirtemezsiniz. Döndürülen değer, otomatik artış sütunu içeren ve güncelleştirilmiş olan son tablodandır.
TEXT (MEMO olarak da bilinir) veya CHAR (belirli bir uzunlukta TEXT(n) olarak da bilinir) olarak tanımlanmış alanlardaki karakterler, Unicode sunu biçiminde saklanırlar. Unicode karakterleri her karakteri saklamak için aynı şekilde iki bayt gerektirirler. Bu nedenle, daha çok karakter verilerine sahip var olan Microsoft® Jet veritabanlarında, veritabanı Microsoft Jet version 4.0 biçimine dönüştürüldüğünde veritabanı dosyasının boyutu yaklaşık olarak iki katına çıkacaktır. Ancak, Tek Baytlık Karakter Kümeleri (SBCS) olarak bilinen çoğu karakter kümesinin Unicode sunumu kolaylıkla tek bayta sıkıştırılabilir. Ayrıntılar için CREATE TABLE konusuna bakın. COMPRESSION özelliğinde bir CHAR sütunu tanımlarsanız, veriler saklanırken otomatik olarak sıkıştırılacak ve sütundan alınırken de otomatik olarak genişletileceklerdir.

Ø        ODBC Tek Verili İşlevleri

Microsoft® Jet SQL, tek verili işlevlerde ODBC tanımlı sözdizimini kullanımı destekler. Örneğin, aşağıdaki sorgu:

SELECT DAILYCLOSE, DAILYCHANGE FROM DAILYQUOTE
WHERE {fn ABS(DAILYCHANGE)} > 5

stok fiyatındaki değişimin mutlak değeri beşten büyük olan tüm satırları verecektir.

ODBC tanımlı tek verili işlevlerinin alt kümesi desteklnemektedir. Aşağıdaki tablo desteklenen işlevleri listelemektedir.

Bağımsız değişkenlerin tanımı için ve SQL deyimindeki işlevlerin sözdizimlerinin tam bir açıklaması için ODBC kitaplarına bakın.

Dize İşlevleri

ASCII

LENGTH

RTRIM

CHAR

LOCATE

SPACE

CONCAT

LTRIM

SUBSTRING

LCASE

RIGHT

UCASE

LEFT

 

 

 

Sayısal İşlevler

ABS

FLOOR

SIN

ATAN

LOG

SQRT

CEILING

POWER

TAN

COS

RAND

MOD

EXP

SIGN